Full version

Vol. 13/2010

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

Tadeusz J. Zieliński (ChAT, Warszawa)

Rewindykacja nieruchomości Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na terenie Gdańska po 1989 r. (postępowania przed Komisją Regulacyjną) (The Regaining of the Property of the Lutheran Church in the City of Gdansk after 1989 (proceedings before the Regulatory Commission)) p. 5-24  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Zdzisław Zarzycki (UJ, Kraków)

Wolność religijna w pierwszych polskich konstytucjach do poł. XIX w. (Religious freedom in Polish Constitutions until the Mid-19th Century) p. 25-44  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Damián Němec (Palacký University in Olomouc)

Projekt ustawy o majątku i finansowaniu kościołów i innych związków wyznaniowych w Republice Czeskiej z 2008 r. w świetle obowiązujących umów konkordatowych z państwami postkomunistycznymi (A Proposal of the 2008 Act on the Property and Financing of Churches and Religious Denominations in the Czech Republic in the Light of the Binding Concordat Agreements with Post-Communist States) p. 45-67  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Prakash Shah (Queen Mary University of London)

A Reflection on the Shari’a Debate in Britain (Refleksja na temat brytyjskiej debaty o prawie szariatu) p. 69-96  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Anna Tunia (KUL, Lublin)

Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie polskim oraz prawie wewnętrznym kościołów chrześcijańskich (Protection of Marriage and Family in Polish Law and Internal Laws of Christian Churches) p. 97-115  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Lidia Fiejdasz (KUL, Lublin)

Opór społeczeństwa Rzeszowszczyzny wobec działań Wydziału do Spraw Wyznań (Resistance of Rzeszów Region’s society in relation to the actions of the Department of Religion) p. 117-142  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Paweł Sobczyk (UKSW, Warszawa)

Ograniczenia praw podmiotów ze względu na przetwarzanie danych osobowych dotyczących przekonań religijnych i przynależności wyznaniowej (Limitations of individual rights arising from the processing of personal data revealing religious beliefs and religious denomination) p. 143-159  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Lidia K. Jaskuła (KUL, Lublin)

Ochrona uczuć religijnych odbiorcy - granice wolności wypowiedzi artystycznej. Wybrane aspekty prawne (Religious Feelings of an Audience – the Boundaries of Free Artistic Expression. Selected Legal Aspects) p. 161-177  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Maciej Mikuła (UJ, Kraków)

Granice dozwolonego dyskursu antyreligijnego w II Rzeczypospolitej. Uwagi do orzeczenia Sądu Najwyższego z 5 lipca 1938 r. i jego aktualność dzisiaj (The Limits of the Anti-religious Discourse in the Second Republic of Poland. The Remarks about the Supreme Court Verdict of the 5th July 1938 and the Relevance of the Judgment Today) p. 179-190  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Katarzyna Krzysztofek (UJ, Kraków)

Podstawy prawne funkcjonowania i działalność Bractwa Najświętszej Panny Maryi Królowej Korony Polskiej w Krakowie (Legal Foundation for the Activity of the Brotherhood of Holy Mary, Queen of the Polish Crown in Krakow) p. 191-213  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Adam Balicki (KUL, Tomaszów Lubelski)

Możliwość udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla duchownego zatrudnionego na stanowisku nauczyciela (Granting leave to recuperate to priests employed as teachers in public schools) p. 215-225  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Włodzimierz Ćwil (KUL, Lublin)

Godność osoby ludzkiej źródełem praw człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II (Dignity of Human Being as a Source of Human Rights in the Light of the Teaching of John Paul II) p. 227-241  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Barbara Ćwil (KUL, Lublin)

Prawo do prywatności w Kościele katolickim (Right to Privacy in the Roman Catholic Church) p. 243-260  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

MATERIAŁY/MATERIALS

 

Dariusz Walencik (UO, Opole)

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych (Donations for Charitable and Welfare Activity of Ecclesiastical Juridic Persons) p. 261-277  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Monika Piszcz-Czapla (Warszawa)

Proces uchwalania ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (The Enactment of the 17 December 2009 Act on Regulating the Legal Status of Some Property in Possession of the Autocephalous Orthodox Church of Poland) p. 279-323  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Konferencja pt. „Kościół prawosławny po 1945 roku”, Warszawa, 4 listopada 2009 r. (Michał Zawiślak, KUL) p. 325-328

Full_Text.pdf
 
Sympozjum naukowe pt. „Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym”, Kraków, 19 listopada 2009 r. (Aneta M. Abramowicz, KUL) p. 328-332

Full_Text.pdf
 
Wykład otwarty pt. „Ley 14/2006 sobre Técnikas de Reproducción Asistida en España: un estudio interdisciplinar”, Lublin, 4 lutego 2010 r. (Aneta M. Abramowicz, KUL) p. 332-333

Full_Text.pdf
 
Konferencja naukowa pt. „Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego w PRL”, Lublin, 17 marca 2010 r. (Anna Słowikowska, KUL) p. 333-339

Full_Text.pdf
 
Konferencja naukowa pt. „Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej”, Tomaszów Lubelski, 16 kwietnia 2010 r. (Marta Ordon, KUL) p. 339-344

Full_Text.pdf
 
Sympozjum pt. „Prawna regulacja sfery światopoglądowej w polskim systemie oświaty”, Warszawa, 22 kwietnia 2010 r. (Michał Zawiślak, KUL) p. 344-347

Full_Text.pdf

 
Konferencja naukowa pt. „Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej”, Ulanów, 26-27 maja 2010 r. (Bartłomiej Pieron, KUL) p. 347-355

Full_Text.pdf

 
Seminarium naukowe pt. „Zasady opodatkowania przychodów osób duchownych­”, Lublin, 31 maja 2010 r. (Bartłomiej Pieron, KUL) p. 355-357

Full_Text.pdf


VII Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt. „Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych”, Gniezno, 11-12 września 2010 r. (Aneta M. Abramowicz, KUL) p. 358-364

Full_Text.pdf

 
Zebranie korespondentów europejskiego projektu EUREL (Religions in Europe), Strasburg, 14-15 października 2010 r. (Michał Zawiślak, KUL) p. 365-367

Full_Text.pdf

 

 

Noty o autorach p. 369-370

Full_Text.pdf

 

 

 Creative Commons License
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.