Full version

Vol. 21/2018

 

 

STUDIA TEMATYCZNE/THEMATIC SECTION

 

Piotr Steczkowski (UR, Rzeszów)

Wstęp do studiów tematycznych

Introduction to the Thematic Section  p. 5-6

https://doi.org/10.31743/spw.205

Full_Text.pdf

 

Anna Tunia (KUL, Lublin)

Duchowny jako podmiot administrujący w sprawach z zakresu administracji stanu cywilnego

The religious minister as an administrative entity in cases concerning civil status administration (summary)  p. 7-26

https://doi.org/10.31743/spw.192

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Michał Poniatowski (UKSW, Warszawa)

Zespół praw i obowiązków osoby duchownej jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym zwyczajnym

The system of rights and obligations of the religious minister as the injured party in ordinary criminal proceedings (summary)  p. 27-49

https://doi.org/10.31743/spw.187

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Mariusz Grabowski (UKSW, Warszawa)

Prawne aspekty działalności publicznej duchownych

Legal aspects of the public activity of clergymen (summary)  p. 51-74

https://doi.org/10.31743/spw.197

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Jan Krajczyński (UKSW, Warszawa)

Prawno-kanoniczny zakaz podejmowania przez duchownych niektórych rodzajów działalności i jego znaczenie na gruncie prawa polskiego

Canon-law prohibition of conducting certain kinds of activities by the clergy and its significance under Polish law (summary)  p. 75-94

https://doi.org/10.31743/spw.193

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Michał Ożóg (UJ, Kraków)

Charakterystyka stosunku prawnego łączącego kapelana z podmiotem leczniczym w świetle przepisów prawa polskiego i wybranych regulacji prawa wewnętrznego Kościoła katolickiego

Characterizing the legal relationship between chaplains and medical facilities in the context of Polish law and selected regulations of the Roman Catholic Church (summary)  p. 95-122

https://doi.org/10.31743/spw.194

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Marek Bielecki (ASzWoj, Warszawa)

Status osoby duchownej w związku wyznaniowym „Świadkowie Jehowy w Polsce”

The status of a minister in the religious organization of Jehovah’s Witnesses in Poland (summary)  p. 123-140

https://doi.org/10.31743/spw.198

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Agnieszka Filak (Warszawa)

Charakter prawny służby duchownego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Rzeczypospolitej Polskiej

The legal character of the ministry of the clergy in the Evangelical-Augsburg Church in the Republic of Poland (summary)  p. 141-155

https://doi.org/10.31743/spw.191

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Marek Strzała (UJ, Kraków)

Prawo odmowy zeznań przez duchownego w polskiej i niemieckiej procedurze cywilnej – analiza prawno-porównawcza

The right to refuse testimony by a clergyman in the Polish and German civil procedure – a legal comparative study (summary)  p. 157-181

https://doi.org/10.31743/spw.195

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Jerzy Nikołajew (UO, Opole)

Status kapelanów duszpasterstw specjalnych w ukraińskim systemie prawnym

The status of chaplains of special chaplaincies in the Ukrainian legal system (summary)  p. 183-204

https://doi.org/10.31743/spw.186

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Michał Hucał (ChAT, Warszawa)

Wybrane zagadnienia dotyczące pozycji prawnej duchownego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Selected issues regarding the legal position of the religious minister in the case law of the European Court of Human Rights (summary)  p. 205-220

https://doi.org/10.31743/spw.188

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Andrzej Szymański (UO, Opole)

Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Zakonnik”. Inwigilacja ks. Henryka Surmy przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1974-1977

The case of operational investigation (code name: “Monk”). Invigilation of Rev. Henryk Surma by Security Service in the years 1974-1977 (summary)  p. 221-238

https://doi.org/10.31743/spw.189

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Tadeusz Stanisławski (UZ, Zielona Góra)

Formy zatrudnienia duchownego w instytucjach kościelnych po II wojnie światowej

Forms of employment of the clergy in church institutions after World War II (summary)  p. 239-254

https://doi.org/10.31743/spw.196

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

Dimitry Gegenava (Sulkhan-Saba Orbeliani University, Georgia)

Church-State Relations in the Democratic Republic of Georgia (1918-1921)

Relacje Państwo – Kościół w Demokratycznej Republice Gruzji (1918-1921) (streszczenie)  p. 255-269

https://doi.org/10.31743/spw.184

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Abiodun Akeem Oladiti (Ladoke Akintola University of Technology, Nigeria) 

The state, sectarian violence, and freedom of association in a secular context: the case of the Islamic Movement of Nigeria

Państwo, przemoc o podłożu religijnym i wolność stowarzyszania się w świeckim kontekście: kazus Islamskiego Ruchu Nigerii (streszczenie)  p. 271-300

https://doi.org/10.31743/spw.185

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Katarzyna Krzysztofek (UJ, Kraków)

Wpływ prawodawstwa okresu Polski Ludowej na przepisy prawa wyznaniowego III Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane zagadnienia

The influence of the legislation of the Polish People’s Republic on the law on religion of the Third Republic of Poland – selected issues (summary)  p. 301-322

https://doi.org/10.31743/spw.199

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Lucjan Świto, Małgorzata Tomkiewicz (UWM, Olsztyn)

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w procedurze matrimonium per procura

Certificate of no impediments to marriage in the matrimonium per procura procedure (summary)  p.  323-343

https://doi.org/10.31743/spw.202

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Rafał Wawrzyńczyk (UJ, Kraków)

Prześladowanie religijne irackich jezydów przez Państwo Islamskie. Przyczyny, przebieg, odpowiedzialność wspólnoty międzynarodowej za ukaranie sprawców

Religious persecution of the Iraqi Yezidis by the Islamic State. The reasons, course and responsibility of the international community for the punishment of the perpetrators (summary)  p. 345-367

https://doi.org/10.31743/spw.201

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Konrad Dyda (KUL, Lublin)

Prawo i obowiązek przetwarzania danych osobowych byłych wyznawców przez kościoły i inne związki wyznaniowe

The right and the obligation to process personal data of ex-believers of churches and other religious organizations (summary)  p. 369-389

https://doi.org/10.31743/spw.200

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

 

MATERIAŁY/MATERIALS

 

Giorgio Feliciani (Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia, Italy)

30 lat dobra wspólnego. Referat wygłoszony na Krajowym Sympozjum Delegatów Diecezjalnych “Sovvenire” pt. Partecipazione e corresponsabilità dei fedeli a sostegno di una Chiesa in uscita, Venezia Mestre, 7-9 maja 2018 r.

30 years of the common good. Paper presented during the National Conference of the Diocesan Delegates of “Sovvenire” entitled Partecipazione e corresponsabilità dei fedeli a sostegno di una Chiesa in uscita, Venezia Mestre, 7-9 May 2018 (summary)  p. 391-411

https://doi.org/10.31743/spw.183

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Roberta Santoro (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Italy) 

Educazione religiosa, disagio e minori. Commento alla sentenza della Corte di Cassazione italiana del 24 maggio 2018, n.12954

Religious education, state of discomfort and minors. A comment to the judgment of the Italian Supreme Court of Cassation of 24 May 2018, n.12954 (summary)

Edukacja religijna, stan dyskomfortu i osoby nieletnie. Komentarz do wyroku włoskiego Najwyższego Sądu Kasacyjnego z 24 maja 2018 r., nr 12954 (streszczenie)  p. 413-422

https://doi.org/10.31743/spw.182

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

Mieczysław Różański (UWM, Olsztyn), Piotr Szymaniec (PWSZ, Wałbrzych)

Dzieje prawa w Kościele Łacińskim – synteza dla Europy Środkowo-Wschodniej. Recenzja książki Vojtecha Vladára pt. Dejiny cirkevného práva, Praga: Wydawnictwo Leges 2017, ss. 608

History of law in the Latin Church – a synthesis for East-Central Europe. Book review of Vojtech Vladár, Dejiny cirkevného práva, Leges 2017, pp. 608 (summary)  p. 423-432

https://doi.org/10.31743/spw.180

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

 

Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki (UJ, Kraków)

Uroczystość wręczenia Medalu Merentibus Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi, Kraków, 15 stycznia 2018 r.

The ceremony of awarding the Merentibus Medal to Prof. Wacław Uruszczak, Cracow, 15 January 2018  p. 433-444

https://doi.org/10.31743/spw.179

Full_Text.pdf

 

Marta Ordon (KUL, Lublin)

Ogólnopolskie sympozjum naukowe pt. Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, Warszawa, 15 marca 2018 r.

The Polish Nationwide Conference entitled The right to privacy in Churches and other religious organizations: from pastoral secrecy to personal data protection, Warsaw, 15 March 2018  p. 445-446

https://doi.org/10.31743/spw.178

Full_Text.pdf

 

Marta Ordon (KUL, Lublin)

XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918–1945–1989), Wrocław, 7-9 maja 2018 r.

The 15th Polish Nationwide Conference entitled The influence of Poland’s independence on the status quo of Churches and other religious organizations (1918–1945–1989), Wrocław, 7-9 May 2018  p. 447-450

https://doi.org/10.31743/spw.177

Full_Text.pdf

 

Marta Ordon (KUL, Lublin)

Uroczystość odnowienia doktoratów Księdza Profesora Józefa Krukowskiego i Księdza Profesora Henryka Misztala, Lublin, 6 czerwca 2018 r.

The ceremony of renewing the doctoral degrees of Rev. Prof. Józef Krukowski and Rev. Prof. Henryk Misztal, Lublin, 6 June 2018  p. 451-465

https://doi.org/10.31743/spw.176

Full_Text.pdf

 

 

 

 

 88x31
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.