Przewodniczący USS

 

 

 

Kontakt:  uss@kul.pl

 

Przewodniczący to jednoosobowy organ samorządu, jest gwarantem stabilności. Reprezentuje wszystkich Studentów przed Władzami i Administracją Uniwersytetu oraz zasiada w licznych Komisjach dbając o interesy Studentów. 

 

 

§ 94


1. Do kompetencji Przewodniczącego należy:


1) reprezentowanie studentów wobec władz i administracji Uniwersytetu,
2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Parlamentu,
3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu,
4) podpisywanie uchwał Parlamentu,
5) podpisywanie uchwał Zarządu,
6) wnioskowanie do Zarządu o stworzenie lub rozwiązanie Komisji Zarządu oraz
    o powołanie lub odwołanie pełnomocników Zarządu,
7) zarządzanie konkursów grantowych,
8) reprezentowanie studentów w Komisji Stypendialnej,
9) wnioskowanie do Komisji Prawnej o zbadanie zgodności obowiązującego aktu
    prawnego z Ustawą, Statutem, Regulaminem Studiów i Regulaminem lub
    rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego,
10)wnioskowanie do Rektora o przyznanie nagród wyróżniającym się studentom
    Uniwersytetu, w szczególności aktywnym i zasłużonym członkom studenckich
    jednostek organizacyjnych,
11) wnioskowanie do Rektora o ustanowienie dnia rektorskiego lub godzin
     rektorskich,
12) wnioskowanie do Dziekana o ustanowienie godzin dziekańskich,
13) wnioskowanie do Rektora o delegowanie przedstawicieli Samorządu na
     wyjazdy służbowe,
14) wydawanie zarządzeń i komunikatów,
15) wydawanie zaświadczeń o działalności w organach Samorządu,

16) bierze udział w podejmowaniu decyzji o wysokości opłat za zamieszkanie
      w Domu Studenckim,
17) bierze udział w podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendiów z Funduszu
      Stypendialnego Rektora,
18) przedstawia Rektorowi sprawozdanie z podziału środków finansowych
      i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim,
19) wnioskuje do Rektora o przekazanie sprawy dyscyplinarnej studenta
      do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów.,
20) wnosi odwołanie od wymierzonej studentowi przez Rektora kary upomnienia
      do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantóww terminie 14 dni od
      doręczenia zawiadomienia o ukaraniu,
21) zawiadamia Rektora o decyzji Parlamentu w sprawie przeprowadzenia
     ogólnouniwersyteckiej akcji protestacyjnej nie później niż 3 dni przed jej
     rozpoczęciem.

Autor: Katarzyna Zając
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2021, godz. 20:55 - Piotr Trociuk