Spis publikacji

 

 

 

Książki [Books]góra strony


Artykuły [Papers]

 

 • 2016
  Wnuk, M. 2016. "Stworzenie życia" w ujęciu biologii syntetycznej - nowe wyzwanie bioetyczne. W: Veritas in caritate. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC. (Red.) M. Tkaczyk, M. Krupa, and K. Jaworski, 527-533. 9 pp. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Wnuk_2016s527]

2015

 • Wnuk, Życie sztuczne? Post-człowiek. Szansa czy iluzja? W: Spór o początek i koniec życia ludzkiego. (Red.) A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Z. Pańpuch. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2015, s. 273-290. [Wnuk_2015s273.pdf
 • Wnuk, Bioelektroniczne inspiracje modelowania minimalnego systemu żywego. W: Nanonauki i nanotechnologie – Nawiązania filozoficzne. (Red.) J. Zon, M. Wnuk, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015, s. 9-21. [Wnuk_2015s9.pdf]

2013

 • Wnuk, A. Zykubek, Pojęcie, natura i geneza życia. W: Dydaktyka filozofii, Tom III: Filozofia przyrody. (Red.) S. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J. Herda. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013, s. 71-85. [Wnuk&Zykubek_2013s71.pdf]

2011

 • M. Wnuk, Na początku było Światło…  - Metafizyka światła jako filozofia biogenezy. Studia Leopoliensia 2011; 4: 75-84 [Wnuk_2011s75.pdf]
 • M. Wnuk, The problem of causality in the biogenesis research: Towards a quantum logic of life. W: Studies in Logic and Theory of Knowledge. S. Kiczuk, J. Herbut, J. Wojtysiak (Eds.). Vol. 7. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2011: 285-302 (Prace Wydziału Filozoficznego; 111) [Wnuk_2011s285.pdf]

2010

 • M. Wnuk, Kontrowersje wokół "krzemowych" początków życia. W: A. Lemańska, A. Świeżyński (Red.). Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata. Tom 8. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010, s. 154-169 [Controversies about „siliceous” origins of life] [Wnuk_2010s154.pdf]

2009

 • J. Zon, M. Wnuk, Kryteria demarkacji między nauką, para- i pseudonauką na przykładzie kontrowersji wokół bioplazmy. W: J. Zon (Red.). Pogranicza nauki: Protonauka - Paranauka - Pseudonauka. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009, 355-364 [Zon_Wnuk_2009s355.pdf]
 • J. Zon, M. Wnuk. Między Makrokosmosem a Mikrokosmosem: elektromagnetyczna składowa natury życia. W: Makrokosmos versus Mikrokosmos, [w:] A. Magowska (red.), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2009, s. 137-147 [Zon_Wnuk_2009s137.pdf]

2008

 • M. Wnuk, XVII- wieczne początki upadku doktryny Generatio spontanea [w:] S. Janeczek (red.) Oblicza filozofii XVII wieku. Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, pp. 393-405 [The 17th-Century Beginnings of the Fall of the Doctrine of Generatio spontanea] [Wnuk_2008s393.pdf (15.56 MB)]
 • M. Wnuk: Zagadnienie przyczynowości w badaniach biogenezy. W kierunku kwantowej logiki życia. Roczniki Filozoficzne 2008, 56, 1, s. 329-353 [The problem of causality in the biogenesis research. Towards a quantum logic of life] [Wnuk_2008s329.pdf (7.00 MB)]

2007

 • M. Wnuk: Okazjonalizm wobec zagadnienia genezy i rozwoju życia. W kierunku okazjonalistycznej metafizyki światła [w:] P. Gutowski, P. Gut (red.) Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007). Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 213-239 [Wnuk_2007s213.pdf (405.99 KB)].
 • M. Wnuk: Człowiek jako reprodukujący się mechanizm [w:] Dusza Umysł Ciało. Spór o jedność bytową człowieka. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (red. nauk.). Zadania współczesnej metafizyki 9. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 179-204 [Wnuk_2007s179.pdf (190.86 KB)].

2005

 • M. Wnuk: Włodzimierz Sedlak wobec zagadnienia genezy życia: Od biochemii krzemu poprzez bioelektronikę do teologii światła. Roczniki Filozoficzne 2005, 53, no. 1, s. 309-320. [Włodzimierz Sedlak’s contribution to the study of the origin of life: From biochemistry of silicon across bioelectronics to theology of light] [Wnuk_2005s309.pdf (289.76 KB)]
 • M. Wnuk: Woda - Perspektywa bioelektroniczna. [W]: Sozologia Systemowa, (Red.) W. Dyk, R. Więckowski i R. Misiak, Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005, s. 125-129. [Water – a bioelectronic perspective] [Wnuk_2005s125.pdf (1.65 MB)]

2004

 • M. Wnuk: Kwant życia - hipotezy na temat elementarnej jednostki życia. Studia Philosophiae Christianae 2004, 40, no. 2, s. 209-220. [The quantum of life – hypotheses on the elementary unit of life] [Wnuk_2004s209.pdf (279.29 KB)]

2002

 • M. Wnuk, J. Zon: Znaczenie paleobiofizyki dla egzobiologii. [W]: Egzobiologia czyli poszukiwanie życia w kosmosie, (Red.) W. Dyk. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002, s. 76-88. [The significance of paleobiophysics for exobiology] [Wnuk_i2002s76.pdf (291.84 KB)]
 • M. Wnuk: Kategoria genezy w protobiologii - aspekt bioelektroniczny. Roczniki Filozoficzne 2002, 50, z. 3 (Filozofia Przyrody, Filozofia Nauk Przyrodniczych), s. 199-203. [The category of genesis in protobiology – bioelectronic aspect] [Wnuk_2002s199.pdf (964.92 KB)]


2001

 • M. J. Wnuk, C. D. Bernard: The electromagnetic nature of life - The contribution of W. Sedlak to the understanding of the essence of life. Frontier Perspectives 2001, 10, no. 1, p. 32-35. [Wnuk_i2001s32.pdf (2.95 MB)]

1999

 • M Wnuk, J. Zon: Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak (31 X 1911 - 17 II 1993). [W]: Studia Sandomierskie. Filozofia - Teologia - Historia, (Red.) J. Krasiński, (Komitet Redakcyjny) J. Chwałek, A. Kończak, S. Kowalczyk i A. Skwara, vol. 6 (1990-96), Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1999, s. 408-433 i 438. [Rev. Professor Włodzimierz Sedlak (31 X 1911 – 17 II 1993)] [Wnuk_i1990s408.pdf (308.94 KB)]
 • M. Wnuk: Elektromagnetyczna komunikacja wewnątrzkomórkowa jako przejaw natury życia. Roczniki Filozoficzne 1999, 47, z. 3 (Filozofia Przyrody, Filozofia Nauk Przyrodniczych), s. 185-201. [Intracellular electromagnetic communication as a manifestation of the nature of life] [Wnuk_1999s185.pdf (344.43 KB)]

1996

 • M. Wnuk: Życie ze światła: biosystemogeneza w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia. Studia Philosophiae Christianae, 1996, 32, no. 1, s. 101-123. [Life from light: biosystemogenesis as seen from the angle of the concept of the electromagnetic nature of life] [Wnuk_1996s101.pdf (473.11 KB)]
 • M. Wnuk: Filozoficzne aspekty katalizy enzymatycznej. Roczniki Filozoficzne, 1996, 44, z. 3 (Filozofia Przyrody i Ochrona Środowiska), s. 117-144. [Philosophical aspects of enzymatic catalysis] [Wnuk_1996s117.pdf484.90 KB)]
1995

1994

 • M. Wnuk: Możliwość wpływu zanieczyszczeń elektromagnetycznych środowiska na mikroprocesory biologiczne. Roczniki Filozoficzne, 1994, 42, z. 3 (Filozofia Przyrody i Ochrona Środowiska), s. 99-113. [The possibility of the influence of environmental electromagnetic pollution on biological microprocessors] [Wnuk_1994s99.pdf (350.09 KB)]

1991-1992

 • M. Wnuk: Włodzimierza Sedlaka idea sprzężenia chemiczno-elektronicznego w organizmach. Roczniki Filozoficzne, 1991-1992, 39-40, z. 3 (Filozofia Przyrody), s. 103-120. [W.Sedlak’s idea of the chemical-electronic coupling in organisms] [Wnuk_1991-1992s103.pdf (361.31 KB)]

1990

 • M. Wnuk: Bioelektroniczny aspekt pochodzenia i ewolucji enzymów. [W:] Bioelektronika. Materiały VI Sympozjum, 20-21 listopada 1987; Katolicki Uniwersytet Lubelski, (Red.) W. Sedlak, J. Zon i M. Wnuk. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1990, s. 151-155. [The bioelectronic aspect of the origin and evolution of enzymes] [Wnuk_1990s151.pdf (1.35 MB)]

1988

 • M. Wnuk: Możliwość udziału plazmy fizycznej w katalizie enzymatycznej. [W:] Bioplazma. Materiały II Krajowej Konferencji nt. Bioplazmy; 18 grudnia 1985, Katolicki Uniwersytet Lubelski. (Red.) W. Sedlak, J. Zon i M. Wnuk. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1988, s. 87-112. [Possibility of the involvement of physical plasma in enzymatic catalysis] [Wnuk_1988s87.pdf769.85 KB)]

1987-1988

 • M. Wnuk: Bioelectronic aspect of enzymatic catalysis. Roczniki Filozoficzne, 1987-1988, 35-36, z. 3 (Filozofia Przyrody), p. 119-124. [Wnuk_1987-1988s119.pdf1.54 MB)]

1986

 • M. Wnuk, J. Zon: Wkład Włodzimierza Sedlaka w powstawanie bioelektroniki. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1986, 23, no. 3-4, s. 88-103. [Dr W. Sedlak’s contribution to the origination of bioelectronics] [Wnuk_i1986s88.pdf398.01 KB)]
 • M. Wnuk: The possibility of the occurrence of silicon porphyrins in the living organisms. Roczniki Filozoficzne, 1986, 34, z. 3 (Filozofia Przyrody), p. 161-181.

1984

 • M. Wnuk: Warunki występowania plazmy fizycznej w błonach chloroplastów. [W:] Perspektywy bioelektroniki, (Red.) J. Zon, M. Wnuk. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1984, s. 127-131. [Conditions for the occurrence of physical plasma in chloroplast membranes] [Wnuk_1984s127.pdf (1.15 MB)]

1983

 • M. Wnuk: The probable ways of the synthesis of porphyrin compounds during chemical evolution. Roczniki Filozoficzne, 1983, 31, z. 3 (Filozofia Przyrody), p. 185-195. [Wnuk_1983s185.pdf (645.89 KB)]

1981

 • M. Wnuk: Plazma fizyczna w chloroplastach. Roczniki Filozoficzne, 1981, 29, z. 3 (Filozofia Przyrody), s. 139-148. [Physical plasma in chloroplasts] [Wnuk_1981s139.pdf (2.45 MB)]

1979

 • M. Wnuk: Rola układów porfirynowych w ewolucji molekularnej życia. [W:] Bioelektronika. Materiały I Krajowego Sympozjum, 14-15.05.1975; Katolicki Uniwersytet Lubelski. (Red.) W. Sedlak. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1979, s. 223-228. [The role of porphyrin systems in the molecular evolution of life] (drugie wydanie - 1982 r.) [Wnuk_1979s223.pdf (2.20 MB)]

1978

 • M. Wnuk: Bioelektronika ewolucyjna. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX, 1978, 3(20), s. 47-58. [The evolutionary bioelectronics] [Wnuk_1978s47.pdf (2.51 MB)]
 • Z. Ratajewicz, C. Saneluta, M. Wnuk: Wpływ pola ultradźwiękowego na parametry procesu galwanicznego miedziowania i własności otrzymywanych powłok. Prace IPiUEE Politechniki Lubelskiej, 1978, B2, s. 15-34. [The effect of ultrasonic field on parameters of the copper plating process and on properties of the obtained coatings] [Ratajewicz_i1978s15.pdf (2.90 MB)]

1975

 • K. Zagórski, M Wnuk: Elektrochemiczne pomiary współczynników dyfuzji wodoru w Fe-, Co- i Ni-Raneya. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, 1975, 17 (Mat.-Fiz.-Chem. 1-2), s. 59-64. [Electrochemical measurements of the hydrogen diffusion coefficients of Raney’s Fe-, Co- and Ni-catalysts] [Zagorski_i1975s59.pdf (1.53 MB)]
góra strony


Hasła i biogramy

 

2018

 • Wnuk M., Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych. W: Encyklopedia 100-lecia KUL. Tom I. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018, s. 351-352.
 • Wnuk M., Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody. W: Encyklopedia 100-lecia KUL. Tom II. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018, s. 232-233.
 • Wnuk M., Sedlak Włodzimierz ks., W: Encyklopedia 100-lecia KUL. Tom II. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018, s. 310-312.
 • Wnuk M., Szuleta Józef ks., W: Encyklopedia 100-lecia KUL. Tom II. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018, s. 440.

2016

 • Wnuk, M. 2016. Życie. 1. Geneza życia. W: Encyklopedia filozofii przyrody. (Red.) Z. E. Roskal, 373-377; Lublin: Wydawnictwo KUL.

2013

 • Wnuk, ŚWIATŁO, 1. W filozofii. W: Encyklopedia Katolicka. Tom XIX. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013, s. 319-320. [Wnuk_2013s319.pdf]

2012

 • Wnuk, SAMORÓDZTWO. W: Encyklopedia Katolicka. Tom XVII. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012, s. 984-985. [Wnuk_2012s984.pdf]
 • Wnuk, SEDLAK. W: Encyklopedia Katolicka. Tom XVII. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012, s. 1338-1340. [Wnuk_2012s1338.pdf]

2011

 • M. Wnuk, PIERWIASTEK. W: Encyklopedia Katolicka. Vol. XV. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2011: 521-522 [Wnuk_2011s521.pdf]
 • M. Wnuk, KLOSKOWSKI Kazimierz. W: Encyklopedia Filozofii Polskiej. Vol. 1. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011: 650-651 [Wnuk_2011s650.pdf]
 • M. Wnuk, GARBOWSKI Tadeusz. W: Encyklopedia Filozofii Polskiej. Vol. 1. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011: 401-402 [Wnuk_2011s401.pdf]
 • M. Wnuk, SEDLAK Włodzimierz. W: Encyklopedia Filozofii Polskiej. Vol. 2. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011: 512-514 [Wnuk_2011s512.pdf]

2010

 • Wnuk M. OPARIN. W. Encyklopedia Katolicka.Vol. XIV.  Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010:610 [Wnuk_2010s610.pdf]
 • Wnuk M. ORGANICYZM. W. Encyklopedia Katolicka.Vol. XIV.  Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010:756 [Wnuk_2010s756.pdf]
 • Wnuk M. ORGANIZM. W. Encyklopedia Katolicka.Vol. XIV.  Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010:765-6 [Wnuk_2010s756.pdf]
 • Wnuk M. PALINGENEZA. W. Encyklopedia Katolicka.Vol. XIV.  Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010:1159 [Wnuk_2010s1159.pdf]

2009

 • M. Wnuk, SEDLAK Włodzimierz. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Vol. 10. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2009: 389-391 [Wnuk_2009s389.pdf]
 • M. Wnuk: Biologii, filozofia. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Tom 10. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2009, s. 69-72. [Biology, Philosophy of] [Wnuk_2009s69.pdf]

2008

 • M. Wnuk, ŻYCIE - Życie w interpretacji współczesnych teorii przyrodniczo-filozoficznych. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Tom 9. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2008, 984-985 [Wnuk_2008s984.pdf]

2006

 • M. Wnuk: Łomonosow. [W]: Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2006, tom 11, k. 497. [Lomonosov] [Wnuk_2006s497.pdf]
 • M. Wnuk: Oparin. [W]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, tom 7, s. 824-826. [Wnuk_2006s824.pdf (1.42 MB)]
 • M. Wnuk: Organicyzm. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, tom 7, s. 847-848. [Wnuk_2006s847.pdf]
 • M. Wnuk: Organizm. [W]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, tom 7, s. 848-850. [Wnuk_2006s848.pdf]
 • M. Wnuk: Palingeneza. [W]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, tom 7, s. 956-958. [Wnuk_2006s956.pdf]
 • M. Wnuk: Panwitalizm. [W]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, tom 7, s. 976-977. [Wnuk_2006s976.pdf]

2005

 • M. Wnuk: Lamarkizm. [W]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005, tom 6, s. 218-219. [Lamarckism] [Wnuk_2005s218.pdf (820.77 KB)]
 • M. Wnuk: Lamarck. [W]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005, tom 6, s. 217-218. [Lamarck] [Wnuk_2005s217.pdf (526.14 KB)]

2004

 • M. Wnuk: Linneusz. [W]: Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2004, tom 10, s. 1094-1095. [Linnaeus] [Wnuk_2004s1094-1095.pdf192.40 KB)]
 • M. Wnuk: Lamarkizm. [W]: Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2004, tom 10, s. 416-417. [Lamarckism] [Wnuk_2004s416-417.pdf227.58 KB)]
 • M. Wnuk: Lamarck. [W]: Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2004, tom 10, s. 416. [Lamarck] [Wnuk_2004s416.pdf (195.19 KB)]
 • M. Wnuk: Kloskowski. [W]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2004, tom 5, s. 660-661. [Kloskowski] [Wnuk_2004s660.pdf (318.44 KB)]
 • M. Wnuk: Kamień filozoficzny. [W]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2004, tom 5, s. 454-455. [Philosopher’s stone] [Wnuk_2004s454.pdf (833.28 KB)]

2003

 • M. Wnuk: Helmont F. M. Van. [W]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2003, tom 4, s. 325. [Helmont, F. M. Van] [Wnuk_2003s325.pdf (376.65 KB)]

2002

 • M. Wnuk: Kloskowski. [W]: Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2002, tom 9, s. 157. [Kloskowski] [Wnuk_2002s157.pdf (149.62 KB)]
 • M. Wnuk: Geneza. [W]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002, tom 3, s. 741-742. [Genesis] [Wnuk_2002s741.pdf (340.31 KB)]
 • M. Wnuk: Filogeneza. [W]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002, tom 3, s. 436-437. [Phylogenesis] [Wnuk_2002s436.pdf (592.14 KB)]

2000

 • M. Wnuk: Bayer Ján. [W]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, tom 1, s. 507. [Bayer, Ján] [Wnuk_2000s507.pdf (250.57 KB)]
 • M. Wnuk: Abiogeneza. [W]: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000, tom 1, s. 21-22. [Abiogenesis] [Wnuk_2000s21.pdf (813.30 KB)]

1996

 • M. Wnuk: Sedlak Włodzimierz. [W]: Słownik Biograficzny Miasta Lublina, (Red.) T. Radzik, A. A. Witusik i J. Ziółek, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996, s. 231-232. [Sedlak, Włodzimierz] [Wnuk_1996s231.pdf (582.54 KB)]

1993

 • M. Wnuk: Hortyński F.. [W]: Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1993, tom 6, s. 1238. [Hortyński, F.] [Wnuk_1993s1238.pdf (341.85 KB)]
 • M. Wnuk: Hoenen P.. [W]: Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1993, tom 6, s. 1104. [Hoenen, P.] [Wnuk_1993s1104.pdf (352.15 KB)]
 • M. Wnuk: Henologia. [W]: Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1993, tom 6, s. 682. [Henology] [Wnuk_1993s682.pdf (297.54 KB)]
 • M. Wnuk: Helmont F. M. Van. [W]: Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1993, tom 6, s. 665-666. [Helmont, F. M. Van] [Wnuk_1993s665.pdf (458.10 KB)]
 • M. Wnuk: Hauréau J. B. [W]: Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1993, tom 6, s. 591-592. [Hauréau, J. B.] [ Wnuk_1993s591.pdf380.96 KB)]
 • M. Wnuk: Hamelin O. A. L. [W]: Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1993, tom 6, s. 522. [Hamelin, O. A. L.] [Wnuk_1993s522.pdf (406.90 KB)]
 • S. Cieśla, M. Wnuk: Hertling Georg Von. [W]: Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1993, tom 6, s. 806. [Hertling, Georg Von] [Ciesla_i1993s806.pdf (382.06 KB)]góra stronyPozostałe publikacje

 

2018

2015

 • Zon, M. Wnuk, Przedmowa. W: Nanonauki i nanotechnologie – Nawiązania filozoficzne. (Red.) J. Zon, M. Wnuk, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015, s. 5-7. [Zon&Wnuk_2015s.5-7.pdf]
 • Wnuk, Minimalny organizm i natura życia w koncepcjach abiogenezy mineralnej. W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. 15-19 września 2015, Poznań, UAM, Księga Streszczeń. (Red.) L. Godek, M. Musiał, M. Woszczek. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 430-431.

2009

 • M. Wnuk, J. Zon: Światło jako cień Boga - Rec.: Janusz Sławiński, Cień Boga - światło. Elektromagnetyzm a niektóre problemy ontologiczne i eschatologiczne, Poznań: UAM. Wydział Teologiczny, Redakcja Wydawnictw, 2007, 112 s., Zeszyty Naukowe KUL 2009, 52, no. 2 (206), s. 117-120. [Light as the Shade of God, rev.: Janusz Sławiński, The Shade of God – Light. Electromagnetism and some Ontological and Eschatological Problems, Poznań: UAM, Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2007] [Wnuk_Zon_2009s117.pdf]

2002

 • J. R. Zon, M. J. Wnuk, and J. A. Szejka: Resonance mechanisms of the reception of electromagnetic fields by mobile charge carriers in biosystems. [In]: International Symposium: Endogenous Physical Fields in Biology, Abstract Book, Prague: 2002, p. 15.

2000-2001

 • M. Wnuk: Pamięci Księdza Profesora Kazimierza Kloskowskiego. Roczniki Filozoficzne 2000-2001, 48-49, z. 3 (Filozofia Przyrody, Filozofia Nauk Przyrodniczych), s. 155-157.Wnuk_2000-2001s155.pdf (704.24 KB)]

2000

 • M. Wnuk: Ks. Włodzimierz Sedlak, Mała Monografia Bioelektroniki. Bioelektronika dla wszystkich, Wydawnictwo CONTINUO, Radom 2000, ss. 222. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 2000, 9, no 1(16), s. 1.
 • J. R. Zon and M. Wnuk: The role of physical plasma in selforganization in biosystems. [In]: International Symposium: Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology, Abstract Book, Prague: 2000, p. 14-15. [Zon_i2000s14.pdf (644.10 KB)]
 • M. Wnuk: Metodyczne uwagi na temat podstaw nauk przyrodniczych w kontekście realizacji procesu uczenia się i nauczania. [W]: Nauczanie o Przyrodzie. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, (Komitet Redakcyjny) T. Michniowski, J. Zon, P. Grądzki, Z. Wróblewski, Z. E. Roskal, M. Wnuk, W. Moniuszko i K. Dudkiewicz, Lublin: Nauczycielskie Studium Podyplomowe KUL, 2000, s. 99-103.
 • M. Wnuk: Kategoria genezy w protobiologii - aspekt bioelektroniczny. [W]: Kategoria Genezy w Nauce i Filozofii. Streszczenia Referatów i Komunikatów, KUL, 13-14.XI.2000, Lublin: 2000, s. 18.

1999

 • M. Wnuk: Rekonesans w prehistorię chemii. Ethos 1999, 12, no. 4(48), s. 239-242. [Wnuk_1999s239.pdf1.85 MB)]
 • M. Wnuk: Czy istnieje komunikacja elektromagnetyczna wewnątrz komórki żywej?. D2O - Pismo Naukowego Koła Chemików, UAM, Poznań, 1999, no. 7, s. 7-8. [Wnuk_1999s7.pdf (978.42 KB)]
 • J. Turek, M. Wnuk: Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych. Przegląd Uniwersytecki KUL 1999, 11, no. 5(61), s. 12.

1998

 • M. Wnuk: >>Światłu załamanemu w krysztale czasu<<. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1998, 7, no. 1(14), s. 3. [pdf]
 • M. Wnuk: Ks. Włodzimierz Sedlak, Teologia Światła czyli sięganie Nieskończoności, CONTINUO, Radom 1997, ss. 172. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1998, 7, no. 1(14), s. 2. [pdf]
 • M. Wnuk: Ks. Włodzimierz Sedlak, Listy Do Matki, CONTINUO, Radom 1997, ss. 206. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1998, 7, no. 1(14), s. 2. [pdf]
 • M. Wnuk: Włodzimierz Ługowski. Filozoficzne podstawy protobiologii, Warszawa 1995, ss. 256, Wydawnictwo IFiS PAN. Roczniki Filozoficzne 1998, 46, z. 3 (Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych), s. 269-272. [Wnuk_1998s269.pdf (1.08 MB)]

1997

 • M. Wnuk: Urodzony w Sosnowcu, oryginalny myśliciel, badacz, pisarz i ksiądz: Włodzimierz Sedlak (1911-1993). (Red.) J. Zieliński, K. Zieliński, A. Zieliński. Ekspres Zagłębiowski - Magazyn Zagłębiowskiej Małej Ojczyzny - Materiały pomocnicze do nauki o regionie 1997, 8, no. 2(83), s. 25-26.
 • M. Wnuk: Pamięci Księdza Profesora Szczepana Ślagi (1934-1995). Roczniki Filozoficzne 1997, 45, z. 3 (Filozofia Przyrody i Ochrona Środowiska), s. 312-313. [Wnuk_1997s312.pdf (561.95 KB)]

1996

 • M. Wnuk: VII Sympozjum Bioelektroniki nt. Wpływ czynników środowiska na organizm jako system elektroniczny. Roczniki Filozoficzne 1996, 44, z. 3 (Filozofia Przyrody i Ochrona Środowiska), s. 195-202. [Wnuk_1996s195.pdf]
 • M. Wnuk: Kazimierz Kloskowski. Między ewolucją a kreacją. Warszawa 1994 ss. 208. Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej. Roczniki Filozoficzne 1996, 44, z. 3 (Filozofia Przyrody i Ochrona Środowiska), s. 212-216. [Wnuk_1996s212.pdf]
 • M. Wnuk: Elektropolis. Akcent 1996, 17, no. 1(63), s. 138-141.

1995

 • M. Wnuk: Włodzimierz Sedlak, Homo electronicus. - Wydawnictwo 'EKOMED', Opole 1994, 172 str. (Przedmowę i Posłowie napisał Eustachiusz Gadula). Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1995, 4, no. 1(10), s. 1-2. [pdf]
 • M. Wnuk: R. O. Becker, G. Selden, Elektropolis. Elektromagnetyzm i Podstawy Życia. - (tłum. z j. ang. Józef Zon), Instytut Wydawniczy PAX i Fundacja Bioelektroniki im. Włodzimierza Sedlaka, Warszawa 1994, 430 stron; (Zawiera: 95 rysunków, 4 tabele, słownik podstawowych pojęć i indeks rzeczowy oraz posłowie napisane przez śp. Ks. Prof. W. Sedlaka). Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1995, 4, no. 1(10), s. 4. [pdf]
 • M. Wnuk: 'Nietypowe szlaki poznawcze Profesora Sedlaka' - wspomnienie osobiste. [W]: Śladami Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka, (Red.) K. Krzetowska, J. Kalisz-Półtorak, S. Krok, W. Turecka i T. Mazur, Radom: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Oddział przy WSI Radom, 1995, s. 33-34. [Wnuk_1995s33.pdf (552.13 KB)]

1994

 • M. Wnuk: Nadprzewodnictwo w układach żywych?. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1994, 3, no. 3(8), s. 1. [pdf]
 • J. Zon, M. Wnuk: Specyfika bioelektronicznego sposobu ujmowania relacji pomiędzy układem żywym a jego otoczeniem. [W]: Wpływ czynników środowiska na organizm jako system elektroniczny. VII Sympozjum Bioelektroniki (Streszczenia Prezentacji Sympozjalnych), Lublin: Katedra i Zaklad Biologii Teoretycznej KUL oraz Fundacja Bioelektroniki im. Włodzimierza Sedlaka, 1994. s. 1.
 • M. Wnuk: Możliwość wpływu promieniowania elektromagnetycznego na mikroprocesory biologiczne. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1994, 3, no. 2(7), s. 2. [pdf]
 • M. Wnuk: Biosystemy elektroniczne a pierwotne środowisko życia. [W]: Wpływ czynników środowiska na organizm jako system elektroniczny. VII Sympozjum Bioelektroniki (Streszczenia Prezentacji Sympozjalnych), Lublin: Katedra i Zakład Biologii Teoretycznej KUL oraz Fundacja Bioelektroniki im. Włodzimierza Sedlaka, 1994, s. 29-30. [Wnuk_1994s29.pdf (344.84 KB)]
 • 1993
 • M. Wnuk: Bioelektronika w Glasgow. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1993, no. 4(5), s. 2. [pdf]
 • M. Wnuk: Franco Bistolfi, Biostructures and Radiation: Order Disorder. - Torino 1991, ss. XVIII + 302, Edizioni Minerva Medica. Biuletyn Fundacji Bioelektroniki, 1993, no. 1(2), s. 2. [pdf]
 • J. Zon, M. Wnuk: Ksiądz Włodzimierz Sedlak 1911-1993. Przegląd Uniwersytecki KUL 1993, 5, no. 3(23), s. 17.
 • M. Wnuk: Franco Bistolfi, Biostructures and Radiation: Order Disorder. - Edizioni Minerva Medica. Torino 1991, Ss. XVIII + 302. Roczniki Filozoficzne 1993, 41, z. 3 (Filozofia Przyrody), s. 152-155. [Wnuk_1993s152.pdf813.67 KB)]

1990

 • M. Wnuk, J. Zon: Przedmowa. [W]: Bioelektronika. Materiały VI Sympozjum, (Red.) W. Sedlak, J. Zon i M. Wnuk, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1990, s. 7-9.

1988

 • M. Wnuk: Przedmowa. [W]: Bioplazma. Materiały II Krajowej Konferencji nt. Bioplazmy, (Red.) W. Sedlak, J. Zon i M. Wnuk, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1988, s. 7-8.

1984

 • J. Zon, M. Wnuk: Przedmowa. [W]: Perspektywy Bioelektroniki. Zbiór prac dedykowany Profesorowi Włodzimierzowi Sedlakowi z okazji 70 rocznicy urodzin, (Red.) J. Zon i M. Wnuk, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1984, s. 9-11.

1979

 • M. Wnuk: Bioelektronika - nową perspektywą w naukach o życiu. WTK - Tygodnik Katolików, 11 listopada 1979, s. 1 i 9.góra strony


 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2019, godz. 10:44 - Andrzej Zykubek