Full version

Vol. 6/2003


ARTYKUŁY/ARTICLES

Jarosław Matwiejuk (UwB, Białystok)
Pozycja prawna organizacji i stowarzyszeń religijnych w Rzeczypospolitej Polskiej p. 5-27
Full_Text.pdf
Jacek Dziobek-Romański  (KUL, Lublin)
Uznanie niechrześcijańskich związków religijnych o ustawowo uregulowanej sytuacji w latach 1919-1989 p. 29-46
Full_Text.pdf
Piotr Zakrzewski (KUL, Lublin)
Koncepcje stosunków majątkowych w prawie polskim p. 47-69
Full_Text.pdf
Leszek Ćwikła  (KUL, Lublin)
Ingerencja cara rosyjskiego Piotra I (1682-1725) w sprawy wyznaniowe Rzeczypospolitej p. 71-87
Full_Text.pdf
Piotr Ryguła (Katowice)
W kierunku jedności polityczno-religijnej. Wybrane zagadnienia z historii Kościoła i państwa na Półwyspie Iberyjskim od III do XV w. p. 89-120
Full_Text.pdf
Waldemar Janiga (Krosno)
Awans zawodowy katechety. Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego p. 121-140
Full_Text.pdf
Robert Andrzejczuk  (KUL, Lublin)
Ochrona powietrza na tle przepisów prawa ochrony środowiska p. 141-150
Full_Text.pdf
Gerald P. Fallon, Włodzimierz Broński (Ontario, Kanada; KUL, Lublin)
Roman Catholic Education of the Schools in Canada p. 151-158
Full_Text.pdf

POLEMIKI/POLEMICS

Grzegorz Jędrejek, Tadeusz Szymański (Lublin)
Proces cywilny o ochronę dóbr osobistych z powództwa ks. Zdzisława Peszkowskiego przeciwko dziennikowi "Trybuna" p. 159-171
Full_Text.pdf
Tadeusz Stanisławski (KUL, Lublin)
Podatek kościelny czy darowizna na utrzymanie Kościoła? p. 173-179
Full_Text.pdf

RECENZJE/REVIEWS

Wiesław Bar, Wolność religijna w Dâr al-Islâm. Zagadnienia prawa wyznaniowego, Lublin: Wydawnictwo Poliphymnia 2003, ss. 280 (Henryk Misztal, KUL) p. 181-188
Full_Text.pdf
  
Ryszard Sztychmiler, Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2000, ss. 164 (Zdzisław Zarzycki, UJ) p. 189-194
Full_Text.pdf
  
Wojciech Góralski, Ginter Dzierżon, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego. Kan. 1095, nn. 1-3 KPK, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001, ss. 468 (Stanisław Tymosz) p. 195-197
Full_Text.pdf
 
Repertorio legislativo y jurisprudencial de Derecho eclesiástico español, Andrés-Corsino Álvarez Cortina, María José Villa Robledo, Pamplona 1998, ss. 895 (Piotr Ryguła) p. 199-204
Full_Text.pdf
  
Polska bibliografia prawa kanonicznego za lata 1980-2000, oprac. P. Kasprzyk, Z. Baranowski, P. Wiśniewski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, ss. 294 (Artur Mezglewski, KUL) p. 205-206
Full_Text.pdf

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Sympozjum "Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego", Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003 r. (Artur Mezglewski, KUL) p. 207-212
Full_Text.pdf
    
Konferencja naukowa "Represje karne wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1945-1989" (Marta Ordon, KUL) p. 213-219
Full_Text.pdf
     
IV Międzynarodowa Konferencja "Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej" (Marta Ordon, KUL) p. 221-225
Full_Text.pdf
 
Noty o autorach p. 227-228
Full_Text.pdf