Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Migravalue

Poniższe dane obejmują okres: maj 2004 r - wrzesień 2005 r.


Najpopularniejszym kierunkiem migracji zarobkowych są Niemcy. W 2004 r. udzielono Polakom 411,4 tys. pozwoleń na pracę, (92 proc. pozwoleń dotyczyło zatrudnienia w landach zachodnich). Natomiast 272 tys. pozwoleń wydano w okresie styczeń - lipiec 2005 r., głównie na pracę sezonową.

Z kolei w Wielkiej Brytanii w w/w. okresie legalną pracę podjęło 169,7 tys. Polaków.


Najwięcej Polaków pracuje w:

*                          Irlandii - Ambasada RP w Irlandii szacuje, że w tym kraju pracuje ok. 70 - 80 tys. Polaków;

*                          Włoszech - od stycznia do sierpnia 2004 r władze włoskie zarejestrowały prawie 37 tys. polskich pracowników. W pierwszym półroczu 2005 r. wydano Polakom ok. 25 tys. pozwoleń na pracę, co stanowi ok. 55 proc. wszystkich wykorzystanych miejsc w dostępnym kontyngencie. Całkowite dane za cały rok 2004 oraz za pierwsze półrocze 2005 r. nie są jeszcze dostępne.

*                          Holandii - w 2004 r. Polacy uzyskali 20,2 tys. pozwoleń na pracę, zaś w pierwszej połowie 2005 r. udzielono Polakom dalsze 11,3 tys. zezwoleń (stanowi to 87 proc. wszystkich zezwoleń przyznanych obywatelom nowych państw członkowskich UE).

*                          Norwegii - w okresie 1 maja - 31 grudnia 2004 r. wydano Polakom ok. 13 tys. zezwoleń na pracę. Natomiast od stycznia do 31 lipca 2005 r. zezwolenia na pobyt i pracę w Norwegii lub przedłużenia wcześniej wydanych zezwoleń otrzymało ok. 15 tys. obywateli Polskich.

*                          Hiszpanii - w 2004 r. wydano Polakom 14,5 tys. pozwoleń na pracę (w tym 12 tys. 198 na podstawie dwustronnej umowy o zatrudnieniu z 2002 r.). Z kolei w okresie styczeń - luty 2005 r. wydano Polakom 2,5 tys. pozwoleń na pracę. W połowie roku 2005 w hiszpańskim systemie ubezpieczeń społecznych było zarejestrowanych ok. 18 tys. Polaków.

*                          Szwecji - w okresie maj - grudzień 2004 r wydano w tym kraju 2,7 tys. pozwoleń dla Polaków na pobyt z tytułu wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej (okresie styczeń-kwiecień 2004 r. wydano obywatelom Polski 1,5 tys. pozwoleń na pracę). Natomiast w pierwszych siedmiu miesiącach 2005 r. Polacy uzyskali 1,6 tys.  pozwoleń na pobyt z tytułu wykonywania pracy, a 139 Polakom przyznano pozwolenia na pobyt z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dokumenty pobytowe nie są jednak wymagane od osób, które w Szwecji przebywają i pracują poniżej 3 miesięcy, a tacy przeważają wśród pracowników sezonowych z Polski.

2) Polacy pracujący w innych krajach UE:


Austria - Od początku 2005 r. - do 31 lipca - pozwolenia na pracę otrzymało 11.256 obywateli polskich, 16,8% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Według danych za rok 2004 około 70 % pozwoleń przypada na pracę sezonową.

  
Cypr -  W okresie 1 stycznia - 31 lipca 2005 r. władze cypryjskie odnotowały obecność 1,3 tys. pracowników z Polski. Liczba ta oparta jest na danych dotyczących wniosków o dokumenty pobytowe. Równocześnie, jedynie 807 Polaków zarejestrowanych jest w cypryjskim systemie ubezpieczeń społecznych. Według szacunków Ambasady RP oraz danych cypryjskich organizacji pracodawców liczbę obywateli Polski pracujących na Cyprze można określić na ok. 2,5 tys. - 3 tys. osób.


Czechy - W Połowie 2005 r. w Republice Czeskiej pracowało 10,3 tys. Polaków (w tym 1341 kobiet). Polacy pracują głównie w przemyśle przetwórczym, wydobywczym oraz budownictwie.
 
Dania - W lipcu 2005 r. pracowało w tym kraju 1,9 tys. Polaków. Polacy stanowią prawie 47 % wszystkich obywateli nowych państw członkowskich UE, podejmujących pracę w Danii.
 
Finlandia - W pierwszej połowie 2005 r. Polskom wydano 32 zgody na zatrudnienie (na 665 wszystkie). W okresie maj - grudzień 2004 obywatelom polskim wydano 130 zgody na zatrudnienia, w ogólnej liczbie 2 tys. 104 wydanych dla obywateli ośmiu nowych państw członkowskich.


Francja - w okresie styczeń - maj 2005 r. pracę we Francji podjęło 1,6 tys. Polaków:

*                          1 tys. 080 pracowników sezonowych

*                          stażyści zawodowi - brak danych

*                          304 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreślony

*                          230 pracowników pozostałych kategorii

Z kolei w roku 2004 r. zatrudnienie pracowników polskich we Francji osiągnęło liczbę 9 tys. 202 osób:

*                          7 tys. 356 pracowników sezonowych (zatrudnieni na podstawie dwustronnej umowy o zatrudnieniu we Francji polskich pracowników sezonowych)

*                          289 stażystów (zatrudnieni we Francji na podstawie dwustronnej umowy o zatrudnieniu stażystów zawodowych)

*                          296 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreślony (osoby, które podpisały umowę o pracę minimum na okres ponad jednego roku)

*                          1261 pracowników pozostałych kategorii

Od czasu zawarcia umów dotyczących zatrudnienia obserwuje się stały coroczny wzrost zatrudnienia obywateli polskich we Francji. W 2004 r. udział polskich obywateli z pozwoleniem na pracę ustabilizował się na poziomie zbliżonym do poziomu z 2003 r., kiedy zatrudnienie podjęło 9 tys. 263 pracowników polskich.
Procentowy udział pracowników polskich wśród pracowników zagranicznych we Francji wynosił w 2004 r. 6,48% (od 2001 r. utrzymuje się na zbliżonym poziomie między 6,15% a 6,75% w 2003 r.).


Hiszpania - pod koniec pierwszego półrocza 2005 r. do hiszpańskiego systemem ubezpieczeń społecznych zgłoszonych było ponad 18 tys. Polaków. Ponadto w styczniu i lutym 2005 r. wydanych zostało polskim pracownikom 2 tys. 592 pozwoleń na pracę.


W roku 2004 Polacy otrzymali 14,5 tys. pozwoleń na pracę (w tym 12 tys. 198 na podstawie dwustronnej umowy o zatrudnieniu z 2002 r.). W ciągu trzech lat obowiązywania umowy zauważalny jest coroczny wzrost zatrudnienia: największy wzrost zatrudnienia miał miejsce w 2003 r. -  o 2,5 tys. osób. W stosunku do 2003 r. zatrudnienie w 2004 r. wzrosło o 1,6 tys. osób.


Holandia - w pierwszej połowie 2005 r. przyznano Polakom w tym kraju 11,4 tys. zezwoleń na pracę, co stanowi 87 % wszystkich zezwoleń przyznanych obywatelom nowych państw członkowskich UE, a 55,6 % wszystkich wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców.
W roku 2004 Polacy uzyskali 20,2 tys. zezwoleń na pracę.

Polacy pracujący w UE i EOG na kontraktach z polskich firm

Osobną kategorią Polaków pracujących w krajach UE i EOG są osoby zaangażowane przez polskie firmy działające na tamtejszych rynkach oraz osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą (ok. 2-3 % udziału). Liczba  wydanych firmom formularzy E-101 (ZUS) wskazuje, że na takich zasadach pracuje tam niemal 100 tys. Polaków. Formularz E-101 potwierdza podleganie polskiemu systemowi ubezpieczeń.

  

Państwo

Liczba wydanych formularzy E-101

maj-grudzień 2004

Styczeń-kwiecień 2005

1 maja 2004 -
30 kwietnia 2005

Austria

1876

998

2874

Belgia

1521

1357

2878

Cypr

6

0

6

Czechy

2319

1155

3474

Dania

830

458

1288

Estonia

64

14

78

Finlandia

90

87

177

Francja

3835

3306

7141

Grecja

77

9

86

Hiszpania

849

721

1570

Irlandia

514

306

820

Islandia

1

42

43

Litwa

159

86

245

Luksemburg

107

83

190

Łotwa

15

47

62

Malta

0

2

2

Niderlandy

2618

1549

4167

Niemcy

51035

26891

77926

Norwegia

796

963

1759

Portugalia

75

133

208

Słowacja

187

205

392

Słowenia

64

30

94

Szwecja

1171

792

1963

Węgry

212

57

269

Wielka Brytania

640

613

1253

Włochy

532

392

924


Razem:


69593


40296


109889

opracowano na podstawie danych: ZUS