Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Migravalue

A. ZASADY PODEJMOWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW WE włoszech

Pracownicy niektórych kategorii mają dostęp do włoskiego rynku pracy poza limitem zgodnie z art. 27 D.Lgs.286/98:

•·kierownictwo lub wysoko wykwalifikowany personel spółek mających siedzibę lub oddział we Włoszech

•·profesorowie, wykładowcy uniwersyteccy, naukowcy

•·tłumacze

•·pomoce domowe obywateli włoskich lub krajów UE przesiedlające się do Włoch wraz z pracodawcą

•·osoby, które odbywają czasowe szkolenie zawodowe u pracodawcy włoskiego

•·pracownicy podlegający organizacjom lub firmom działającym we Włoszech, zatrudnieni w celu wykonania ściśle określonych zadań w określonym czasie.

•·pracownicy podlegający firmom mającym siedzibę za granicą, czasowo oddelegowani do firm mających siedzibę we Włoszech w celu wykonania usług będących przedmiotem kontraktu na wykonanie pracy (robót)

•·wykwalifikowane pielęgniarki zatrudnione w państwowych lub prywatnych strukturach służby zdrowia

•·osoby zatrudnione w cyrkach lub w spektaklach wystawianych gościnnie za granicą

•·personel artystyczny i techniczny spektaklów teatralnych, baletowych, muzycznych

•·tancerze, artyści, muzycy podejmujący pracę w lokalach rozrywkowych

•·artyści podejmujący pracę w instytucjach teatralnych, muzycznych, kinematograficznych, radiowych, telewizyjnych, państwowych lub prywatnych w związku z imprezami o charakterze kulturalnym lub folklorystycznym


Niżej wymienieni pracownicy mają nieograniczony dostęp (brak wymogu uzyskania pozwolenia na pracę) do włoskiego rynku pracy:

•·dziennikarze korespondenci oficjalnie akredytowani we Włoszech zatrudnieni i regularnie wynagradzani przez zagranicznych wydawców prasy codziennej lub periodyków, lub stacje radiowe czy też telewizyjne

•·osoby, które zgodnie z przepisami międzynarodowych umów obowiązujących we Włoszech, wykonują we Włoszech działalność badawczą, lub pracę okresową w ramach programów wymiany młodzieżowej, lub są zatrudnione „au pair", marynarze

•·osoby przyjeżdżające do Włoch w celu odbycia stażu zawodowego u włoskiego pracodawcy, mogą one odbywać staż na bazie włoskich przepisów dotyczących staży (art.18 L n.196/1997)


Obywatele nowych krajów UE są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy wjazdowej.


Polak ubiegający się o pracę we Włoszech musi mieć pracodawcę włoskiego lub zagranicznego mającego stały pobyt we Włoszech. Pracodawca, który zamierza zatrudnić na czas określony lub nieokreślony polskiego pracownika, powinien wysłać listem poleconym do właściwej dla miejsca wykonywania pracy komórki ds. imigracji Sportello Unico przy biurze terytorialnym prefektury podanie o zezwolenie na pracę (nullaosta al lavoro) zredagowane na odpowiednim formularzu.

Podanie powinno zawierać następujące elementy:

•·dane personalne pracodawcy (wraz z fotokopią ważnego dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby niebędącej obywatelem UE również fotokopię ważnej karty pobytu)

•·dane personalne pracownika (wraz z fotokopią ważnego paszportu)

•·oferowane warunki pracy (rodzaj kontraktu zbiorowego, który będzie zastosowany, przewidziane stanowisko, wysokość brutto wynagrodzenia, czas pracy, miejsce zatrudnienia, rodzaj kontraktu: na czas określony, nieokreślony, sezonowy).

Do podania musi być załączony kontrakt pracy zawarty z obywatelem polskim, którego warunkiem zalegalizowania jest uzyskanie zezwolenia na pracę (nulla osta) i karty pobytu (carta di soggiorno) przez pracownika.

Sportello Unico przekaże podanie do Direzione Provinciale del Lavoro (Powiatowa Dyrekcja Pracy), celem weryfikacji czy są jeszcze wolne miejsca w ramach limitu dla pracowników nowych krajów UE. Jeśli kontyngent został wyczerpany Sportello Unico zawiadomi zainteresowanego listem poleconym. W przeciwnym przypadku Sportello Unico wyda dokument nulla osta i prześle go listem zwykłym pracodawcy. Dokument ten upoważnia pracownika do wystąpienia o wydanie karty pobytowej (carta di soggiorno) na kwesturze.