PUBLICATIONS

Note: The titles are given in the language of the original.

Christopher ORZESZYNA Hab. PhD, University Professor

 

A. Books:

Authorship:
1.Urząd wikariusza biskupiego w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego, Lublin 2002, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ss. 192.
2.Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej. Studium prawnoporównawcze, Lublin 2007, ss. 360.

 

Editor:
1.[Co-Editor]. Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 1005;

2.[Co-editor]. Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia prawne, red. M. Karpiuk, K. Orzeszyna, Warszawa 2014, 226, ISBN 978-83-7520-166-6;

3. [Co-editor]. Prawo policyjne, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Orzeszyna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014, ss. 227, ISBN 978-83-7930-502-5.

 

.

B. Articles:

2000

 

1.Stosunek Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej do Kościołów, RNP, 10(2000), z. 2, prawo kanoniczne, s. 225-235.

 

2001

 

1.Wikariusz generalny a wikariusz biskupi, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Lublin 2001, s. 37-44.

 

2002

 

1.Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Prawo-Administracja-Kościół, 2002, nr 2-3 (10-11), s. 175-195;
2.Kompetencje wikariusza biskupiego, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji nt.: „Struktura i zadania kurii diecezjalnej", Warszawa 2002;
3.Prawo jednoczącej się Europy a Kościoły, Zeszyt Naukowy 1/2002, Wydział Administracyjno-Prawny, Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa 2002, s. 51-64;
4.Systemy relacji między państwem i Kościołem we Francji, RNP, 12(2002), z.1, prawo, s. 237-256;
5.Tendencje rozwojowe pojęcia kurii diecezjalnej, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Lublin 2002, s. 51-59;
6.Władza wikariusza biskupiego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, RNP, 12(2002), z. 2, prawo kanoniczne, s. 139-150.

 

2003

 

1.Przyczyny administracyjnego usunięcia proboszcza, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Lublin 2003, s. 68-79;
2.Sytuacja prawna szkolnictwa prywatnego we Francji, RNP, 13(2003), z. 2, prawo kanoniczne, s. 19-33;
3.Współczesne interpretacje francuskiej koncepcji państwa świeckiego, RNP, 13(2003), z. 1, prawo, s. 219-232.

 

2004

 

1.Status prawny Kościołów i innych związków wyznaniowych w systemie prawnym Republiki Austriackiej, [w:] Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 753-765;
2.Świeckość szkoły a nauczanie religii we Francji, RNP, 14(2004), z. 2, prawo kanoniczne, s. 5-21.

 

2005

 

1.Podmiotowość i suwerenność prawnomiędzynarodowa Zakonu Maltańskiego, RNP, 15(2005), nr 2, s. 171-185;
2.Projekt nauczania o religiach we Francji, RNP, 15(2005), nr 1, s. 331-340.

 

2006

 

1.Status prawny kościołów i innych związków wyznaniowych w Republice Włoskiej, Przegląd Sejmowy, 2(73) 2006, s. 61-79.

 

2007

 

1. Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, RNP 17(2007), nr 1, s. 35-48.

 

2008

 

1.Józef Florczak (1887-1943), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W.Sz. Staszewski, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-711-5, s. 135-138;
2.Józef Florczak (1887-1943), [w:] Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 55-59.

 

2009

 

1.Godność człowieka jako źródło praw i wolności człowieka, [w:] Mojemu Kościołowi wszystko! Księga Jubileuszowa ku czci Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka Metropolity Częstochowskiego z okazji 25. rocznicy sakry biskupiej i posługi pasterskiej w Kościele częstochowskim, Częstochowa 2009, s. 553-561.

 2010

 1.Karta Praw Podstawowych w Unii Europejskiej w Traktacie Lizbońskim, Roczniki Nauk Prawnych, t. XIX, 2009, nr 2, s. 43-56;

2.Społeczeństwo obywatelskiego w Unii Europejskiej, Teka Komisji Prawniczej, Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, T. II, Lublin 2009, ISSN 1899-7694, s. 94-108.

 2013

1. Extraordinary Measures in the Constitution of the Republic of Poland, [in] Legal Security, eds K. Dunaj, M. Stepnowska, Warsaw 2013, ISBN 978-83-7151-401-2, pp. 168-186;

2. Prawo do dobrej administracji, [w:] Nauka administracji, red. M. Karpiuk, W. Kitler, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7641-995-4, s. 28-38;

3. Godność ludzka podstawą praw człowieka, [w:] Człowiek - jego prawa i odpowiedzialność, red. R. Tabaszewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-789-9, s. 15-23.

2015

1. Samorząd terytorialny w Republice Francuskiej, [w:] Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7523-383-4, s. 217-246;

2. Nieracjonalność argumentu równości wobec prawa w lobbingu na rzecz zawierania „małżeństw” przez osoby tej samej płci, „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015), nr 4, s. 47-67, [10 pkt], DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.4-3

 

2016

1. Ban of Tortures as a Method of Acting Against Violence Directed Towards Subjects which are Particularly Vulnerable, "Teka Komisji Prawniczej", Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, T. IX, Lublin 2016, ISSN 1899-7694, s. 123-139, [11 pkt], http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw9/10_Orzeszyna.pdf.

 

2017

1. Common Foreign and Security Policy of the European Union, "Teka Komisji Prawniczej", Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, T. X, Lublin 2017, ISSN 1899-7694, s. 137-146, [11 pkt], http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw10/11_Orzeszyna.pdf.;

2. Klauzula sumienia jako gwarancja realizacji prawa do wolności sumienia, "Medyczna Wokanda" 2017, nr 9, Naczelna Izba Lekarska, ISSN 2081-4143, s. 11-23. [3 pkt], https://nil.org.pl/uploaded_files/1579509185_medyczna-wokanda-nr-9-2017-r.pdf

2018

1. Freedom of Religion as European Value, in: From human rights to essential rights, eds. M. Sitek, L. Tafaro, M. Indellicato, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józrfów 2018, ISBN 978-886629-015-5; 978-83-62753-94-9, p. 65-74.

2. External Activities Undertaken by the EU in the Defence and Security Domain, "Teka Komisji Prawniczej", Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, T. XI, Lublin 2018, nr 1, ISSN 1899-7694, s. 291-300, [11 pkt], http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw10/11_Orzeszyna.pdf.;

2019

1. The Right of Conscientious Objection in a Democracy in Light of Polish Legal Solutions, Annali del Dipartimento Jonico, Anno VI, 2018, ISBN-978-88-9428-103-3, p. 223-237, http://edizionidjsge.uniba.it/gli-annali/annali-2018.html; http://edizionidjsge.uniba.it; 

2. K. Orzeszyna, [współautorzy M. Skwarzyński, R. Tabaszewski], Katedra Praw Człowieka, [w:] K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dyjakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, (red.), 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 257-264, ISBN 978-83-8061-713-1, ss. 528;

3. Prawo dziecka do wychowania przez ojca i matkę, "Teka Komisji Prawniczej", Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, T. XII, Lublin 2019, nr 2, ISSN 1899-7694, s. 267-273, [40 pkt], http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw12_2/Orzeszyna.pdf

 

 

C. Encyclopedic Articles

2005

 

1.Kanonizacja i Beatyfikacja, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Red. B. Hołyst, Wydanie 2, Warszawa 2005, s. 298;

2.Konklawe, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Red. B. Hołyst, Wydanie 2, Warszawa 2005, s. 352;

3.Kuria diecezjalna, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Red. B. Hołyst, Wydanie 2, Warszawa 2005, s. 393;

4.Orzeczenie nieważności małżeństwa kanonicznego, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Red. B. Hołyst, Wydanie 2, Warszawa 2005, s. 585;

5.Szkolnictwo kościelne, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Red. B. Hołyst, Wydanie 2, Warszawa 2005, s. 1011;

6.Wikariusz biskupi, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Red. B. Hołyst, Wydanie 2, Warszawa 2005, s. 1147;

7.Wikariusz generalny, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Red. B. Hołyst, Wydanie 2, Warszawa 2005, s. 1147.

 

2006

 

1.Organizacje kościelne, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 583-584;

2.Urząd kościelny, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 882-883;

3.Wikariusz biskupi, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 893-894;

4.Wikariusz generalny, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 894-895;

5.Wikariusz parafialny, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 895-896;

6.Wikariusz sądowy, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 896-897

 

2008

 

1.Mieszane sprawy, EK, t. XII, Lublin 2008, kol. 912-913;

 

2009

 

1.Monizm religijno-polityczny; EK, t. XIII, Lublin 2009, kol. 148-149;

2.Monizm ideologiczno-polityczny, EK, t. XIII, Lublin 2009, kol. 149;

3.Neutralność wyznaniowa, EK, t. XIII, Lublin 2009, kol. 965-966.

D. Reports:

1.Sprawozdanie z sympozjum nt. „Ocena projektu Konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego", RNP, 6(1996), s. 147-151;
2.Ocena projektu Konstytucji RP, Tygodnik Niedziela z 21 stycznia 1996, s. 3 i 9;
3.Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji „Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie", RNP, 10(2000), s. 249-254;
4.Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji nt.: „Struktury terytorialne i personalne w Kościele. Zasady wzajemnej autonomii i współpracy", RNP, 12(2002), z. 2, prawo kanoniczne, s. 183-189;
5.Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: „Struktury kolegialne w Kościele partykularnym", RNP, 13(2003), z. 2, prawo kanoniczne, s. 257-260;
6.Międzynarodowa Konferencja: „Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej", RNP, 14(2004), z. 2, prawo kanoniczne, s. 245-248;
7.IV Międzynarodowa Konferencja: „Religia i wolność religijna w państwach Europy środkowowschodniej w perspektywie integracji europejskiej", RNP, 14(2004), z. 2, prawo kanoniczne, s. 249-252.

E. Book Reviews/Notes

1.Artur Mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980. Studium historyczno-prawne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004, ss. 432, RNP, 15(2005), nr 1, s. 491-493;
2.C. Haguenau-Moizard, États et religions en Europe, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble 2000, ss.150, Prawo-Administracja-Kościół, 2002, nr 1(9), s. 253-255;
3.Church Autonomy. A Comparative Survey, ed. Gerhard Robbers, Peter Lang, Frankfurt am Main 2001, p. 716, RNP, 14(2004), z. 2, prawo kanoniczne, s. 255-257;
4.D. Le Tourneau, L´Eglise et L´Etat en France, Paris 2000, ss. 128, Presses Universitaires de France, RNP, 12(2002), z. 2, prawo kanoniczne, s. 206-207;
5.Dieu a-t-il sa place en Europe? Actes du colloque Liberté politique et liberté religieuse dans le traité fondateur de l'Europe réunifiée. 3 avril 2003 Bruxelles-Parlement Européen, Ed. F.X. de Guibert, Paris 2003, ss. 228, RNP, 15(2005), nr 2, s. 356-358;
6.Ernest-Wolfgang Böckenförde, Państwo prawa w jednoczącej się Europie, przekład z niemieckiego P. Kaczorowski, redakcja naukowa Z. Stawrowski, Warszawa 2000, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, RNP, 13(2003), z. 2, prawo kanoniczne, s. 274-276;
7.Franciszek Janusz Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, RNP, 13(2003), z. 2, prawo kanoniczne, 279-280;
8.J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 20002, ss. 408, RNP, 12(2002), z. 1, prawo, s. 315-316;
9.J. T. Martín De Agar, Raccolta di concordati 1950-1999, RNP, 13(2003), z. 1, prawo, s. 237-238;
10.Krzysztof Warchałowski, Prawo do wolności myśli sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004, ss. 411, RNP, 15(2005), nr 1, s. 484-485;
11.Le statut des confessions religieuses des états candidats à l'Union européenne. Actes du colloque Université Robert Schuman-CNRS, Strasbourg 17-18 novembre 2000, dir. F. Messner, Giuffrè Editore, Milano 2002, p. 276, RNP, 14(2004), z. 2, prawo kanoniczne, s. 265-266;
12.Michał Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza 2004, ss. 221, RNP, 15(2005), nr 2, s. 358-359;
13.New Commentary on the Code of Canon Law. Commissioned by The Canon Law Society of America, red. P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green, Paulist Press, New York, N. Y./Mahwah, N.J. 20002, ss. 1952, RNP, 13(2003), z. 2, prawo kanoniczne, s. 268-269;
14.Traité de droit français des religions, Dir. F. Messner, P.H. Prélot, J.M. Woehrling, I. Riassetto, Paris 2003, ss. 1317, RNP, 15(2005), nr 2, s. 355-356.

 

F. Academic Conferences

1. Papers:
1.Kompetencje wikariusza biskupiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Struktura i zadania kurii diecezjalnej, Warszawa-Praga, 11-12.11.2001;
2.Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, 19.06.2006;

3.Studia kanonistyczne we Francji, II Dni Kanonistów Kościół i Europa - wspólna droga, Lublin, 4-5.03.2009;

4.Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej, Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, 22.05.2009;

5.Stosunki państwo - Kościół w wybranych państwach Europy zachodniej, Sympozjum Naukowe nt.: Poszanowanie wolności sumienia i wyznania w życiu publicznym, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Olsztyn, 3.06.2009;

6.Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów nt: "Zagadnienia Międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła", organizator: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Częstochowa, 08-09.09.2009. Tłumaczenie wystąpienia Prof. J.-P. Durand podczas panelu "Communicatio in sacris w prawie i praktykach Kościołów partykularnych w krajach europejskich (z uwzględnieniem Francji);

7.Religia w społeczeństwie obywatelskim, (Panel): Kościół i państwo w społeczeństwie pluralistycznym. I Ogólnopolski Kongres Politologii nt: "Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie", organizator: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, 22-24.09.2009.

 

2. Utterances
1.Krzysztof Orzeszyna, Dyskusja, [w:] Polskie prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), red. A. Mezglewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, s. 70;
2.Krzysztof Orzeszyna, Dyskusja, [w:] Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004), red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 113.