25 (2015), no. 4

TABLE OF CONTENTS

Table of contents (PDF)

 

ARTICLES

 

Law

 

Zdzisław Jancewicz

Obowiązek wzajemnej pomocy małżonków z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
The Obligation of the Mutual Spousal Assistance under Article 23 of the Family and Guardianship Code [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Joanna Misztal-Konecka

The Court Competent to Consider Adverse Claims under the Execution Procedure

O sądzie właściwym do rozpoznania powództwa przeciwegzekucyjnego [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Krzysztof Orzeszyna

Nieracjonalność argumentu równości wobec prawa w lobbingu na rzecz zawierania "małżeństw" przez osoby tej samej płci

Irrationality of Equality before the Law Argument in Lobbying for the Same-sex Couples "Marriages" [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Marek Smarzewski

Toward New Focus on Retributive Justice. Reflections on Background of Passive Subject of Crime

Nowe spojrzenie na sprawiedliwość retrybutywną. Rozważania na tle koncepcji biernego podmiotu przestępstwa [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Canon Law

 

Grzegorz Bzdyrak

Pracownicy i absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego KUL w lubelskim sądownictwie kościelnym podczas okupacji niemieckiej

Staff and Graduates of the Faculty of Canon Law of the Catholic University of Lublin of the Bishop Court in Lublin during the German Occupation [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Stanisław Dubiel

Akty nadzwyczajnego zarządzania w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Acts of Extraordinary Administration in the 1983 Code [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Paweł Kaleta

Parafialna rada duszpasterska a parafialna rada ds. ekonomicznych

The Parish Pastoral Council and the Parish Finance Council [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

Paweł Malecha

Gwarancja sprawiedliwości oraz reforma procesu małżeńskiego widziana przez pryzmat konieczności jego przyspieszenia i ułatwienia wiernym kontaktu z trybunałem; przygotowanie pracowników i odpowiedzialność biskupa

La garanzia della giustizia e la riforma del processo matrimoniale nell'ottica dello snellomento delle cause e dell'accessibilità dei tribunali per i fedeli; la preparazione dei ministri e la responsabilità del vescovo

The Guarantee of Justice and Reform of the Process of Marriage as seen Through the Prism of Necessity its Acceleration and Facility the Faithful. The Contact with a Tribunal; Preparation of Employees and the Responsibility of the Bishop [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

 

Administration

 

Jan Izdebski

Związki nauki prawa administracyjnego z naukami o zarządzaniu

Relations between the Science of Administrative Law and the Management Sciences [SUMMARY]

 

» Full text (PDF)

 

GLOSSES

 

Zdzisław Jancewicz

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r., III CZP 19/15

Gloss to the Supreme Court Resolution of 13th May 2015, III CZP 19/15

 

» Full text (PDF)

 

REVIEWS

 

Maria D'Arienzo, Il concetto giuridico di responsibilità. Rilevanza e funzione nel Diritto Canonico (Diritto e religione), Luigi Pellegrini editore, Cosenza 2012 (Przemysław Michowicz OFMConv)

 

» Full text (PDF)

 

REPORTS

 

Anna Słowikowska, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań”, Łomża, 7-9 września 2015.

 

» Full text (PDF)