Full version

Vol. 12/2009

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

Piotr Stanisz (KUL, Lublin)

Perspektywy zmiany systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce (The perspectives of changing the system of funding churches and other religious denominations in Poland) p. 5-33  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

Tadeusz J. Zieliński (ChAT, Warszawa)

Ewolucja prawa wolności religijnej w Australii (The Evolution of the Right to Religious Freedom in Australia) p. 35-56  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

Bartosz Rakoczy (UMK, Toruń)

Umowy w Kodeksie Prawa Kanonicznego w świetle kan. 1290 (Agreements in the Code of Canon Law in light of can. 1290) p. 57-70  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

Zdzisław Zarzycki (UJ, Kraków)

Prawnowyznaniowe aspekty katolickiego duszpasterstwa leśników i myśliwych w Polsce (Ecclesiastical legal aspects of the Catholic chaplaincy of foresters and hunters in Poland) p. 71-89  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

Jan Krajczyński (UKSW, Warszawa)

Relacje pomiędzy państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w kantonie Vaud (The Relations among the State, Church and Religious Associations in the Canton of Vaud) p. 91-119  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

Paweł A. Leszczyński (PWSZ, Gorzów)

Regulacja majątkowa w odniesieniu do mienia żydowskiego w północnej części województwa lubuskiego (Property Regulations Pertaining to the Jewish Property in the North Part of Lubuskie Voivodeship) p. 121-149  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

Ewa Waszkiewicz (UWr, Wrocław)

Wpływ transformacji ustrojowej państwa polskiego na politykę wobec mniejszości wyznaniowych, narodowych i etnicznych (1989-2005) (The influence of the political transformation of Poland on the policies towards religious, national and ethnic minorities (1989-2005)) p. 151-177  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

Arkadiusz Januchowski (Poznań)

Utrata urzędu proboszcza na gruncie prawa kanonicznego i znaczenie tego faktu w procesie eksmisyjnym (The Loss of the Office of Pastor under Canon Law and its significance in the Eviction Process) p. 179-197  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

Lidia Fiejdasz (KUL, Lublin)

Rola Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie w laicyzacji służby zdrowia (The Role of the Department of Denominations of the Executive Committee of the Voivodeship National Council in Rzeszów in the Secularization of the National Health Service (NHS)) p. 199-218  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

Marek Bielecki (KUL, Tomaszów Lubelski)

Stosunki wyznaniowe na pograniczu polsko–ukraińskim na przykładzie działalności powiatu tomaszowskiego (Religious Relations in the Polish-Ukrainian Borderland. The Example of Tomaszów Poviat) p. 219-240  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

Michał Zawiślak (KUL, Lublin)

Wydatkowanie środków Funduszu Kościelnego w latach 1950-1989 (The Expenditure of the Church Fund Resources in the Years 1950-1989) p. 241-266  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

Adam Balicki (KUL, Tomaszów Lubelski)

Problematyka pozycji religii w szkole w pracach Sejmu Ustawodawczego 1919-1922 (Religious education and its place in the educational system from the perspective of the Legislative Seym works of 1919-1922) p. 267-292  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

Daniel Twardy (KUL, Lublin)

Stanowisko Episkopatu Polski wobec neutralności światopoglądowej państwa w toku prac nad Konstytucją z 2 kwietnia 1997 r. (The Position of the Polish Episcopate on the State’s Neutrality in the Matter of Outlook During the Drawing up of the Polish Constitution of 2nd April 1997) p. 293-310  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

 

 

MATERIAŁY/MATERIALS

Dariusz Walencik (UO, Opole)

Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych jako źródło finansowania działalności instytucji kościelnych (1% Donations off the Natural Persons’ Income Tax as a Source of Funding for Church’s Institutions) p. 311-327  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

Tadeusz Stanisławski (KUL, Lublin)

Darowizny na cele kultu religijnego i kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Kontrowersje i nowe rozwiązania (Donations for Worship Purposes and Church’s Charitable Activity) p. 329-339  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

Monika Piszcz-Czapla (Warszawa)

Kryteria wydatkowania środków Funduszu Kościelnego (The Criteria for the Expenditure of the Church Fund Resources) p. 341-352  summary streszczenie/summary

Full_Text.pdf

 

 

RECENZJE/REVIEWS

Remigio Beneyto Berenguer (dir.), Vida pública - vida privada, EDICEP, Valencia 2006, pp. 285 (Wiesław Bar, KUL) p. 353-357

Full_Text.pdf

 

Paweł Borecki, Geneza modelu stosunków państwo-kościół w Konstytucji RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, ss. 410 (Tadeusz J. Zieliński, ChAT) p. 357-360
Full_Text.pdf
 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Sympozjum naukowe pt. Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 26 listopada 2008 r. (Daniel Twardy, KUL) p. 361-367

Full_Text.pdf

 

Konferencja naukowa pt. Santa Sede, Conferenze episcopali, Stati: esperienze di Paesi dell’Unione Europea, Rzym, 16-17 stycznia 2009 r. (Henryk Misztal, KUL) p. 367-371
Full_Text.pdf
 
Międzynarodowa konferencja pt. Podstawy regulacji stosunków Państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej, Lublin, 24 kwietnia 2009 r. (Marta Ordon, KUL) p. 371-377
Full_Text.pdf
 
VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009, Kamień Śląski, 19-21 maja 2009 r. (Aneta Maria Abramowicz, KUL) p. 377-386
Full_Text.pdf
 
Noty o autorach p. 387-388
Full_Text.pdf

 

 Creative Commons License
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.