EN: Cognition of God in the Speculative Mysticism of Meister Eckhart  

 

Źródło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63(2015), nr 2

 
Strony/pages: 59-68  

 

DOI 10.18290/rf.2015.63.2-5

 

Streszczenie

Artykuł jest prezentacją najważniejszych rysów teologii apofatycznej Mistrza Eckharta, która jest mocno zakorzeniona w myśli Pseudo-Dionizego Areopagity. Autor ukazuje swoistą dialektykę poznawalności i niepoznawalności Boga, ilustrując to obficie przykładami z Eckhartowych Kazań. W tekście został poruszony także inny, niezwykle istotny problem, a mianowicie relacji zakorzenionej w neoplatonizmie henologicznej wizji rzeczywistości Eckharta do chrześcijańskiej nauki o Trójcy Świętej. Autor przytacza tu opinię Marie-Anne Vannier, że Eckhart jest „wirtuozem teologii trynitarnej”, ale dodaje, że zawsze pozostawia on tu miejsce dla przeżywania Tajemnicy.

 

Summary

The article is a presentation of the most important features of Meister Eckhart's apophatic theology that is firmly rooted in the thought of Pseudo-Dionysius the Areopagite. The author presents a kind of dialectic cognizability and uncognizability of God, illustrating this abundant examples of Eckhart's Sermons. In the text, another very important issue was also discussed, namely the relationship between Eckhart’s henological, rooted in Neo-Platonism, vision of reality and the Christian doctrine on the Trinity. The author has stated in the Marie-Anne Vannier's opinion, that Eckhart is a “Virtuoso of Trinitarian theology,” but adds that he always leaves a place to live the mystery.

 

 

Słowa kluczowe: Mistrz Eckhart; mistyka spekulatywna; teologia apofatyczna

 

Key words: Meister Eckhart; speculative mysticism; apophatic theology.

 

 

Bibliografia/References:

 1. Encyclopédie des mystiques rhénans d’Eckhart à Nicolas de Cues et leur réception, red. M.-A. Vannier, Paris 2011.
 2. La Trinité chez Eckhart et Nicolas de Cues, red. M.-A. Vannier, Paris 2009.
 3. Libera A. de, Introduction à la mystique rhénane d’Albert le Grand à Maître Eckhart, Paris 1984.
 4. Libera A. de, L’un ou la Trinité? w J. Casteigt, Maître Eckhart, Paris 2012.
 5. Lossky V., Théologie négative et connaissance de Dieu chez Maître Eckhart. Paris 1973.
 6. Maître Eckhart, red. J. Casteigt, Paris 2012.
 7. McGinn B., Mistyczna myśl Mistrza Eckharta, człowieka, przed którym Bóg niczego nie skrył, tł. Sebastian Szymański, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2009.
 8. Mistrz Eckhart, Kazania, tł. W. Szymona, Poznań 1986.
 9. Mistrz Eckhart, Traktaty, tł. W. Szymona, Poznań 1987.
 10. Vannier M.-A., Trinité, hasło w: Encyclopédie des mystiques rhénans, Paris 2011.
 11. Zum Brunn E., Libera A. de, Maître Eckhart. Métaphysique du Verbe et théologie négative, Paris 1984.

 

Informacja o Autorze/Information about Author:

Dr Wiesław Szymona OP – Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO. Dominikanów w Krakowie; adres do korespondencji: ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków; e-mail: wieslaw@dominikanie.pl

 

 

Cytowanie/Citation information:

Szymona, Wiesław. 2015. "Poznanie Boga w mistyce spekulatywnej Mistrza Eckharta." Roczniki Filozoficzne 63, 2: 59-68. DOI: 10.18290/rf.2015.63.2-5.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2016, godz. 23:26 - Anna Starościc