Information about the Editorial Board and the Scientific Council

Editorial

 

HOMO MYSTICUS: NICHOLAS OF CUSA AND RHINELAND MYSTICISM

 

Introduction: Conference „Homo Mysticus: Nicholas of Cusa and Rhineland Mysticism" (Agnieszka Kijewska) 9

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-1

Mistyczna interpretacja wygnania i powrotu do raju w Periphyseon Eriugeny (Streszcz.) 25

Mystical Interpretation of the Exile and Return to Paradise in Eriugena's Periphyseon (Sum.) 26

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-2

Motyw pustyni w myśli duchowej św. Piotra Damianiego (Streszcz.) 35

Signification du désert dans la pensée spiritualle de saint Pierre Damien (Rés.) 35

Meaning of the Desert in Spiritual Thought of St. Peter Damian (Sum.) 36

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-3

Scientia mystica sive theologia - Alberta Wielkiego pojęcie mistyki (Streszcz.) 56

Scientia mystica sive theologia - Alberts des Grossen Begriff der Mystik (Zsf.) 57

Scientia mystica sive theologia - Albert the Great's Concept of Mysticism (Sum.) 57

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-4

Poznanie Boga w mistyce spekulatywnej Mistrza Eckharta (Streszcz.) 68

Cognition of God in the Speculative Mysticism of Meister Eckhart (Sum.) 68

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-5

Tożsamość bez zróżnicowania w mistycznej myśli Mistrza Eckharta (Streszcz.) 83

Identity without Diversification according to the Mystical Concept of Meister Eckhart (Sum.) 83

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-6

Rozumienie symboli i ich roli w drodze duszy ku Bogu u Pseudo-Dionizego Areopagity i Mikołaja z Kuzy (Streszcz.) 102

The Understanding of Symbols and Their Role in the Ascent of the Soul to God in Pseudo-Dionysius the Areopagite and Nicholas of Cusa (Sum.) 102

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-7

Jednotroistość i trójjedność według Kuzańczykowej henologii (Streszcz.) 123

Unitrinité et triunité selon l’hénologie cusaine (Rés.) 123

Unitrinity and Triunity according to Cusan Henology (Sum.) 123

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-8

„Imago repraesentationis creata". Wolność i zjednoczenie z Absolutem: Spekulacyjny mistycyzm i refleksja o dostępie do Boga u Mikołaja z Kuzy (Streszcz.) 142

«Imago repraesentationis creata». Liberté et union avec l’Absolu: mystique spéculative et réflexion sur l’accès à Dieu chez Nicolas de Cues (Rés.) 142

“Imago repraesentationis creata.” Freedom and Union with the Absolute: Speculative Mysticism and Thinking about Access to God in Nicolas of Cusa (Sum.) 142

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-9

Stopnie miłości w Kazaniu VII Mikołaja z Kuzy Sermon VII Remittuntur ei peccata multa (Streszcz.) 155

The Stages of Love in Cusanus’ Sermon VII Remittuntur ei peccata multa (Sum.) 156

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-10

 

ARTICLES

Rozwój pojęcia woli w pogańskiej filozofii starożytnej - Sokrates, Platon, Arystoteles (Streszcz.) 186

The Development of the Notion of Will in the Pagan Ancient Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle (Sum.) 186

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-11

Czy etyka troski może prowadzić do zaniku troski? (Streszcz.) 205

Can Ethics of Care Lead to the Disappearance of Care? (Sum.) 206

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-12

Wolność w myśli Ludwiga von Misesa (1881-1973) (Streszcz.) 234

Freedom in Ludwig von Mises’s Thought (1881-1973) (Sum.) 235

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-13

Architektura świadomości. Część II: Struktura molekularna i biofizyka pamięci (Streszcz.) 261

Architecture of Consciousness. Part Two: Molecular Structure and Biophysics of Memory (Sum.) 261

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-14

 

REVIEWS

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-15

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-16

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-17

 

Contents 281

Spis treści 283