Full version

Vol. 14/2011

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

Jarosław Szymanek (UW, Warszawa)
Przepisy wyznaniowe w Konstytucji RP (uwagi porządkujące) (Denominational Provisions in the Constitution of the Republic of Poland (explanatory remarks)) p. 5-23  streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf
 
Tadeusz J. Zieliński (ChAT, Warszawa)
Prawo wewnętrzne gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce a normy ustawowe (The Internal Law of Jewish Religious Communities in Poland vs. Statutory Standards) p. 25-45  streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf
 
Piotr Michalik (UPJPII, Kraków)
Realizacja tolerancji religijnej w XVII-wiecznym Marylandzie (Realization of religious toleration in the seventeenth century Maryland) p. 47-78  streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf
 
Jacek Falski (PAN, Warszawa)
Francuski zakaz noszenia symboli religijnych w szkołach publicznych przed ETPC. Kontrowersje, uwagi, oceny (The French Ban on Wearing Religious Symbols in State Schools before the ECHR. The Controversy, Comments and Evaluations) p. 79-109  streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf
 
Dariusz Mazurkiewicz (Gorzów)
Nadzór państwa nad punktami katechetycznymi na przykładzie działań administracji w Zielonej Górze wobec Kościoła gorzowskiego (State Supervision over Religious Instruction Centres - an Example of State Administration in Zielona Gora and Its Activities toward the Church Organization in Gorzow Wielkopolski) p. 111-139  streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf
 
Bartłomiej Pieron (KUL, Lublin)
Finansowanie celów kultu religijnego realizowanego przez kościoły i inne związki wyznaniowe (On Funding the Purposes of Worship Conducted by Churches and Other Religious Associations) p. 141-159  streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf
 
Piotr Steczkowski (URz, Rzeszów)
Powstanie Polskiego Związku Katolicko-Społecznego (The Emergence of the Polish Catholic and Social Association) p. 161-185  streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf
 
Monika Piszcz-Czapla (Warszawa)
Prowadzenie działalności gospodarczej na cmentarzach wyznaniowych przez osoby prawne Kościoła katolickiego (Business Activity in Religious Cemeteries Done by Judicial Persons of the Catholic Church) p. 187-202  streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf
 
Adam Balicki (KUL, Tomaszów Lubelski)
Aspekty prawne organizacji rekolekcji wielkopostnych w kontekście funkcjonowania szkoły (Legal aspects of organizing Lent retreat in the context of school functioning) p. 203-219  streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf
 
Marek Bielecki, Mariusz Skorniewski (KUL, Tomaszów Lubelski)
Ewolucja statusu prawnego cerkwi w Korczminie (The Evolution of the Legal Status of the Orthodox Church in Korczmin) p. 221-239  streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf
 
Michał Czelny (KUL, Lublin)
Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce (Protection of Personal Data in the Activity of the Roman Catholic Church in Poland) p. 241-268  streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

MATERIAŁY/MATERIALS

Tadeusz Stanisławski (KUL, Lublin)
Konsekwencje budżetowe pośredniego wspierania instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce (The Budgetary Consequences of Non-Direct Support of Religious Institutions from Public Funds in Poland) p. 269-282  streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf
 
Paweł A. Leszczyński (PWSZ, Gorzów Wlkp.)
Nowelizacja ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na podstawie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP – wewnątrzkościelne prace studyjne w 2002 roku oraz aktualne propozycje jej zmian (Amendment of the Act on the Relationship between State and the Lutheran Church on the Basis of Article 25(5) of the Constitution of the Republic of Poland: Intra-Church Studies of 2002 and Current Amendment Proposals) p. 283-311  streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf
 
Jakub Pawlikowski (KUL, Lublin)
Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej. Rezolucja nr 1763 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 7 października 2010 roku (The Right to Conscientious Objection in Lawful Medical Care. Resolution 1763 of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe of 7 October 2010) p. 313-338  streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf
 

RECENZJE/REVIEWS

 

Paweł Bała, Pod wezwaniem Boga czy Narodu? Religia a ustrój – studium przypadku polskich konstytucji, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa 2010, ss. 359 (Henryk Misztal, KUL) p. 339-345

Full_Text.pdf

 

Joel S. Fetzer, J. Christopher Soper, Muslims and the State in Britain, France and Germany, Cambridge University Press, Cambridge – New York 2006, ss. 208 (Tadeusz J. Zieliński, ChAT) p. 345-349

Full_Text.pdf

 

Artur Mezglewski, Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 290 (Waldemar Janiga) p. 349-354

Full_Text.pdf

 

Henryk Ryszard Tomaszewski, Baptyści w Polsce w latach 1918-1958, Warszawa 2008, ss. 516 (Andrzej Seweryn, WBST) p. 354-359

Full_Text.pdf

 

Andrzej Szymański, Proces likwidacji działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w sferze publicznoprawnej w latach 1945-1965. Studium historyczno-prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 263 (Piotr Stanisz, KUL) p. 359-366

Full_Text.pdf

 

Las asociaciones de fieles. Aspectos canónicos y civiles. Acta del VIII Simposio Internacional del Instituto Martín Azpilcueta (Pamplona 4-6 de noviembre 2009), dir. José Antonio Fuentes, Eunsa Pamplona 2011, pp. 379 (Robert Kantor, UPJPII) p. 366-371

Full_Text.pdf

 

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

 

II Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. Małżeństwo na całe życie?, Olsztyn, 11 maja 2011 r. (Justyna Krzywkowska, UWM) p. 373-381

Full_Text.pdf

Wykład Prof. J.H.H. Weilera pt. Freedom of Religion and Freedom from Religion: The European Model, Warszawa, 12 maja 2011 r. (Tomasz Sieniow, KUL) p. 382-388

Full_Text.pdf

VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, nt. Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, Konstancin-Jeziorna, 18-19 maja 2011 r. (Aneta M. Abramowicz, KUL) p. 388-398

Full_Text.pdf

 

 

Noty o autorach p. 399-400

Full_Text.pdf

 

 

 
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.