Full version

Vol. 22/2019

 

ARTYKUŁY / ARTICLES

 

Grzegorz Maroń (Uniwersytet Rzeszowski)

Odwołania do Boga w konstytucjach państw współczesnych. Studium komparatystyczne

References to God in the constitutions of contemporary states. A comparative study (summary)  p. 5-40

https://doi.org/10.31743/spw.4795 

 

Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Spór o medyczną klauzulę sumienia a konstytucyjne zasady równości i bezstronności światopoglądowej władz publicznych

Dispute over the medical conscience clause and constitutional principles of equality and impartiality of public authorities (summary)  p. 41-82

https://doi.org/10.31743/spw.5476 

 

Marek Strzała (Uniwersytet Jagielloński)

Dopuszczalność potwierdzenia czynności prawnych dokonanych w braku lub z przekroczeniem umocowania do działania za wyznaniową osobę prawną, w świetle nowelizacji art. 39 kodeksu cywilnego

Admissibility of confirming legal actions performed on behalf of legal persons of religious organizations without or outside the mandate of representation in light of the amendment to Article 39 of the Polish Civil Code (summary) p. 83-99

https://doi.org/10.31743/spw.5475 

 

Włodzimierz Broński (KUL, Lublin)

Prawnoautorskie aspekty kazania

Copyright aspects of the sermon (summary)  p. 101-117

https://doi.org/10.31743/spw.5481 

 

Dimitry Gegenava (Sulkhan-Saba Orbeliani University, Georgia) 

State funding of religious organizations in Georgia

Finansowanie związków wyznaniowych w Gruzji z budżetu państwa (streszczenie)  p. 119-134

https://doi.org/10.31743/spw.5478 

 

Katarzyna Krzysztofek-Strzała (Uniwersytet Jagielloński)

Prawa pacjentów muzułmanów w świetle ustawodawstwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Rights of Muslim patients in the light of Polish legislation, with special regard to the Act on the guarantees of freedom of conscience and religion (summary)  p. 135-151

https://doi.org/10.31743/spw.4797 

 

Jarosław Matwiejuk (Uniwersytet w Białymstoku)

Duszpasterstwo w systemie penitencjarnym Federacji Rosyjskiej

Pastoral care in the penitentiary system of the Russian Federation (summary) p. 153-171

https://doi.org/10.31743/spw.5281 

 

Jerzy Nikołajew (Uniwersytet Opolski)

Związki wyznaniowe i jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty współdziałające w wykonywaniu orzeczeń karnych

Religious organizations and local self-government units as entities cooperating in the enforcement of criminal judgements (summary) p. 173-189

https://doi.org/10.31743/spw.5484 

 

Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)

Władza ludowa contra brat Kloc. Z frontu walki z nielegalnym handlem dewocjonaliami w powiecie kozielskim w 1965 r.

Communist authorities contra Brother Kloc. The battlefront against the illegal trade of devotional items in the Koźle district in 1965 (summary)  p. 191-200

https://doi.org/10.31743/spw.4799 

 

Aneta Maria Abramowicz (KUL, Lublin)

Ulgi podatkowe z tytułu darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą

Tax reliefs for donations to church charity and welfare activities (summary) p. 201-232

https://doi.org/10.31743/spw.5479 

 

Stanisław Dziwisz (NIK, Warszawa)

Islamizacja prawa karnego Pakistanu na przykładzie nowelizacji i stosowania przepisów prawa o bluźnierstwie

Islamization of Pakistan’s criminal law on the example of amendments to and application of the blasphemy law (summary)  p. 233-254

https://doi.org/10.31743/spw.5482 

 

Michał Hucał (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

Szczegółowe lub kompleksowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przed wejściem w życie RODO na przykładzie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Detailed or comprehensive rules for the protection of personal data before the entry into force of the GDPR on the example of the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland (summary)  p. 255-288

https://doi.org/10.31743/spw.5280 

 

Michał Ożóg (Uniwersytet Jagielloński)

Współdziałanie Kościoła Katolickiego i organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie ustanowienia patrona wspólnoty samorządowej

Cooperation between the Catholic Church and bodies of self-government units in Poland with regard to appointing a patron saint of a local community (summary)  p. 289-314

https://doi.org/10.31743/spw.5483 

 

Konrad Dyda (KUL, Lublin)

Stosowanie prawa przez organy Państwa Watykańskiego a zasadnicze problemy jego systemu prawnego

Application of law by the authorities of the Vatican City State and fundamental problems of its legal system (summary)  p. 315-336

https://doi.org/10.31743/spw.5480 

 

 

MATERIAŁY / MATERIALS

 

Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski)

Opinia prawna dotycząca odpowiedzi na pytanie, czy osoba pełniąca funkcję (urząd kościelny) Ekonoma Konferencji Episkopatu Polski wypełnia przesłankę z przepisu art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

A legal opinion on whether a person performing the function (church office) of the Economist of the Polish Bishops’ Conference satisfies the condition set out in art. 44 para. 3 of the Act of 28 August 1997 on the organization and functioning of pension funds (summary)  p. 337-347

https://doi.org/10.31743/spw.4793 

 

Marcin Olszówka (Uczelnia Łazarskiego)

Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, zawartego w druku senackim nr 1034/IX kadencja (sprzeciw sumienia)

Analysis of the draft law amending the Act on the professions of physician and dentist, the Act on laboratory diagnostics and the Act on the professions of nurse and midwife, contained in the Senate Paper no. 1034/IX term of office (conscientious objection) (summary)  p. 349-377

https://doi.org/10.31743/spw.4788 

 

Piotr Stanisz (KUL, Lublin), Marta Ordon (KUL, Lublin)

Finansowanie związków wyznaniowych w Republice Włoskiej: zarządzanie środkami z asygnaty podatkowej (otto per mille) przedmiotem krytyki Trybunału Obrachunkowego

Financing of religious organizations in the Republic of Italy: management of tax assignment (otto per mille) funds as the subject of the Court of Auditors' criticism (summary)  p. 379-429

https://doi.org/10.31743/spw.4785 

 

 

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 

Krystyna Ziółkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 

XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, pt. 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce? Olsztyn – Tumiany, 6-8 maja 2019 r.

Report from the 16th Nationwide Symposium on Law on Religion entitled 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce? [The 30th anniversary of laws on religion. Do we need to reform law on religion in Poland?], Olsztyn – Tumiany, 6-8 May 2019  p. 431-436

https://doi.org/10.31743/spw.4786 

 

Marta Ordon (KUL, Lublin)

Konferencja Naukowa pt. Satira religiosa – aspetti giuridici, Lublin, 27 maja 2019 r.

The conference entitled Satira religiosa – aspetti giuridici [Religious satire – legal aspects], Lublin, 27 May 2019   p. 437-439

https://doi.org/10.31743/spw.5464 

 

Michał Czelny (KUL, Lublin)

Konferencja Naukowa pt. Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo. Konceptualizacja – normatywizacja – urzeczywistnianie, Chełm, 18-20 września 2019 r.

The conference entitled Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo. Konceptualizacja – normatywizacja – urzeczywistnianie [Freedom of conscience and religion vs. security. Conceptualization – normativization – realization], Chełm, 18-20 September 2019  p. 441-443

https://doi.org/10.31743/spw.5461 

 

Michał Zawiślak (KUL, Lublin)

Konferencja naukowa pt. Religious belonging in Europe połączona z corocznym spotkaniem korespondentów europejskiego projektu EUREL, Strasbourg, 2-3 października 2019 r.

The conference entitled Religious belonging in Europe, co-located with the annual meeting of EUREL correspondents, Strasbourg, 2-3 October 2019   p. 445-447

https://doi.org/10.31743/spw.5469