2 (15) 2013

 

TABLE OF CONTENTS

 

Table of Contents (PDF)

 

Letter of Cardinal Zenon Grocholewski, Prefect of the Congregation for Catholic Education

From the Editor-in-chief (Rev. Mirosław Sitarz)

 

ARTICLES

 

Matrimonial Law

 

Wojciech Góralski

Wiara a małżeństwo. Z przemówienia Benedykta XVI do Trybunału Roty Rzymskiej z 26 stycznia 2013 roku

Faith and marriage. From the speech of Benedict XVI to the Tribunal of the Roman Rota 26 January 2013 [SUMMARY]

La foi et le mariage. Extrait du discours de Benoît XVI à la Tribunal de la Rote romaine du 26 Janvier 2013

» Full Text (PDF)

 

History of Law

 

Grzegorz Delmanowicz

Recepcja doktryny Soboru Watykańskiego II o środkach społecznego przekazu w polskim ustawodawstwie synodalnym do 1983 roku

Adoption of the doctrine of the Second Vatican Council about instruments of social communication in polish synodal legislation until 1983 [SUMMARY]

La réception de Vatican II sur la doctrine des médias dans la législation synodale en Pologne à 1983

» Full Text (PDF)

 

Piotr Grzegorzewicz

Perspektywy postępowania beatyfikacyjnego ks. Theodora Christopha (1839-1893)

Prospects of beatification proceedings of Fr Theodor Christoph (1839-1893) [SUMMARY]

Les perspectives de la procédure de béatification Fr. Theodor Christoph (1839-1893)

» Full Text (PDF)

 

Ryszard Pankiewicz

Wpływ prawa świeckiego na powstanie prawa patronatu

The impact of civil law on the establishment of patronage’s right [SUMMARY]

L’influence de la loi laïque sur la création du droit de patronage

» Full Text (PDF)

 

Grzegorz Szubtarski

Antykościelne ustawodawstwo w Hiszpanii na początku lat trzydziestych XX wieku

Anticlerical legislation in Spain at the beginning of 30s of the 20th century [SUMMARY]

La législation anticléricale en Espagne au début des années 30 du XXe siècle

» Full Text (PDF)

 

Piotr Wierzbicki

Sytuacja prawna Kościoła katolickiego w Polsce Ludowej

Legal situation of Catholic Church in Polish People’s Republic [SUMMARY]

La situation juridique de l'Église catholique en Pologne Populaire

» Full Text (PDF)

 

Hierarchical Constitution of the Church

 

Paweł Kaleta

Legal determinants for running a parish based economic activity [STRESZCZENIE]

Les conditions légales pour la réalisation des activités économiques de la paroisse

» Full Text (PDF)

 

Paweł Zając

Struktura i kompetencje Rady zarządzającej w ordynariatach personalnych dla anglikanów powracających do pełnej jedności z Kościołem katolickim

Structure and competences of the Governing Council in Personal Ordinariates for Anglicans entering into full communion with the Catholic Church [SUMMARY]

La structure et les compétences du Conseil gouvernement dans les ordinariats personnels pour les anglicans qui sont entrés en pleine communion avec l'Église catholique

» Full Text (PDF)

 

Public Church Law

 

Alfonso Riobó

Religious freedom in the papacy of pope Benedict XVI. seven years of interventions before the UN [STRESZCZENIE]

La liberté religieuse dans le pontificat de Benoît XVI. Sept ans d'interventions devant l'ONU

» Full Text (PDF)

 

Agnieszka Romanko

Symbol krzyża w sferze publicznej w kontekście wybranych orzeczeń

The symbol of the cross in the public sphere in the context of the selected judgments [SUMMARY]

Le symbole de la croix dans l'espace public dans le contexte de certains décisions

» Full Text (PDF)

 

Sylwia Tyl

Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi w Karcie Praw Rodziny

Parents’ right to educate their children in conformity with their moral and religious convictions in the Charter of the Rights of the Family [SUMMARY]

Le droit des parents d'éduquer leurs enfants conformément à leurs convictions morales et religieuses dans la Charte des Droits de la Famille

» Full Text (PDF)

 

Criminal Law

 

Łukasz Czebotar, Zuzanna Gądzik

Prawnokarna ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego w ustawodawstwie polskim

Criminal Law protection of life and health of a child conceived in Polish legislation [SUMMARY]

La protection pénale de la vie et la santé du foetus dans la législation polonaise

» Full Text (PDF)

 

REVIEWS

 

Marek Saj CSsR, Rights of the superiors in the Congregation of the Most Holy Redeemer, Kraków: Publisher Homo Dei 2011 (Ambroży Skorupa SDB)

» Full Text (PDF)

 

Paweł Kaleta, The tasks of the administrator of Church property in the light of Canon Law Code 1983 and Polish Diocesan Synods, Lublin: Publisher Polihymnia 2012 (Rev. Grzegorz Delmanowicz)

» Full Text (PDF)

 

REPORTS

 

Rev. Mirosław Sitarz, Report from the International Academic Conference „Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve – legislativa a praxe", Ołomuniec, June 19, 2012

» Full Text (PDF)

 

Urszula Wasilewicz, Report from the International Academic Conference of Canonists "The parish in canon law and in polish law", Gdańsk, 9th-11th September 2012

» Full Text (PDF)