Full version

Vol. 18/2015

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

Christine Mengès-Le Pape (Toulouse 1 University Capitole, France) 

Les religions dans l'espace public en France, entre hier et aujourd’hui?

Religie w przestrzeni publicznej Francji, wczoraj i dziś (streszczenie)

Religions in the public space of France, in the past and today (summary)  p. 5-21   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Per Pettersson (Uppsala University; Karlstad University, Sweden)

Is the Swedish state secular when religious service functions are integrated in state institutions?

Czy państwo szwedzkie jest świeckie jeśli posługi religijne są zintegrowane z instytucjami państwowymi? (streszczenie)  p. 23-42   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Lionel Obadia (University of Lyon 2, France)

Floating territories of Religion(s): shifting paradigms, erratic theories, and volatile realities?

Zmienne terytoria religii: zmieniające się paradygmaty, błędne teorie i niestabilne realia? (streszczenie)  p. 43-64   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Konstantinos Papastathis (University of Luxembourg)

Church Jurisdictional Fragmentation, Religious Discourse and Public Policy: The Greek Case

Jurysdykcyjna fragmentacja Kościoła, dyskurs religijny i polityka publiczna: sprawa grecka (streszczenie)  p. 65-84   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Calvyn C. du Toit (University of Pretoria, RSA)

Cities of Refuge: Harassing Nation-States’ Legal Systems for a More Inclusive Religious Stance

„Miasta Schronienia”: nękanie systemów prawnych państw narodowych o bardziej inkluzywną postawę religijną (streszczenie)  p. 85-97 streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Elena Golovneva (Ural Federal University, Russia)

Religious Belonging Today: Strategy and Values of Old-Believers and Neo-Pagans (Ural Case)

Przynależność religijna dzisiaj: Strategia i wartości staroobrzędowców i neopogan (casus uralski) (streszczenie)  p. 99-112   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Wolfgang Wieshaider (University of Vienna, Austria)

Sessa czyli przestrzeń dla mniejszości religijnych

The case of Sessa: space for religious minorities (streszczenie)  p. 113-121   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Artur Mezglewski (UO, Opole)

Utworzenie oraz rejestracja związku wyznaniowego jako przejawy wolności religijnej

The establishment and registration of a religious denomination as manifestation of religious freedom (summary)  p. 123-134   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Paweł Borecki (UW, Warszawa)

Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd w prawie polskim

Prohibition of discrimination on grounds of religion or beliefs in the Polish Law (summary)  p. 135-200   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Michał Rynkowski (EC, Brussels, Belgium)

Prawo Kościoła Anglii jako część systemu prawa Anglii

Law of the Church of England as a part of the law of England (summary)  p. 201-214   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Anna Tunia (KUL, Lublin)

Zakres implementacji przepisów konkordatu dotyczących zawierania małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej do systemu prawa polskiego

The scope of the implementation of the provisions of the concordat concerning civil marriage in a religious form into the Polish legal system(summary)  p. 215-230   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Aneta Maria Abramowicz (KUL, Lublin)

Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

The principle of equal rights of religious communities in the jurisprudence of the Constitutional Court (summary)  p. 231-261   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Michał Ożóg (UJ, Kraków)

Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

The right of parents to rear their children in accordance with their own convictions in light of the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997 (summary)  p. 263-285   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Katarzyna Krzysztofek (UJ, Kraków)

Stanowisko Świadków Jehowy wobec wybranych współczesnych procedur medycznych w świetle prawa polskiego

The position of Jehovah’s Witnesses to some modern medical procedures in the light of polish law (summary)  p. 287-310   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Joanna Wiśniewska (UKSW, Warszawa)

Przedszkola i ochronki zakonne w świetle polskiego prawa oświatowego  w latach 1945-61

Kindergartens and nurseries in the light of education law in Poland between 1945 and 1961 (summary)  p. 311-333   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

 

MATERIAŁY/MATERIALS

 

Michał Chajda, Michał Skwarzyński (WSFiP, Bielsko-Biała; KUL, Lublin) 

Opinia prawna w sprawie braku możliwości odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych za treść ogólnych ocen zawartych w kazaniach

Legal opinion on the lack of liability for the infringement of personal rights for the content of general judgements contained in sermons (summary)  p. 335-353   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Artur Mezglewski (UO, Opole)

Opinia prawna w sprawie statusu prawnego Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. E. Stein w Zielonej Górze po zawarciu przez uczelnię umowy o współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku teologia

Legal opinion on the legal status of the Institute of Philosophy and Theology  of Edith Stein in Zielona Gora  after the conclusion of a cooperation agreement with the Pontifical Faculty of Theology in Wroclaw on 14 May 2013. Guidelines for conducting studies in theology (summary)  p. 355-361   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

Larysa Wladiczenko, Ukrajina ta Polsza: komparatywnyj analiz widnosin miż derżawnymi i relihijnymi instytucijami, Kaniw: Wydawnictwo „Rodeń” 2014, ss. 367 (Jerzy Nikołajew, WSSMiKS w Chełmie)  p. 363-370

Full_Text.pdf

 

Marcin A. Mielczarek, Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa: Difin SA 2013, ss. 293 (Piotr Stanisz, KUL)  p. 371-379

Full_Text.pdf

 

Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. Piotr Stanisz, Marta Ordon, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 469 (Michał Hucał, ChAT)  p. 379-383

Full_Text.pdf

 

Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, red. Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 234 (Zuzanna B. Gądzik, KUL)  p. 384-390

Full_Text.pdf

 

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

 

Sympozjum naukowe pt. Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, Popowo, 2-4 marca 2015 r. (Marek Bielecki, KUL)  p. 391-395  Full_Text.pdf

 

Konferencja naukowa pt. Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej, Jastrzębia Góra, 9-10 kwietnia 2015 r. (Artur Mezglewski, UO)  p. 395-397 Full_Text.pdf

 

Wykład dr. Nikolasa Nikasa pt. Wokół kształtu ustawy o in vitro – współczesna medycyna i biotechnologia a nowe kierunki działań prawnych, Lublin, 14 kwietnia 2015 r. (Kacper Chołody, KUL)  p. 398-400 Full_Text.pdf

 

XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, Zabuże, 14-16 września 2015 r. (Katarzyna Mastalerczyk, KUL)  p. 400-404 Full_Text.pdf

 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Corps, religion et diversité, Strasbourg, 30 września – 1 października 2015 r. (Michał Zawiślak, KUL)  p. 405-408 Full_Text.pdf

 

XI Opolskie Colloquium Prawno–Historyczne, Brzeg, 6-7 października 2015 r. (Andrzej Szymański, UO)  p. 408-416 Full_Text.pdf

 

Sprawozdanie z pokazu filmu dokumentalnego "La Séparation" w reżyserii Françoise Hanss, połączonego z dyskusją naukową na temat świeckości państwa, Strasbourg, 5 listopada 2015 r. (Michał Zawiślak, KUL)  p. 416-418 Full_Text.pdf

 

 

 

 88x31
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.