Full version

Vol. 10/2007

ARTYKUŁY/ARTICLES

Artur Mezglewski (KUL, Lublin)
Działalność związków wyznaniowych a ochrona danych osobowych  p. 5-21
Full_Text.pdf
Zdzisław Zarzycki (UJ, Kraków)
Współdziałanie Kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Wybrane zagadnienia prawne  p. 23-60
Full_Text.pdf
Stanisław Sagan (URz, Rzeszów)
Kościół Państwowy Islandii  p. 61-70
Full_Text.pdf
Viktoriya Serzhanova (URz, Rzeszów)
Kościoły w Finlandii  p. 71-88
Full_Text.pdf
Jarosław Szymanek (UW, Warszawa)
Konstytucjonalizacja prawa do wolności myśli, sumienia, religii i przekonań  p. 89-114
Full_Text.pdf
Paweł Borecki (UW, Warszawa)
Zasada równouprawnienia wyznań w prawie polskim  p. 115-159
Full_Text.pdf
Jerzy Parchomiuk (KUL, Tomaszów Lubelski)
Odpowiedzialność odszkodowawcza związków wyznaniowych jako podmiotów wykonujących władzę publiczną  p. 161-180
Full_Text.pdf
Dariusz Walencik (UO, Opole)
Ścieżka legislacyjna projektu ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego  p. 181-200
Full_Text.pdf
Krzysztof Warchałowski (UKSW, Warszawa)
Gwarancje prawa do wychowania religijno-moralnego w umowach międzynarodowych  p. 201-208
Full_Text.pdf
Anna Tunia (KUL, Stalowa Wola)
Charakter prawny terminów stosowanych w procedurze zawierania małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej  p. 209-224
Full_Text.pdf
Tomasz J. Szyszlak (UWr, Wrocław)
Wolność religijna w konstytucjach i ustawach wyznaniowych państw postradzieckich  p. 225-260
Full_Text.pdf
Arkadiusz Januchowski (Poznań)
Zagadnienia związane z interpretacją art. 25 ust. 4 i 5 Konstytucji RP  p. 261-279
Full_Text.pdf
Andrzej Szymański (UO, Opole)
Akcja przejmowania szpitali wyznaniowych w oparciu o ustawę z 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia  p. 281-324
Full_Text.pdf
Aneta Maria Abramowicz (KUL, Lublin)
Przedmiotowy zakres wolności religijnej  p. 325-352
Full_Text.pdf
Wojciech Wnuk (KUL, Lublin)
Osoby prawne Kościoła katolickiego jako podmioty uprawnione do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego  p. 353-374
Full_Text.pdf
Edyta Dudziak (KUL, Lublin)
Kościół katolicki wobec praw człowieka. Ewolucja stanowiska  p. 375-405
Full_Text.pdf

RECENZJE/REVIEWS

Ombretta Fumagali Carulli, A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Laicità dello Stato e libertà delle Chiese, Vita e Pensiero, Milano 2006, ss. 157 (Henryk Misztal, KUL) p. 407-413
Full_Text.pdf
   
Marco Antonio Huaco Palomino, Derecho de la religiòn: el principio y derecho de la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico peruano, Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Peruana Uniòn, 2005, pp. 398 (Wiesław Bar, KUL) p. 413-418
Full_Text.pdf
   
Rosa María Satorras Fioretti , El Derecho a la Asistencia Religiosa en los Tanatorios, J. M. Bosch Editor, Barcelona 2004, pp. 210 (Wiesław Bar, KUL) p. 418-423
Full_Text.pdf
 
A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, Warszawa 2007, Wydawnictwo C.H. Beck (Piotr Zakrzewski, KUL) p. 424-427
Full_Text.pdf

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Sympozjum naukowe pt. "Prawo kościelne a prawo państwowe. Harmonia czy konflikt", Kraków, 23 listopada 2006 r. (Anna Tunia, KUL) p. 429-433
Full_Text.pdf
   
Ogólnopolskie Sympozjum "X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Próba oceny", Białystok, 26-27 września 2007 r. (Marta Ordon, KUL) p. 434-439
Full_Text.pdf
 
Konferencja naukowa pt. "Między praktyką a literą prawa - przepisy wyznaniowe Konstytucji RP z 1997 r. z perspektywy dziesięciolecia", Warszawa, 29 marca 2007 r. (Marta Ordon, KUL) p. 439-443
Full_Text.pdf
   
V Międzynarodowa Konferencja "Kultura i prawo. Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny" (Lidia Fiejdasz, KUL) p. 443-448
Full_Text.pdf
 
Noty o autorach p. 449-450
Full_Text.pdf

 

 Creative Commons License
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.