Jadwiga Potrzeszcz, Hab. PhD

 

Curriculum vitae

07. 06. 1989

- Secondary Studies Graduation Certificate in the Secondary School No 2 named AdamMickiewicz

in Skarżysko-Kamienna, voivodeship świętokrzyskie.

1989-1991 - Teachers Studium in Końskie, ending with diploma for primary schoolteachers.

 

1992-1996 - Studies of Philology of Polish Language in the Humanistic Faculty of Pedagogue’s High School named Jan Kochanowski in Kielce.
02. 12. 1996 - Master of Arts (MA) in Polish Language in the Humanistic Faculty of Pedagogue’s High School named Jan Kochanowski in Kielce on the ground of dissertation Wpływy tragedii greckiej w dramacie Jana Kasprowicza “Świat się kończy!” i  w “Klątwie” Stanisława Wyspiańskiego.
1997-2001

- Law Studies in the Faculty of Law, Canon Law and Administration of theCatholic University

of Lublin.

11. 05. 2001 - Master of Laws (LLM) in the Catholic University of Lublin on the ground of dissertation Filozoficzne podstawy praw człowieka w Konstytucji RP z 1997roku.
2001-2002

- PhD Student and in the Department of Philosophy of Law in the Faculty of Law,Canon Law

and Administration of the Catholic University of Lublin.

01. 10. 2002 - Research Assistant and Secretary of Chair in the Department of Philosophy of Law in the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the Catholic University of Lublin.
2003 -First Certificate in English, Council of Europe Level B2, University of Cambridge ESOL Examinations (English for Speakers of Other Languages).
21. 06. 2005 - Laws Doctor (LLD) in Catholic University of Lublin on the ground of dissertation Rozumienie idei prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
01. 10. 2006

- Lecturer in the Department of Philosophy of Law in the Faculty of Law, Canon Law

and Administration of the Catholic University of Lublin.

 

 

Lectures

 • Philosophy of Law - lecture
 • Philosophy of Law - exercises
 • Philosophy of Law - conversatory
 • Philosophy of Law - LLM seminar
 • Sociology of Law
 • Sociological and Economical Systems - lecture
 • Proseminar

Bibliography

I. Monographies

 1. Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Lublin 2002, ss. 265.
 2. Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, ss. 298 + 3 nlb.
 3. Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych, wyd. 2 zmienione, Lublin 2007, ss. 288.

II. Articles

 1. Filozoficzne podstawy praw człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, „Roczniki Nauk Prawnych”, 12(2002), z. 1, s. 19-43.
 2. Sprawiedliwość społeczna w skardze konstytucyjnej, „Roczniki Nauk Prawnych”, 13(2003), z. 1, s. 17-30.
 3. Sprawiedliwość a celowość w prawie, „Roczniki Nauk Prawnych”, 14(2004), z. 1, s. 29-43.
 4. Sprawiedliwość jako idea prawa, w: L. Leszczyński (red.), Teoretyczne problemy integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 65-76.
 5. Katedra Filozofii Prawa, „Przegląd Uniwersytecki” 2004, R. XVI, nr 3(89), s. 12.
 6. Godność człowieka w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych”, 15(2005), nr 1, s. 27-49.
 7. Zasada równości w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym skargi konstytucyjnej, w: S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Zakamycze 2005, s. 293-306.
 8. Idea prawa w myśli filozoficznoprawnej Gustawa Radbrucha i Arthura Kaufmanna, „Prawo – Administracja – Kościół”, nr 1/2(20-21)/2005, s. 283-298.
 9. Pozytywistyczna a niepozytywistyczna koncepcja prawa, „Roczniki Nauk Prawnych”, 15(2005), nr 2, s. 7-37.
 10. Bezpieczeństwo prawne w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych”, 16(2006), nr 1, s. 7-40.
 11. Filozoficznoprawne poglądy Michała Orzęckiego jako przykład petrażycjańskich inspiracji,„Prawo – Administracja – Kościół” 2006, nr 4 (28), s. 273-291.
 12. Michał Orzęcki (1891-1941), w: A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 315-326.
 13. Aleksander Wóycicki (1878-1954), w: A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 527-538.
 14. Aleksander Wóycicki (1878-1954), w: A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 219-225.
 15. Katedra Filozofii Prawa, w: A. Dębiński i in. (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 15-44.
 16. Poglądy filozoficznoprawne Ignacego Czumy, w: K. Ostaszewski, J. Szczot (red.), Życie i twórczość Profesora Ignacego Czumy, Wydawnictwo KUL (w druku).
 17. Geneza państwa, w: B. Szmulik, S. Serafin (red.), Leksykon obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck (w druku).

III. Encyclopedic Articles

 1. Orlando Vittorio Emanuele, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 855-856.
 2. Orzęcki Michał, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 872-873.
 3. Petraschek Karl, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 137-138.
 4. Pound Roscoe, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 392-394.
 5. Romagnosi Gian Domenico, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 809-810.
 6. Sauter Johann, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 930.
 7. Schmitt Carl, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 961-963.
 8. Solari Gioele, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 92-93.
 9. Stahl Friedrich Julius, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 165-166.
 10. Welzel Hans, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 732-733.
 11. Najmanowicz (Neyman, Naymanowicz) Jakub, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13 (w druku).
 12. Normy prawne, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13 (w druku).
 13. Opałek Kazimierz Tadeusz, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Suplement (w druku).

IV. Reviews

 1. Tomasz Spyra, Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Wolters Kluwer Polska, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Warszawa-Kraków 2006, ss. 282, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 2-3 (30-31), s.177-182.
 2. Sławomira Wronkowska (red.), Z teorii i filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa-Kraków 2007, ss. 312, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 2-3 (30-31), s.183-184.

V. Reports

 1. Zygmunt Ziembiński – uczony i nauczyciel, Konferencja Naukowa, Poznań, 11 V 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 2-3 (30-31), s. 199-200.
 2. XVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Dyskrecjonalność w prawie”, Warszawa, 22-24 IX 2008, „Studia Prawnicze KUL” 2008 (w druku).

VI. Bibliographys 

 1. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2000, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 1(29), s. 233-268.
 2. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2001, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 2-3 (30-31), s. 213-247.
 3. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2002, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 4 (32), s. 167-211.
 4. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2003, „Studia Prawnicze KUL” 2008, (w druku).
 5. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2004, „Studia Prawnicze KUL” 2008, (w druku).

Lectures 

 1. Sprawiedliwość jako idea prawa na Konferencji IVR nt. „Teoretyczne aspekty integracji europejskiej (prawo UE, system praw człowieka, prawo europejskie a prawo polskie)” zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UMCS, Kazimierz Dolny, 14-16 września 2003 roku.
 2. Zasada równości w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym skargi konstytucyjnejna Konferencji naukowej – Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa – pn. „Polska kultura prawna a procesy integracji europejskiej”, zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gniezno, 26-29 września 2004 roku, Collegium Europaneum Gnesnense.
 3. Idea prawa w ujęciu Arthura Kaufmannana zebraniu Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 22 czerwca 2005 roku.
 4. Poglądy filozoficznoprawne Ignacego Czumy na sympozjum nt. „Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy (1891-1963), zorganizowanym na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL przez Katedrę Nauki Administracji, Lublin, 29 października 2007 roku.

Conferences

<!--[if !supportLists]-->

 1. Udział w XVIII Dniach Praw Człowieka na temat: „50 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” zorganizowanych przez Katedrę Filozofii Prawa i Praw Człowieka Instytutu Socjologii KUL, Lublin, 14-15 grudnia 2000.
 2. Udział w XIX Dniach Praw Człowieka na temat: „Prawa człowieka a terroryzm” zorganizowanych przez Katedrę Filozofii Prawa i Praw Człowieka Instytutu Socjologii KUL, Lublin, 12-13 grudnia 2001.
 3. Udział w IV Międzynarodowym Sympozjum Metafizycznym z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” zorganizowanym przez Zakład Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu w 50-lecie pracy naukowej na KUL O. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca – O REALIZM W UPRAWIANIU FILOZOFII – Lublin, 13 grudnia 2001, Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL.
 4. Udział w XV Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Filozofia prawa w dobie globalizmu i rewolucji komunikacyjnej”, zorganizowanym przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tomaszowice k. Krakowa 20-21 września 2002.
 5. Udział w IV Międzynarodowej Konferencji KULTURA I PRAWO, „Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej”, zorganizowanej z okazji 10. rocznicy podpisania Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską pod patronatem Prymasa Polski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lublin, 1-2 września 2003.
 6. Udział w Konferencji IVR „Teoretyczne aspekty integracji europejskiej (prawo UE, system praw człowieka, prawo europejskie a prawo polskie)” - Warsztaty Sekcji Polskiej IVR. Spotkanie młodszych teoretyków państwa i prawa - zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UMCS, Kazimierz Dolny, 14-16 września 2003.
 7. Udział w Konferencji naukowej „Wykładnia prawa”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 27 lutego 2004, Collegium Iuridicum II.
 8. Udział w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Polska kultura prawna a procesy integracji europejskiej”, zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gniezno, 26-29 września 2004 r., Collegium Europaneum Gnesnense.
 9. Udział w II Konferencji Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Od filozofii do praktyki prawa”, zorganizowanej w dniach 22-23 września 2005 roku w Centrum Konferencyjnym w Cieszynie przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 10. Udział w XVII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „System prawny a porządek prawny”, zorganizowanym przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, Międzyzdroje, 24-27 września 2006.
 11. Udział w Konferencji naukowej „Zygmunt Ziembiński – uczony i nauczyciel”, zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, dn. 11 maja 2007.
 12. Udział w XVIII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Dyskrecjonalność w prawie”, zorganizowanym przez Katedrę Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 22-24 września 2008.

<!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->

Prices and Nominations

 1. Nagroda Zespołowa II stopnia za publikację pt. „Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych” przyznana przez Rektora KUL ks. prof. dra hab. Andrzeja Szostka, Lublin, dnia 26 czerwca 2003 roku.
 2. Wyróżnienie w III Konkursie im. Prof. Zygmunta Ziembińskiego (na najlepsze prace autorów polskich, opublikowane lub przygotowane w kraju lub za granicą w latach 2004-2005, z zakresu teorii prawa, prawniczych zastosowań logiki, socjologii prawa, metodologicznych zagadnień prawoznawstwa, etycznych problemów prawoznawstwa) w dziedzinie prac doktorskich za pracę pt.: „Rozumienie idei prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego”, Lublin 2005, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Kościa SVD na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Poznań, dnia 27 kwietnia 2007 roku.

Didactical Work

I. Master Works (LLM):

 1. Bogusław Wojnarowicz, Kodeks etyki samurajskiej i jego stosowanie w feudalnej Japonii, Lublin, 29. 10. 2007.
 2. Tatiana Pietroń, Obywatelskie nieposłuszeństwo w perspektywie filozoficznoprawnej, Lublin, 07. 10. 2008.
 3. Marcin Maciocha, Prawa podmiotowe w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., Lublin, 07. 10. 2008.
 4. Krzysztof Sternik, Prawo naturalne źródłem prawa i obowiązków jednostki w społeczeństwie, Lublin, 07. 10. 2008.

II. LLM Reviews:

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Lisowska,

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Grzegorz Buliński Omasta, Kontrola funduszy strukturalnych, Lublin 2005.

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Radosław Piotr Szot, Konstrukcja nadużycia prawa podmiotowego, Lublin 2006.

<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Magdalena Skiba, Wartości w dylemacie słusznego prawa, Lublin 2006.

<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->Tomasz Barszcz, Przymus prawny i jego dopuszczalne granice, Lublin 2007.

<!--[if !supportLists]-->6.      <!--[endif]-->Katarzyna Bigos, Prawa jednostki ludzkiej w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Lublin 2007.

<!--[if !supportLists]-->7.      <!--[endif]-->Rafał Kamiński, Sprawiedliwość jako idea prawa, Lublin 2007.

<!--Komparatystyka wybranych zagadnień profesjonalnego świadczenia usług prawnych w Polsce i Wielkiej Brytanii, Lublin 2007.

<!--[if !supportLists]-->9.      <!--[endif]-->Karol Załęski, Państwo i prawo w nauczaniu papieża Leona XIII, Lublin 2008.

<!--[if !supportLists]-->10.  <!--[endif]-->Michał Wąsowski, Prawo jako instrument realizacji wartości na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2008.

Scientific Associations

 1. IVR - Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (Międzynarodowe Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Sekcja Polska) - członek - od 2002 roku.
 2. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – członek współpracownik – od 2005 roku.
 3. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa KUL – członek - od 2006 roku.

Administration Work

 1. Sekretarz Katedry Filozofii Prawa - od 01. 10. 2002 roku do dziś.
 2. Protokolant na rozprawach doktorskich w Instytucie Ogólnych Nauk o Prawie (w roku akademickim 2007/2008).