Katedra Postępowania Karnego została utworzona w dniu 1 października 2015 r. w drodze jej wydzielenia - obok Katedry Prawa Karnego Wykonawczego - z dotychczasowej struktury Katedry Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki. Funkcję kierownika Katedry Postępowania Karnego objęła dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL - wieloletni pracownik Katedry Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki, a wcześniej Katedry Procedury Karnej. Pracownikami naukowo-dydaktycznymi zatrudnionymi w Katedrze Postępowania Karnego są również adiunkci: dr Iwona Bień-Węgłowska, dr Grzegorz Skrobotowicz, dr Marek Smarzewski, a także asystenci: dr Joanna Dzierżanowska oraz dr Adrian Zbiciak.

 

Główne kierunki badań:

 • skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” postępowania odwoławczego [grant NCN uzyskany w ramach konkursu OPUS 12 (panel: HS5); nr projektu badawczego: 2016/23/B/HS5/03786]; zespół badawczy, działający pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, tworzą: dr Joanna Dzierżanowska, mgr Tymon Markiewicz, dr Marek Smarzewski, dr Adrian Zbiciak;
 • stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania względem osób, które nie były obecne w toku postępowania prowadzącego do ich skazania [europejski projekt "In AbsentiEAW", finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Sprawiedliwość" - European Union's Justice Programme (2014-2020) - skład zespołu badawczego powołanego z ramienia KUL: dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, mgr Paulina Duda, dr Adrian Zbiciak];
 • tajemnica adwokacka i tajemnica obrończa w polskim prawie karnym procesowym oraz ich ochrona;
 • zmiany modelu postępowania odwoławczego w polskiej procedurze karnej w latach 2013-2016;
 • "europeizacja" polskiej procedury karnej;
 • wartość dowodowa opinii biegłych w postępowaniu karnym;
 • prawo dowodowe - stosowanie nowych środków i technik badawczych w procesie pozyskiwania dowodów dla procesu karnego;
 • analiza europejskich standardów ochrony praw człowieka w procesie karnym.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach Katedry:

 • Postępowanie karne (wykład i warsztaty);
 • Badanie śladów przestępstw metodami fizycznymi (wykład);
 • Działania organów publicznych w zakresie ścigania i karania sprawców wykroczeń (wykład);
 • Kryminalistyka (wykład);
 • Medycyna sądowa dla prawników (wykład);
 • Metodyka ścigania przestępstw (wykład);
 • Podstawy medycyny sądowej (wykład);
 • Postępowanie dyscyplinarne (wykład i ćwiczenia);
 • Postępowanie w sprawach o wykroczenia (wykład);
 • Prawo dowodowe (wykład i ćwiczenia);
 • Prawo i postępowanie karne skarbowe (wykład i ćwiczenia);
 • Prawo karne skarbowe (wykład i ćwiczenia);
 • Prawo karne wykonawcze (wykład i ćwiczenia);
 • Przebieg postępowania dowodowego (wykład i warsztaty);
 • Postępowanie karne (seminarium magisterskie);
 • Ekspertyza sądowa (konwersatorium);
 • Mediacja w sprawach karnych (konwersatorium);
 • Podstawy medycyny sądowej (konwersatorium);
 • Postępowanie karnoskarbowe (konwersatorium);
 • Profilowanie kryminalistyczne (konwersatorium);
 • Wiktymologia (konwersatorium);
 • Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium);
 • Prawo karne - case study (laboratorium);
 • Przygotowanie do praktyk zawodowych (laboratorium);
 • Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu adwokata (laboratorium);
 • Symulacja rozprawy karnej (warsztaty).
Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2024, godz. 12:06 - Marek Smarzewski