Michał Zawiślak, PhD - Associate Professor

 

Academic degrees:

Law: Master’s degree – 2007;

Doctorate – 2011;

 

Professional positions:

Since 2011 – University teacher at the John Paul II Catholic University of Lublin (Department of Law on Religion):

2011-2012 – Assistant lecturer

Since 2012 – Associate professor

 

Membership in scientific societies:

  • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (Polish Society of Law on Religion) – member
  • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich (Association of Polish Canonists) – member
  • EUREL (Religions dans Europe) – member

 

Membership in editiorial boards and policy councils of book series and scientific journals:

  • Przegląd Prawa Wyznaniowego (Review of Law on Religion) – member of the editorial board (since 2011)
  • Review of Comparative Law - member of the editorial board (since 2015)
  • Studia Prawnicze KUL (Legal Studies of The John Paul II Catholic University of Lublin) - member of the editorial board (since 2016)

 

Scholarships:

DRES (avec collaboration l'Université de Strasbourg)  - September-December 2015

 

Main areas of research:

  • systems of financing religious denominations in Europe
  • activity of Church Fund
  • financing of religious denominations in Poland
  • religious freedom in Europe

 

 

Publications

Articles:

1. Wydatkowanie środków Funduszu Kościelnego w latach 1950-1989, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2009, vol. 12, p. 241-266;

2. Prawne i finansowe aspekty działalności Funduszu Kościelnego w latach 1989-2009, in: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje - postulaty, ed. by D. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009, p. 357-369;

3. Instrumentalne wykorzystywanie środków Funduszu Kościelnego, in: Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, ed. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, p. 151-168;  

4. Zmiana systemu finansowania Kościoła Katolickiego w świetle Konstytucji RP i konkordatu, in: Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), ed. Piotr Stanisz, Marta Ordon, Lublin 2013, p. 417-436.

5. Współzależność i współodpowiedzialność finansowa członków wspólnoty religijnej, "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne" 2015, nr 4, p. 23-43.

6. Podstawy realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w prawie III Rzeczypospolitej, in: Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwańed. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Borawski, Lublin 2016, p. 209-230.

7. O ekspozycji symboli religijnych w budynkach publicznych, in: O wolność słowa i religii: praktyka i teoria, ed. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Warszawa 2016, p. 171-192.

8. [co-author M. Czelny, M. Ordon] Poland. The Catholic Church's Influence on Social, Political and Private Life, in: Religion and Secularism in the European Union. State of Affairs and Current Debates, eds. Jan Nelis, Caroline Sägesser, Jean-Philippe Schreiber, Bruksela 2017, p. 141-146.

9. The limitations of religious practices in Polish prisons, „Review of Comparative Law” 2017, vol. 30, nr 3, p. 107-123.

 

Editorial work:

1. Relacje Państwo-Kościół w świetle interpelacji posłów na Sejm VI kadencji (2007-2011), ed. M. Zawiślak, Lublin 2014, pp. 670;

2. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, ed. by P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, pp. 384;

3. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, ed. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Lublin 2016, pp. 254;

4. Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, ed. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2016, pp. 267.

 

Glosses:

1. Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2010 r., III SK 15/09, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, vol. 3, p. 115-120.

2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2010 roku, I ACa 363/10, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, vol. 5, p. 209-216.

 

Encyclopedic entries:

1. Fundusz Kościelny, in: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, ed. A. Mezglewski, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014, p. 122-126

 

Reports:

1.  XXV Dni Praw Człowieka pt. Religia a prawa człowieka, Lublin, 3-4 grudnia 2007 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2008, vol. 11, p. 348-354;

2. Konferencja pt. Kościół Prawosławny po 1945 roku, Warszawa, 4 listopada 2009 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, vol. 2, p. 293-295 [= „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, vol. 13, p. 325-328];

3. Sympozjum pt. „Prawna regulacja sfery światopoglądowej w polskim systemie oświaty”, Warszawa, 22 kwietnia 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, vol. 13, p. 344-347;

4. Zebranie korespondentów europejskiego projektu EUREL (Religions in Europe), Strasburg, 14-15 października 2010 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, vol. 13, p. 365-367.

5. Sprawozdanie ze spotkania prawników na Jasnej Górze w ramach Dni Skupienia Katolickich Prawników Polskich, Częstochowa, 1 października 2011 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, vol. 4, p. 299-301.

6. Spotkanie korespondentów projektu EUREL, Manchester, Wielka Brytania, 25 października 2012 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, vol. 15, p. 376-379.

7. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Corps, religion et diversité, Strasbourg, 30 września – 1 października 2015 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, vol. 18, p. 405-408.

8. Sprawozdanie z pokazu filmu dokumentalnego La Séparation w reżyserii Francois Hanss, połączonego z dyskusją naukową na temat świeckości państwa, Strasbourg, 5 listopada 2015 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, vol. 18, p. 416-418.

9. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. “Religion, Cooperation, and Conflict in Diverse Societies”, Lozanna (Szwajcaria), 4-7 lipca 2017, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2017, vol. 20, p. 410-423.

10. Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem – aspekty ustrojowe i prawne, Konferencja Naukowa z okazji 500–lecia Reformacji, Kraków, 9 października 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 4, s. 295-299.

11. Niezmienne wartości i ich skuteczna ochrona w dobie przemian, Konferencja Międzynarodowa z okazji XX–lecia Prawa Ochrony Danych Osobowych w Polsce, Warszawa, 17 października 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 4, s. 300-302.

 

Others:

1. [Co-author H. Misztal] Czesław Strzeszewski, in: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ed. by A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin, 2008, p. 193-198;

2. [Co-author A. Mezglewski] Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2008, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, vol. 1, p. 357-372;

3. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2009, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2010, vol. 2, p. 355-373;

4. [transl.] Francuska ustawa numer 2010-1192 z dnia 11 października 2010 roku zakazująca zakrycia twarzy w miejscach publicznych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, vol. 3, p. 81-82;

5. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2010, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, vol. 3, p. 359-382;

6. [Co-author H. Misztal] Review: Zenon Cardinal Grocholewski, Universitatea azi – Universität heute, Cluj–Napoca: Editura Fundatier pentru Studi Europee 2010, ss. 181, "Roczniki Nauk Prawnych" 2011, z. 2, p. 327-336.

7. [transl.] Ustawa z 15 marca 2004 r. dotycząca znaków religijnych w szkołach publicznych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, vol. 4, p. 159-160.

8. [transl.] Okólnik z 18 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie ustawy z 15 marca 2004 r. dotyczącej znaków religijnych w szkołach publicznych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, vol. 4, p. 161-167.

9. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2011, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, vol. 4, p. 379-404.

10. Polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2012, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, vol. 5, p. 345-372.

11. [Co-author P. Sobczyk] Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2013, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2014, vol. 6, p. 389-410.

12. [Rev.] Mniejszości wyznaniowe w Polsce. Prawo wewnętrzne (statutowe). Wprowadzenie, zbiór statutów, oprac. R. Brożyniak, M. Winiarczyk-Kossakowska, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014, 1093 s., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2016, vol. 8, p. 283-285.

13. [Co-author P. Sobczyk] Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2016, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, vol. 9, p. 385-405.

14. [tłum.] Wyrok Sądu Administracyjnego z Dijon w sprawie stołówek szkolnych z dnia 28 sierpnia 2017 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2018, vol. 10, p. 289-293.

15. [współautor z P. Sobczyk] Wybrana polska bibliografia prawa wyznaniowego za rok 2017, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2018, vol. 10, p. 395-417.

 

 

Papers:

1. Wydatkowanie środków Funduszu Kościelnego w PRL, the conference "Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych", the John Paul II Catholic University of Lublin, 10th June 2008;

2. Podstawy prawne działalności Funduszu Kościelnego w latach 1989-2009, the conference "Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009", Kamień Śląski, 19th-21st May 2009;

3. Instrumentalne wykorzystywanie środków Funduszu Kościelnego w latach 1989-2009, VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych”, Konstancin-Jeziorna, 18th-19th May 2010;

4. Zmiana systemu finansowania Kościoła Katolickiego w świetle Konstytucji RP i Konkordatu, the conference „Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)”,  the John Paul II Catholic University of Lublin, 9th-10th December 2011;

5. Prawo a życie w świetle interpelacji posłów na sejm VI kadencji 2007-2011, IX International Conference „Prawo a życie”, Białymstok, 15th-16th November 2012;

6. Polityka wyznaniowa władz państwowych w świetle interpelacji poselskich, X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej”, Myczków-Polańczyk, 23th-25th April 2013;

7. Ekspozycja symboli religijnych w budynkach publicznych w Polsce – stan aktualny i przyszły, Conference „Konflikty wartości? O wolności wypowiedzi i religii”, Warszawa, 10th-11th April 2014;

8. Pussy Riot - obraza uczuć religijnych w Rosji, XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "Aktualne problemy wolności myśli sumienia i wyznania", Lublin, KUL, 14th-16th May 2014;

9. Współzależność i współodpowiedzialność finansowa członków wspólnoty religijnej, Conference „Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej”, Jastrzębia Góra, 9th-10th April 2015;

10. Klauzula sumienia jako prawo jednostki do sprzeciwu sumienia, conference "Klauzula sumienia - regulacje prawne vs rzeczywistość", Stalowa Wola, 28th April 2015.

11. Podstawy realizacji misji nauczycielskiej Kościoła w prawie III Rzeczypospolitej, Conference "Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań", Łomża, 7th-9th September 2015.

12. Działalność Funduszu Kościelnego jako przykład równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych”, XIII National Symposium Law on Religion "Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych", Pokrzywna, 17th–19th May 2016.

13. Uprawnienia majątkowe i obciążenia fiskalne Kościoła katolickiego, Conference "Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym", Dwikozy, 15th-16th September 2016.

14. Dowodzenie w przedmiocie właściwego oznakowania dróg, Conference "Prawo dowodowe w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym", Kęszyca Leśna, 7th-8th May 2017. 

15. Procedura dotycząca prawnokarnej ochrony wolności religijnej w wybranych państwach europejskich, XIV National Symposium Law on Religion "Prawo wyznaniowe formalne", Zielona Góra - Kęszyca Leśna, 8th-10th May 2017.

16. Nauczanie religijne w polskiej szkole publicznej – model inkluzyjny czy ekskluzyjny, II National Conference „Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej. Religia jako dylemat edukacji - teoria i praktyka”, Wrocław, 8th-9th December 2017. 

17. The religious diversity, non-religion, secularism in contemporary Poland, The Second International Interdisciplinary Conference "The Impact of Religion Challenges for Society, Law and Democracy", Uppsala University, Sweden, 24th-26th April 2018.

18. Przyczyny wykreślenia związku wyznaniowego z rejestru - uwagi de lege lata, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?", Olsztyn - Tumiany, 6th-8th May 2019.