Informacja Komisarza Wyborczego Uczelnianego Samorządu Studentów KUL dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w związku z wyborami do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL

 

Wybory do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL wyznaczone zostały na dni 10 i 11 grudnia 2019 r. Ich organizacja i przebieg uregulowane zostały w Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

INFORMACJE OGÓLNE                  

Wybory do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów są powszechne, równe, bezpośrednie oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym. Każdy student Uniwersytetu dysponuje liczbą głosów odpowiadającą liczbie okręgów wyborczych, na których studiuje.
Okręg wyborczy to każdy Wydział. Czynnego prawa wyborczego nie posiadają osoby zawieszone w prawach studenta.

 

W wyborach można głosować tylko osobiście.    
Bierne prawo wyborcze, czyli możliwość bycia wybranym, przysługuje studentom posiadającym czynne prawo wyborcze z wyjątkiem osób pozbawionych biernego prawa wyborczego przez Sąd Koleżeński lub którym nie została wymierzona kara przez Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów i Doktorantów KUL. Czynnego prawa wyborczego nie posiadają osoby zawieszone w prawach studenta. Studenci, którzy podjęli studia na kliku kierunkach mają bierne prawo wyborcze tylko w jednym, wybranym przez siebie, okręgu wyborczym.

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW PARLAMENTU UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENTÓW KUL

Komisja Wyborcza USS KUL będzie przyjmować zgłoszenia na kandydatów do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL w biurze (CN-231) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.

 

KAMPANIA WYBORCZA

 

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów przez Komisarza Wyborczego i trwa do dnia poprzedzającego wybory. Osoby rozpowszechniające materiały wyborcze są zobowiązane do usunięcia tych materiałów niezwłocznie po zakończeniu kampanii wyborczej, najpóźniej w siódmym dniu po zakończeniu wyborów.

W dniach głosowania obowiązuje cisza wyborcza. Zabronione są wszelkie formy agitacji wyborczej w miejscu głosowania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca głosowania.

 

Informacja o miejscach do głosowania 
w poszczególnych okręgach wyborczych w wyborach 
do Parlamentu Uczelnianego Samorządu Studentów KUL

odbywających się w dniach 10-11 grudnia 2019 r.

 

Zgodnie z § 21 Ordynacji Wyborczej, ze względu na fakt, iż zgłoszona liczba kandydatów jest równa lub mniejsza liczbie mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych, ww. kandydaci zostali uznani za wybranych na posłów. W związku z tym Komisja Wyborcza nie wyznacza miejsc do głosowania. 

 

 

 

 

Autor: Paulina Pomajda
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2019, godz. 13:04 - Piotr Trociuk