Articles

  • Początki formowania się pojęcia intuicji intelektualnej (The Beginnings of the development of the concept of intellectual intuition), „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 2 (2006), book 2, 295–310 (2009);
  • Poznanie zdroworozsądkowe i jego funkcja e filozofii realistycznej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP, (Commonsense congnition and its function in realistic philosophy according to Mieczysław A. Krąpiec) „Człowiek w kulturze” 19 (2007), 243–263 (2008);
  • Intuicja jako specyficzna sprawność intelektu. Św. Tomasza z Akwinu rozumienie intuicji intelektualnej. (Intuition as a specific skill of intellect. St Thomas Aquinas's understanding of intellectual intuition) „Zeszyty naukowe KUL” 51 (2008), No 4 (204), pp. 37–51;
  • H. Gardnera teoria inteligencji wielorakich – założenia filozoficzne (H. Gardner's theory of multiple intelligences – philosophical presuppositions), „Cywilizacja” 26 (2008), 75–83;
  • Sokrates jako autorytet na podstawie dialogów Platona (Socrates as an Authority on the basis of Plato's dialogs), in: Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym, ed. J. Zimny, Stalowa Wola – Rużomberok 2008, 315–327;
  • Dziedzictwo uniwersytetu średniowiecznego (The Legacy of Mediewal University), „Cywilizacja” 30 (2009), pp. 30–40.

Entries in The Universal Encyclopedia of Philosophy, vol. 9 Lublin 2008

  • perception (157–16);
  • commonsense (909–912).

Reviews

  • M. A. Krąpiec, Człowiek i kultura (Man and Culture) in: „Zeszyty Naukowe KUL” 52 (2009), No 2 (206), 105–107.