Rev. Piotr Stanisz, Hab. PhD, University Professor

 

https://orcid.org/0000-0002-2437-8513 

https://kul.academia.edu/PIOTRSTANISZ 

Academic degrees:

Ks.P.StaniszTheology: Master’s degree – 1991; Canon Law: Master’s degree and license – 1997; Law: Master’s degree – 1999; Doctorate – 2000; Habilitation – 2007

 Professional positions:

Since 1999 – university teacher at the John Paul II Catholic University of Lublin (Department of Law on Religion):

1999-2001 – Assistant lecturer

2001-2009 – Associate professor

Since 2008 – President of the Department of Law on Religion

2008-2012 – Vice-dean of the Faculty of Law, Canon Law and Administration

Since 2009 – University professor  

2012-2016 – Dean of the Faculty of Law, Canon Law and Administration

 

  Membership in scientific societies:

 • European Consortium for Church and State Research - member;
 • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (Polish Society of Law on Religion) – vice-president
 • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Scientific Society of the Catholic University of Lublin) – member
 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich (Association of Polish Canonists) – member
 • International Consortium for Law and Religion Studies - member
 • International Law Association - member
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL (Association of Alumni and Friends of the Faculty of Law of the Catholic University of Lublin) – member  
 • Společnost pro církevní právo - member
 • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich - member
 • Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo - member

 Membership in editiorial boards and policy councils of book series and scientific journals:

 • Publications of the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the John Paul II Catholic University of Lublin – chair of the editorial board (2010-2012)
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego (Review of Law on Religion) – chief editor (2008-2009), member of the editorial board (since 2009)
 • Studia Prawnicze KUL (Law Journal of the Catholic University of Lublin) – deputy editor (2009-2012), chief editor (2012-2016), member of the Scientific Council (since 2016)
 • Studia z Prawa Wyznaniowego (Studies in Law on Religion) – member of the editorial board (since 2001), chief editor (since 2011)
 • Zeszyty Naukowe KUL (Scientific Journals of Catholic University of Lublin) – member of the editorial board (2017-2019)
 • Roczniki Nauk Prawnych (Annals of Juridical Sciences) – member of the editorial board (2003-2005)
 • Edukacja Prawnicza (Legal Education) - member of the policy council (2012-2016)
 • "Soter" (Religijos mokslo žurnalas - Journal of Religious Science) - member of the international editorial board (since 2014)
 • „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” - member of the scientific council (since 2015)
 • „Visegrad Journal on Human Rights”: member of the editorial board (since 2016)
 • "La Collana del Centro di Ricerca "Renato Baccari": member of the scientific council

 Scholarships:

Catholic University of Milan – February-September 2002

Catholic University of Leuven (Louvain-la-Neuve) – 10th-16th October 2010

Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venice - 19th September - 20th October 2015

Department of Ecclesiastical Law and Law on Religion of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, Kraków - 1-31 March 2017

Department of Giurisprudence (Section: Law on Religion) of the University Aldo Moro of Bari - 1-31 May 2017

Cristian Academy of Theology in Warsaw - 14th December 2017 - 20th January 2018

Catholic University of the Sacred Heart, Milan - 1 October 2018-15 February 2019

 
   Main areas of research:

 • social insurance of the clergy in Polish law
 • churches and religious issues in the law of the European Union 
 • church-state relations in European countries
 • church-state agreements

 

Publications

Books:

religion_and_law_in_poland_2nd_edition

 22. Religion and Law in Poland. 2nd edition, Kluwer Law International 2020, pp. 192 http://ielaws.com/

 21. Religion and Law in Poland, Kluwer Law International 2017, pp. 180  http://ielaws.com/  

 20. [co-edior] Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, ed. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Cambridge Scholars Publishing 2016, pp. 267.

View Extract

 19. [co-editor] Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, ed. P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon, Lublin 2016, pp. 254.

View Extract

18. [co-editor] Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa, ed. P. Stanisz, T. Barankiewicz, T. Barszcz, J. Potrzeszcz, Lublin 2016, pp. 216

Aktualne_problemy_wolnosci17. [Co-editor] Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, ed. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, pp. 384

Sprawnosc16.  [Co-editor] Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, ed. P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki, Lublin 2014, pp. 757

sprzeciw-sumienia15. [Co-editor] Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, ed. P. Stanisz, J. Pawlikowski, M. Ordon, Lublin 2014, pp. 234

14. [Co-editor] Reddite Ergo Que Sunt Caesaris Caesari et Que Sunt Dei Deo. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Prof. Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, ed. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Lublin 2014, pp. 926

13. [Co-editor] Legal Aspects of the Efficiency of Public Administration, ed. P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki, Lublin 2013, pp. 436

12. [Co-editor] Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), ed. by P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013, pp 469 

Fides.jpg11. [Co-editor] Fides – Veritas – Iustitia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, ed. by P. Stanisz, L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Lublin 2013, pp. 230

abiit-non-obiit10. [Co-editor] Abiit non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, ed. by A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. S. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Lublin 2013, pp. 1448.
9. [Co-editor] Podstawy regulacji stosunków Państwo – Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. I fondamenti della regolazione delle relazioni Stato – Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana, ed. by P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz, Lublin 2010, pp. 218.
informator2010_1018. [Co-editor] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Historia. Ludzie. Struktura, ed. by L. Fiejdasz, P. Stanisz, E. Szczot, Lublin 2010, pp. 222.
kliknij aby powiększyć7. Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym (Agreements concerning the regulation of relationships between the state and non-Catholic religious denominations in the Italian legal order), Lublin 2007, pp. 314.    summary summary
6. [Co-author] Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, pp. 284; 2nd revised edition, Warszawa 2008, pp. 292; 3rd edition, Warszawa 2011, pp. 330.
5. [Co-editor] Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004), ed. by A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, pp. 388.
4. [Co-editor] Prawo wyznaniowe, ed. by H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, pp. 439.
3. [Editor] Religioni et scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin, 25 kwietnia 2001 r.), Lublin 2001, pp. 228.
2. [Co-editor] Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, ed. by A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, pp. 822.

1. Ubezpieczenie społeczne duchownych w prawie polskim, Lublin 2001, pp. 194.

  

  

Articles:

1. Konsekwencje reformy systemu ubezpieczeń społecznych dla osób duchownych, "Kronika Archidiecezji Przemyskiej" 1998, no. 1, pp. 249-256;
2. Przywileje członków Komisji Księży przy ZBoWiD (1949-1955), "Resovia Sacra" 1998, vol. 5, pp. 285-294;
3. Składka osoby duchownej na ubezpieczenie zdrowotne, "Kronika Archidiecezji Przemyskiej" 1999, no. 1, pp. 24-32;
4. Ubezpieczenia społeczne osób duchownych, in: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, ed. by H. Misztal, Lublin-Sandomierz 1999, pp. 257-268;
5. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych, in: Prawo wyznaniowe, ed. by H. Misztal, Lublin 2000, pp. 465-474;
6. Sytuacja prawna osób duchownych - katechetów w zakresie ubezpieczeń społecznych, in: Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, ed. by A. Mezglewski, W. Janiga, Krosno - Sandomierz 2000, pp. 129-140;
7. Status ubezpieczeniowy osób duchownych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2000, vol. 1, pp. 101-116;
8. Ideologiczne podstawy polityki wyznaniowej w PRL, "Resovia Sacra" 2000, vol. 7, pp. 259-270;
9. Dyskryminacja osób duchownych w zakresie ubezpieczeń społecznych w PRL, in: Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, ed. by A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, pp. 245-258;
10. Próby rozbicia jedności duchowieństwa katolickiego w okresie Polski Ludowej, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2001, vol. 2, pp. 115-125;
11. Fundusz ubezpieczenia emerytalnego duchownych należących do ZK "Caritas", "Prawo - Administracja - Kościół" 2001, no. 1(5), pp. 103-126;
12. Ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2001, no. 12, pp. 7-9;
13. System źródeł prawa wyznaniowego, in: Prawo wyznaniowe, ed. by H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, pp. 175-187;
14. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych, in: Prawo wyznaniowe, ed. by H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, pp. 408-418;
15. Wolność religijna w porządku prawnym Unii Europejskiej, in: Prawo wyznaniowe, ed. by H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, pp. 419-427;
16. Ubezpieczenie osób duchownych w Narodowym Funduszu Zdrowia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, no. 11, pp. 26-33;
17. Źródła prawa wyznaniowego, in: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003 r.), ed. by A. Mezglewski, Lublin 2004, pp. 303-333;
18. Chiesa cattolica e libertà religiosa in Polonia, in: Chiesa cattolica ed Europa centroorientale. Libertà religiosa e processo di democratizzazione, ed. by A. G. Chizzoniti, Milano 2004, pp. 3-44;
19. Wspólnotowy zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na religię lub światopogląd, "Przegląd Sejmowy" 2005, no. 1, pp. 43-56;
20. Rola przepisów regulujących ubezpieczenie społeczne duchownych w realizacji polityki wyznaniowej państwa w latach 1945-1989, in: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004), ed. by A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, pp. 271-295;
21. Zakaz dyskryminacji religijnej w przepisach Kodeksu pracy, in: Ius et fides. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, ed. by T. Guz, M. Kuć, Lublin 2006, pp. 497-509;
22. Naczelne zasady instytucjonalnych relacji Państwo-Kościół (art. 25 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.), in: Numine Tuo Domine. Księga pamiątkowa dedykowana Metropolicie Przemyskiemu Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi w 20. rocznicę święceń biskupich, ed. by A. Szal, Przemyśl 2006, pp. 635-648;
23. Proces normowania stosunków pomiędzy państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi w trybie art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Włoskiej z 1947 r.(ujęcie historyczne), "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2006, vol. 9, pp. 27-50;
24. The principles of the relationship between Church and State in the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997, "Soter" (Religijos mokslo žurnalas - Journal of Religious Science) 2007, no. 22(50), pp. 129-140;
25. Udział związków wyznaniowych w kształtowaniu dotyczącego ich prawa. Doświadczenia włoskie, in: Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), ed. by A. Mezglewski, Lublin 2007, pp. 113-132;
26. [co-author] Katedra Prawa Wyznaniowego, in: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ed. by A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak, Lublin 2008, pp. 365-388;
27. [co-author] Andrzej Michał Micheletti, in: Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ed. by A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin  2008, pp. 131-133; [= Andrzej Micheletti, in: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ed. by A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, pp. 295-298];

28. The principle of bilateralism in the relations between the Republic of Poland and churches and other religious denominations, in: Christian values in postmodern society. Conference procedings, Kaunas 2008, pp. 46-53;

29. Limiti  del pluralismo dei modelli delle relazioni fra Stati e Chiese nell'Unione Europea, „Soter" (Religijos mokslo žurnalas - Journal of Religious Science) 2008, no. 27(55), pp. 99-112;

30. Zasada dwustronności w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, in: O wielowymiarowości badań religioznawczych, ed. by Z Drozdowicz, "Człowiek i Społeczeństwo" vol. XXIX, Poznań 2009, pp. 137-148;

31. Bezstronność światopoglądowa władz publicznych a finansowanie związków wyznaniowych, w: Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz Rzeczypospolitej Polskiej, ed. by T. J. Zieliński, Warszawa 2009, pp. 107-123;

32. [co-author] Włoski model finansowania związków wyznaniowych, in: Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, ed. by P. Borecki, A. Czohara, T. J. Zieliński, Warszawa 2009, pp. 342-355;

33. Perspektywy zmiany systemu finansowania kościołów innych związków wyznaniowych w Polsce, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2009, vol. 12, pp. 5-33;

34. Ewolucja statusu prawnego osób duchownych w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w latach 1989-2009, in: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje - postulaty, ed. by D. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009, pp. 343-356;

35.  [co-author] Działalność Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu w latach 1949-1989, in: Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, ed. by S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus, vol. II, Kraków 2010, pp. 763-770;

36. Polonia, in: Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica, ed. by S. Coglievina, Milano 2010, pp. 47-121; 

37. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej – zarys problematyki, in: Podstawy regulacji stosunków Państwo – Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. I fondamenti della regolazione delle relazioni Stato – Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana, ed. by P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz, Lublin 2010, pp. 15-39;

38. Proboszcz jako reprezentant parafii rzymskokatolickiej w stosunkach majątkowych, in: K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz (eds.), Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, Poznań 2010, pp. 191-200;

39. [co-author] Wolność wyznania a symbole religijne w życiu publicznym „państwa świeckiego”, in Annales Canonici 2010, vol. 6, pp. 37-55;

40. Rozwój polskiego prawa wyznaniowego w latach 1989-2009, in: Premislia Christiana 2010/2011, vol. 14, pp. 19-34;

41. Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej w prawie włoskim, in: A. Tunia (ed.), Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, Lublin 2011, pp. 177-188.

42. [co-author] Efektywność dialogu prowadzonego w ramach Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski, in: M. Bielecki (ed.), Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, Lublin 2011, pp. 21-38;

43. Proceduralne aspekty układowego regulowania stosunków między państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi w Republice Włoskiej, in: M. Bielecki (ed.), Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, Lublin 2011, pp. 315-332;

44.  Droga do normalizacji stosunków między Polską i Stolicą Apostolską po 1945 r., in: Prawo i Religia, 2011, vol. 2, pp. 13-27;

45. Zwolnienia i ulgi podatkowe jako forma finansowania związków wyznaniowych ze środków publicznych, in: D. Walencik, M. Worbs (eds.), Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce. Die Finanzierung der Religionsgemeinschaften in den deutschsprachigen Ländern und in Polen, „Colloquia Theologica” vol. 16, Opole 2012, pp. 161-171;

46. Organizacja i działalność Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, in: Studia Prawnicze KUL 2012, n. 1, pp. 91-112;

47. Sprawy majątkowe jako element stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi, in: P. Sobczyk, K. Warchałowski (eds.), Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, Warszawa 2013, pp. 17-32;

48. Regulacja problematyki wyznaniowej w Konstytucji Republiki Włoskiej, in Przegląd Prawa Wyznaniowego 2013, vol. 5, pp. 135-153;

49. Relations between the State and Religious Organizations in Contemporary Poland from Legal Perspective, in: W. Rees, M. Roca, B. Schanda (eds.), Neuere Entwicklungen im Religionsrecht europäischer Staaten, Duncker&Humblot, Berlin 2013, pp. 687-704;

50. Wykorzystanie metod układowych przy regulowaniu sytuacji prawnej związków wyznaniowych w Republice Włoskiej, in: P. Stanisz, M. Ordon (eds.), Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), Lublin 2013, pp. 183-194;

51. O obowiązku układowego regulowania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim, in: P. Stanisz, M. Ordon (eds.), Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), Lublin 2013, pp. 459-463;

52. Wiesław Chrzanowski (1923-2012), in Studia Prawnicze KUL 2013, n. 2(54), pp. 11-14;

53. Instytucjonalne formy dialogu państwa ze związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej, in: W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła (eds.), Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków 2014, pp. 33-53;

54. [co-author] Freedom of thought, conscience and religion as the main principle of ‘the Union ecclesiastical law’, in: C. Szyjko (ed.), The Law and Security Challenges. Europe after the NATO and EU Enlargements, Warszawa 2014, pp. 61-73;

55. Symbole religijne w szkole publicznej, in: J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski (eds.), Religia i etyka w edukacji publicznej, Warszawa 2014, pp. 143-167;

56. Ubezpieczenia społeczne osób duchownych - charakterystyczne cechy i perspektywy zmian, in: M. Żukowski (ed.), Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem, Warszawa - Lublin 2014, pp. 105-128;

57. Konstytucyjne zasady określające relacje państwa z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi: autonomia i niezależność oraz współdziałanie, in: J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak (eds.), Katolickie zasady relacji Państwo - Kościół a prawo polskie, Lublin 2015, pp. 159-186;

58. Konkordatowa reforma systemu finansowania Kościoła we Włoszech, in: Premislia Christiana 2015, vol. 16, pp. 35-45;

59. Religious Jurisdiction in Poland, in: R. Potz, W. Wieshaider (eds.), Juridictions religieuses et l'Etat. Religious Adjudication and the State, Granada: Comares, 2015, pp. 165-181;

60. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej w kontekście wolności myśli, sumienia i religii. Perspektywa polska, in: P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon (eds.), Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich, Lublin 2016, pp. 155-178;

61. The Presence of the Cross in Public Spaces in the Context of the Freedom of Thought, Conscience and Religion: A Polish Perspective, in: P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon (eds.), Presence of the Cross in Public Spaces: Experiences of Selected European Countries, Cambridge Scholars Publishing 2016, pp. 155-186;

62. Law and Religion in the Workplace: Poland, in: Miguel Rodriguez Blanco (ed.), Law and Religion in the Workplace. Proceedings of the XXVIIth Annual Conference [of the European Consortium for Church and State Research]. Alcala de Henares, 12-15 November 2015, Granada 2016, pp. 313-325;

63. Opieka duszpasterska w szpitalach publicznych państw Unii Europejskiej – zarys problematyki, in Studia z Prawa Wyznaniowego 2016, vol. 19, pp. 307-331;

64. Konstytucyjny status prawa do sprzeciwu sumienia (uwagi na kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r., K. 12/14), in: Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza, Toruń 2017, pp. 175-185;

65. La Commissione congiunta dei rappresentanti del Governo della Repubblica di Polonia e della Conferenza Episcopale Polacca come un modello del "dialogo strutturato", in: Ephemerides Iuris Canonici 2017, n. 1, pp. 161-185;

66. Ochrona wolności religijnej w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym w postulatach Stolicy Apostolskiej i w traktatach Unii Europejskiej. Zbieżności i rozbieżności, in: J. Krukowski, M. Sitarz, I. Dosz (eds.), Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, Lublin 2017, pp. 225-245;

67. Lekarski sprzeciw sumienia w ujęciu prawa polskiego i encykliki Evangelium vitae, in: A. Lekka-Kowalik, K. Wiak (eds.), Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae, Warszawa 2017, pp. 165-177 [English version: Conscientious Objection of Medical Professionals according to Polish Law and the Encyclical Evangelium Vitae, in: A. Lekka-Kowalik, K. Wiak (eds.), The Value of Life. The Prtesent Time through the Prism of St John II's Encyclical Evangelium Vitae, Warszawa 2017, pp. 165-177];

68. [co-author] Il diritto dei medici all'obiezione di coscienza in Polonia: recenti sviluppi, in: Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 2017, n. 2, pp. 459-473;  DOI  10.1440/88268

69. La presenza della croce cristiana nello spazio pubblico in Polonia - aspetti giuridici, in: Fenomeno religioso e dinamiche del multiculturalismo, a cura di R. Santoro, Bari 2018, pp. 41-57.

70. [co-author] Geneza i treść wytycznych w sprawie realizacji przez Komisję Europejską art. 17 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, in Studia z Prawa Wyznaniowego 2017, vol. 20, pp. 383-392.

71. [co-author] Katedra Prawa Wyznaniowego, in: K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień (eds.), 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Lublin 2018, pp. 149-180.

72. Religious assistance in public hospitals in the States of the European Union, in: R. Balodis, M. R. Blanco (eds.), Religious assistance in public institutions – Assistance spirituelle dans les services publics. Proceedings of the XXVIIIth Annual Conference. Jurmala, 13-16 October 2016 – Actes du XXVIIIème colloque annuel. Jurmala, 13-16 octobre 2016, Granada 2018, pp. 19-30.

73. Religious assistance in public institutions in Poland, in: R. Balodis, M. R. Blanco (eds.), Religious assistance in public institutions – Assistance spirituelle dans les services publics. Proceedings of the XXVIIIth Annual Conference. Jurmala, 13-16 October 2016 – Actes du XXVIIIème colloque annuel. Jurmala, 13-16 octobre 2016, Granada 2018, pp. 275-286.

74. The Status of Religious Organizations in Poland: Equal Rights and Differentiation, in: W. Cole Durham, Jr., Donlu D. Thayer (eds.), Religion, Pluralism, and Reconciling Difference, Abingdon – New York: Routledge, 2019, pp. 147-158.

75. [co-author] Przystąpienie do rokowań w sprawie ustawowej regulacji sytuacji prawnej związku wyznaniowego jako kompetencja rządu. Uwagi na kanwie wyroku włoskiego Sądu Konstytucyjnego nr 52 z 2016 r., in: Przegląd Sejmowy 2019, n. 3, pp. 97-122.

76. L’Art. 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: malum necessarium o signum temporis?, in: Parola – Sacramento – Carisma. Scritti in onore di Libero Gerosa in occasione del suo 70º compleanno, a cura di L. Bianchi, A. Cattaneo, G. Eisenring, Siena: Cantagalli 2019, pp. 685-702.

77. Spiritual Care in Public Institutions in Poland: Searching for a Balanced Model, in: J. R. Tretera, Z. Horák (eds.), Spiritual Care in Public Institutions in Europe, Berlin: Berliner Wissenschaft-Verlag 2019, pp. 85-97.

78. [co-author] Finansowanie związków wyznaniowych w Republice Włoskiej: zarządzanie środkami z asygnaty podatkowej przedmiotem krytyki Trybunału Obrachunkowego, in: Studia z Prawa Wyznaniowego 2019, vol. 22, pp. 379-429.,

79. Das Feiertagsrecht in der Polnischen Republik, “Österreichisches Archiv für Recht and Religion” 2019, n. 2, pp. 312-321.

80. Conscientious objection of medical doctors under Polish law: Remarks on the judgment of the Constitutional Tribunal of 7 October 2015 (K 12/14), in: Z. Horák, P. Střejpková (eds.), Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, Praga: Leges 2020, pp. 315-320.

81. [co-author] Cavanaugh v. Bartelt: jeszcze jedna odsłona sporu o status pastafarianizmu, in: Przegląd Prawa Wyznaniowego 2020, vol. 12, pp. 171-185.

82. Securitisation of religious freedom in Poland, in: M. Kiviorg (ed.), Securitisation of Religious Freedom: Religion and Limits of State Control – Sécurisation de la liberté religieuse: La religion et les limites du contrôle de l’Etat, Granada: Comares 2020, pp. 325-338.

 

 

Reviews:

1. La libertà religiosa negli insegnamenti di Giovanni Paolo II (1978-1998), a cura di Alessandro Colombo, Milano: Vita e Pensiero 2000, ss. 287, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2002, vol. 5, pp. 257-260;
2. Podstawowe akty ustrojowe Państwa Miasta Watykańskiego, wstęp i opracowanie Wojciech Jakubowski, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk - Warszawa 2004, ss. 188, "Prawo - Administracja - Kościół" 2004, no. 4(19), pp. 211-215;
3. Michał Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004, ss. 221, "Przegląd Sejmowy" 2005, no. 3, pp. 169-175;
4. Dall'Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, a cura di A. Nardini, G. di Nucci, Roma 2001, ss. 625, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2005, vol. 8, pp. 385-392;

5. P. Ryguła, Wolność religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931-1992, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, ss. 467, "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2010, vol. 2, pp. 257-264;

6. Andrzej Szymański, Proces likwidacji działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w sferze publicznoprawnej w latach 1945-1965. Studium historyczno-prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 263, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2011, vol. 14, pp. 359-366;

7. Le confessioni religiose nel diritto dell’Unione europea, red. L. De Gregorio, Bologna: Il Mulino 2012, ss. 265, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, vol. 15, pp. 335-341;

8. Paweł Leszczyński, Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2012, ss. 559, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2013, vol. 16, pp. 356-367;

9. Norman Doe, Law and Religion in Europe. A Comparative Introduction, Oxford University Press 2011, s. xxviii + 306, „Przegląd Sejmowy” 2013, no. 6, pp. 170-177;

10. Piotr Steczkowski, Penitencjaria Apostolska XIII – XVI w. Powstanie. Ewolucja. Odnowienie, Rzeszów: Zakład Poligraficzny Zbigniew Gajek 2013, ss. 275, "Roczniki Nauk Prawnych" 2013, no. 4, pp. 177-179;

11. Marcin A. Mielczarek, Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa: Difin SA 2013, ss. 293, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, vol. 18, pp. 371-379.

12. Michał Hucał, Oddziaływanie brytyjskiej ustawy o prawach człowieka z 1998 r. na Kościół Anglii, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2015, ss. 302, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2017, vol. 20, pp. 393-401.

13. O wolność słowa i religii. Praktyka i teoria, red. ks. Franciszek Longchamps de Bérier, Krzysztof Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe, Fundacja "Utriusque Iuris", Warszawa, 2016, s. 385, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 2(145), p. 160-167.

 

 

Encyclopedic entries:

1. Fundusz kościelny, in: Leksykon Obywatela, ed. by S. Serafin, B. Szmulik, Warszawa 2008, pp. 963-964;

2. Klauzula sumienia, in: Leksykon Obywatela, ed. by S. Serafin, B. Szmulik, Warszawa 2008, pp. 964-966;

3. Równouprawnienie związków wyznaniowych, in: Leksykon Obywatela, ed. by S. Serafin, B. Szmulik, Warszawa 2008, pp. 975;

4. Zakaz dyskryminacji, in: Leksykon Obywatela, ed. by S. Serafin, B. Szmulik, Warszawa 2008, pp. 979-981;

5. Niedziela. Aspekt prawny, in: Encyklopedia Katolicka, vol. XIII, Lublin 2009, columns 1056-1057;

6. Państwo Kościelne, in: Encyklopedia Katolicka, vol. XIV, Lublin 2010, columns 1255-1257;

7. Państwo a związki wyznaniowe, in: Leksykon Administratywisty, ed. by S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, pp. 255-258;

8. Klauzula kościelna, in: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, ed. by A. Mezglewski, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014, pp. 149-153;

9. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych, in: Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, ed. by A. Mezglewski, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014, pp. 468-475;

10. Związki wyznaniowe, Encyklopedia Katolicka, vol. XX, Lublin 2014, columns 1526-1527.

11. Fundusz Kościelny, in: Leksykon prawa kanonicznego, ed. by M. Sitarz, Lublin 2019, columns 822-827.

12. Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, in: Leksykon prawa kanonicznego, ed. by M. Sitarz, Lublin 2019, columns 1275-1282.

13. Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski, in: Leksykon prawa kanonicznego, ed. by M. Sitarz, Lublin 2019, columns 1282-1288.

14. Niedziela. II. Aspekt prawny, in: Leksykon prawa kanonicznego, ed. by M. Sitarz, Lublin 2019, columns 1802-1804.

15. Państwo Kościelne, in: Leksykon prawa kanonicznego, ed. by M. Sitarz, Lublin 2019, columns 2024-2029.

16. Prawo wyznaniowe, in: Leksykon prawa kanonicznego, ed. by M. Sitarz, Lublin 2019, columns 2221-2223.

 

 

Glosses:

1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 r. (sygn. akt I ACa 608/13), "Przegląd Sejmowy" 2014, z. 5, pp. 152-158.

 

 

Expert opinions:

1. [co-author] Opinia prawna dotycząca konsekwencji wejścia w życie Traktatu z Lizbony dla polskiego prawa wyznaniowego, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, vol. 3, pp. 211-250;

2. [co-author] Opinia prawna w sprawie wniosku grupy posłów o usunięcie krzyża z sali posiedzeń plenarnych Sejmu RP, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2011, no. 4, pp. 88-104;

3. Włochy, in: Ekspertyza w sprawie rejestracji wspólnot religijnych względnie innej formy wprowadzania tych podmiotów do obrotu prawnego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej poza Polską (wykonana przez ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego), „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2014, vol. 6, pp. 268-273.

 

 

Papers:

1. Osoby duchowne w nowym systemie ubezpieczeń społecznych, the conference "Czas reform", the Catholic University of Lublin, 26th November 1999;
2. Sytuacja prawna osób duchownych - katechetów w zakresie ubezpieczeń społecznych, the conference "Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne", Krosno, 26th October 2000;
3. Źródła prawa wyznaniowego, the conference "Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego", Kazimierz Dolny, 14th-16th January 2003;
4. Ubezpieczenie społeczne duchownych, the conference "Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej", Kazimierz Dolny, 26th-28th October 2004;
5. Rola związków wyznaniowych w kształtowaniu własnej sytuacji prawnej - doświadczenia włoskie, the conference "Funkcje publiczne związków wyznaniowych", Kazimierz Dolny, 16th-18th May 2006;
6. Il diritto delle nazioni dell'Unione Europea a definire liberamente i pripri legami con le religioni, the international conference "Protection of National Identity in European Union", the Vytautas Magnus University in Kaunas, 10th-11th November 2006; 
7. Regulacje wyznaniowe w Konstytucji Republiki Włoskiej, the conference "X lat regulacji wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny", Białystok, 26th-27th September 2007;
8. Proceduralne aspekty układowego regulowania stosunków między państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi w Republice Włoskiej, the conference "Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych", Krasnobród, 13th-15th May 2008;
9. Perspektywy zmiany modelu finansowania instytucji kościelnych w Polsce, the conference "Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych", the John Paul II Catholic University of Lublin, 10th June 2008;
10. Zasada dwustronności w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, the International Congress of Religious Studies "O wielowymiarowości badań religioznawczych", Poznań, 8th-10th September 2008;

11. The principle of bilateralism in the relations between the Republic of Poland and churches and other religious denominations, the international conference "Christian values in postmodern society", Kaunas, 24th October 2008;

12. Bezstronność religijna władz Rzeczypospolitej Polskiej a finansowanie związków wyznaniowych, the conference "Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia teorii, modelu normatywnego i praktyki na tle art. 25 ust. 2 Konstytucji", the Christian Theological Academy in Warsaw, 26th November 2008;
13. Il dialogo fra lo Stato e la Chiesa Cattolica in Polonia, the international conference "Santa Sede, Conferenze episcopali, Stati: esperienze di Paesi dell'Unione Europea", Rome, 16th-17th January 2009;

14. Relacje Państwa oraz kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej, the international conference "Podstawy regulacji stosunków Państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej", the John Paul II Catholic University of Lublin, 24th April 2009;

15. Ewolucja statusu prawnego osób duchownych w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, the conference "Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009", Kamień Śląski, 19th-21st May 2009;

16. Rozwój polskiego prawa wyznaniowego w latach 1989-2009, the conference "Kościół w Polsce w nowej sytuacji ustrojowo-prawnej (1989-2009)", Przemyśl, 19th November 2009;

17. Symbole religijne w przestrzeni publicznej w państwie świeckim, the 27th Days of Human Rights "Godność człowieka - Prawa człowieka  - Krzyż. W kręgu koncepcji Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka (1933-2009)", the John Paul II Catholic University of Lublin, 8th-9th December 2009;

18. Symbole religijne w przestrzeni publicznej w państwie świeckim, the conference "Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej", Tomaszów Lubelski, 16th April 2010;

19. Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej w prawie włoskim, the conference "Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej", Ulanów, 26th-27th May 2010;

20. Proboszcz jako reprezentant parafii rzymskokatolickiej w stosunkach majątkowych, the conference "Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych", Gniezno 11th-12th September 2010;

21.  O pojęciu stosunków między Państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 3-5 Konstytucji RP), the meeting of the Commission of Legal Sciences of the Lublin Branch of the Polish Adademy of Sciences, Lublin 25th February 2011;

22. Sprawy majątkowe jako element stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi, the conference „Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych”, Konstancin-Jeziorna 18th-19th May 2011;

23. Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi we Włoszech, the conference "Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)", the John Paul II Catholic University of Lublin, 9th-10th December 2011;

24. Pomiędzy prawnym a ideologicznym rozumieniem świeckości państwa, the conference "Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej", Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (Polish Society of Law on Religion), Sromowce Niżne n. Dunajcem, 7th-9th March 2012;

25. Zwolnienia i ulgi podatkowe jako forma finansowania związków wyznaniowych ze środków publicznych, the international conference "Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych – stan aktualny oraz perspektywy zmian", Kamień Śląski, 24th-25th April 2012;

26. Dialog między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, the conference "Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu”, Jagiellonian University in Krakow, 17th-20th May 2012;

27. Symbole religijne w szkole publicznej, the conference "Religia i etyka w edukacji publicznej", Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 16th November 2012;

28. Prace nad zmianami w systemie finansowania Kościoła w Polsce, the conference "Źródła finansowania Kościoła w Polsce", the John Paul II Catholic University of Lublin, 25th April 2013;

29. The Status of Religious Organizations in Poland: Equal Rights and Differentiation, Third ICLARS Conference “Religion, Democracy, and Equality”, The International Consortium for Law and Religion Studies, Richmond (Virginia, USA), 21st-23rd August 2013;

30. Konkordatowa reforma systemu finansowania Kościoła we Włoszech,  the international conference "Kościół-Państwo (w 20-tą rocznicę podpisania Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską)", Przemyśl, 14th November 2013;

31. Prawo do praktykowania religii, the conference „Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne”,  the John Paul II Catholic University of Lublin, 28th November 2013;

32. Ubezpieczenia społeczne osób duchownych – specyfika i perspektywy zmian, the conference „Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem”, the John Paul II Catholic University of Lublin, 3rd-4th April 2014;

33. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej a wolność sumienia i religii, the international conference "Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich", the John Paul II Catholic University of Lublin, 12th-13th November 2014;

34. Wolność religijna we Włoszech, The 4th International Ecumenical-Legal Conference “Religious Freedom Today” – on 50th Anniversary of Vatican II Decree on Religious Freedom Dignitatis Humanae, Brenna, 16th-17th April 2015;

35. Konstytucyjne zasady określające relacje państwa z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi: autonomia i niezależność oraz współdziałanie, Scientific Conference on the occasion of the 50th anniversary of the closure of the Second Vatican Council "Katolickie zasady relacji Państwo – Kościół a prawo polskie", Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, 20th May 2015;

36. A report from Poland, XXVII Annual Meeting of the European Consortium for Church and State Research "Law and Religion in the workplace", Spain, Alcala de Henares, University of Alcala, 12th-15th November 2015;

37. Prawo polskie wobec sprzeciwu sumienia lekarza, the international conference „Wartość życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae w 20. rocznicę ogłoszenia”, the John Paul II Catholic University of Lublin, 27th November 2015;

38. Prawo a sumienie chrześcijanina, scientific conference "Gdy prawo jest w konflikcie z sumieniem", Przemyśl, 3rd March 2016.

39. Sprzeciw sumienia pracowników służby zdrowia – polskie kontrowersje i dylematy, VIII International scientific practical conference "Zakarpattia's law lectures", Ukraine, Uzhhorod National University, 21st-23rd April 2016.

40. A report from Poland, XXVIII Annual Congress of the European Consortium for Church and State Research "Religious assistance in public institutions", Jurmala (Latvia), 13th-16th October 2016. 

41. Introductory Report "The Chaplaincy in the hospitals", XXVIII Annual Congress of the European Consortium for Church and State Research "Religious assistance in public institutions", Jurmala (Latvia), 13th-16th October 2016. 

42. Prawne uwarunkowania funkcjonowania KUL w okresie Polski Ludowej, National conference "Jedyna taka uczelnia między Berlinem a Władywostokiem. KUL w realiach systemu komunistycznego (1944-1989)”, the John Paul II Catholic University of Lublin, 20th-21st October 2016.

43. Zadania uniwersytetów katolickich według Jana Pawła II, International Conference in 30. Anniversary of the Visit of the Polish Pope at the Catholic Uniwersity of Lublin „Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II", Lublin, 9th June 2017.

44. Ochrona wolności religijnej w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym w postulatach Stolicy Apostolskiej i traktatach Unii Europejskiej, ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kościół – naród – państwo w perspektywie 1050-rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość”, Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu, Poznań, 3rd-5th September 2017.

45. Prawa osób, których dotyczą dane przetwarzane przez podmioty kościelne, "Polskie Forum e-Liderów Kościoła katolickiego", Warszawa, 22ed March 2018.

46. The legal status of minority religious organizations in Poland (the significance of the principle of equal rights of churches and other religious organizations),  Dies Iuris Tyrnavienses. Pravny Stat - medzi vedou a umenim / Rule of Law - between Science and Art), Trnava University in Trnava (Slovakia), 21st September 2018.

47. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a świeckość państwa – uwagi de lege lata, XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. "30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?", Olsztyn - Tumiany, 6th-8th May 2019.

48. Spiritual Care in Pubblic Institutions in Poland: Searching for a Balanced Model, Fourth Season of Prague Dialogues on Church and State Relations: Spiritual Care in Public Institutions, Charles University, Prague, 14 June 2019.

49. Integrazione europea, vita democratica e confessioni religiose: a proposito dell’articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; Sicurezza, legalità, sviluppo: il dialogo euro-mediterraneo, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 28-29 November 2019 r.

50. Rzeczpospolita Polska jako państwo świeckie w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.; Relacje państwo – wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Uwarunkowania – modele – doświadczenia – wyzwania, Lublin, UMCS, 16-17 October 2020.

 

 

Invited lectures:

1. Il processo formativo del diritto ecclesiastico polacco, Faculty of Law of the Catholic University of Milan, May 2002;

2. Lectures on state-church relations, Faculty of Theology of the Vytautas Magnus University in Kaunas, May 2003, May 2004, May 2005;

3. I rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica in Polonia, Faculty of Law of the University of Sassari, March 2010;

4. Personal interests as a limit to the freedom of religiously motivated speech. The judgment of the Court of Appeal in Katowice in the case of Alicja Tysiąc vs Gość Niedzielny, the seminar "Liberté d’expression et religion", Catholic University of Leuven, Louvain-la-Neuve, October 2010;

5. "Relazioni Chiesa-Stato in Polonia" and "I sitemi delle relazioni Stato-Chiesa nel mondo contempoaneo", Facolta di Diritto Canonico San Pio X a Venezia, Italy, October 2015;

6. "Lectio magistralis Il fenomeno religioso nel diritto dell'Unione Europea: soluzioni, preoccupazioni e speranze", Istituto Internazionale di Diritto Canonico e Diritto Comparato delle Religioni, Facolta di Teologia di Lugano, 18 November 2016;

7. Visiting professor, Istituto Internazionale di Diritto Canonico e Diritto Comparato delle Religioni, Facolta di Teologia di Lugano: La giurisprudenza "religiosa" della Corte europea dei diritti dell'uomo, 23-25 October 2017;

8. Visiting professor, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari Aldo Moro: Le relazioni istituzionali tra stato e confessioni religiose nell’esperienza della Polonia e alla luce dei principi europei; April, June 2018.

9. Le relazioni fra lo Stato e le confessioni religiose in Polonia, Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italy, 4 December 2018.

10. Le garanzie della libertà religiosa nel diritto polacco, Catholic University of Milan, Italy, 6th February 2019.

11. Visiting professor, Istituto Internazionale di Diritto Canonico e Diritto Comparato delle Religioni, Facolta di Teologia di Lugano: Diritto ecclesiastico europeo, 18-20 September 2019.

 

 

Popular-science articles

Krzyż nie rani, "Gość Niedzielny" 50/2014  https://info.wiara.pl/doc/2276446.Krzyz-nie-rani 

Dlaczego Kościół nie jest zwolennikiem „państwa wyznaniowego”? Rozmowa z profesorem KUL-u, "Aleteia" 11.09.2018 r.  https://pl.aleteia.org/2018/09/11/dlaczego-kosciol-nie-jest-zwolennikiem-panstwa-wyznaniowego-rozmowa-z-profesorem-kul-u/ 

„Déjà vu” – czyli projekt ustawy o świeckim państwie, "eKAI" z 14.01.2019 r.  https://ekai.pl/ks-prof-stanisz-deja-vu-czyli-projekt-ustawy-o-swieckim-panstwie/