Full version

Vol. 19/2016

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

Piotr Kroczek (UPJPII, Kraków)

Regulacje dotyczące krajobrazu priorytetowego a zagadnienie wolności religijnej imigrantów

The regulations about priority landscape and the issue of religious freedom immigrants (summary)  p. 5-22

streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Katarzyna Krzysztofek (UJ, Kraków)

Dopuszczalność stosowania prawa szariatu w zakresie spraw rozwodowych i spadkowych w prawodawstwie Unii Europejskiej

Admissibility of application of Sharia law in the matters of divorce and inheritance in the European Union legislation (summary)  p. 23-43

streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Anna Tunia (KUL, Lublin)

Zwolnienie z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych a poszanowanie zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych

Exemption from school classes in order to participate in Lent retreat and respect for the rule of equal rights of churches and other religious associations (summary)  p. 45-61

streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Michał Skwarzyński (KUL, Lublin)

Korzystanie ze sprzeciwu sumienia w kontekście zasady równouprawnienia i kryterium zawodu

Exercise of the right to conscientious objection in the context of the legal principle of equality and the criterion of work (summary)  p. 63-88

streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Grzegorz Tylec (KUL, Lublin)

Prawo autorskie w działalności religijnej

Copyright in religious activities (summary)  p. 89-106

streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Marek Bielecki (KUL, Lublin)

Odmowa pełnienia służby wojskowej przez Świadków Jehowy jako realizacja klauzuli sumienia. Uwarunkowania prawno-historyczne

The refusal of military service of Jehovah's Witnesses as an implementation of the consciense clause – historical and legal conditions (summary)  p. 107-128

streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Andrzej Szymański (UO, Opole)

Funkcjonowanie duszpasterstw więziennych wyrazem równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych w Polsce

Functioning of prison priesthood as an expression of equality of churches and religion associations in Poland (summary)  p. 129-157

streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Grzegorz Szubtarski (UKSW, Warszawa)

Możliwość rezygnacji z pracy jako gwarancja ochrony wolności religijnej pracownika? Specyfika wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Eweida i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu na tle dotychczasowego orzecznictwa strasburskiego

The possibility of leaving job as a guarantee of the protection of employee’s religious freedom? The specificity of the judgment of European Court of Human Rights on Eweida and others against the United Kingdom in the light of the established case law (summary)  p. 159-174

streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Michał Hucał (ChAT, Warszawa)

Idea państwa świeckiego w protestantyzmie od połowy XVII do XX wieku

The Idea of a Secular State in Protestantism since the Mid-Seventeenth to the Twentieth Century (summary)  p. 175-193

streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Małgorzata Tomkiewicz (UWM, Olsztyn)

Tajemnica adwokacka adwokata kościelnego w prawie polskim. Zakres ochrony i skutki jej naruszenia

Attorney–client privilege of church attorney in the Polish legal system. The range of protection and results of its violation (summary)  p. 195-216

streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Michał Ożóg (UJ, Kraków)

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej w świetle konstytucyjnej zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych

Patient’s right to pastoral care in terms of equal rights of churches and other religious organisations (summary)  p. 217-236

streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Marta Ordon (KUL, Lublin)

Prawo o stowarzyszeniach jako instrument nadzorowania działalności zgromadzeń zakonnych w latach 1949-1989
Law on Associations as an instrument to supervise the activities of religious congregations in the years 1949-1989 (summary)  p. 237-261

streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Rafał Kaczmarczyk (UW, Warszawa)

Status prawny i faktyczny muzułmańskich związków wyznaniowych w Polsce

Legal and Factual Status of Muslim religious associations in Poland (summary)  p. 263-287

streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

Konrad T. Zamirski (ChAT, Warszawa)

Kościół Nowoapostolski w Polsce – charakterystyka ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego

New Apostolic Church in Poland – characteristics with special emphasis on the Legal Status (summary)  p. 289-306

streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

 

MATERIAŁY/MATERIALS

 

Piotr Stanisz (KUL, Lublin)

Opieka duszpasterska w szpitalach publicznych państw Unii Europejskiej – zarys problematyki
Religious assistance in public hospitals in the states of the European Union – an overview (summary)  p. 307-331

streszczenie/summary.pdf

Full_Text.pdf

 

RECENZJE/REVIEWS

 

Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, red. Michał Skwarzyński, Piotr Steczkowski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ss. 384 (Kacper Chołody, KUL)  p. 333-338

Full_Text.pdf

 

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

 

Konferencja naukowa pt. Ochrona danych osobowych w Kościele, Warszawa, 25 lutego 2016 r. (Michał Czelny, KUL)  p. 339-342 Full_Text.pdf

 

Ogólnopolskie sympozjum pt. Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce, Kraków, 3 marca 2016 r. (Kacper Krauz, KUL)  p. 342-344 Full_Text.pdf

 

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych, połączona ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Jarnołtówek, 17–19 maja 2016 r. (Katarzyna Pluta, UO)  p. 344-348 Full_Text.pdf

 

IV Konferencja ICLARS pt. Freedom of/for/from/within Religion, Oxford, 8–11 września 2016 r. (Michał Rynkowski, Brussels)  p. 349-351 Full_Text.pdf

 

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, Dwikozy k/Sandomierza, 15–16 września 2016 r. (Marek Bielecki, KUL)  p. 352-355 Full_Text.pdf

 

Uroczystość wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi Ordo Sancti Silvestri Papae (Orderu Św. Sylwestra Papieża) podczas sympozjum pt. Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris Laetitia” Papieża Franciszka, Kraków, 17 listopada 2016 r. (Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki, UJ)  p. 356-367 Full_Text.pdf

 

 

 88x31
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.