Full version

Vol. 20/2017

 

 

STUDIA TEMATYCZNE/THEMATIC SECTION

 

Introduction to the Thematic Section (Philippe Poirier, Konstantinos Papastathis)  p. 5-7

Full_Text.pdf

 

Tania Pagotto (Ca’ Foscari University of Venice, Italy)

The “living together” argument in the European Court of Human Rights case-law

Argument odwołujący się do życia razem (living together) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (streszczenie)  p. 9-34

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Fabienne Bretscher (University of Zurich, Switzerland)

Between law and politics: Muslim religious practices in Swiss public schools

Pomiędzy prawem a polityką: muzułmańskie praktyki religijne w szwajcarskich szkołach publicznych (streszczenie)  p. 35-52

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Mihai Murariu (West University of Timisoara, Romania)

“We are fortress Europe!” Nativism and religion in the ideology of Pegida in the context of the European crisis

“Jesteśmy fortecą, Europo!” Natywizm i religia w ideologii Pegidy w kontekście europejskiego kryzysu (streszczenie)  p. 53-68

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Chara Karagiannopoulou (Panteion University of Social and Political Studies, Greece)

Unveiling the “veil debate” in the Greek press

Analiza debaty dotyczącej (muzułmańskiej) praktyki zakrywania głowy w greckiej prasie (streszczenie)  p. 69-102

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Niki Papageorgiou (Aristotle University of Thessaloniki, Greece)

The Left and the Church in Greece: The ambiguity of political and religious domain relationships

Lewica i Kościół w Grecji: ambiwalentny kształt relacji pomiędzy sferą polityki i sferą religii (streszczenie)  p. 103-134

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Claire Aguilon (Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence, France)

Gouvernance de la religion et liberté de conscience
Zarządzenie kwestiami religijnymi i wolnością sumienia (streszczenie)
Governance of religion and freedom of conscience (summary)  p. 135-166

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf


Guillaume Silhol (Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence, France)

Governing Catholic religious education in Italian state schools: Between the revision of the Concordat and social movements, 1974-1984
Zarządzanie katolicką edukacją religijną we włoskich szkołach państwowych: pomiędzy rewizją konkordatu a ruchami społecznymi w latach 1974-1984 (streszczenie)  p. 167-184

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

Michał Hucał (ChAT, Warszawa)

Ochrona danych osobowych w związkach wyznaniowych w świetle unijnego rozporządzenia nr 2016/679

Protection of personal data in religious organizations in the light of EU Regulation No. 2016/679 (summary) p. 185-222

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Paweł Borecki (UW, Warszawa)

Znamiona państwa wyznaniowego – uwagi na kanwie dorobku współczesnego konstytucjonalizmu

The hallmarks of a religious state – remarks on the basis of the achievements of contemporary constitutionalism (summary)  p. 223-248

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Marek Strzała (UJ, Kraków)

Orzecznictwo austriackiego Sądu Najwyższego w sprawie reprezentacji wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickiego

Acting on the behalf of legal entities of the Catholic Church in the light of the Austrian Supreme Court's judgements (summary)  p. 249-265

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Isabella Bolgiani (Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy)

Chiesa cattolica e diffusione della “prassi pattizia” a livello locale in Italia. Una rinnovata stagione di relazioni

Catholic Church and “bilateral practice” on a local level in Italy (summary)

Kościół Katolicki i rozszerzanie “praktyki układowej” na poziomie lokalnym we Włoszech (streszczenie)  p. 267-305

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf 

 

Michał Ożóg (UJ, Kraków)

Noszenie chusty islamskiej w miejscu pracy a prawa i wolności innych podmiotów prawa. Rozważania na kanwie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawach: Samira Achbita przeciwko G4S Secure Solutions (C-157/15) oraz Asma Bougnaoui przeciwko firmie Micropole (C-188/15)

Wearing an Islamic headscarf in the workplace vs. rights and freedoms of other entities. Discussion regarding the EU Court of Justice’s rulings in the Samira Achbita vs. G4S Secure Solutions case (C-157/15) and the Asma Bougnaoui vs. Micropole case (C-188/15) (summary)  p. 307-334

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Konrad Dyda (KUL, Lublin)

Konstytucyjna zasada oddzielenia państwa od kościoła w działalności Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie wobec Kościoła Katolickiego

The constitutional principle of separation of church and state in the operation of the Department of Religious Affairs in the Voivodeship office in Krosno against the Catholic Church (summary)  p. 335-372

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

 

MATERIAŁY/MATERIALS

 

Artur Mezglewski (UO, Opole)

Opinia prawna w sprawie uprawnień informacyjnych oraz rektyfikacyjnych członków związków wyznaniowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez związki wyznaniowe w ramach ich działalności statutowej

A legal opinion on the information and rectification rights of members of religious communities in reference to personal data processed as part of their statutory activity (summary)  p. 373-382

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

Piotr Stanisz (KUL, Lublin), Daria Bębeniec (UMCS, Lublin)

Geneza i treść wytycznych w sprawie realizacji art. 17 TFUE przez Komisję Europejską

Origin and content of the Guidelines on the implementation of Article 17(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union by the European Commission (summary)  p. 383-392

streszczenie/summary.pdf
Full_Text.pdf

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

Michał Hucał, Oddziaływanie brytyjskiej ustawy o prawach człowieka z 1998 r. na Kościół Anglii, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2015, ss. 302 (Piotr Stanisz, KUL)  p. 393-401   Full_Text.pdf

 

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

 

XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Prawo wyznaniowe formalne połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Zielona Góra – Kęszyca Leśna, 8-10 maja 2017 r.

XIV National Symposium of Law on Religion, Procedural aspects of law on religion, Zielona Góra – Kęszyca Leśna, 8-10 May 2017 (Tadeusz Stanisławski, UZ)  p. 403-406   Full_Text.pdf

 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II, Lublin, 9 czerwca 2017 r. 

International scientific conference Church and its law in the teaching of St. John Paul II, Lublin, 9 June 2017 (Konrad Dyda, KUL)  p. 407-410  Full_Text.pdf

 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Religion, Cooperation, and Conflict in Diverse Societies, Lozanna (Szwajcaria), 4-7 lipca 2017 r. 

International scientific conference Religion, Cooperation, and Conflict in Diverse Societies, Lausanne (Switzerland), 4-7 July 2017 (Michał Zawiślak, KUL)  p. 410-423  Full_Text.pdf

 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Status osoby duchownej we współczesnym państwie, Bańska Bystrzyca – Badin (Słowacja), 11-13 września 2017 r. 

International scientific conference The status of the ecclestiastical person in the contemporary state, Banská Bystrica – Badin (Slovakia), 11-13 September 2017 (Michał Ożóg, UJ)  p. 423-426  Full_Text.pdf

 

Konferencja z okazji obchodów 500-lecia Reformacji pt. Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem – aspekty ustrojowe i prawne, Kraków, 9 października 2017 r. 

Conference on the 500th anniversary of the Protestant Reformation Evangelical-Augsburg Church in the relations with the State - institutional and legal aspects, Cracow, 9 October 2017 (Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki, UJ)  p. 426-434  Full_Text.pdf

 

Uroczystość Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Wacława Uruszczaka, Kraków, 17 listopada 2017 r. 

The Jubilee Celebration of the 50th anniversary of scientific work of Professor Wacław Uruszczak, Cracow, 17 November 2017 (Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła, Michał Ożóg, Marek Strzała, Zdzisław Zarzycki, UJ)  p. 435-449  Full_Text.pdf

 

 

 

 88x31
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.