Books

 

Articles

 • Wnuk M., XVII- wieczne początki upadku doktryny Generatio spontanea. In: S. Janeczek (Ed.) Oblicza filozofii XVII wieku. Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, pp. 393-405 [The 17th-Century Beginnings of the Fall of the Doctrine of Generatio spontanea]
 • Wnuk M., Zagadnienie przyczynowości w badaniach biogenezy - W kierunku kwantowej logiki życia. „Roczniki Filozoficzne" 2008: 56(1): 329-353. [The problem of causality in the biogenesis research: Towards a quantum logic of life]
 • Wnuk M., Okazjonalizm wobec zagadnienia genezy i rozwoju życia - W kierunku okazjonalistycznej metafizyki światła. In: Gutowski P., Gut P. (Red.). „Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007)". Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007: 213-239. [Occasionalism and the origin and development of life: Towards an occasionalist metaphysics of light]
 • Wnuk M., Człowiek jako reprodukujący się mechanizm. W: Maryniarczyk A., Stępień K. (Red.). „Dusza Umysł Ciało. Spór o jedność bytową człowieka". Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2007: 179-204 (Zadania współczesnej metafizyki; 9). [Human being as a self-reproducing mechanism]
 • Wnuk M., Woda - perspektywa bioelektroniczna. In: Dyk W., Więckowski R., Misiak R. (Ed.). „Sozologia systemowa". Tom 1. Hydrosfera - Woda w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005: 125-129. [Water - a bioelectronic perspective]
 • Wnuk M., Włodzimierz Sedlak wobec zagadnienia genezy życia: Od biochemii krzemu poprzez bioelektronikę do teologii światła. „Roczniki Filozoficzne" 2005; 53(1): 309-320. [Włodzimierz Sedlak's contribution to the study of the origin of life: From biochemistry of silicon across bioelectronics to theology of light]
 • Wnuk M., Kwant życia - hipotezy na temat elementarnej jednostki życia. „Studia Philosophiae Christianae" 2004; 40(2): 209-220. [The quantum of life - hypotheses on the elementary unit of life]
 • Wnuk M., Zon J., Znaczenie paleobiofizyki dla egzobiologii. In: Dyk W. (Ed.). „Egzobiologia czyli poszukiwanie życia w kosmosie". Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002: 76-88. [The significance of paleobiophysics for exobiology]
 • Wnuk M., Kategoria genezy w protobiologii - aspekt bioelektroniczny. „Roczniki Filozoficzne" 2002; 50 (z. 3 (Filozofia Przyrody, Filozofia Nauk Przyrodniczych)): 199-203. [The category of genesis in protobiology - bioelectronic aspect]
 • Wnuk M. J., Bernard C. D., The electromagnetic nature of life - The contribution of W. Sedlak to the understanding of the essence of life. „Frontier Perspectives" 2001; 10(1): 32-35.
 • Wnuk M., Zon J., Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak (31 X 1911 - 17 II 1993). In: Krasiński J. (Ed.). „Studia Sandomierskie. Filozofia - Teologia - Historia". T. 6 (1990-1996). Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1999: 408-433, 438. [Rev. Professor Włodzimierz Sedlak (31 X 1911 - 17 II 1993)]
 • Wnuk M., Elektromagnetyczna komunikacja wewnątrzkomórkowa jako przejaw natury życia. „Roczniki Filozoficzne" 1999; 47 (z. 3 (Filozofia Przyrody, Filozofia Nauk Przyrodniczych)): 185-201. [Intracellular electromagnetic communication as a manifestation of the nature of life]
 • Wnuk M., Życie ze światła: biosystemogeneza w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia. „Studia Philosophiae Christianae" 1996; 32(1): 101-123. [Life from light: biosystemogenesis as seen from the angle of the concept of the electromagnetic nature of life]
 • Wnuk M., Filozoficzne aspekty katalizy enzymatycznej. „Roczniki Filozoficzne" 1996; 44 (z. 3 (Filozofia Przyrody i Ochrona Środowiska)): 117-144. [Philosophical aspects of enzymatic catalysis]
 • Wnuk M., Życie jako forma istnienia informacji elektromagnetycznej. „Studia Philosophiae Christianae" 1995; 31(2): 105-130. [Life as a form of existence of electromagnetic information]
 • Wnuk M., Ks. Włodzimierz Sedlak - biografia naukowa. „Roczniki Filozoficzne" 1995; 43 (z. 3 (Filozofia Przyrody i Ochrona Środowiska)): 13-36. [Rev. Włodzimierz Sedlak - scientific biography]
 • Wnuk M., Enzymy jako nanoprocesory - perspektywa bioelektroniczna. „Roczniki Filozoficzne" 1995; 43 (z. 3 (Filozofia Przyrody i Ochrona Środowiska)): 127-154. [Enzymes as nanoprocessors: a bioelectronic perspective]
 • Wnuk M., Możliwość wpływu zanieczyszczeń elektromagnetycznych środowiska na mikroprocesory biologiczne. „Roczniki Filozoficzne" 1994; 42 (z. 3 (Filozofia Przyrody i Ochrona Środowiska)): 99-113. [The possibility of the influence of environmental electromagnetic pollution on biological microprocessors]
 • Wnuk M., Włodzimierza Sedlaka idea sprzężenia chemiczno-elektronicznego w organizmach. „Roczniki Filozoficzne" 1991-1992; 39-40 (z. 3 (Filozofia Przyrody)): 103-120. [W. Sedlak's idea of the chemical-electronic coupling in organisms]
 • Wnuk M., Bioelektroniczny aspekt pochodzenia i ewolucji enzymów. In: Sedlak W., Zon J., Wnuk M. (Ed.). „Bioelektronika. Materiały VI Sympozjum". Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1990: 151-155. [The bioelectronic aspect of the origin and evolution of enzymes]
 • Wnuk M., Możliwość udziału plazmy fizycznej w katalizie enzymatycznej. In: Sedlak W., Zon J., Wnuk M. (Ed.). „Bioplazma. Materiały II Krajowej Konferencji nt. bioplazmy". Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1988: 87-112. [Possibility of the involvement of physical plasma in enzymatic catalysis]
 • Wnuk M., Bioelectronic aspect of enzymatic catalysis. „Roczniki Filozoficzne" 1987-1988; 35-36 (z. 3 (Filozofia Przyrody)): 119-124.
 • Wnuk M., Zon J., Wkład Włodzimierza Sedlaka w powstawanie bioelektroniki. „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego" 1986; 23 (3-4): 88-103. [Włodzimierz Sedlak's contribution to the origination of bioelectronics]
 • Wnuk M., The possibility of the occurrence of silicon porphyrins in the living organisms. „Roczniki Filozoficzne" 1986; 34 (z. 3 (Filozofia Przyrody)): 161-181.
 • Wnuk M., Warunki występowania plazmy fizycznej w błonach chloroplastów. In: Zon J., Wnuk M. (Ed.). „Perspektywy bioelektroniki. Zbiór prac dedykowany Profesorowi Włodzimierzowi Sedlakowi z okazji 70 rocznicy urodzin". Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1984: 127-131. [Conditions for the occurrence of physical plasma in chloroplast membranes]
 • Wnuk M., The probable ways of the synthesis of porphyrin compounds during chemical evolution. „Roczniki Filozoficzne" 1983; 31 (z. 3 (Filozofia Przyrody)): 185-195.
  Wnuk M., Plazma fizyczna w chloroplastach. „Roczniki Filozoficzne" 1981; 29 (z. 3 (Filozofia Przyrody)): 139-148. [Physical plasma in chloroplasts]
 • Wnuk M., Rola układów porfirynowych w ewolucji molekularnej życia. In: Sedlak W. (Ed.). „Bioelektronika. Materiały I Krajowego Sympozjum". Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1979: 223-228. (drugie wydanie 1982) [The role of porphyrin systems in the molecular evolution of life]
 • Wnuk M., Bioelektronika ewolucyjna. „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX" 1978; (3(20)): 47-58. [The evolutionary bioelectronics]
 • Ratajewicz Z., Saneluta C., Wnuk M., Wpływ pola ultradźwiękowego na parametry procesu galwanicznego miedziowania i własności otrzymywanych powłok. „Prace IPiUEE Politechniki Lubelskiej" 1978; B2: 15-34. [The effect of ultrasonic field on parameters of the copper plating process and on properties of the obtained coatings]
 • Zagórski K., Wnuk M., Elektrochemiczne pomiary współczynników dyfuzji wodoru w Fe-, Co- i Ni-Raneya. „Folia Societatis Scientiarum Lublinensis" 1975; 17 (Mat.-Fiz.-Chem. 1/2): 59-64. [Electrochemical measurements of the hydrogen diffusion coefficients of Raney's Fe-, Co- and Ni-catalysts]