Robert Ptaszek, Hab. PhD

 

 

Books

 1. W poszukiwaniu Prawdy, Dobra i Piękna, [Searching for Truth, Goodness and Beauty], Robert T. Ptaszek i Jan Dębowski (eds.), Siedlce 2007, pp. 263;
 2. Nowa Era religii? Ruch New Age i jego doktryna – aspekt filozoficzny, [A New Era of Religion? The New Age Movement and its Doctrine – a Philosophical Aspect], Siedlce 2008, pp. 321;
 3. Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, [Universality of Christianity with Respect to Alternative Proposals of Contemporary Times], Robert T. Ptaszek, Marek Piwowarczyk (eds.), Lublin 2012, pp. 331;
 4. Ezoteryzm w zachodniej kulturze, [Esotericism in Western Culture],Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj (eds.), Lublin 2013, pp. 251;
 5. Ezoteryczne tropy w kulturze Zachodu, [Esoteric clues in Western culture], Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj (eds.), Lublin 2013, pp. 184;
 6. Zbawienie bez Zbawiciela? Idea samozbawienia i jej kulturowe konsekwencje, [Salvation without the Savior? The idea of ​​self-salvation and its cultural implications], Robert T. Ptaszek, Diana Kwietniewska (eds.), Lublin 2014, pp. 215.

papers in Journals and Books

 1. Józef Jankowski – zapomniany wizjoner, [Józef Jankowski — a Forgotten Visionary], w: Intelektualiści rodem z Podlasia, [in: Intellectuals Born in Podlasie], J. Sekuła (ed.), Siedlce „Seculum”, 1997, 277-294;
 2. Poglądy Tomasza Mertona na temat sposobów poznania Boga, [Thomas Merton’s Views on Ways of cognizing God], „Zeszyty Naukowe. Seria Filozofia i Socjologia”, WSRP Siedlce, No 1 (1997), 49-59;
 3. „Słowiańska rewolucja” Józefa Tokarzewicza, [Józef Tokarzewicz’s “Slavic Revolution”], w: Intelektualiści rodem z Podlasia, [in: Intellectuals Born in Podlasie], Sekuła (ed.), Siedlce „Seculum”, 1997, 159-177;
 4. Czy pejotyzm może być uznany za indiańską wersję religii chrześcijańskiej?, [Can Peyotism Be Considered as an American Indian Version of Christianity?], „Zeszyty Naukowe. Seria Filozofia i Socjologia”, WSRP Siedlce, No 2 (1998), 27-36;
 5. Bibliografia prac s. prof. dr hab. Zofii Józefy Zdybickiej, [Bibliography of Works of Zofia Józefa Zdybicka], „Roczniki Filozoficzne”, Towarzystwo Naukowe KUL, No 47 (1999), Z. 2, 13-31;
 6. Spór o przedmiot religii w polskiej filozofii współczesnej, [A Controversy over the Subject-matter of the Philosophy of Religion in Contemporary Polish Philosophy], „Studia Philosophiae Christianae”, UKSW Warszawa, 36 (2000), No 1, 173-185;
 7. Jak z uczniami rozmawiać o sektach?, [How to Talk about Sects with Pupils?], „Zeszyty Szkolne Edukacja Humanistyczna”, No 2(4) 2002, 101-107;
 8. Europejskość Europy, czyli dlaczego tak ważne są idee, [The Europeanness of Europe or Why Ideas Are So Important], „Zeszyty Szkolne Edukacja Humanistyczna”, No 3(5) 2002, 11-14;
 9. Leszka Kołakowskiego poszukiwania istoty religii, [Leszek Kołakowski’s Search for the Essence of Religion], w: Filozofia polska w okresie transformacji ustrojowej, [in: Polish Philosophy in The Period of Systemic Transformation], Wojciech Słomski (ed.), Siedlce 2003, 87-98;
 10. Słowiańscy spadkobiercy Hegla, [Slavic Heirs of Hegel], w: Veritas una sed doctrina multiplex, Wojciech Słomski (ed.), Siedlce 2003, 161-165;
 11. Czy nowe ruchy religijne są zagrożeniem dla wolności i bezpieczeństwa, [Do New Religious Movements Threaten Freedom and Security?], w: Bezpieczeństwo i wolność jako kategorie kulturowe i społeczne, [in: Security and Freedom as Cultural and Social Categories], Jan Dębowski (ed.), Siedlce 2004, 209-217;
 12. Filozofia wobec nowych ruchów religijnych, [Philosophy Facing New Religious Movements], w: Filozofia w szkole filozofia w życiu, [in: Philosophy in School, Philosophy in Life], Bronisław Burlikowski, Wojciech Rechlewicz (eds.), Kielce 2004, 361-368;
 13. Sekty jako zagrożenie dla kultury europejskiej, [Sects as a Threat for European Culture], „Człowiek w kulturze”, No 16 (2004), 145-163;
 14. Sekta prawdziwą religią?, [Is a Sect True Religion?], w: Filozofować w kontekście teologii. Problem religii prawdziwej, [In: Philosophizing in the Context of Theology. The Problem of True Religion], Piotr Moskal (ed.), Lublin 2004, 161-176;
 15. Filozofia religii Zofii J. Zdybickiej, [Zofia J. Zdybicka’s Philosophy of Religion], w: Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii, [in: The Poles on Religion. From Religious Thinking to Philosophy], Joanna Barcik, Grzegorz Chrzanowski OP (eds.), Kraków 2005, 253-268;
 16. Historiozofia Aleksandra Hercena a mesjanizm Augusta Cieszkowskiego, [Historiosophy of Aleksander Hercen and Messianism of August Cieszkowski], „ Międzynarodowe Studia Filozoficzne”, No 1 (2005), 77-82;
 17. Kościół na progu Ery Wodnika, [The Church on the Verge of the Age of Aquarius], w: Filozofia bliższa życiu, [in: Philosophy Nearer to Life], Paweł Czarnecki (ed.), Warszawa 2005, 202-207;
 18. Początki sekt w Europie, [The Beginnings of Sects in Europe], Międzynarodowy Przegląd Humanistyczny”, No 2 (2005), 345-351;
 19. Sekty destrukcyjne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i obywateli, [Destructive Sects as a Threat for Security of State and Citizens], w: Bezpieczeństwo człowieka wobec współczesnych i przyszłych wyzwań, [in: Security of Man Fading Contemporary and Future Challenges], Jan Dębowski, Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski (eds.), Siedlce 2005, 113-119;
 20. Czy miłość może być formą agresji? Kilka uwag o agresji psychicznej w sektach, [Can Love Be a Form of Aggression? Some Remarks on Psychic Aggression in Sects], w: Agresja i przemoc we współczesnym społeczeństwie, [in: Aggression and Violence in the Contemporary Society], Mirosław Dyrda, Andrzej Sędek (eds.), Siedlce 2006, 107-111;
 21. Filozoficzne źródła współczesnego ateizmu, [Philosophical Sources of Contemporary Atheism], w: Filozofia w szkole. Współczesne kierunki filozoficzne, [in: Philosophy in School. Contemporary Philosophical Trends], Wojciech Rechlewicz (ed.), Kielce 2006, 171-180;
 22. Potrzeba i możliwość dialogu Kościołów z nowymi ruchami religijnymi, [The Need and Possibility of a Dialogue of Churches with New Religious Movements], w: Pokój dla świata, [in: Peace for the World], Sławomir J. Żurek (ed.), Lublin 2006, 130-135;
 23. Zniewoleni wolnością. W jaki sposób wolność religijna może stać się zagrożeniem dla bezpieczeństwa?, [Enslaved by Freedom. How Can Religious Freedom Threaten Security], w: Bezpieczeństwo człowieka a proces transformacji systemowej, [in: Security of Man and a Process of Systemic Transformation], Jan Dębowski, Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski (eds.), Siedlce 2006, 141-150;
 24. Alternatywne ruchy religijne przełomu XX i XXI wieku w Polsce, [Alternative Religious Movements in Poland at the Turn of the 21st Century], w: W poszukiwaniu Prawdy, Dobra i Piękna, [in: Searching for Truth, Goodness and Beauty], Robert T. Ptaszek i Jan Dębowski (eds.), Siedlce 2007, 175-187;
 25. Biblia a obraz rzeczywistości w filozofii chrześcijańskiej, [The Bible and the Picture of Reality in Christian Philosophy], w: Biblia w kulturze europejskiej, [in: The Bible in European Culture], Wojciech Słomski (ed.), Warszawa 2007, 177-187;
 26. Filozoficzne aspekty dyskusji o relacjach miedzy Kościołem katolickim a państwem demokratycznym, [Philosophical Aspects of a Discussion on Relations Between the Catholic Church and a Democratic State], w: Państwa – Kościoły –Policje w integrującej się Europie, [in: States-Churches-Polices in integrating Europe], Edward Wiszowaty (ed.), Szczytno 2007, 67-79;
 27. Jan Paweł II – „ekolog ducha”, [John Paul II – “the Ecologist of Spirit”], w: Wokół wartości humanistycznych, [in: Around Humanistic Values], Tadeusz Daszkiewicz, Paweł Czarnecki (eds.), Warszawa 2007, 329-333;
 28. Religia i Kościół w państwie demokratycznym, [Religion and the Church in a Democratic State], w: Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego, [in: Security of Man and a Process of Social Support], Jan Dębowski, Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski (eds.), Siedlce 2007, 91-99;
 29. O potrzebie i możliwościach filozoficznej analizy zjawiska nowych ruchów religijnych, [On the Need and Possibilities of Philosophical Analysis of New Religious Movements], w: Człowiek w kulturze, [in: Man in Culture], Krzysztof Łojek (ed.), Warszawa 2007, 541-551;
 30. Główne nurty polskiej filozofii religii po II wojnie światowej, [Main Trends in the Polish Philosophy of Religion After World War II], „Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne”, No 1 (2008), 213-231;
 31. Jak z młodzieżą rozmawiać o sektach?, [How to Talk about Sects with Young People?], Sekty i Fakty”, No 2 (2008), 5-8;
 32. Jak porządkować świat wartości młodego człowieka?, [How to order a Young Person's World of Values?], „Dydaktyczne Puzzle”, No 3 September 2008, 7-10;
 33. Ku islamskiej Europie, [Towards an Islamic Europe], w: Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość, [in: The Security of Man and Multiculturalism], Jan Dębowski, Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski (eds.), Siedlce 2008, 185-190;
 34. Obraz religii w poglądach przedstawicieli polskiej filozofii drugiej połowy XX wieku, [The Picture of Religion in Views of Representatives of Polish Philosophy in the Second Half of the 20th  Century], „ Międzynarodowe Studia Filozoficzne”, No 2 (2008), 221-233;
 35. O filozoficznych aspektach teorii zjawisk sakralnych Bronisława Malinowskiego, [On Philosophical Aspects of Bronisław Malinowski’s Theory of Sacred Phenomena], w: Antropologia integralna. W kręgu myśli filozoficzno-kulturoznawczej Krzysztofa J. Broziego, [in: Integral Anthropology. In the Circle of the Thought of Krzysztof J. Brozi], Bogumiła Truchlińska, Andrzej Radomski (eds.), Lublin 2008, 95-109;
 36. Stanisław Brzozowski a modernizm katolicki, [Stanisław Brzozowski and the Catholic Modernism], w: Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, [In: Culture and Life. For the 130 Birthday Anniversary of Stanisław Brzozowski], Wojciech Słomski (ed.), Warszawa 2008, 131-138;
 37. Zapomniani posłańcy (kilka uwag o aniołach), [Forgotten Messengers (A few Remarks on Angels)], w: W stronę wartości, [in: Towards Values], Krzysztof Łojek (ed.), Warszawa 2008, 403-414;
 38. Bibliografia prac siostry prof. dr hab. Zofii Józefy Zdybickiej, [Bibliography of the Works of Zofia Józefa Zdybicka], w: Filozofia o religii, [In: Philosophy on Religion], Włodzimierz Dłubacz (ed.), Lublin 2009, 27-49;
 39. Jan Paweł II a Benedykt XVI – o potrzebie wielokulturowości w Kościele, [John Paul II and Benedict XVI on the Need of Multiculturalism in The Church], „Drohiczyński Przegląd Naukowy”, No 1(2009), 109-114;
 40. Karnawał na „Titanicu”. Postmodernizm a współczesna kultura Zachodu, [A Carnival on “Titanic”. Postmodernism and Contemporary Western Culture], w: Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość, [in: The Security of Man and Transdiscyplinarity]; Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Izabela Aldona Trzpil (eds.), vol. 1, Siedlce 2009, 175-185;
 41. Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm kultur i religii – stanowisko Josepha Ratzingera, [The Universalism of Christianity and the Pluralism of Cultures and Religions - the view of Joseph Ratzinger], “Drohiczyński Przegląd Naukowy”, No 1(2009), 189-203;
 42. Naturalizm współczesnej antropologii filozoficznej jako zagrożenie dla bezpieczeństwa człowieka, [Naturalism of Contemporary Philosophical Anthropology as a Threat for the Security of Man], w: Bezpieczeństwo i prawa człowieka w teoriach i praktyce społecznej początków XXI wieku, [in: Security and Human Rights in Theories and Social Practice in the Beginnings of the XXIst Century], Ryszard Rosa, Renata Matysiuk (eds.), Siedlce 2009, 49-58;
 43. New Age a współczesna myśl religijna Zachodu, [New Age and contemporary Western religious thought], “ Międzynarodowe Studia Filozoficzne”, No 1(2009), 55-65;
 44. Nowa nadzieja czy kolejne zagrożenie? Alternatywne ruchy religijne z punktu widzenia socjologii, [A new hope or another threat? Alternative religious movements from the point of view of sociology], “Doctrina. Studia społeczno-polityczne” No 6(2009), 245-255.
 45. Polacy wobec zjawiska alternatywnej religijności, [Poles facing the phenomenon of Alternative Religiosity] w: Zagadnienia bezpieczeństwa w problematyce charakteru narodowego Polaków, Tadeusz Szczurek (ed.), Warszawa 2009, 245-249;
 46. Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm kultur i religii – stanowisko Josepha Ratzingera, [The Universalism of Christianity and the Pluralism of Cultures and Religions - the view of Joseph Ratzinger], “Drohiczyński Przegląd Naukowy”, No 1(2009), 189-203;
 47. Alternatywna religijność w perspektywie psychologii, [Alternative Religiosity from the Perspective of Psychology], w: Contemplata aliis tradere, Edward Jarmoch (ed.), Siedlce 2010, 125-136;
 48. Areligijność jako źródło kryzysu współczesnej kultury,[Antireligiousity as the source of crisis of contemporary culture], „Przegląd Religioznawczy”, No 4 (238), 2010, 57-70;
 49. Filozofia a kwestia poznawalności istnienia Boga, [Philosophy and the problem of the recognizability of God existence], w: Bezpieczeństwo edukacja kultura i społeczeństwo, Janusz Gmitruk, Roman Krawczyk, Tamara Zacharuk (eds.), Warszawa-Siedlce 2010, 685-696;
 50. Kultura, wielokulturowość, prawda, [Culture, multiculturalism, truth], „Drohiczyński Przegląd Naukowy”, No 2(2010), 9-11;
 51. New Age: o zgubnych skutkach „ubóstwienia” człowieka, [New Age: on the devastating impact "deification" of man], w: Sekty jako zagrożenie i wyzwanie XXI wieku, Danuta Grzesiak-Witek, Paweł Witek (eds.), Stalowa Wola-Sandomierz 2010, 205-215.
 52. Wartości chrześcijańskie jako fundament bezpiecznej Europy (stanowisko Josepha Ratzingera), [The Christian values as the basis secure Europe (the position of Joseph Ratzinger)], w: Bezpieczeństwo człowieka a wartości, Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Izabela Aldona Trzpil (eds.), vol.1, Siedlce 2010, 37-45;
 53. Badania nad New Age w Polsce, [Research on the New Age in Poland], w: Badania religiologiczne w Polsce, Zdzisław Kupisiński SVD (ed.), Lublin 2011, 93-113;
 54. Europa – chrześcijańska czy wielokulturowa?, [Europe - Christian or multicultural?], „Drohiczyński Przegląd Naukowy” No 3(2011), 7-11;
 55. Filozoficzne podstawy i kulturowe konsekwencje współczesnych koncepcji religii, [Philosophical foundations and cultural implications of contemporary conception of religion], w: Filozofia życia. W poszukiwaniu mądrości, piękna i dobra, Edward Jarmoch i Jerzy Kunikowski (eds.), vol. 1, Siedlce-Drohiczyn 2011, 151-165;
 56. Filozof jako świadek prawdy,[Philosopher as the Witness to the Truth], w: Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna, Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Izabela Aldona Trzpil (eds.), vol.1, Siedlce 2011, 31-40;
 57. Ruch New Age jako wyraz duchowych dążeń zachodniej kultury II połowy XX wieku, [The New Age Movement as an Expression of Spiritual Aspirations of the Western Culture in the 2nd Half of the20th Century], “Zborník religionistických a sociologických štúdií”, 1(2011), 89-108;
 58. Alternatywne formy religijności i duchowości, [Alternative Forms of Religiousness and Spirituality], w: Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, Robert T. Ptaszek, Marek Piwowarczyk (eds.), Lublin 2012, 153-167;
 59. Alternatywne ruchy religijne we współczesnej Europie, [Alternative religious movements in contemporary Europe], “Cywilizacja” No 43(2012), 73-79;
 60. Co działalność alternatywnych ruchów religijnych mówi o współczesnym człowieku i jego religijności, [What does the activity of Alternative Religious Movements tell us about contemporary man and his religiosity?], w: Sekty i nowe ruchy religijne – wolność czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne, Kamiński, P. Chrzczonowicz (eds.), Toruń 2012, 103-110.
 61. Filozoficzno-kulturowe uwarunkowania działalności współczesnych grup kultowych, [Philosophical and cultural conditions of contemporary cult-groups activity], w: Grupy kultowe: uwarunkowania społeczne, Mariusz Gajewski (ed.), Kraków 2012, 409-427;
 62. Religia a alternatywne ruchy religijne, [Religion and Alternative Religious Movements], w: Filozofia religii, Stanisław Janeczek (ed.), Lublin 2012, 337-361;
 63. Wartości religijne we współczesnej kulturze (stanowisko Josepha Ratzingera/Benedykta XVI), [Religious values ​​in contemporary culture (the position of Joseph Ratzinger / Benedict XVI)], w: Aksjologia współczesności. Problemy i kontrowersje, Bogumiła Truchlińska (ed.), Lublin 2012, 141-150.
 64. Dlaczego nie da się uniknąć konfliktu między cywilizacjami islamu i chrześcijaństwa?, [Why is the conflict between Islamic and Christian civilization unavoidable?], „Cywilizacja”, No 45(2013), 160-167;
 65. Jak filozofia może pomóc współczesnemu człowiekowi nie zagubić się w świecie?, [How to philosophy can help contemporary man does not get lost in the world?], w: Człowiek na rozdrożu. Zrozumieć, aby pomóc, Zbigniew S. Gaś (ed.), Lublin 2013, 15-27.
 66. Religia jako fundament wolności, solidarności i prawdy, [Religion as the basis of freedom, solidarity and truth], w: Idąc na cały świat, Edward Jarmoch (ed.), Drohiczyn 2013, 153-162.
 67. Teologia katolicka wobec zjawiska sekt i nowych ruchów religijnych, [Catholic theology facing to the phenomenon of sects and new religious movements], w: Wiara, Nadzieja i Miłość, Ryszard Rosa, Tamara Zacharuk (eds.), vol.1, Siedlce 2013, 325-333.
 68. Apokalipsa i co dalej? O sposobach interpretacji Nowotestamentowych opisów końca świata na przykładzie Świadków Jehowy i Adwentystów Dnia Siódmego [Apocalypse and what then? On interpreting the New Testament visions of the end of the world (examples of Jehova’s Witnesses and Adventists of the Seventh Day)] w: Idea końca świata w doktrynach i praktykach tzw. sekt i nowych ruchów religijnych. Tom II. Armagedony Adwentystów Dnia Siódmego i Świadków Jehowy, Ireneusz Kamiński and Piotr Chrzczonowicz (eds.), Toruń 2014, 11-26.
 69. Manicheizm i jego znaczenie dla rozwoju sekt chrześcijańskich w średniowieczu, [Manichaeism and its importance for developement of Christian sects in the Middle Ages], w: Sztuka i realizm, Tomasz Duma, Andrzej Maryniarczyk, Paulina Sulenta (eds.), Lublin 2014, 851-866.
 70. Szczęście obywatela, szczęście dziecka bożego, szczęście konsumenta. O zależnościach między koncepcją człowieka a rozumieniem szczęścia, [On relationships between the concept of human and understanding of happiness], w: Młodzież w poszukiwaniu szczęścia: dokąd, po co, jak i z kim?, Zbigniew B. Gaś (ed.), Lublin 2014, 13-23.

 

Reviews

 1. Stanisław Kowalczyk, U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne, (Foundations of Democracy. Axiological Issues), Lublin 2001, “Studia Sandomierskie”, No 9 (2002), 655-657.
 2. Antony Flew, Bóg istnieje. Dlaczego najsłynniejszy ateista zmienił swój światopogląd, (There is a God: How the World’s Notorious Atheist Changed His Mind), Warszawa 2010, „Roczniki Kulturoznawcze KUL”, No 1(2010), 232-239.
 3. Philip Jenkins, Chrześcijaństwo przyszłości. Nadejście globalnej Christianitas, (The Next Christendom. The Coming of Global Christianity), Warszawa 2009, „Roczniki Kulturoznawcze KUL”, No 2(2011), 169-173.

 

Encyclopedia entries

 1. in: Powszechna Encyklopedia Filozofii (The Universal Encyclopedia of Philosophy), Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu:

vol 1, 2000: Ainesidemos (90-92); Aischines ze Sfettos (Aeschines of Sphettos), (92); Apollodor z Falerontu (Apollodorus of Phaleron) (299-300); Arystoksenos z Tarentu (Aristoksenos of Tarentum) (343); Aryston z Chios (Ariston of Chios) (343-344); Bachtin Michaił (453-455); Balicki Zygmunt (471-472); Baudouin de Courtenay Jan (501-502); Baza (Basis) (512-513); Besant Anne (546-548); Bierdiajew Nicolai (570-572); Binswanger Ludwig (575-576); Blaustein Leopold (592); Bławatska Helena (598-600); Boas Franz (603 –604); Bultmann Rudolf (735-737); Burckhardt Jacob (740- 741);

vol 2, 2001: Cassirer Ernst  (61- 63); Chesterton Gilbert Keith (110-112); Cieszkowski August (192-194); Deizm (Deism) (454 -456);

vol 3, 2002: Emerson Ralph Waldo (135-137); Engels Fryderyk (165-169); Euhemer z Messyny (Euhemerus of Messina) (314-316); Fatalizm (Fatalism) (375-376);

vol. 4, 2003: Gurwicz Grzegorz Dairodowicz (151-153); Halbwachs Maurice (188-190); Hercen Aleksander Iwanowicz (376-378); Homo (Human Being) (565-568) and (570-573); Inkarnacja (Incarnation) (840-842);

vol 5, 2004: Keller Józef  (577-578); Konsumpcjonizm (Consumerism) (820-822);

vol. 6, 2005: Kult (Cult) (129-132); Leeuw Gerardus van der (284-286); Łyszczyński Kazimierz (651-652); Manicheizm (Manichaeism) (777-779); Marcjon z Pontu (Marcion of Pontus) (824-826); Marks Karol ( 851-855);

vol. 7, 2006: Merton Thomas (74-76); Millenaryzm (Millenarianism) (229-231); Nadbudowa (Superstructure) (468-469);

vol. 8, 2007: Politzer Georges (345-347); Pratt James (455-457); Reinkarnacja (Reincarnation) (705-708);

vol. 9, 2008: Tyloch Witold Józef (572-574); Tyrrell George (579-580);

vol. 10, 2009: Fritzhand Marek (168-169); Kołakowski Leszek (255-257); Tokarzewicz Józef (419-421);

 1. In: Encyklopedia Białych Plam (The Encyclopedia of Blank Spots), Radom, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne:

vol. 2 2000: Beauvoir Simone de (288-290);