21 (2011), no. 1

TABLE OF CONTENTS

Table of contents (PDF)

 

ARTICLES

 

Law

 

Helena Szewczyk

Zatrudnianie na wolnych stanowiskach w służbie cywilnej (uwagi de lege lata i de lege ferenda)

Filling Vacant Posts in Civil Service (de Lege Lata and de Lege Ferenda Remarks)

 

» Full text (PDF)

 

Jadwiga Potrzeszcz

Filozoficznoprawna droga Arthura Kaufmanna

Arthur Kaufmann’s Way of Legal Philosophy

 

» Full text (PDF)

 

Włodzimierz Broński

Europejskie regulacje dotyczące mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych

European Regulations on Mediation in Civil and Commercial Lawsuits

 

» Full text (PDF)

 

Jolanta Pacian, Anna Pacian

Odszkodowanie na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego oraz skutki prawne śmierci pracownika

Compensation to the Benefit of the Decedent’s Next of Kin. Legal Effects Issuing from the Death of a Worker

 

» Full text (PDF)

 

Juliusz Petraniuk

Odstępstwa od zasad podziału spółdzielni w ogólności w przypadku sądowego jej podziału

Deviation from the Rules Concerning Division of a Cooperative Being Divided by Court

 

» Full text (PDF)

 

Paweł Sobczyk

Aplikacja norm Unii Europejskiej w polskim prawie wyznaniowym. Wybrane problemy

Application of EU Norms in Polish Law on Religious Denominations. Selected Issues

 

» Full text (PDF)

 

Rafał Pawlak

Ogólne przesłanki prawnej doniosłości błędu

General Prerequisites for Legal Significance of Erros

 

» Full text (PDF)

 

Michał Skwarzyński

Wyczerpanie sumy gwarancyjnej w umowach ubezpieczenia obowiązkowego w kontekście długu i odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec poszkodowanego

The Exhaustion of the Guargantee Sum in Obligatory Insurance Contracts in the Context
of an Insurer’s Debt and Liability Towards the Wronged Party

 

» Full text (PDF)

 

Monika Piszcz-Czapla

Organizacje międzykościelne wpisane do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych

Inter-Church Organisations in the Register of Churches and Denominations

 

» Full text (PDF)

 

Canon Law

 

Józef Krukowski

Środki pojednawcze zmierzające do zapobieżenia powstaniu sporu administracyjnego

Conciliatory Measures to Prevent Administrative Disputes

 

» Full text (PDF)

 

Rev. Marcin Bider, Rev. Grzegorz Erlebach

Kwestia momentu procesowego uznania pozwanego nieobecnym w procesie o nieważność małżeńtwa

Procedural Declaration of the Respondent’s Absence in a Nullity Case

 

» Full text (PDF)

 

Rev. Krzysztof Mikołajczuk

Sytuacja prawna Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego w powojennej Polsce. Wybrane zagadnienia

The Legal Status of the Ukrainian Greek Catholic Church in Post-War Poland. Selected Issues

 

» Full text (PDF)

 

Rev. Tadeusz Syczewski

Pracownicy duszpasterstwa rodzin w nauczaniu Jana Pawła II i Konferencji Episkopatu Polski

Family Pastoral Care Workers in the Teaching of John Paul II and the Conference of
Polish Episcopate

 

» Full text (PDF)

 

Rev. Tomasz Rozkrut

Znaczenie Synodu Biskupów dla współczesnego Kościoła

The Role of the Synod of Bishops in the Contemporary Church

 

» Full text (PDF)

 

Marek Zaborowski

Inkardynacja i ekskardynacja duchownych w Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 i 1983 roku

Incardination and Excardination of Clerics in the Codes of Canon Law of 1917 and 1983

 

» Full text (PDF)

 

Administration

 

Teresa Rabska

Refleksje nad nauką publicznego prawa gospodarczego

A Few Thoughts on the Science of Public Economic Law

 

» Full text (PDF)

 

Michał Kasiński

Ekspansja represyjnej funkcji administracji publicznej jako zagrożenie demokratycznego państwa prawnego

Extension of the Repressive Function of Public Administration as a Threat to Democratic Legal Order

 

» Full text (PDF)

 

REVIEWS

 

Stanisław Sagan, Wiktoriya Serzhanowa, Nauka o państwie współczesnym, Warszawa: LexisNexis 2010 (Antoni Kość, Jadwiga Potrzeszcz)

 

» Full text (PDF)

 

Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Krzysztof Dziub, Lublin: TN KUL 2010 (Anna Słowikowska)

 

» Full text (PDF)

 

Matthias Mahlmann, Rechtsphilosophie und Rechtstheorie, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2010 (Jadwiga Potrzeszcz)

 

» Full text (PDF)

 

REPORTS

 

Mariola Lewicka, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele”, Toruń, 7-8 września 2010 roku

 

» Full text (PDF)

 

Mirosław Sitarz, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Il Codice delle Chiese Orientali”, Rzym, 8-9 października 2010 roku

 

» Full text (PDF)

 

Mariola Lewicka, Sprawozdanie z konferencji naukowej i spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz z uroczystości 75. rocznicy urodzin Księdza Profesora Józefa Krukowskiego, Lublin, 8 stycznia 2011 roku

 

» Full text (PDF)