22 (2012), no. 3

TABLE OF CONTENTS

Table of contents (PDF)

 

ARTICLES

 

Law

 

Grzegorz Jędrejek

Regulacje prawne dotyczące Ordynacji Zamojskiej 

Legal Regulations on Ordynacja Zamojska

 

» Full text (PDF)

 

Bartłomiej Dąbała

Traktatowe podstawy prawne współpracy sądowej w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej

Treaty Foundations of Judicial Cooperation Regadring Civil Matters in the EU

 

» Full text (PDF)

 

Joanna Buchalska

Udział prokuratora generalnego w postępowaniu o unieważnienie wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym RP

The Participation of Public Prosecutor General in Invalidity Proceedings Concerning an Industrial Design Registered with the Polish Patent Office

 

» Full text (PDF)

 

Maciej Koszowski

Wiedza o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową

Knowledge of Non-Conformity of the Consumer Good with the Contract

 

» Full text (PDF)

 

Jolanta Pacian, Anna Pacian, Anna Daniluk-Jarmoniuk

Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia jako problem prawny i społeczny

Direct and Indirect Types of Discrimination as Legal and Social Problems

 

» Full text (PDF)

 

Agnieszka J. Kowalska, Marta Makara-Studzińska

Prawo pacjenta do informacji medycznej a miejsce i rola rodziny chorego w procesie leczenia

A Patient’s Right to Obtain Medical Information Versus the Role of Their Family in the Course of Treatment

 

» Full text (PDF)

 

Krzysztof Pyter

Prawne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego a polityka ekologiczna państwa

Legal Aspects of Ecological Security Versus Environmental Policy of the State

 

» Full text (PDF)

 

Annabel Leszczyńska

Przekazywanie informacji gospodarczych o dłużniku do biur informacji gospodarczych w świetle nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Transmission of Economic Information on a Debtor to Economic Information Centres in the Light of the New Act on Provision of Economic Information and Exchange of Economic data

 

» Full text (PDF)

 

Zuzanna Gądzik

Prawnokarna ocena samobójstwa
Criminal Aspect of Suicide

 

» Full text (PDF)

 

Canon Law

 

Jerzy Adamczyk

Archiwa kościelne w aspekcie kanonicznym

The Canonical Aspect of Church Archives

 

» Full text (PDF)

 

Grzegorz Delmanowicz

Dyspozycje dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich

Dispositions Concerning the Mass Media in the Code of Canons of the Eastern Churches

 

» Full text (PDF)

 

Administration

 

Ewa Katarzyna Czech

Wydawanie decyzji w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej w kontekście istnienia pojęć niedookreślonych. Kilka refleksji nad zagadnieniem swobody działania organu

Issuance of Decisions Concerning the Appointment of a Notary and Location of a Notary’s office in the Light of Underspecified Notions. Reflections on the Discretion of an Authority

 

» Full text (PDF)

 

Mariusz Grabowski

Miejsce wskazania sponsora audycji w świetle nowych regulacji prawnych i towarzyszącej im praktyki

The Placement of Sponsor Credits in the Light of Recent Legal Regulations and Practice

 

» Full text (PDF)

 

Mirosław Karpiuk

Obowiązywanie zasady ograniczonego formalizmu w ogólnym postępowaniu administracyjnym

The Principle of Limited Formalism in General Administrative Proceedings

 

» Full text (PDF)

 

Jacek Dziobek-Romański

Organizacja administracji władz okupacyjnych na ziemiach polskich w latach 1939-1945

The Working of Administration in Occupied Poland in the Years 1939-1945

 

» Full text (PDF)

 

REVIEWS

 

Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach, red. Ryszard Sztychmiler, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2009 (Krzysztof Mikołajczuk)

 

» Full text (PDF)

 

REPORTS

 

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat „Życie i działalność profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Bérier i Zdzisława Papierkowskiego” oraz ze spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 14 stycznia 2012 roku (Mariola Lewicka)

 

» Full text (PDF)

 

Sprawozdanie z konferencji „Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 8-9 marca 2012 roku (Magdalena Kisała, Małgorzata Kruszewska-Gagoś)

 

» Full text (PDF)