Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Hab. PhD, University Professor
The John Paul II Catholic University of Lublin

 

Education/Qualifications

2015                  

Professor at the John Paul II Catholic University of Lublin.

 

2012                  

Habilitated doctor’s degree at the John Paul II Catholic University of Lublin; thesis: Jurisdictional independence of the criminal court to the competence of the Constitutional Tribunal and the European Courts.

  

2002                  

Doctoral degree (PhD) at the Catholic University of Lublin; dissertation: Equality of arms in criminal procedure – a comparative view.

 

1995-1996         

Catholic University in Leuven (Belgium), Master of Laws (LLM), obtained in 1996; specialisation: Human Rights, Criminal Law, Criminal Procedure.

 

1990-1995         

Catholic University of Lublin, Master of Laws, obtained in 1995.

 

1986-1990         

Secondary school in Lublin.

 

 

Employment to Date/Work Experience

 

2018 (XI) – present            

Judge of the Supreme Court of Poland (Criminal Chamber).  

 

2015 – present                                    

Chair of the Department of Criminal Procedure, the John Paul II Catholic University of Lublin. 

 

2013 - 2015                                        

Associate Professor in the Department of Criminal Procedure, Criminal Executive Law and Forensic Sciences, the John Paul II Catholic University of Lublin.

 

2004 - present                                     

Member of the Research and Analyses Office of the Polish Supreme Court, expert on European Criminal Law and Human Rights.

 

2002 – 2011

Assistant professor in the Department of Criminal Procedure, Faculty of Law, Catholic University of Lublin.

 

2004 (I-VI)                                          

Co-agent of the Polish Government representing Poland before the European Court of Human Rights (Ministry of Foreign Affairs).

 

1997-2004                                          

Expert of the Polish Agent representing Poland before the European Court of Human Rights (Ministry of Foreign Affairs).

 

1996-2002  

Research Assistant, the Department of Criminal Procedure, Catholic University of Lublin.  

 

Performed Functions

2009 – 2016        

Member of the Criminal Law Codification Commission (the body of experts appointed by the Prime Minister upon the motion of the Minister of Justice).

 

2012 - 2016       

Member of the Legal Advisory Committee of the Minister of Foreign Affairs.

 

Internships

2010 (I-II)          

Max-Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg (Germany).

 

2009 (I-II)         

Max-Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg (Germany).

 

2008 (IX)           

Max-Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg (Germany).

 

2006 (VII-VIII)  

Institute for Human Rights of the Faculty of Law, Catholic University in Leuven, Belgium.

 

2002 (II)           

Max-Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg (Germany).

 

2000 (III)          

Department of Criminal Procedure, Jagiellonian University in Kraków.

 

1999 (VIII)          

Catholic University in Leuven, Belgium.

 

Teaching area: Criminal Procedure, Human Rights, European Cooperation in Criminal Matters

 

Participation in scientific projects

National projects

2008-2012       

Changes of the jurisdictional independence of the Polish criminal courts after accession of Poland to the European Union (project no. NN110 235935, financed by the Ministry of Science and Higher Education).

 

1999-2001       

Equality of arms in criminal procedure (project no. 1 H02A 018 16, financed by the Polish Scientific Research Committee).  

 

International projects

2018 – present     

Expert in the research project “Improving Mutual Recognition of European Arrest Warrants for the Purpose of Executing in absentia Judgments” (funded by the European Union’s Justice Programme (2014-2020)).

 

2011-2012       

Drafting the country report on Poland in the project Comparative study on legal standing (locus standi) before the EU and Member States’ Courts, conducted under the leadership of Maastricht University.

 

2007-2010       

Review of the country report on Poland in the project Effective defence rights in the EU and access to justice: investigating and promoting best practice; research study conducted by Maastricht University, JUSTICE, University of West England, Open Society Institute and Justice Initiative.

 

Other Experience/Activities

2014 – present     

Lecturer in the National School of Judiciary and Public Prosecution.

 

2012 – present     

Member of the European Law Research Association in Poland.

 

2008 – present     

Lecturer in the Human Rights School of the Helsinki Foundation for Human Rights.

 

Languages: Polish: native speaker; English: fluent; German: good passive skills; Russian: basic.

 

Selected recent publications

2018                      

Prawo oskarżonego do realizowania obrony na rozprawie w świetle ostatnich zmian kodeksu postępowania karnego [ The right of the accused to conduct his/her defence at the main hearing, in: Proces karny w dobie przemian. Przebieg postępowania, ed. S. Steinborn, K. Woźniewski, Gdańsk 2018, p. 311-325.

 

2017                      

Ryzyko naruszenia praw człowieka jako przesłanka odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania (uwagi na tle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) [Risk of violation of Human Rights as a ground for non-execution of the European Arrest Warrant (remarks concerning the recent jurisprudence of the Court of Justice of the EU)], in: Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, ed. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2017, p. 486-499.

 

2014     

Problemy stosowania zasady specjalności wobec osób przekazanych w trybie europejskiego nakazu aresztowania [Problems with applying the principle of specialty with reference to persons surrendered on the basis of the European Arrest Warrant], in: Studia i Analizy Sądu Najwyższego, vol. VII, ed. K. Ślebzak, Warsaw 2014, Wolters Kluwer Publishing, p. 302-336.

 

2013                      

Country Report for Criminal Law. Poland, in: Standing up for Your Right(s) in Europe. A Comparative Study on Legal Standing (Locus Standi) before the EU and Member States’ Courts, eds. M. Eliantonio, Ch. W. Backes, C. H. van Rhee, T. Spronken, A. Berlee, Cambridge - Antwerp – Portland 2013, Intersentia Publishing, p. 493-515.

 

2013 

Proces karny a międzynarodowe standardy w dziedzinie praw człowieka [Criminal Procedure and International Standards on Human Rights], in: System Prawa Karnego Procesowego. Tom I, cz. 2, eds. P. Hofmański, Warsaw 2013, LexisNexis Publishing, p. 43-162.

 

2013                      

Opinie doradcze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydawane na wniosek sądu krajowego [Advisory Opinions of the European Court of Human Rights delivered upon the motion of a national court], in: System Prawa Karnego Procesowego. Tom I, cz. 2, eds. P. Hofmański, Warsaw 2013, LexisNexis Publishing, p. 751-765.

 

2012              

O odszkodowaniu za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie. Uwagi na tle wyroku ETPCz z 10 maja 2011 r. w sprawie Włoch nr 2 p. Polsce [The right to compensation for unjustified detention. Comments to the judgment of the European Court of Human Rights in the case of Włoch no. 2 v. Poland], Palestra 2012, no. 1-2, p. 56-69.

 

2011               

Unijne i krajowe prawo karne po Traktacie Lizbońskim – zarys problematyki [European and national criminal law after Lisbon Treaty], Palestra 2011, no. 1-2, p. 7-25.

 

2010                      

Wznowienie postępowania karnego w następstwie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [Re-opening of criminal proceedings upon the judgment of the European Court of Human Rights], Studia i Analizy Sądu Najwyższego, vol. IV, eds. K. Ślebzak, Warsaw 2010, Wolters Kluwer Publishing, p. 265-304.