Full version

Vol. 9/2006


ARTYKUŁY/ARTICLES

Zdzisław Zarzycki (UJ, Kraków)
Udział kościołów i innych związków wyznaniowych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce  p. 5-26
Full_Text.pdf
Piotr Stanisz (KUL, Lublin)
Proces normowania stosunków pomiędzy państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi w trybie art. 8 ust. 3 Konstytucji Republiki Włoskiej z 1947 r. (ujęcie historyczne)  p. 27-50
Full_Text.pdf
Joanna Łopatowska-Rynkowska (Bruksela)
Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a podmiotami wyznaniowymi w kontekście doświadczeń narodowych państw członkowskich  p. 51-74
Full_Text.pdf
Paweł Borecki (UW, Warszawa)
Państwo neutralne światopoglądowo - ujęcie komparatystyczne  p. 75-99
Full_Text.pdf
Jarosław Szymanek (UW, Warszawa)
Interpretacja przepisów wyznaniowych w konstytucji  p. 101-132
Full_Text.pdf
Dariusz Walencik (KUL, Lublin)
Regulacja stanu prawnego nieruchomości Kościoła katolickiego w Polsce w drodze decyzji administracyjnych a prawa nabyte osób trzecich  p. 133-153
Full_Text.pdf
Anna Tunia (KUL, Lublin)
Obowiązki duchownego w procedurze zawierania małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi  p. 155-179
Full_Text.pdf
Wiesław Bar (KUL, Lublin)
O prawie spadkowym w krajach islamskich  p. 181-196
Full_Text.pdf
Arkadiusz Januchowski (Poznań)
Uprawnienia majątkowe związków wyznaniowych  p. 197-208
Full_Text.pdf
Marek Bielecki (KUL, Tomaszów Lubelski)
Wolność religijna na tle innych praw i wolności przysługujących mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce  p. 209-225
Full_Text.pdf
Aneta Maria Abramowicz (KUL, Lublin)
Podmioty prawa do wolności myśli, sumienia i religii w normach prawa międzynarodowego i wspólnotowego  p. 227-244
Full_Text.pdf
Konrad Walczuk (Warszawa)
Rządowa administracja wyznaniowa w Polsce  p. 245-266
Full_Text.pdf

RECENZJE/REVIEWS

Krzysztof Wojtyczek, Prawa człowieka, w: Prawo francuskie, red. A. Machowska, K. Wojtyczek, t. 2, Zakamycze 2005, s. 25-76 (Henryk Misztal, KUL) p. 267-269
Full_Text.pdf
    
Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. Libertà religiosa e processo di democratizzazione, a cura di Antonio G. Chizzoniti, Vita e Pensiero, Milano 2004, ss. 724 (Henryk Misztal, KUL) p. 269-274
Full_Text.pdf
    
Javier Larena Beldarrain, La libertad religiosa y su protección en el derecho español, ed. Dykinson, Madrid 2003, ss. 227 (Wiesław Bar, KUL) p. 274-280
Full_Text.pdf
 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Konferencja naukowa ,.Francuska ustawa o rozdziale kościołów i państwa z 9 grudnia 1905 r. z perspektywy 100 lat", Warszawa, 16 stycznia 2006 r. (Anna Tunia, KUL) p. 281-288
Full_Text.pdf
    
Ogólnopolskie Sympozjum "Funkcje publiczne związków wyznaniowych" połączone z III Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006 r.) (Lidia Fiejdasz, KUL) p. 289-298
Full_Text.pdf
    
Uchwała III Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego podjęta w dniu 17 maja 2006 r. w Kazimierzu Dolnym p. 298
    
Noty o autorach p. 299
Full_Text.pdf

 Creative Commons License
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.