Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Migravalue

B. SAMOZATRUDNIENIE WE WŁOSZECH

 

W stosunku do obywateli polskich, którzy zamierzają we Włoszech podjąć pracę na zasadzie samozatrudnienia nie ma żadnych ograniczeń. Mogą oni podjąć pracę na takich samach zasadach, jak pozostali obywatele UE.

Cudzoziemiec pragnący prowadzić we Włoszech działalność na zasadzie samozatrudnienia w sektorze przemysłowym, rzemieślniczym czy handlowym, działalność zawodową na własny rachunek, zamierzający założyć spółkę kapitałową czy też osobową, lub sprawować funkcje w zarządzie istniejącej spółki, winien spełniać wymogi etyczne i zawodowe zgodnie z tymi stawianymi obywatelom włoskim, oraz spełniać warunki, które upoważniają do wpisu na listy zawodowe (albo professionale)


Poza tym cudzoziemiec powinien:

1. Zwrócić się osobiście, lub za pośrednictwem pełnomocnika, do urzędu, w którego kompetencjach jest wydawanie odpowiednich koncesji i zezwoleń lub sprawdzanie wymogów potrzebnych do prowadzenia działalności, co do której wymagany jest wpis na listy zawodowe, o wystawienie zaświadczenia o braku przeszkód co do wydania dokumentu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji upoważniających do wykonywania w/w działalności. (np. do Izby Handlowej jeśli chodzi o wpisanie do Rejestru Handlowców REC Registro Esercenti il Commercio, do urzędu gminnego Comune w przypadku działalności handlowej która wymaga tylko zarejestrowanie w gminie, do Ufficio Polizia Administrativa (urząd policji administracyjnej) w przypadku agencji reklamowej, do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w przypadku agencji pośrednictwa pracy, itp.)

Do wykonywania zawodów regulowanych (patrz „zawody regulowane") potrzebne jest uznanie dyplomu uzyskanego przez cudzoziemca za granicą. W przypadku dyplomów branży medycznej, wymagane jest uprzednie ich uznanie przez Ministerstwo Zdrowia (lekarz, pielęgniarka, fizykoterapeuta itp.)[1]

W przypadku zaś dyplomów podlegających nadzorowi Ministerstwa Sprawiedliwości (radca handlowy, adwokat, konsultant podatkowy, biolog, chemik, leśnik, geolog, inżynier, agent wymiany walutowej, psycholog, opiekun społeczny, technik rolny, technik przemysłowy, dziennikarz) procedurą uznania tytułu zajmuje się główna dyrekcja d/s Obywatelskich - Biuro VII - Dział Międzynarodowy ( Affari Civili - Ufficio VII - Reparto Internazionale)[2]

2. Wystąpić o wydanie mu zaświadczenia o niezbędnych do prowadzenia planowanej działalności warunkach i środkach materialnych

2.1. Jeśli planowana działalność ma charakter działalności przedsiębiorczej i w związku z powyższym podlega wpisowi do Rejestru Przedsiębiorstw (Registro delle Imprese) (patrz „rejestracja przedsiębiorców") zgodnie z art. 2188 Kodeksu Cywilnego, powyższe zaświadczenie winno być wystawione przez odpowiednią terytorialnie Izbę Handlową. Kryteria stosowane przez Izby Handlowe przy określaniu niezbędnych środków opierają się (uwzględniając specyfikę planowanej działalności) na ocenie kosztów:

•· ewentualnych nieruchomości (umowa o zakup lub wynajem i/lub niezbędne środki finansowe),

•· maszyn i urządzeń,

•· wyposażenia,

•· związanych z procedurami administracyjnymi,

•· rozruchu działalności itp.

2.2. W przypadku działalności wymagającej przynależności do rad lub izb zawodowych (ordini, collegii professionali). Powyższe zaświadczenie powinno być wystawione przez właściwą radę lub izbę.

3. Posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe udokumentowane umową zakupu lub wynajmu nieruchomości lub poprzez oświadczenie złożone zgodnie z art. 2 i 4 ustawy z dn. 4.01.1968, nr 15 przez obywatela włoskiego lub cudzoziemca przebywającego legalnie we Włoszech, w której oświadcza, że udostępnił zainteresowanemu mieszkanie.

4. Uzyskać w lokalnym Ufficio delle Entrate (Urząd Skarbowy):

•· numer identyfikacji podatkowej - codice fiscale

•· numer dla celów podatku VAT - partita IVA (formularz.pdf Immagine Download)

5. Dokonać rejestracji dla celów ubezpieczeniowych w INPS (odpowiednik ZUS) lub w branżowej kasie ubezpieczeniowej. (w przypadku zawodów, które podlegają takim kasom)

6. Udać się na policję (questura) z dokumentami upoważniającymi do prowadzenia działalności na zasadzie samozatrudnienia na terenie Włoch celem uzyskania karty pobytowej pracy (carta di soggiorno per motivi di lavoro autonomo). Questura jest zobowiązana do wydania karty pobytowej w terminie do 120 dni. Do tego czasu zainteresowany może prowadzić działalność we Włoszech na podstawie tymczasowego pozwolenia.