Full version

Vol. 16/2013

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

Piotr Michalik (Kraków)

Przyszłość zwolnień podatkowych dla związków wyznaniowych w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego USA (Future of Tax Exemptions for Churches in the Light of the Recent United States Supreme Court Decisions) p. 5-22  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Małgorzata Gałązka (KUL, Lublin)

Odmowa przerwania ciąży a klauzula sumienia lekarza (The Refusal of Abortion and Physician’s Conscience Clause) p. 23-42  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Paweł Bednarski (AP, Częstochowa)

Przesłanki delibacji orzeczenia kościelnego we włoskim sądzie apelacyjnym(Conditions of Proceeding Concerning the Recognition of Ecclesiastical Decrees in the Italian Court of Appeal) p. 43-63  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Dariusz Walencik (UO, Opole)

Fundacje zakładane przez osoby prawne Kościoła katolickiego w Polsce a fundacje pobożne (Foundations Established by Juridical Persons of the Roman Catholic Church in Poland and Pious Foundations) p. 65-91  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Grzegorz Gura (UO, Opole)

Nadzór nad fundacjami kościelnymi w Polsce (Supervision over the Church Foundations in Poland) p. 93-109  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Jerzy Nikołajew (KUL, Tomaszów Lubelski)

Reguły Minimalne i Europejskie Reguły Więzienne a prawo więźniów do wolności sumienia i religii w Polsce (Minimum Rules and the European Prison Rules vs. the Prisoners' rights to Freedom of Conscience and Religion in Poland)  p. 111-135  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Katarzyna Krzysztofek (UJ, Kraków)

Sodalicje mężczyzn w Krakowie na przełomie XIX i XX w. (Men's Sodalities in Kraków at the turn of the 19th and 20th centuries)  p. 137-160  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Marek Plisiecki (Warszawa)

Instytucje kościelne jako organizacje pożytku publicznego (Church Institutions as Public Benefit Organizations) p. 161-183  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Katarzyna Więcek (KUL, Lublin)

Nauczanie religii katolickiej w polskiej szkole publicznej w kontekście prawa rodziców do wychowania religijnego dzieci – aspekty historyczne i wybrane aktualne problemy (The Teaching of Catholic Religion in Public School in the Context of the Parents Right to ensure their Children Religious Upbringing – Historical and Selected Current Issues) p. 185-211  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Robertas Pūkenis (Vytautas Magnus University in Kaunas)

The Secularisation in Europe from Lithuanian Perspective (Sekularyzacja w Europie z litewskiej perspektywy) p. 213-228  summary/streszczenie.pdf

Full_Text.pdf

 

Adam Balicki (KUL, Tomaszów Lubelski)

Aspekty prawne współpracy dyrektora szkoły publicznej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi (Legal Aspects of the School of Public Cooperation with Churches and Religious Denominations) p. 229-248  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Beata Dobrowolska (UM, Lublin)

Sprzeciw sumienia w praktyce pielęgniarki i położnej. Analiza rozwiązań polskich i wybranych rozwiązań europejskich (Conscientious Objection in the Practice of Nurses and Midwives. Analysis of Polish and Selected European Solutions)  p. 249-266  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Mariola Drozd (UM, Lublin)

Prawo farmaceuty do sprzeciwu sumienia w świetle obowiązujących regulacji prawnych (Right of the Pharmacist to Conscientious Objection in Light of the Applicable of Legal Regulations) p. 267-280  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Paweł Kaleta (KUL, Lublin)

Skuteczność zawarcia umowy pożyczki przez parafię bez zezwolenia biskupa (The Effectiveness of Entering into a Loan Agreement by Parish without the Bishop's Consent)  p. 281-299  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Tomasz Sienkiewicz (KUL, Tomaszów Lubelski)

Administracyjnoprawne warunki ingerencji administracji publicznej w sposób korzystania z obiektów sakralnych Kościoła katolickiego wpisanych do rejestru zabytków (Administrative and Legal Conditions of the Interference of the Public Service in the use of Religious Monuments of the Catholic Church listed in the Register of Historical Monuments)  p. 301-333  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

Carlo Cardia, Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso, Con prefazioni di Franco Frattini, Ministro degli Affari Esteri, Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Umberto Allemandi & C. Torino - Londra - Venezia - New York 2010, ss. 157 (Henryk Misztal, KUL)  p. 335-338 

Full_Text.pdf

 

The Established Church. Past, Present and Future, ed. M. Chapman, J. Maltby, W. Whyte, London 2011, pp. 200 (Paweł A. Leszczyński, PWSZ)  p. 339-345

Full_Text.pdf

 

Kazimierz Urban, Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej. Szkice i materiały, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ss. 341 (Tadeusz J. Zieliński, ChAT)  p. 345-348

Full_Text.pdf

 

Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających, red. Stanisław Leszek Stadniczenko, Stanisław Rabiej, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Seria: Ekumenizm i integracja, nr 25, Opole 2012, ss. 467 (Henryk Misztal, KUL)  p. 349-356

Full_Text.pdf

 

Paweł A. Leszczyński, Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2012, ss. 559 (Piotr Stanisz, KUL)  p. 356-367

Full_Text.pdf

 

Aleksandra Szadok-Bratuń, Procedura zawierania małżeństwa „konkordatowego” w kontekście polskiego prawa administracyjnego, Wrocław 2013, ss. 479 (Anna Tunia, KUL)  p. 368-372

Full_Text.pdf

 

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

 

Panel dyskusyjny pt. Prawo do wyrażenia sprzeciwu sumienia przez personel medyczny, Lublin, 9 kwietnia 2013 r. (Małgorzata Turek, KUL)  p. 373-375

Full_Text.pdf

 

X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, Myczków-Polańczyk, 24-25 kwietnia 2013 r. (Aneta Maria Abramowicz, KUL)  p. 376-382

Full_Text.pdf

 

Konferencja naukowa pt. Źródła finansowania Kościoła w Polsce, Lublin, 25 kwietnia 2013 r. (Małgorzata Kliczka, Patrycja Buczyńska, Karolina Lemierz, KUL)  p. 383-385

Full_Text.pdf

 

Konferencja naukowa pt. Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej, Sromowce Niżne, 22-24 września 2013 r. (Marta Ordon, KUL)  p. 385-388

Full_Text.pdf

 

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, Lublin, 28 listopada 2013 r. (Katarzyna Więcek, KUL)  p. 388-393

Full_Text.pdf

 

 

 88x31
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.