Full version

Vol. 17/2014

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

Zdzisław Zarzycki (UJ, Kraków)

Dopuszczalność stosowania treści o charakterze religijnym na indywidualnych tablicach rejestracyjnych pojazdów samochodowych w Polsce  (Accessibility of using of the religious content on the individual registration plates of vehicles in Poland)    p. 5-21  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Paweł Borecki (UW, Warszawa)

Wolność sumienia i wyznania cudzoziemców w prawie polskim (The freedom of conscience and religion of foreigners in Polish law)  p. 23-46  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Michaela Moravčíková (Trnava University in Trnava, Slovakia)

State-Church relations and secular principles in the Slovak Republic (Relacje Państwo – Kościół oraz zasada świeckości państwa w Republice Słowackiej)  p. 47-69  summary/streszczenie.pdf

Full_Text.pdf

 

Piotr Kroczek (UPJPII, Kraków)

Kaznodziejstwo w optyce polskiego prawa karnego (Preaching in the perspective of Polish criminal law)  p. 71-89  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Henryk Misztal (KUL, Lublin)

Geografia prześladowań chrześcijan w krajach islamskich (Geography of the persecution of Christians in Islamic countries)  p. 91-110  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Filip Ciepły (KUL, Stalowa Wola)

Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej egzorcysty w prawie polskim (Selected problems of the criminal responsibility of the exorcist in Polish law)  p. 111-125  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Aneta Maria Abramowicz (KUL, Lublin)

Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych (The religious form of civil marriage contraction and the principle of equality of religious denominations)  p. 127-149  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Jacek Falski (PAN, Warszawa)

Prawo do nauki a prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie z ich przekonaniami w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (The right to education versus the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own convictions in ECHR case law)  p. 151-172  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Katarzyna Starzecka (KUL, Lublin)

Lokalizacja cmentarza wyznaniowego w świetle przepisów prawa polskiego o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Location of religious cemetery on the basis of the Polish law provisions of the spatial planning and land use management)    p. 173-191  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Marta Ordon (KUL, Lublin)

Modification of the legal basis of the activity of religious orders in Poland introduced by the communist authorities in 1949 (Zmiana podstawy prawnej działalności zakonów w Polsce dokonana przez władze komunistyczne w 1949 r.)  p. 193-208  summary/streszczenie.pdf

Full_Text.pdf

 

Joanna Wiśniewska (UKSW, Warszawa)

Dyskryminacja katechetów zakonnych w prawie oświatowym okresu gomułkowskiego [The discrimination religious catechist in the educational law during the reign of Wladyslaw Gomulka (1956-1970)]  p. 209-232  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Katarzyna Więcek (KUL, Lublin)

Prawo Kościoła katolickiego do zakładania i prowadzenia szkół (The right of the Catholic Church to setting up and running of schools)  p. 233-253  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Maciej Strutyński (UJ, Kraków)

Stosunki między państwem a związkami wyznaniowymi w niepodległej Ukrainie (1991-2013) (The relationship between the state and the religious associations in sovereign Ukraine)    p. 255-273  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Wojciech Malesa, Aneta Wawrzaszek (UŁ, Tomaszów Maz.; UJ, Kraków)

Rejestr wyznaniowych osób prawnych – wybrane zagadnienia na przykładzie jednostek Kościoła katolickiego (The register of denominational legal entities – the selected issues on the example of Catholic Church units)  p. 275-309  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

MATERIAŁY/MATERIALS

 

Artur Mezglewski (UO, Opole)

Opinia prawna w sprawie ustalenia kompetencji rady rodziców do konsultowania się z rodzicami szkoły, przy wykorzystaniu organizacyjnej pomocy dyrekcji szkoły  (Legal opinion on determining the competencies of the council of parents to consult with the school parents, using organizational support of the school management)  p. 311-317  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

RECENZJE/REVIEWS

 

Marcin Wielec, Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, ss. 383 (Urszula Szczęch, KUL)  p. 319-325 Full_Text.pdf

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

 

Sesja naukowa pt. Klauzula sumienia, Warszawa, 20 lutego 2014 r. (Michał Czelny, KUL)  p. 327-329 Full_Text.pdf

 

Sympozjum naukowe pt. Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce w kontekście wyznaniowej formy małżeństwa cywilnego, Warszawa, 26 marca 2014 r. (Marta Ordon, KUL)  p. 329-331 Full_Text.pdf

 

XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania, Lublin, 15-17 maja 2014 r. (Marta Ordon, Urszula Szczęch, KUL)  p. 331-335 Full_Text.pdf

 

Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Religion and Territory, Lublin, 23-24 października 2014 r. (Kacper Chołody, KUL)  p. 335-338 Full_Text.pdf

 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich, Lublin, 12-13 listopada 2014 r. (Katarzyna Starzecka, KUL)  p. 338-345 Full_Text.pdf

 

 

 

 88x31
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.