Full version

Vol. 15/2012

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

Piotr Michalik (UPJPII, Kraków)

Zwolnienia podatkowe dla związków wyznaniowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA (Tax exemptions for churches in the United States Supreme Court decisionsp. 5-28  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Michalina Duda (KUL, Lublin)

Zasady finansowania uczelni kościelnych z budżetu państwa (The rules of financing church higher education institutions from the government budgetp. 29-52   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Jarosław Szymanek (UW, Warszawa)

Trybunał Konstytucyjny wobec religii w szkole publicznej (kwestie wybrane) (The Constitutional Tribunal on the Teaching of Religion in a State School /Selected Problems/) p. 53-84   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Paweł Borecki (UW, Warszawa)

Autonomia kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnym prawie polskim (The Autonomy of Churches and Other Religious Organizations in Contemporary Polish Lawp. 85-109   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Paweł A. Leszczyński (PWSZ, Gorzów)

Zalety oraz mankamenty układowej regulacji stosunku państwa do nierzymskokatolickich kościołów i innych związków wyznaniowych określonych w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP  (Advantages and Disadvantages of the Bilateral Regulation of the Relations Between the State and Non-Roman Catholic Churches and Other Religious Organizations Referred to in Article 25(5) of the Constitution of the Republic of Polandp. 111-136   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Paweł Sobczyk (UKSW, Warszawa)

Kilka uwag o bezstronności władz publicznych na kanwie wniosku o usunięcie krzyża z sali posiedzeń Sejmu RP (Some Remarks on Impartiality of the Public Authorities: the Motion for the Removal of the Cross from the Sessions Chamber of the Polish Sejmp. 137-155   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Jerzy Nikołajew (KUL, Tomaszów Lubelski)

Wolność sumienia i religii nieletnich przestępców w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Freedom of Conscience and Religion of Juvenile Delinquents Residing in Correctional Facilities and Juvenile Sheltersp. 157-184  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Michał Madej, Zbigniew Pasek (AGH, Kraków)

Kulturowe i prawne aspekty kontrowersji wokół chusty muzułmańskiej we Francji (Cultural and Legal Aspects of the Controversy Over the Islamic Headscarf in Francep. 185-216  streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Agata Mirek (KUL, Lublin)

Przystosowanie i opór żeńskich zgromadzeń zakonnych wobec władz komunistycznych w Polsce. Zarys problemu (Nuns’ participation and their role in creating an anti-communism attitude of resistance in People’s Republic of Polandp. 217-233   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Aneta Maria Abramowicz (KUL, Lublin)

Prawo do nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach a zasada równouprawnienia związków wyznaniowych (The right to organize lessons of religion in kindergartens and public schools and principle of equality of religious denominationsp. 235-254   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Paweł Kaleta (KUL, Lublin)

Problemy prawne likwidacji Funduszu Kościelnego (Liquidation of the Church Fund: Selected Legal Problemsp. 255-274   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Wojciech Lis (KUL, Tomaszów Lubelski)

Działalność katolickich środków masowego przekazu przejawem pluralizm i gwarancją demokracji (The activities of the Catholic mass media as manifestation of pluralism and guarantee of democracyp. 275-290   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

 

MATERIAŁY/MATERIALS

 

Michał Pietrzak, Paweł Borecki (UW, Warszawa)

Opinia prawna w sprawie wniosku grupy kościołów do Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2010 r. (A Legal Opinion on the Application of a Group of Churches Submitted to the Council of Ministers on 15 February 2010) p. 291-308   streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

Wojciech Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania, Warszawa 2010, ss. 331 (Magdalena Materniak, KUL) p. 309-314

Full_Text.pdf

 

Stanislav Přibyl, Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989 (Czech Ecclesiastical Law after 1989), Brno 2010, ss. 168 (Ignác Antonín Hrdina, Uniwersytet Karola w Pradze) p. 314-318

Full_Text.pdf

 

Jarosław Kłaczkow, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945-1975, Toruń 2010, ss. 514 (Andrzej Seweryn, WBST) p. 318-322

Full_Text.pdf

 

Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia, Lublin 2011, ss. 247 (Grzegorz Delmanowicz, KUL) p. 322-335

Full_Text.pdf

 

Le confessioni religiose nel diritto dell’Unione europea, red. L. De Gregorio, Bologna: Il Mulino 2012, ss. 265 (Piotr Stanisz, KUL) p. 335-341

Full_Text.pdf

 

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

 

Konferencja naukowa pt. Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), Lublin, 9-10 grudnia 2011 r. (Aleksandra Bitowt, UWM) p. 343-350

Full_Text.pdf

 

Konferencja naukowa pt. Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej, Sromowce Niżne, 7-9 marca 2012 r. (Marta Ordon, KUL) p. 351-353

Full_Text.pdf

 

Konferencja naukowa pt. Małżeństwo kanoniczne i skutki cywilne jego zawarcia w państwach Europy środkowo-wschodniej (na przykładzie regulacji prawnych w Polsce, Czechach i Słowacji), Katowice, 19 kwietnia 2012 r. (Anna Tunia, KUL) p. 353-357

Full_Text.pdf

 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Finansowanie związków wyznaniowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych – stan aktualny oraz perspektywy zmian, Kamień Śląski, 24-25 kwietnia 2012 r. (Marta Ordon, KUL) p. 357-359

Full_Text.pdf

 

II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego pt. Problemy z sądową ochroną praw człowieka, Olsztyn, 7-8 maja 2012 r. (Monika Krzywkowska, UWM) p. 360-367

Full_Text.pdf

 

IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego nt. Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków, 17-20 maja 2012 r. (Michał Czelny, KUL) p. 367-375

Full_Text.pdf

 

Spotkanie korespondentów projektu EUREL, Manchester, Wielka Brytania, 25 października 2012 r. (Michał Zawiślak, KUL) p. 376-379

Full_Text.pdf

 

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Religia i etyka w edukacji publicznej, Warszawa, 16 listopada 2012 r. (Katarzyna Więcek, KUL) p. 379-385

Full_Text.pdf

 

 

 

Noty o autorach p. 387-388

Full_Text.pdf

 

 

 

 88x31
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.