Vol. 22/2019

 

ARTYKUŁY / ARTICLES

 

Grzegorz Maroń (Uniwersytet Rzeszowski)

Odwołania do Boga w konstytucjach państw współczesnych. Studium komparatystyczne

https://doi.org/10.31743/spw.4795

 

Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Spór o medyczną klauzulę sumienia a konstytucyjne zasady równości i bezstronności światopoglądowej władz publicznych

https://doi.org/10.31743/spw.5476

 

Marek Strzała (Uniwersytet Jagielloński)

Dopuszczalność potwierdzenia czynności prawnych dokonanych w braku lub z przekroczeniem umocowania do działania za wyznaniową osobę prawną, w świetle nowelizacji art. 39 kodeksu cywilnego

https://doi.org/10.31743/spw.5475

 

Włodzimierz Broński (KUL, Lublin)

Prawnoautorskie aspekty kazania

https://doi.org/10.31743/spw.5481

 

Dimitry Gegenava (Sulkhan-Saba Orbeliani University, Georgia) 

State Funding of Religious Organizations in Georgia

https://doi.org/10.31743/spw.5478

 

Katarzyna Krzysztofek (Uniwersytet Jagielloński)

Prawa pacjentów muzułmanów w świetle ustawodawstwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

https://doi.org/10.31743/spw.4797

 

Jarosław Matwiejuk (Uniwersytet w Białymstoku)

Duszpasterstwo w systemie penitencjarnym Federacji Rosyjskiej

https://doi.org/10.31743/spw.5281

 

Jerzy Nikołajew (Uniwersytet Opolski)

Związki wyznaniowe i jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty współdziałające w wykonywaniu orzeczeń karnych

https://doi.org/10.31743/spw.5484

 

Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)

Władza ludowa contra brat Kloc. Z frontu walki z nielegalnym handlem dewocjonaliami w powiecie kozielskim w 1965 r.

https://doi.org/10.31743/spw.4799

 

Aneta Maria Abramowicz (KUL, Lublin)

Ulgi podatkowe z tytułu darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą

https://doi.org/10.31743/spw.5479

 

Stanisław Dziwisz (NIK, Warszawa)

Islamizacja prawa karnego Pakistanu na przykładzie nowelizacji i stosowania przepisów prawa o bluźnierstwie

https://doi.org/10.31743/spw.5482

 

Michał Hucał (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

Szczegółowe lub kompleksowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przed wejściem w życie RODO na przykładzie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

https://doi.org/10.31743/spw.5280

 

Michał Ożóg (Uniwersytet Jagielloński)

Współdziałanie Kościoła Katolickiego i organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie ustanowienia patrona wspólnoty samorządowej

https://doi.org/10.31743/spw.5483

 

Konrad Dyda (KUL, Lublin)

Stosowanie prawa przez organy Państwa Watykańskiego a zasadnicze problemy jego systemu prawnego

https://doi.org/10.31743/spw.5480

 

 

MATERIAŁY / MATERIALS

 

Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski)

Opinia prawna dotycząca odpowiedzi na pytanie, czy osoba pełniąca funkcję (urząd kościelny) Ekonoma Konferencji Episkopatu Polski wypełnia przesłankę z przepisu art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 

https://doi.org/10.31743/spw.4793

 

Marcin Olszówka (Uczelnia Łazarskiego)

Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, zawartego w druku senackim nr 1034/IX kadencja (sprzeciw sumienia)

https://doi.org/10.31743/spw.4788

 

Piotr Stanisz (KUL, Lublin), Marta Ordon (KUL, Lublin)

Finansowanie związków wyznaniowych w Republice Włoskiej: zarządzanie środkami z asygnaty podatkowej (otto per mille) przedmiotem krytyki Trybunału Obrachunkowego 

https://doi.org/10.31743/spw.4785

 

 

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 

Krystyna Ziółkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 

XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, pt. 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce? Olsztyn – Tumiany, 6-8 maja 2019 r. 

https://doi.org/10.31743/spw.4786

 

Marta Ordon (KUL, Lublin)

Konferencja Naukowa pt. Satira religiosa – aspetti giuridici, Lublin, 27 maja 2019 r. 

https://doi.org/10.31743/spw.5464

 

Michał Czelny (KUL, Lublin)

Konferencja Naukowa pt. Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo. Konceptualizacja – normatywizacja – urzeczywistnienie, Chełm, 18-20 września 2019 r. 

https://doi.org/10.31743/spw.5461

 

Michał Zawiślak (KUL, Lublin)

Konferencja naukowa pt. Religious belonging in Europe połączona z corocznym spotkaniem korespondentów europejskiego projektu EUREL, Strasbourg, 2-3 października 2019 r. 

https://doi.org/10.31743/spw.5469