22 (2012), no. 4

TABLE OF CONTENTS

Table of contents (PDF)

 

ARTICLES

 

Law

 

Michalina Duda

Podatek od towarów i usług – projektowane scenariusze zmian
The Goods and Services Tax – Proposed Scenaries for Changes

 

» Full text (PDF)

 

Ewa Kozerska, Tomasz Scheffler

Etyczne państwo prawa w ujęciu Benedykta XVI

Ethical State of Law as Seen by Pope Benedict XVI

 

» Full text (PDF)

 

Lech Buczek

Podział Korei i próba zjednoczenia podczas Konferencji Genewskiej w 1954 roku

The Division of Korea and an Attempt at Reunification at Geneva Conference (1954)

 

» Full text (PDF)

 

Rafał Pawlak

Prawo człowieka do poszanowania mienia w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Personal Right to Have One’s Property Respected in the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

 

» Full text (PDF)

 

Łukasz Czebotar

Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi

The Action of the United Nations on Terrorism

 

» Full text (PDF)

 

Katarzyna Ożóg-Wróbel

Katalog metod prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych

The Catalogue of Methods Used in Operational Reconnaissance

 

» Full text (PDF)

 

Adrianna Tułodziecka

Tajemnica przedsiębiorstwa. Ochrona na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Trade Secret. Protection under Polish Act on Combating Unfair Competition

 

» Full text (PDF)

 

Canon Law

 

Artur Grzegorz Miziński

Proces o stwierdzenie nieważności święceń w aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego

A Case for Nullity of Sacred Ordination in the Current Provisions of the Latin Church

 

» Full text (PDF)

 

Paweł Kaleta

Zakres kompetencji proboszcza do reprezentowania parafii w stosunkach majątkowych w świetle KPK/1983

The Competence of the Parish Priest to Represent the Parish in Matters Regarding Property Relations in the Ligt of CCL 1983

 

» Full text (PDF)

 

Administration

 

Mirosław Karpiuk

Postępowanie przed Komisją Prawa Autorskiego w sprawie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych

Proceedings before the Copyright Commission Regarding the Acknowledgement of Rates of Royalties for Using Registered Works or Objects of Related Rights

 

» Full text (PDF)

 

Jakub M. Łukasiewicz

Dziecko jako dziedzic i zarzdca majtku oprawnego w polskim prawie ziemskim wieku czternastego – zarys problematyki

Child as an Heir and Administrator of Dowry-Securing Property under Polish Gentry Law of the 14th Century – Outline

 

» Full text (PDF)

 

REVIEWS

 

Józef Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2011 (Sylwia Tyl)

 

» Full text (PDF)

 

REPORTS

 

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych - stan aktualny oraz perspektywy zmian”, Kamień Śląski, 24-25 kwietnia 2012 roku (Paweł Kaleta)

 

» Full text (PDF)

 

Sprawozdanie z konferencji „Implementacja wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka. Szanse, wyzwania i krajowy plan wdrażania wytycznych”, Warszawa, 25 stycznia 2013 roku (Adrianna Tułodziecka)

 

» Full text (PDF)