Tomasz Barankiewicz SVD, Hab. PhD

Curriculum vitae

04. 06. 1983 - Secondary Studies Graduation Certificate in the Farmer’s Technical School in Międzyświecie, voivodeship śląskie.
1984-1986 - Philosophical Studies in the Theology Faculty of the Mission Clerical Seminary in Pieniężno.

 

1986-1990 - Theological Studies in the Theology Faculty of the Mission Clerical Seminary in Pieniężno.
19. 11. 1991 - Master of Arts (MA) in Theology in the Catholic University of Lublin on the ground of dissertation Prawda jako warunek wolnosci i wyzwolenia na podstawy Instrukcji “O niektórych aspektach teologii wyzwolenia”.
1991-1995 - Philosophical Studies in the Faculty of Philosophy of the Catholic Universityof Lublin.
1995 - English Language Studies in London.
1998-2001 - PhD Student in the Faculty of Philosophy of the Catholic University of Lublin.
15. 06. 2001

 

 

- Philosophy Doctor in the Catholic University of Lublin on the ground of dissertation Biologiczny naturalism Johna Searle’a na tle sporu wokół naturalistycznych rozwiązań problemu umysł-ciało.
2001-2005 - Law Studies in the Faculty of Law, Canon Law and Administration the Catholic University of Lublin.
01. 10. 2002

- Research Assistant in the Department of Philosophy of Law in the Faculty of aw, Canon Law

and Administration the Catholic University of Lublin.

01. 10. 2002

- Lecturer in the Department of Philosophy of Law in the Faculty of Law, Canon Law

and Administration the Catholic University of Lublin.

15. 06. 2005 - Master of Laws (LLM) in the Catholic University of Lublin on the ground of dissertation Główne kierunki badań filozofii prawa w dobie intergacji europejskiej.

 

Lectures

 • History of Philosophy - lecture
 • Ethic of Law - conversatory
 • Methodology of Law Sciences -  lecture
 •  Ethics for Administration - seminar

 

Bibliography

I. Monographies

 1. Filozofia Prawa. Wybór tekstów źródłowych, Lublin 2002, ss. 265.
 2. Etyka w działalności gospodarczej, Radom 2003.
 3. Filozofia Prawa. Wybór tekstów źródłowych, wyd. 2 zmienione, Lublin 2007, ss. 288.

 

II. Articles

 1. Renesans filozofii umysłu w XX wieku, w: E. Śliwka (red.), Materiały i Studia SVD, nr 65, Pieniężno 2001, s. 271-290.
 2. Etyczne aspekty kształcenia kadr administracji publicznej, w: S. Wrzosek (red.), Dylematy rozwoju kadr administracji publicznej. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu, Radom 2002, s. 7-11.
 3. Prawo a filozofia człowieka - ujęcie metodologiczne, „Roczniki Nauk Prawnych" 13 (2003), z. 1, s. 31-42.
 4. Filozoficzne uzasadnienie praw człowieka w kontekście procesu globalizacji, w: J. Stelmach (red.), Filozofia prawa wobec globalizmu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003, s. 49-56.
 5. Wprowadzenie, w: T. Barankiewicz, R. Biskup (red.), Etyka w działalności gospodarczej, Radom 2003.
 6. Aksjologiczna problematyka prawa, „Roczniki Nauk Prawnych" 14 (2004), z. 1, s. 45-58.
 7. Aksjologiczne uwarunkowania prawa Unii Europejskiej, w: L. Leszczyński (red.), Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 77-88.
 8. Wartości gospodarcze a porządek prawny społeczeństwa otwartego, „Annales Wyższej Salezjańskiej Szkoły Ekonomi i Zarządzania" 8 (2005), nr 1, s. 301-309.
 9. Biologiczny naturalizm w filozofii umysłu J. R. Searle, w: W. Dziarnowska, A. Klawiter (red.), Mózg i jego umysły, Poznań 2006, s. 163-184.
 10. Renesans klasycznego liberalizmu politycznego a porządek prawny społeczeństwa demokratycznego, w: O. Bogucki, S. Czepita (red.), System prawny a porządek prawny, Szczecin 2008, s. 203-221.
 11. Etyczne standardy administracji publicznej Unii Europejskiej, w: H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 9-27.
 12. Inkluzywny pozytywizm prawniczy - geneza, rozwój i główne idee, „Państwo i Prawo" 2008 (w druku).
 13. Metody badawcze nauk prawnych, „Studia Prawnicze KUL" 2008 (w druku).

III. Encyclopedic Articles

 1. Olivecrona Knut Hans Karl, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 792-794.
 2. Petrone Igino, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 144-145.

IV. Reports 

 1. 50 lat Misyjnego Seminarium Duchownego Polskiej Prowincji Księży Werbistów (1936-1986), „Collectanea Theologica” 57 (1987), fasc. III, s. 142-145.
 2. Spotkania z Religiami: Karaimi polscy, „Collectanea Theologica” 58 (1988), fasc. III, s. 153-160.
 3. Aby ludzie młodzi - zgodnie z duchem Ewangelii - potrafili żyć wartościami wolności, ludzkiej godności i wspólnego dobra, „Misjonarz” 7 (1989) 5, s. 8-9.

Lectures

 1. Biologiczny naturalizm w filozofii umysłu Johna Searle’a, Seminarium doktoranckie prowadzone przez ks. prof. Z. Chlewińskiego, Katedra Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 28. 11. 2000.
 2. Spory wokół komutacyjnego modelu umysłu, wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego 2001/2002 w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów, Pieniężno 2001.
 3. Etyczne aspekty kształcenia kadr administracji publicznej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa„Dylematy rozwoju kadr administracji publicznej”, Radom 2002.
 4. Filozoficzne uzasadnienie praw człowieka w kontekście procesu globalizacji, XV Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Filozofia prawa w dobie globalizmu i rewolucji komunikacyjnej”, zorganizowany przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tomaszowice k. Krakowa 20-21 września 2002.
 5. Przedmiot filozofii prawa jako nauki autonomicznej, zebranie naukowe Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 12. 12. 2002.
 6. Wartości gospodarcze a porządek prawny społeczeństwa otwartego, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Etyka w życiu gospodarczym”, Wyższa Salezjańska Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, w dniach 13-14. 05. 2003.
 7. Aksjologiczne uwarunkowania prawa Unii Europejskiej, I Konferencja Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), Kazimierz Dolny, 14-16. 09. 2003.
 8. Etyczne standardy administracji publicznej Unii Europejskiej, II Konferencja Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Od filozofii do praktyki prawa”, zorganizowana w dniach 22-23 września 2005 roku w Centrum Konferencyjnym w Cieszynie przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 9. Renesans klasycznego liberalizmu politycznego a porządek prawny społeczeństwa demokratycznego, XVII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „System prawny a porządek prawny”, zorganizowany przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, Międzyzdroje, 24-27 września 2006.
 10. Moralna ocena prawa w ujęciu umiarkowanych wersji pozytywizmu prawniczego, zebranie naukowe Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 16. 03. 2007.

Conferences

 1. Udział w Międzynarodowej Konferencji „Współczesna filozofia języka i umysłu”, Karlove Vary, 15-18. 06. 1994.
 2. Udział w przygotowaniu Międzynarodowej Konferencji „Dyskusje z Donaldem Davidsonem o prawdzie, języku i umyśle”, Kazimierz Dolny, 2-4. 10. 1995.
 3. Udział w IV Międzynarodowym Sympozjum Metafizycznym z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” zorganizowanym przez Zakład Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu w 50-lecie pracy naukowej na KUL O. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca – O REALIZM W UPRAWIANIU FILOZOFII – Lublin, 13 grudnia 2001, Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL.
 4. III Międzynarodowa Konferencja „Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej”, Warszawa, 2-4. 09. 2002.
 5. Udział w XV Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Filozofia prawa w dobie globalizmu i rewolucji komunikacyjnej”, zorganizowanym przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tomaszowice k. Krakowa 20-21 września 2002.
 6. Przygotowanie Ogólnopolskiej Konferencji „Etyka w działalności gospodarczej. Fikcja czy sukces?”, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2003.
 7. Udział w IV Międzynarodowej Konferencji KULTURA I PRAWO, „Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej”, zorganizowanej z okazji 10. rocznicy podpisania Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską pod patronatem Prymasa Polski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lublin, 1-2 września 2003.
 8. Udział w Konferencji IVR „Teoretyczne aspekty integracji europejskiej (prawo UE, system praw człowieka, prawo europejskie a prawo polskie)” - Warsztaty Sekcji Polskiej IVR. Spotkanie młodszych teoretyków państwa i prawa - zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UMCS, Kazimierz Dolny, 14-16 września 2003.
 9. Udział w Konferencji naukowej „Wykładnia prawa”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 27 lutego 2004, Collegium Iuridicum II.
 10. Udział w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Polska kultura prawna a procesy integracji europejskiej”, zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gniezno, 26-29 września 2004 r., Collegium Europaneum Gnesnense.
 11. Przewodniczenie III Sesji na II Konferencji Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Od filozofii do praktyki prawa”, zorganizowanej w dniach 22-23 września 2005 roku w Centrum Konferencyjnym w Cieszynie przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 12. Udział w Ogólnopolskim Seminarium Etyki Prawniczej organizowanym przez Instytut Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005/2006. Rezultatem zorganizowanego seminarium jest książka: H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, Warszawa 2008.
 13. Udział w XVII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa, zorganizowanym przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, Międzyzdroje, 24-27 września 2006
 14. Udział w Międzynarodowej Konferencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk „Aktywizm czy formalizm sędziowski - jaka droga dla polskiego sądownictwa?”, Warszawa, 7. 12. 2006.
 15. Udział w wykładach i dyskusjach „Trudne przypadki (Hard Cases) - teoria i praktyka”, organizowanym przez Katedrę Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006/2007.
 16. Udział w Międzynarodowej Konferencji „Rozumność rozumowań prawniczych”, zorganizowanej przez Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Sekcję Polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Warszawa 21. 01. 2008.
 17. Udział w XVIII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Dyskrecjonalność w prawie”, zorganizowanym przez Katedrę Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 22-24 września 2008.

Prices and Nominations

 1. Nagroda Zespołowa II stopnia za publikację pt. „Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych” przyznana przez Rektora KUL ks. prof. dra hab. Andrzeja Szostka, Lublin, dnia 26 czerwca 2003 roku.

Didactical Works (Master Works):

 1. Anna Baryłka, Zasada apolityczności administracji publicznej, Lublin 26. 03. 2007.
 2. Marzena Anna Góźdź, Etyczne standardy zarządzania w nowoczesnej organizacji administracji publicznej, Lublin 26. 03. 2007.
 3. Beata Grochala, Tajemnica służbowa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Lublin 26. 03. 2007.
 4. Paweł Kalbarczyk, Korupcja urzędnicza w Polsce - skala zjawiska i przeciwdziałanie, Lublin 26. 03. 2007.
 5. Marzena Kozłowska, Etyczne aspekty dostępu do informacji publicznej, Lublin 26. 03. 2007.
 6. Anna Kuba, Określenie korupcji i formy korupcji według Najwyższej Izby Kontroli, Lublin 26. 03. 2007.
 7. Katarzyna Lachtara, Obowiązki pracownika służby cywilnej na tle przebudowy administracji w Polsce po 1989 roku, Lublin 26. 03. 2007.
 8. Tomasz Ogonowski, Etyka urzędnika w służbie publicznej, Lublin 26. 03. 2007.
 9. Anna Pawlak, Etyczne standardy kształtujące europejską przestrzeń administracji publicznej, Lublin 26. 03. 2007.
 10. Magdalena Szumowska, Tajemnica akt stanu cywilnego, Lublin 02. 04. 2007.
 11. Krzysztof Dyszczak, Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędnika samorządowego, Lublin 04. 07. 2007.
 12. Iwona Goluch, Zasada Sprawiedliwości proceduralnej na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, Lublin 04. 07. 2007.
 13. Bożena Krasnodębska, Etyczne obowiązki pracownika samorządowego, Lublin 04. 07. 2007.
 14. Hubert Makaruk, Prawa człowieka a wybrane zasady działania Policji w Polsce, Lublin 04. 07. 2007.
 15. Marek Muszyński, Etyczne standardy działalności pracowników gminy,Lublin 04. 07. 2007.
 16. Hanna Nicewicz, Polski model służby cywilnej, Lublin 04. 07. 2007.
 17. Elżbieta Olszewska, Modele służby cywilnej w państwach Unii Europejskiej, Lublin 04. 07. 2007.
 18. Janusz Pasik, Etyczne standardy organizacji i przeprowadzania wyborów w Posce, Lublin 04. 07. 2007.
 19. Agnieszka Przewłoka, Etyczne obowiązki prezydenta miasta, Lublin 04. 07. 2007.
 20. Stanisław Sułkowski, Etyka zawodowa Policji polskiej w latach 1919-1939, Lublin 04. 07. 2007.
 21. Krystian Wanat, Etyczne zasady doradztwa zawodowego, Lublin 04. 07. 2007.
 22. Grażyna Wciseł, Etyczne standardy organizacji i działania Urzędu Skarbowego na przykładzie Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim, Lublin 04. 07. 2007.
 23. Hanna Wocial, Etyczne obowiązki wójta gminy, Lublin 04. 07. 2007.
 24. Urszula Zawadzka, Zasada społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Lublin 04. 07. 2007.
 25. Jacek Jurczak, Ewolucja Służby Cywilnej w Polsce - między upolitycznieniem a profesjonalizacją, Lublin 04. 07. 2007.
 26. Piotr Meszuk, Etapy kształtowania się zadań i obowiązków Policji polskiej w latach 1919- 1939 na przykładzie województwa lubelskiego, Lublin 04. 07. 2007.
 27. Urszula Anyszek, Standardy kontroli finansowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Kock, Lublin 16. 06. 2008.
 28.  Anna Bogucka, Zagadnienie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego, Lublin 16. 06. 2008.
 29. Jolanta Kadej, Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie kontroli administracji publicznej w Polsce, Lublin 16. 06. 2008.
 30. Jerzy Karwowski, Realizacja polityki ekologicznej państwa przez organy administracji publicznej w Polsce, Lublin 16. 06. 2008.
 31. Weronika Karpińska, Zasada jawności administracji publicznej samorządowej na podstawie dochodów gminy Drelów, Lublin 16. 06. 2008.
 32. Marta Kasperek, Zasady prowadzenia, kontroli, przechowywania i zabezpieczania ksiąg stanu cywilnego, Lublin 16. 06. 2008.
 33. Anna Klimek-Wolkoń, Zasada dostępu do informacji publicznej na przykładzie jawności informacji o środowisku, Lublin 16. 06. 2008.
 34. Jan Kuszpa, Zasada profesjonalizmu administracji publicznej na przykładzie administracji samorządowej, Lublin 16. 06. 2008.
 35. Emilia Łubińska, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie zarządzania i kontroli administracji, Lublin 16. 06. 2008.
 36. Iwona Ochal, Kontrola realizacji budżetu na przykładzie Gminy Kąkolewica Wschodnia, Lublin 16. 06. 2008.
 37. Agnieszka Paradowska, Kontrola jako element systemu infrastruktury etycznej administracji publicznej, Lublin 16. 06. 2008.
 38. Agnieszka Piekarska, Zasada sprawowania kontroli nad samorządem terytorialnym, Lublin 16. 06. 2008.
 39. Krzysztof Szczepaniuk, Zasada odpowiedzialności w polskiej administracji publicznej, Lublin 16. 06. 2008.

Scientific Associations

 1. IVR - Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (Międzynarodowe Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Sekcja Polska) - członek - od 2002 roku.
 2. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – członek współpracownik – od 2002 roku.