Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Migravalue


MIGRAVALUE
jest kontynuacją projektu MIGRALINK.

Cele Projektu to stworzenie takich rozwiązań, które zagwarantują migrantom możliwie najlepsze funkcjonowanie w goszczącym ich państwie i motywowanie ich do zdobywania doświadczeń zawodowych na emigracji, nauki języka, nawiązywania kontaktów i powrotu do kraju pochodzenia.

Założenia Projektu:

*stworzenie modelu zarządzania zarobkami migrantów, umożliwienie im inwestowania dla pożytku macierzystego regionu i tego, w którym zdobyli pieniądze, doświadczenie i kontakty,


*stworzenie ponadnarodowego systemu funduszy gwarancyjnych umożliwiających rozwój nowej przedsiębiorczości,


*stworzenie systemu regulacji umożliwiających migrantom i ich rodzinom korzystanie z wszystkich dobrodziejstw systemów opieki społecznej,


*zwiększenie zdolności władz i administracji publicznej krajów członkowskich UE do wprowadzania systemu integracji imigrantów zarobkowych lub reemigrantów.


*poszerzenie zakresu pomocy migrantom - stworzenie regionalnych ośrodków wsparcia migrantów

 

*wspomaganie rozwoju biednych obszarów nowoprzyjętych państw UE, przez wspieranie powrotów emigrantów do kraju pochodzenia i podejmowania przez nich działalności gospodarczej

*odzyskanie potencjału ludzi przedsiębiorczych, twórczych, wykwalifikowanych.

 

 

W tym projekcie chodzi o wymodelowanie współpracy między różnego rodzaju instytucjami, nie tylko na szczeblu regionalnym, ale pomiędzy regionami, po to, żeby można było zarządzać zjawiskiem migracji.

 

Emigracja ekonomiczna jest nie tylko polskim problemem.

Z nowoprzyjętych krajów UE wyjeżdżają dziesiątki i setki tysięcy ludzi. Wyjeżdżają „za chlebem" ludzie przedsiębiorczy - ludzie, którzy nie chcą pogodzić się z losem niedocenianego pracownika albo bezrobotnego. Podejmują duże, często (początkowo) nieuświadomione wyzwanie związane z życiem na obczyźnie. Zwykle potrafią sobie poradzić za granicą, ale ponoszą duże koszty przystosowania się do nowej sytuacji - przezwyciężanie bariery językowej, kulturowej, czy chociażby rozłąka z rodziną. Wielu z nich mogłoby swój potencjał wykorzystać w kraju pochodzenia, ale mają poczucie, że powrót byłby ich klęską - swego rodzaju kapitulacją. Program reemigracji otwiera przed nimi nowe możliwości.

 

Projekt MIGRAVALUE koncentruje się na Polaku-emigrancie, który osiągnął zawodowy sukces za granicą, który znajduje tam źródło zarobku, nawiązuje kontakty i po jakimś czasie podejmuje decyzję o kontynuowaniu tego sukcesu w Polsce, bądź nie jest pewien tej decyzji, ale można go do niej skłaniać. Chodzi o to, żeby go zagospodarować dla rozwoju regionu z którego pochodzi, ale bez utraty kontaktu z krajem, w którym ten swój sukces zawodowy osiągnął. Ważne jest, aby korzystać z nawiązanych wcześniej kontaktów i rozwijać działalność gospodarczą pomiędzy dwoma krajami.

 

Imigranci, dotąd najsilniej byli kojarzeni z niskimi kwalifikacjami i pracą na czarno. Program MIGRAVALUE ma wpłynąć na zmianę tego stereotypu. Pojawiła się szansa dla imigrantów z nowoprzyjętych państw Unii, na pełne uczestniczenie w procesie integracji i współistnienia na europejskich rynkach pracy. Imigranci, w ramach projektu MIGRALINK będą przygotowywani do powrotu do kraju pochodzenia i nawiązania współpracy z przedsiębiorcami goszczących ich dotąd państw UE. W Polsce projekt prowadzi Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 


Program MIGRAVALUE jest współfinansowany przez UE, w ramach inicjatywy INTERREG III B - CADSES (Central, Adriatic, Danubian and South-Eastern Space).

Jest skierowany na ponadnarodową współpracę w Europie, dążenie do osiągnięcia najwyższego stopnia terytorialnej i ekonomicznej integracji, lansowania zrównoważonego rozwoju europejskiej przestrzeni.

Program ma wspierać reemigrację do państw pochodzenia, z uwzględnieniem jakości tych powrotów. Chodzi o zarządzanie falami migracyjnymi, w porozumieniu z nowoprzyjętymi państwami UE.


MIGRAVALUE: Steering Economic and Social Cohesion in the CADSES Space: Valuing Migration as a Development Tool (Sterowanie wzrostem spójności ekonomiczno-społecznej w obszarze CADSES - waloryzacja migracji jako instrumentu rozwoju). Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIB CADSES, współfinansowany ze środków EFRR.

________________________________________


Projekt MIGRAVALUE jest realizowany we współpracy z następującymi jednostkami naukowymi KUL:

• Instytut Nauk o Rodzinie KUL,
• Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Psychologii (Wydział Nauk Społecznych KUL),
• Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Instytut Filozofii (Wydział Filozofii KUL),
• Instytut Ekonomii (Wydział Nauk Społecznych KUL)
• Instytut Marketingu i Zarządzania (Wydział Nauk Społecznych KUL),
• Katedra Prawa Unii Europejskiej, Instytut Prawa Publicznego (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL),

• we współpracy z Instytutem Socjologii UMCS.Budżet projektu: 2.000.000 euro, z tego budżet KUL - 200.000 euro.
• Czas trwania: 01.09.2006 - 30.06.2008.


Rola KUL w projekcie:
• koordynacja systemu szkoleń w krajach partnerskich,
• prowadzenie szkoleń (metodą tradycyjną i na odległość (e-learning);,
• współudział w określeniu zakresu i metodologii badań;,
• współpraca w zakresie analizy systemów prawnych i określeniu proponowanych modeli politycznych i administracyjnych.

 

W projekcie uczestniczyli pracownicy i naukowcy
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:
 

• prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym (INOR KUL / IS UMCS),
• dr Jacek Bednarz (ekonomia),
• dr Krzysztof Markowski (zarządzanie),
• dr Bohdan Rożnowski (psychologia),
• dr Tomasz Sieniow (prawo),
• dr Maciej St. Zięba (filozofia),
• mgr Dorota Bryk (doktorant psychologii),
• mgr Katarzyna Myk (DKPE),
• mgr Agnieszka Adamska-Bednarz (DKPE),
• mgr Kamila Doktór (DKPE),
• mgr Beata Głażewska (DKPE),
• mgr Michał Jastrzębski (DKPE),
• mgr Artur Kalicki (DKPE),
• mgr Beata Rawska (DKPE),
• mgr Marta Surowiec-Władek (DKPE).

 

Komitet Sterujący i Komitet Koordynacyjny Projektu: dr Maciej St. Zięba, mgr Michał Jastrzębski, mgr Beata Rawska.