Marta Ordon, PhD - Assistant

 

She studied law in the Faculty of Canon and Secular Law at the John Paul II Catholic University of Lublin, and completed her studies with a defence of her MA thesis entitled “Sytuacja prawno-majątkowa Zgromadzenia Sióstr Sług Jezusa w PRL" [The legal and financial situation of the Congregation of the Sisters of the Servants of Jesus in the People’s Republic of Poland] written under the guidance of the Rev. Prof. Henryk Misztal, JCD. Since 1998 she has been employed in the Department of Law on Religion. In 2007, the title of Doctor in Legal Science in the field of Law was conferred upon her on the basis of her dissertation entitled “Prawo o stowarzyszeniach jako instrument polityki wyznaniowej wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1989" [The Law on Associations as an instrument of ecclesiastical policy in relation to the Catholic Church in the period of 1945-1989] (her supervisor was the Rev. Prof. Henryk Misztal, JCD). She co-organised: the all-Polish Symposium "Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej" [Law on Religion and policy in the People’s Republic of Poland] in connection with the 2nd Convention of Departments and Lecturers of Law on Religion (2004); the scientific conference entitled “Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych" [The Acquisition of Funds for the Activity of Church Institutions] (2008); the conference "Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)" [The bilateral methods of the regulation of the relations between the State and the religious denomiantions (art. 25 para 4-5 Polish Constitution)] (2011); the Conference "Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne" [Conscientious objector in the medical practice – legal and ethical aspects] (2013); the 11th all-Polish Symposium of Law on Religion "Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania [Current problems of the freedom of thought, conscience and religion] in connection with the Convention of Departments and Lecturers of Law on Religion (2014); International Conference Religion in floating territories (2014); International Conference Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich [Presence of the cross in the public space of the European states] (2014); International Conference Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II. Międzynarodowa konferencja naukowa w 30 rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim [The Church and her law. International Conference in 30. Anniversary of the Visit of the Polish Pope at the Catholic Uniwersity of Lublin] (2017); International Conference Satira religiosa - aspetti giuridici (2019).  She acted as Secretary of the Editorial Board of “Studia z Prawa Wyznaniowego" [The Studies in Law on Religion] and Secretary of the Editorial Committee of "Przegląd Prawa Wyznaniowego" [Review of Law on Religion]. Since 2008 she has served as Board Secretary of the Polish Society of Law on Religion. In 2008 and 2013 she received the individual award of the Rector of The John Paul II Catholic University of Lublin for outstanding organisational work for the Faculty of Law, Canon Law and Administration.

  
    Her main subjects of research are:

  • The right of association as an element of the Ecclesiastical Policy of the State in the period of 1945-1989;
  • Religious organizations and associations in Polish Law 

 

Publications

 

 

Articles:

1. Represje władz komunistycznych wobec lubelskiej placówki Zgromadzenia Sług Jezusa, „Studia z Prawa Wyznaniowego" [Studies in Law on Religion] 2000, vol. 1, p. 117-142;
2. Bezprawne przejęcie przez władze komunistyczne majątku Stowarzyszenia „Opieka nad Dziewczętami pod wezwaniem św. Józefa" w Krakowie, „Studia z Prawa Wyznaniowego" [Studies in Law on Religion] 2001, vol. 2, p. 127-148;
3. Represyjna polityka władz komunistycznych wobec Zgromadzenia Braci Sług Maryi Niepokalanej w okresie Polski Ludowej, in: Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65 rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, ed. by A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, p. 159-175;
4. Proces likwidacji Stowarzyszeń „Opieka nad Dziewczętami" (1946-1962), „Prawo. Administracja. Kościół" 2001, No. 2/3, p. 243-269;
5.Prawo o stowarzyszeniach jako instrument antykościelnej polityki władz komunistycznych w okresie Polski Ludowej - zarys problemu, „Studia z Prawa Wyznaniowego" [Studies in Law on Religion] 2002, vol. 4, p. 91-108;
6. Stowarzyszenia i organizacje religijne, in: Prawo wyznaniowe, ed. by H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, p. 356-368;
7. „Rozpracowanie katolickich organizacji masowych". Nowelizacja prawa o stowarzyszeniach w świetle tajnej instrukcji MBP z 1 września 1949 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego" [Studies in Law on Religion] 2004, vol. 7, p. 255-262;

8. The Possibilities of Association for Religious Purposes in Poland as a Reflection of the Positivisation of the Law in the Field of the Freedom of Conscience and Religion in: Positive Law in Contemporary Legal Systems. The Materials of the International scientific Conference (Brest, 15th -17th April, 2009), ed. by B. Lepieszko, D. Walencik, Brest 2009, p. 57-60;

9. „Prawo o stowarzyszeniach” jako instrument represji wobec zgromadzeń zakonnych w okresie Polski Ludowej, in: Zakony żeńskie w PRL. Prawo instrumentem walki władz komunistycznych z Kościołem i zakonami w Polsce, ed. by A. Mirek, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2009, p. 85-111;

10. Ograniczenia wolności zrzeszania się w odniesieniu do organizacji Kościoła katolickiego w Polsce Ludowej, in: Idea wolności w ujęciu historycznym i prawnym. Wybrane zagadnienia, ed. by E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, p. 143-154;

11. Freedom of Association in the People's Republic of Poland and Its Restriction with Regard to the Roman Catholic Church, „Review of Comparative Law” 2012, vol. 17, p. 53-66;

12. Modification of the legal basis of the activity of religious orders in Poland introduced by the communist authorities in 1949, “Studia z Prawa Wyznaniowego” [Studies in Law on Religion] 2014, vol. 17, p. 193-208;

13. Prawo o stowarzyszeniach jako instrument nadzorowania działalności zgromadzeń zakonnych w latach 1949-1989, „Studia z Prawa Wyznaniowego” [Studies in Law on Religion] 2016, vol. 19, p. 237-261;

14. [co-author M. Czelny, M. Zawiślak] Poland. The Catholic Church's Influence on Social, Political and Private Life, in: Religion and Secularism in the European Union. State of Affairs and Current Debates, eds. Jan Nelis, Caroline Sägesser, Jean-Philippe Schreiber, Bruksela 2017, p. 141-146.

 

Editorial work:

1. Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004), ed. by A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, pp. 386;

2. Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), ed. by Piotr Stanisz, Marta Ordon, Lublin 2013, pp. 469;

3. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, ed. by Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon, Lublin 2014, pp. 234;
4. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, ed. by P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, pp. 384;

5. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, ed. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Lublin 2016, pp. 254;

6. Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, ed. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2016, pp. 267;

7. „Studia z Prawa Wyznaniowego" [Studies in Law on Religion] - member of the editorial board;

8. "Przegląd Prawa Wyznaniowego" [Review of Law on Religion] - member of the editorial board.

 

Reviews:

1. Aleksander Kochański, Polska 1944-1991. Informator historyczny. T. I: Podział administracyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944-1956). Warszawa 1996, ss.724, Wydawnictwo Sejmowe. T. II: Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1957-1970), Warszawa 2000, ss. 706, Wydawnictwo Sejmowe, „Studia z Prawa Wyznaniowego" [Studies in Law on Religion] 2001, vol. 3, p. 163-166.

 

Encyclopedic entries:

1. Konkordat, in: Leksykon Administratywisty, eds. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, pp. 150-153;

2. Kościoły i inne związki wyznaniowe, in: Leksykon Administratywisty, eds. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, pp. 160-163;

3. Ordynariat Polowy (wojskowy), in: Leksykon Administratywisty, eds. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, pp. 210-212;

4. Organizacje religijne, in: Leksykon Administratywisty, eds. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, pp. 226-228;

5. Ustawy indywidualne (partykularne), in: Leksykon Administratywisty, eds. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, pp. 504-506;

6. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, in: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, ed. A. Mezglewski, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014, pp. 310-313.

7. [co-author P. Stanisz) Studia z Prawa Wyznaniowego, in: Encyklopedia 100-lecia KUL, vol. 2, ed. Edward Gigilewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, p. 403, ISBN: 978-83-8061-612-7.

8. [co-author G. Karolewicz] Niedzielak Lucjan, in: Encyklopedia 100-lecia KUL, vol. 2, ed. Edward Gigilewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, p.. 100-101, ISBN: 978-83-8061-612-7.

 

Others:

1. Bibliografia publikacji księdza profesora Henryka Misztala, in: Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65 rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, ed. by A. Dębińskiego, W. Bara, P. Stanisza, Lublin 2001, p. 19-32;
2. Wykaz prac dyplomowych, in: Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65 rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, ed. by A. Dębińskiego, W. Bara, P. Stanisza, Lublin 2001, p. 33-42;
3. Józef Pruszkowski, in: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ed. by A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, p. 387-391;

4. Bibliografia ważniejszych publikacji dotyczących art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP, in: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), ed. by Piotr Stanisz, Marta Ordon, Lublin 2013, p. 465-469.

 

Papers:

1. Ograniczenia wolności zrzeszania się w odniesieniu do organizacji Kościoła katolickiego w Polsce Ludowej, the conference IV Opolskie Colloquium Prawo-Historycznego "Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty wolności z perspektywy dziejów Europy", Brzeg, 7th May 2008;

2. Prawo o stowarzyszeniach jako instrument represji wobec zgromadzeń zakonnych w okresie Polski Ludowej, the conference "Prawo instrumentem walki z Kościołem i zakonami w PRL", Warsaw, 28th-29th November 2008; 

3. The Possibilities of Association for Religious Purposes in Poland as a Reflection of the Positivisation of the Law in the Field of the Freedom of Conscience and Religion, the international conference "Positive Law in Contemporary Legal Systems", Brest (Belarusian), 15th-17th April 2009;

4. Dekret z 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów Prawa o stowarzyszeniach jako akt nietolerancji wobec Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej, the conference IX Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne "Prawno-historyczne oraz teologiczne aspekty tolerancji i nietolerancji religijnej", Brzeg 15th-16th May 2013.

5. [Co-author P. Stanisz] Prawne uwarunkowania funkcjonowania KUL w okresie Polski Ludowej, National conference "Jedyna taka uczelnia między Berlinem a Władywostokiem. KUL w realiach systemu komunistycznego (1944-1989)”, the John Paul II Catholic University of Lublin, 20th-21th October 2016.

 

Reports:

1. Ogólnopolskie sympozjum "Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego", „Prawo. Administracja. Kościół" 2003, No. 1-2, p. 182-187;
2. Międzynarodowa Konferencja: Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, „Studia z Prawa Wyznaniowego" [Studies in Law on Religion] 2002, vol. 5, p. 283-289;
3. Konferencja naukowa: Represje karne wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1945-1989, „Studia z Prawa Wyznaniowego" [Studies in Law on Religion] 2003, vol. 6, p. 215-221;
4. IV Międzynarodowa Konferencja "Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej", „Studia z Prawa Wyznaniowego" [Studies in Law on Religion] 2003, vol. 6, p. 223-227;
5. Ogólnopolskie Sympozjum „Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej", „Prawo. Administracja. Kościół" 2004, No. 4, p. 221-227;
6. Ogólnopolskie sympozjum "X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny", Białystok, 26-27 września 2007 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego" [Studies in Law on Religion] 2007, vol. 10, p. 434-439;
7. Konferencja naukowa pt. "Między praktyką a literą prawa - przepisy wyznaniowe Konstytucji RP z 1997 r. z perspektywy dziesięciolecia", Warszawa, 29 marca 2007 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego" [Studies in Law on Religion] 2007, vol. 10, p. 439-443;
8. Konferencja naukowa pt. "Ochrona dziecka w prawie publicznym", Tomaszów Lubelski 25 maja 2007 r., "Studia Prawnicze KUL" [Law Journal of the Catholic University of Lublin] 2007, No. 4,  p. 155-158;

9. Konferencja naukowa pt. "Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji", Warszawa, 10 kwietnia 2008 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego" [Studies in Law on Religion] 2008, vol. 11, p. 354-358;

10. V Zjazd Katedr Prawa Wyznaniowego "Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych", Krasnobród, 13-15 maja 2008 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego" [Studies in Law on Religion] 2008, vol. 11, p. 358-363;

11. Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Lublin, 21-22 czerwca 2008 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego" [Studies in Law on Religion] 2008, vol. 11, p. 367-369 [= „Studia Prawnicze KUL” (Law Journal of the Catholic University of Lublin) 2008, No. 4, s. 206-207];

12. V Zjazd Katedr Prawa Wyznaniowego pt. "Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych", Krasnobród, 13-15 maja 2008 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” [Review of Law on Religion] 2009, vol. 1, p. 301-304;

13. Konferencja naukowa pt. "Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych", Lublin, 10 czerwca 2008 r. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” [Review of Law on Religion] 2009, vol. 1, p. 305-309 [= „Studia Prawnicze KUL” (Law Journal of the Catholic University of Lublin) 2008, No. 4, p. 201-205];

14. Międzynarodowa konferencja pt. „Podstawy regulacji stosunków Państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej”, Lublin, 24 kwietnia 2009 r. „Studia z Prawa Wyznaniowego” [Studies in Law on Religion] 2009, vol. 12, p. 371-377 [= „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (Review of Law on Religion) 2010, vol. 2, p. 277-281];

15. Jubileusz 80-lecia urodzin prof. dr hab. Michała Pietrzaka, Warszawa, 15 października 2009 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” [Review of Law on Religion] 2010, vol. 2, p. 291-292;

16. Konferencja naukowa pt. „Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej”, Tomaszów Lubelski, 16 kwietnia 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” [Studies in Law on Religion] 2010, vol. 13, p. 339-344 [= „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (Review of Law on Religion) 2011, vol. 3, p. 299-303];

17. Konferencja naukowa pt. Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej, Sromowce Niżne, 7-9 marca 2012 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” [Studies in Law on Religion] 2012, vol. 15, p. 351-353;

18. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych – stan aktualny oraz perspektywy zmian, Kamień Śląski, 24-25 kwietnia 2012 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” [Studies in Law on Religion] 2012, vol. 15, p. 357-360;

19. Konferencja naukowa pt. Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej, Sromowce Niżne, 22-24 września 2013 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” [Studies in Law on Religion] 2013, vol. 16, p. 385-388;

20. Konferencja naukowa pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, Lublin, 28 listopada 2013 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” [Review of Law on Religion] 2014, vol. 6, p. 359-362;

21. Sympozjum naukowe pt. Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce w kontekście wyznaniowej formy małżeństwa cywilnego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” [Studies in Law on Religion] 2014, vol. 17, p. 329-331;

22. [Co-author U. Szczęch] XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania, Lublin, 15-17 maja 2014 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” [Studies in Law on Religion] 2014, vol. 17, p. 331-335.

23. [Co-author K. Dyda] Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II, Lublin, 9 czerwca 2017 r. , „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 4, p. 208-210.

24. Ogólnopolskie sympozjum naukowe pt. Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, Warszawa, 15 marca 2018 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” [Studies in Law on Religion] 2018, vol. 21, p. 445-446; DOI 10.31743/spw.178.

25. XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918–1945–1989), Wrocław, 7-9 maja 2018 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” [Studies in Law on Religion] 2018, vol. 21, p. 447-450; DOI 10.31743/spw.177.

26. Uroczystość odnowienia doktoratów Księdza Profesora Józefa Krukowskiego i Księdza Profesora Henryka Misztala, Lublin, 6 czerwca 2018 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” [Studies in Law on Religion] 2018, vol. 21, p. 451-465; DOI 10.31743/spw.176.

 

ORCID: 0000-0003-0908-0628