PUBLIKACJE I PRACE NAUKOWE

 

A. PRACE WYDRUKOWANE

 

I. Pozycje samoistne. Książki

 

1. Grzech w wieku XVIII. Nurty w polskiej teologii moralnej. Lublin 1996.

2. A. Derdziuk, M. Stopikowska. Moraliści polscy. Informator. Lublin 1999.

3. Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I a Watykańskim II. Lublin 2001.

4. Aretologia konsekrowana, czyli cnoty zakonne. Kraków: Alleluja 2003.

 

5. Szata świadectwa. Kraków: Alleluja 2003.

 

II. Udział w redagowaniu publikacji

 

1. Katechizm Kościoła Katolickiego. Przesłanie moralne Kościoła. Materiały z sympozjum KUL 5-6 grudnia 1994 r. Red. J. Nagórny. A. Derdziuk. Lublin 1995.

2. Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Seweryna Rosika w 65 rocznicę urodzin. Red. J. Nagórny. A. Derdziuk. Lublin 1996.

3. Człowiek - Sumienie - Wartości. Materiały z sympozjum KUL 2-3 XII 1996 r. Red. J. Nagórny. A. Derdziuk. Lublin 1997.

4. Kapucyńska szkoła modlitwy i przepowiadania. Red. A. Derdziuk. J. Pyrek. Lublin 1997.

5. Tożsamość i metodyka nauczania teologii moralnej. Materiały ze spotkania naukowego sekcji teologów moralistów polskich. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk OFMCap. Lublin 1997.

6. Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń. Materiały ze spotkania naukowego Sekcji Teologów Moralistów Polskich. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk OFMCap. Lublin 1999.

7. Mistyka franciszkańska. Materiały z sympozjum duchowości. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999.

8. Wyzwania moralne przełomu tysiącleci. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1999.

9. Męczennicy miłości. Ojciec Pio i inni. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999.

10. Radość chrześcijańska. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999.

11. Franciszkańskie kierownictwo duchowe. Red. A. Derdziuk. Lublin 2000.

12. Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2001.

13. Wartości u podstaw demokracji. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2002.

14. Etyczne aspekty choroby alkoholowej i profilaktyki. Red. A. Derdziuk, J. Karczewski. Zakroczym: OAT - PARPA 2003.

15. „Z ziemi włoskiej do Polski...”. Przybycie i zakorzenienie kapucynów w Polsce. Red. A. Derdziuk. Lublin 2006.

16. Śladami świętych. Księga pamiątkowa ku czci Gabriela Jana Bartoszewskiego OFMCap. Red. A. Derdziuk. Lublin 2007.

 

 III. Artykuły

 

1. Formacja do modlitwy. „Homo Dei” 62:1993 nr 4 s. 24-34.

2. Będziesz miłował Pana Boga swego... I tablica Dekalogu. W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Przesłanie moralne Kościoła Materiały z sympozjum KUL 5-6 grudnia 1994 r. Red. J. Nagórny. A. Derdziuk. Lublin 1995 s. 96-111.

3. Rodzina w służbie budzenia powołań zakonnych. „Życie konsekrowane” 3:1995 nr 2 s. 38-43.

4. Problematyka pracy w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów. W: Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Seweryna Rosika w 65 rocznicę urodzin. Red. J. Nagórny. A. Derdziuk. Lublin 1996 s. 311-321. To samo w: „Akta Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów” 4:1995 nr 1 s. 47-60.

5. Sprawowanie Sakramentu Pojednania wobec sióstr zakonnych. „Życie duchowe” 3:1996 z. 3 s. 49-68. Toż samo w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży. Red. J. Augustyn, S, Cyran. Kraków WAM 2005 s. 281-297.

6. Sakrament Pojednania - wyzwaniem duszpasterskim. „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 69:1995 nr 6 s. 179-186.

7. Szkoła franciszkańska w polskiej teologii moralnej XVIII wieku. „Studia Franciszkańskie” 7:1996 s. 255-268.

8. Sakrament Pojednania - darem dla Kościoła. „Homo Dei” 45:1996 nr 1 s. 14-24.

9. Życie konsekrowane w świetle IX Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. „Roczniki Teologiczne” 43:1996 z. 3 s. 83-96.

10. Organizacja wychowania w nowicjacie Polskiej Prowincji Kapucynów w okresie międzypowstaniowym (1830-1864). „Prawo Kanoniczne” 38:1995 nr 1-2 s. 189-206.

11. Eucharystyczny charakter wspólnoty zakonnej. „Życie konsekrowane” 5:1997 nr 2 s. 25-29.

12. Określenia i rozróżnienia grzechów w podręcznikach polskich teologów moralistów XVIII wieku. W: Veritatem facientes. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Franciszka Greniuka. Red. J. Nagórny. J. Wróbel. Lublin 1997 s. 151-183.

13. Zmiany organizacyjne kapucynów na Łotwie. „Akta Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów” 6:1997 nr 2 s. 101-111.

14. Wartości w projekcie Konstytucji RP. W: Człowiek - Sumienie - Wartości. Materiały z sympozjum KUL 2-3 XII 1996 r. Red. J. Nagórny. A. Derdziuk. Lublin 1997 s. 157-176.

15. Cechy charakterystyczne przepowiadania kapucyńskiego. W: Kapucyńska szkoła modlitwy i przepowiadania. Red. A. Derdziuk, J. Pyrek. Lublin 1997 s. 85-110.

16. Teologiczny wymiar braterstwa osób konsekrowanych. „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 3 s. 93-106.

17. Modlitwa jako postawa służenia Ewangelii życia. W: Jan Paweł II. Evangelium vitae. Tekst i komentarze. Red. T. Styczeń. J. Nagórny. Lublin 1997 s. 401-415.

18. Powstanie i początki parafii Łaziska. „Zamojski Informator Diecezjalny” 6:1997 nr 3 s. 195-200.

19. Rozeznawanie powołania. „Życie konsekrowane” 5:1997 nr 4 s. 19-25.

20. Osoba wychowawcy zakonnego. „Homo Dei” 58:1998 nr 1 s. 74-82.

21. Syndromy początków życia zakonnego. „Życie konsekrowane” 6:1998 nr 2 s. 45-53.

22. Problematyka moralna w kazaniach św. Antoniego z Padwy. W: Święty Antoni z Padwy. Życie, myśl, dzieło. Red. Z. Kijas, S.C. Napiórkowski. T. 1 cz. 1 Kraków 1998 s. 169-193.

23. Nauka o sakramentach w kazaniach św. Antoniego z Padwy. W: Święty Antoni z Padwy. Życie, myśl, dzieło. Red. Z. Kijas, S.C. Napiórkowski. T. 1 cz. 1 Kraków 1998 s. 195-219.

24. Współczesne uwarunkowania sprawowania Sakramentu Pokuty. „Roczniki Teologiczne” 45:1998 z. 3 s. 91-108.

25. Obecność kapucynów na Łotwie. „Studia Polonijne” 19:1998 s. 117-129.

26. Teologia radości chrześcijańskiej. W: Teologia moralna u kresu drugiego tysiąclecia. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1998 s. 251-278.

27. Troska o braci starszych i chorych wymiarem ślubu ubóstwa. W: Vita consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarze. Red. J. A. Nowak. Lublin 1998 s. 373-382.

28. Formacja do ewangelicznej rady ubóstwa. Życie konsekrowane 6:1999 nr 2 s.28-34.

29. Tajemnica Krzyża w życiu św. Franciszka oraz w duchowości Ojca Pio. W: Przesłanie Sługi Bożego Ojca Pio dla ludzi naszych czasów. Red. A. Horowski. Kraków 1999 s. 159-169.

30. Kapucyńskie tłumaczenia dzieł św. Alfonsa Liguori. „Studia Franciszkańskie” 9:1998[1999] s. 31-48.

31. Podręcznik kapucyńskiego moralisty z Münster. „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 3 s. 147-166.

32. Seminarium Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie na Poczekajce. W: W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkańskiej. Red. R. Prejs. Lublin 1999 s. 81-98.

33. Błogosławiona Teresa Mieczysława Kowalska mniszka klaryska kapucynka. W: Męczennicy miłości. Ojciec Pio i inni. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 215-217.

34. Polskie książki o Ojcu Pio. W: Męczennicy miłości. Ojciec Pio i inni. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 219-236.

35. Teologia radości. W: Radość chrześcijańska. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 13-40.

36. Współczesny kryzys moralny. W: Wyznawać wiarę dzisiaj. Katechezy dla dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła katolickiego. Red. E. Labendowicz. Sandomierz 1999 s. 448-452.

37. Charyzmat duchowego towarzyszenia w życiu bł. Ojca Pio. W: Franciszkańskie kierownictwo duchowe. Red. A. Derdziuk. Lublin 2000 s. 33-52.

38. Kapucyni w służbie pojednania. W: Franciszkańskie kierownictwo duchowe. Red. A. Derdziuk. Lublin 2000 s. 119-135. Toż. W: Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000. Materiały z sympozjum KUL, 6-7 grudnia 1999. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 2000 s. 187-206.

39. Przebaczenie i pojednanie w Pismach św. Franciszka. „Quaestiones selectae” 7:2000 nr 10 s. 21-44.

40. Jaki powinien być człowiek, który kontroluje innych? (Rozważania na przełomie wieków). „Kontrola Państwowa” Dwumiesięcznik Najwyższej Izby Kontroli. 45:2000 nr 6 s. 36-44.

41. Teologia moralna w Polsce w XVII wieku. „Roczniki Teologiczne” 48:2001 z. 3 s. 5-19.

42. Podręcznik teologii moralnej o. Gabriele Flori a Varceno. „Studia Franciszkańskie” 10:1999 (druk 2000) s. 31-46.

43. Wierność i niewierność w życiu konsekrowanym. „Życie konsekrowane” 8:2001 nr 2 s. 53-62.

44. Argument ekologiczny w bioetyce. W: Przykazania kościelne dzisiaj. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2001 s. 193-208.

45. Odpowiedzialność. „Kontrola Państwowa”. 46:2001 nr 3 s69-78.

46. Osoby konsekrowane rzecznikami ludzi ubogich. „Życie konsekrowane” 9:2001 nr 4 s. 87-95.

47. Modlitwa rozumiana jako rozmowa z Bogiem według pism Bł. Pio z Pietrelciny. W: W Kościele, z Kościołem i za Kościół. Red. J. Marecki. Kraków 2001 s. 85-112.

48. Ćwiczenia pokutne w nowicjacie kapucynów w XIX wieku. „Studia Franciszkańskie” 11:2001 s. 213-221.

49. Ojcostwo kapłana. W: Oblicza ojcostwa. Red. D. Kornas-Biela. Lublin 2001 s. 155-168.

50. Teologia wspólnoty. W: Communio consecrata. Red. K. Wójtowicz. Kraków 2002 s. 37-50.

51. Kapucyńskie pomoce dla spowiedników w XIX i XX wieku. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 3 s. 169-182. 

52. Działalność naukowo-dydaktyczna, pisarska i wydawnicza w Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów. W: W służbie pokoju i dobra. Jubileusz pięćdziesięciolecia odrodzenia Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Księga pamiątkowa. Red. R. Prejs. Warszawa 2002 s. 276-335.

53. Formacja do życia zakonnego w Prowincji Warszawskiej. W: W służbie pokoju i dobra. Jubileusz pięćdziesięciolecia odrodzenia Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Księga pamiątkowa. Red. R. Prejs. Warszawa 2002 s. 199-255.

54. O. Albin Szymański. W: W służbie pokoju i dobra. Jubileusz pięćdziesięciolecia odrodzenia Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Księga pamiątkowa. Red. R. Prejs. Warszawa 2002 s. 453-455.

55. Dobro wspólne. „Kontrola Państwowa” 47:2002 nr 3 s. 17-25.

56. Wspólnotowy i wspólnototwórczy charakter pracy osób konsekrowanych. „Życie konsekrowane”. 2002 nr 3 s. 28-37.

57. Działanie Ducha Świętego w nowym człowieku. W: Homo novus. Red. A. J. Nowak, T. Paszkowska. Lublin 2002 s. 277-286.

58. Św. Franciszek z Asyżu - patron ekologów. W: Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2002 s. 205-219.

59. A. Derdziuk, G. Wacławiak. Wychowanie do trzeźwości. W: Alkohol, alkoholizm i ja. Fundacja Rozwoju KUL. Lublin 2002 s. 53-76.

60. Kontrakty w podręcznikach moralistów kapucyńskich XIX i XX wieku. „Studia Franciszkańskie” 12:2002 s. 45-70.

61. A. Derdziuk, M. Kowalczyk. Standardy i procedury medyczne jako element systemu kontroli i troski o dobro wspólne. „Kontrola Państwowa” 47:2002 nr 6 109-116.

62. Tajemnica prawdy i miłosierdzia. W: Światło tajemnic różańcowych w nauczaniu Jana Pawła II. Red. Z. Jabłoński. Jasna Góra 2003 s. 93-105.

63. Franciszkańska teologia moralna (Zarys problematyki). „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 3 s. 69-81.

64. Etyczne aspekty posługi kapelana wojskowego. W: Wojna sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin 2003 s. 235-254.

65. Różaniec w życiu świętego Ojca Pio. W: Homo orans. T. 4. Modlitwa różańcowa. Red. J. Misurek, J. Popławski, K. Burski. Lublin 2003 s. 135-147.

66. Moralny wymiar abstynencji od napojów alkoholowych. W: Moralne aspekty choroby alkoholowej i profilaktyki. Red. A. Derdziuk, J. Karczewski. Zakroczym 2003 s. 71-84.

67. Nadzieja jako owoc głoszenia miłosierdzia. W: Nadzieje ludzkie i nadzieja chrześcijańska. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin 2003 ss. 167-186.

68. Formacja kaznodziejska w pierwszych wiekach Zakonu Kapucynów. „Studia Franciszkańskie” 13:2003 s. 77-88.

69. Posłuszeństwo konsekrowane. „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 6:2003 s. 53-66.

70. Mniej kontroli, więcej odpowiedzialności. „Kontrola Państwowa” 49:2004 nr 1 s. 76-82.

71. Jak mówić i jak nie mówić o ...? ...o miłości bliźniego. „Homo Dei” 64:2004 s. 89-94.

72. Wyobraźnia miłosierdzia. „Ethos” 17:2004 nr 1-2 s. 381-395.

73. Kapucyńskie dzieła miłosierdzia. W: Franciszkańska wyobraźnia miłosierdzia. Red. A. Baran. Lublin 2004 s. 109-128.

74. Banki zastawne. RT 51:2004 z. 3 s. 189-198.

75. Adwentowa radość Maryi. „Salvatoris Mater” 5:2003 nr 4 s. 157-167.

76. Formacyjny wymiar modlitwy uwielbienia. W: Modlitwa uwielbienia. T. 5. Homo orans. Red. J. Misiurek. Lublin 2004 s. 279-288.

77. Uniwersalizm powołania osób konsekrowanych. „Forum Teologiczne” 5:2004 s. 55-65

78. Bibliografie autorów kapucyńskich. „Studia Franciszkańskie” 14:2004 s. 197-210.

79. Cnoty Europejczyka. W: Pytania o wartości. U podstaw integracji europejskiej. Red. T. Syczewski, S. Mazur. Drohiczyn 2004 s. 45-58.

80. Miłosierdzie we wspólnocie zakonnej. W: Tajemnica Bożego Miłosierdzia w charyzmacie mariańskim. Red. J. Kumala. Licheń 2004 s. 197-214.

81. Prawdziwi reformatorzy. „Pastores” 2005 nr 1(26) s. 42-47.

82. Zagrożenia pobożności eucharystycznej. W: Eucharystia skarbem Rodziny Honorackiej. Red. A. Baran. Zakroczym: CDH 2005 s. 186-199.

83. Eucharystia w tajemnicy Trójcy Świętej. W: Odnowi oblicze ziemi. Konferencje. Red. W. Pęcherzewski. Lublin 2005 s. 49-55.

84. Trynitarny fundament życia moralnego. RT 52:2005 z. 3 s. 19-32.

85. Kapucyni w służbie nauk kościelnych. „Studia franciszkańskie” 15”2005 s. 265-276. 

86. Duchowe oblicze dorosłości. W: Lumen Christi tantum in Ecclesia. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin o. prof. dr hab. Antoniego Jozafata Nowaka OFM. Red. T. Paszkowska. Lublin Wydawnictwo KUL 2005 s. 275-284. 

87. Wada główna nieczystości. W: Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin Wydawnictwo KUL 2005 s. 323-336.

88. Bóg sprawiedliwy w praktyce rachunku sumienia. W: Oblicza sprawiedliwości. Red. A. Baran. Zakroczym CDH 2005 s. 223-234.

89. Kultura masowa jako wezwanie do głoszenia orędzia moralnego. W: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T. 3. Dyskusje, komunikaty, uzupełnienia, dokumenty końcowe. Red. K. Góźdź, K. Klauza. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 211-224.

90. Formacja formatorów. „Życie konsekrowane” 13:2005 nr 1(51) s..

91. Teologia moralna w procesie kształcenia kaznodziejów. W: Integralne kształcenie kaznodziei. Red. W. Broński. Lublin 2006 s. 219-231.

92. Sumienie ponad prawem? W: Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem. Red. A. Skorupa. Lublin 2006 s. 61-77.

93. Niewierność powołaniu jako krzyż Zgromadzenia. W: Powołanie honorackie. Red. A. Kruszyńska. Zakroczym 2006 s. 241-257.

94. Przesłanie papieża Jana Pawła II skierowane do rodaków w obronie życia poczętego. W: Pamięć i tożsamość kapłana w nauczaniu Jana Pawła II. Red. A. A. Napiórkowski. Kraków 2006 s. 77-88.

95. Eucharystyczny wymiar życia społecznego. W: Eucharystia. Dar Chrystusa dla Kościoła posłanego do świata. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2006 s. 75-89.

96. Moralna problematyka spowiedzi małżonków. W: Solidarni z rodziną. Red. Cz. Murawski. Sandomierz 2006 s. 105-117.

97. Nierygorystyczny konserwatyzm. RT 53:2006 z. 3 s. 71-84.

98. Formacja moralna a formacja sumienia. W: Formacja moralna formacja sumienia. Red. J. Nagórny, T. Zadykowicz. Lublin 2006 s. 13-33. 

99. Wezwanie do pokuty i nawrócenia. W: Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin 2006 s. 105-123.

100. Trudności w wyborze powołania. W: Błogosławiony ksiądz August Czartoryski. Patron trudnego powołania. Red. S. Wilk. Lublin 2006 s. 85-97.

101. A. Derdziuk, A. Zadroga. Bezrobocie jako wyzwanie dla podmiotów życia społeczno-gospodarczego. „Kontrola Państwowa” 51:2006 nr 6 s. 52-61.

102. Ks. Janusz Nagórny – teolog moralista. . „Ethos” 19:2006 nr 4(76) s. 222-231 (druk w 2007).

103. Ojciec Gabriel Jan Bartoszewski kapucyn. W: Śladami świętych. Księga pamiątkowa ku czci Gabriela Jana Bartoszewskiego OFMCap. Red. A. Derdziuk. Lublin 2007 s. 21-37.

104. Obraz brata mniejszego kapucyna. W: Śladami świętych. Księga pamiątkowa ku czci Gabriela Jana Bartoszewskiego OFMCap. Red. A. Derdziuk. Lublin 2007 s. 403-416.

105. A. Derdziuk, H. Jaworska. Muzeum w Nowym Mieście nad Pilicą i Izba Pamięci w Rywałdzie Królewskim. W: Śladami świętych. Księga pamiątkowa ku czci Gabriela Jana Bartoszewskiego OFMCap. Red. A. Derdziuk. Lublin 2007 s. 199-208.

106. Odrzucanie moralności w imię prawa. Wartości moralne w kontekście współczesnego sekularyzmu. Red. J. Gocko. Lublin 2007 s. 13-26.

 

IV. Hasła do Encyklopedii i Leksykonów

 

1. Franz Keller. Encyklopedia Katolicka. T.8 Lublin 2000 k. 1331.

2. Kłamstwo. Encyklopedia katolicka. T. 9 Lublin 2002 k. 181-183

3. Kompensacjonizm. Encyklopedia katolicka. T. 9 Lublin 2002 k. 479.

4. Kradzież. 2. Aspekt moralny. Encyklopedia katolicka. T. 9 Lublin 2002 k. 1135-1137.

5. Laksyzm. Encyklopedia katolicka. T. 10 Lublin 2004 k. 405.

6. Legalizm. Encyklopedia katolicka. T. 10 Lublin 2004 k. 647-648.

7. Leclercq Jacques. Encyklopedia katolicka. T. 10 Lublin 2004 k. 620-621.

8. Lehmkuhl August. Encyklopedia katolicka. T. 10 Lublin 2004 k. 683-684.

9.Cnoty. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005 s. 117-121.

10. Konsekracja zakonna. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005 s. 269-271.

11. Nawrócenie. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005 s. 56-358.

12. Powołanie (chrześcijańskie). W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005 s. 410-412.

13 Rady ewangeliczne. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005 s. 451-454.

14. Wady. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005 s. 563-565.

15. Zabójstwo. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005 s. 553-595.

16. Przebaczenie i pojednanie. W: Leksykon duchowości franciszkańskiej. Red. W. M. Michalczyk. Wyd. M Kraków Warszawa 2006 k. 1421-1428.

17. Roztropność. W: Leksykon duchowości franciszkańskiej. Red. W. M. Michalczyk. Wyd. M Kraków Warszawa 2006 k. 1555-1564.

18. Smutek. W: Leksykon duchowości franciszkańskiej. Red. W. M. Michalczyk. Wyd. M Kraków Warszawa 2006 k. 1703-1708.

19. Życzliwość. W: Leksykon duchowości franciszkańskiej. Red. W. M. Michalczyk. Wyd. M Kraków Warszawa 2006 k. 2049-2054.

20. Przebaczenie i pojednanie. W: Leksykon duchowości franciszkańskiej. Red. W. M. Michalczyk. Wyd. M Kraków Warszawa 2006 k. 1421-1428.

21. Roztropność. W: Leksykon duchowości franciszkańskiej. Red. W. M. Michalczyk. Wyd. M Kraków Warszawa 2006 k. 1555-1564.

22. Smutek. W: Leksykon duchowości franciszkańskiej. Red. W. M. Michalczyk. Wyd. M Kraków Warszawa 2006 k. 1703-1708.

23. Życzliwość. W: Leksykon duchowości franciszkańskiej. Red. W. M. Michalczyk. Wyd. M Kraków Warszawa 2006 k. 2049-2054.

24. Duchowość osób konsekrowanych. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. TN KUL Lublin 2006 s. 196-199.

25. Pokuty i pojednania sakrament. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. TN KUL Lublin 2006 s. 634-637.

26. Post. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. TN KUL Lublin 2006 s. 657-659.

27. Marnotrawstwo. Encyklopedia katolicka. T. 11. Lublin 2006 k. 1422-1423. 

 

V. Recenzje

 

1. Rec. R. Cantalamessa. Czystego serca. Tłum A. Gołębiowska. Warszawa 1994. „Homo Dei” 62:1994 nr 4 s. 111-112.

2. Rec. R. Cantalamessa. Siostra śmierć. Tłum. K. Homa. Kraków 1994. „Homo Dei” 64:1995 nr 3 s. 82-84.

3. Rec. Veritatis splendor. Przesłanie moralne Kościoła. Red. B. Jurczyk. Lublin 1994. „Roczniki Teologiczne” 43:1996 z. 3 s. 142-143.

4. Rec. S. Duranti. Pieśń Klary. Tłum A. Gołębiowska. Warszawa 1995 „W nurcie franciszkańskim” 5:1997 s. 177-179.

5. Rec. K. Demmer. Wprowadzenie do teologii moralnej. Tłum. A. Baron. Kraków 1996 „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 3 s. 167-169.

6. Rec. A. Cencini. Życie konsekrowane. Itinerarium formacyjne w drodze do Emaus. Tłum. Z. Kijas, B. Piotrowska. „Studia franciszkańskie” 8:1997 s. 393-395.

7. Rec. W. Bołoz. Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne. Warszawa 1997 ss. 240. „Roczniki Teologiczne” 45:1998 z. 3 s. 163-165.

8. Rec. H. Warachim. Kapucyn kapłan-robotnik. Kraków 1997. „Homo Dei” 58:1998 nr 3 s. 131-132.

9. Rec. T. Matura. Rekolekcje z ... Święty Franciszek z Asyżu. Tłum. M. Przepiórka. Kraków 1997. „Studia franciszkańskie” 9:1998 s. 391-393

10. Rec. R. Cantalamessa. Jezus Chrystus Święty Boga. Tłum. W. Polczyk. Wrocław 2000. „Homo Dei” 70:2000 nr 4 s. 137-139.

11. Rec. Józef Wróbel. Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów. 1999. „Roczniki Teologiczne” 48:2001 z. 3 s. 221-224.

12. Rec. Herausforderung Groβstadt. Neue Chancen für die Christen. Red. E. Purk. Frankfurt am Mein 19992. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 3 s. 193-194.

13. Rec. Jan Pili z Fano. Umiejętność jednoczenia duszy z Bogiem. Tłum. J. S. Kafel. Kraków 1998. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 3 s. 197-199.

14. Rec. S. Rosik. Moje chrześcijaństwo. Poznań 2000. „Homo Dei” 73:2003 nr 1 s. 175-176.

15. Rec. J. Kopciński. Polska teologia moralna XX wieku. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 3 s. 175-176.

16. Rec. J. Ratzinger. Duch liturgii. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 3 s. 197-199.

17. Rec. C. J. Wichrowicz. Zarys teologii moralnej w ujęciu tomistycznym. „Forum Teologiczne” Rocznik Wydziału Teologii UW-M 4:2003 s. 185-196.

18. Rec. D. Tettamanzi. Dizionario di bioetica. RT 51:2004 z. 3 s. 239-240.

19. Rec. R. Cantalamessa. Kontemplując Trójcę. RT 51:2004 z. 3 s. 240-241.

20. Rec. „Minores et subditi omnibus”. Tratti caratterizzanti dell’identità francescana. A cura di L. Padovese. Roma 2003. RT 51:2004 z.3 s. 242-243.

21. Rec. J. Bramorski. Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej. Studium teologicznomoralne. Pelplin Bernardinum 2004. RT 52:2005 z. 3 s. 183-185.

22. Rec. Notatki do ćwiczeń z etyki, czyli jak i po co odróżniać eutymię od eutanazji? Red. K. Marczewski. Lublin: AM 2003. RT 52:2005 z. 3 s. 185-186.

23. Rec. Michael S. Rose. Goodbye, good men. How liberals brought corruption into the Catholic Church. Washington: Regnery Publishing Inc. An Eagle Publishing Company 2002. RT 53:2006 z. 3 s. 185-186.

24. Rec. George Weigel. Odwaga bycia katolikiem. Kryzys, reforma i przyszłość Kościoła. Kraków: Wydawnictwo „M” 2005. RT 53:2006 z. 3 s. 187-188.

25. Rec. Rodzina w szkolnej profilaktyce uzależnień. Red. B. Kałdon, Z. Kwaśnik. Stalowa Wola 2005. RT 53:2006 z. 3 s. 188-190.

 

VI. Wstępy, wprowadzenia, głosy w dyskusji

 

1. Otwarcie sympozjum. W: Kapucyńska szkoła modlitwy i przepowiadania. Red. A. Derdziuk, J. Pyrek. Lublin 1997 s. 8-12.

2. Słowo od tłumacza. W: G. Bucci da Baggio. Zwyczajne oblicze Ojca Pio. Moje odwiedziny u o. Pio. Tłum . A. Derdziuk. Warszawa-Lublin 1999. s. 3-8.

3. Wstęp. W: Mistyka franciszkańska. Materiały z sympozjum duchowości. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999.

4. Wprowadzenie do Mszy św. W: Mistyka franciszkańska. Materiały z sympozjum duchowości. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999.

5. Powitanie uczestników sympozjum. W: Męczennicy miłości. Ojciec Pio i inni. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 15-17.

6. Wstęp. W: Męczennicy miłości. Ojciec Pio i inni. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 11-13.

7. Wprowadzenie. W: Radość chrześcijańska. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 7-10.

8. Kościół w Polsce w służbie życiu. Wprowadzenie i głos w dyskusji panelowej. W: Człowiek miłość rodzina. „Humanae vitae po 30 latach. Materiały z sympozjum KUL 3-4 grudnia 1998. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1999 s. 153-160.

9. Wprowadzenie. W: Franciszkańskie kierownictwo duchowe. Red. A. Derdziuk. Lublin 2000 s. 9-16.

10. Otwarcie sympozjum. W: Franciszkańskie kierownictwo duchowe. Red. A. Derdziuk. Lublin 2000 s. 19-21.

11. Homilia podczas Mszy św. w intencji Koła Przyjaciół Seminarium. W: Franciszkańskie kierownictwo duchowe. Red. A. Derdziuk. Lublin 2000, s. 99-102.

12. Wprowadzenie. W: A. Małyska. Dzieje sekcji Teologów Moralistów Polskich w latach 1958-2000. Lublin 2001 s. 9-13.

13. Wprowadzenie. W: L. Cossu. Błogosławiony brat Mikołaj z Gesturi. Tłum. J. Nadźwiecki. Warszawa 2000 s. 3-6.

14. Wprowadzenie. W: Etyczne aspekty choroby alkoholowej i profilaktyki. Red. A. Derdziuk, J. Karczewski. Zakroczym 2003 s. 9-16.

15. Słowo wstępne. W: R. Lucas Lucas. Bioetyka dla każdego. Częstochowa: Edycja św. Pawła 2005 s. 3-6.

16. Wprowadzenie. W: „Z ziemi włoskiej do Polski...”. Przybycie i zakorzenienie kapucynów w Polsce. Red. A. Derdziuk. Lublin 2006 s. 9-13.

17. Głos w dyskusji. W: Model awansu naukowego w Polsce. Zapis wystąpień oraz części debaty, które odbyły się w podczas konferencji w Krakowie dniach 17-18 marca 2006 r. Red. F. Ziejka. Kraków - Warszawa 2006 s. 109-110.

18. Wprowadzenie. W: Śladami świętych. Księga pamiątkowa ku czci Gabriela Jana Bartoszewskiego OFMCap. Red. A. Derdziuk. Lublin 2007 s. 7-9.

19. Dyskusja. W: W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II. Refleksja Wydziału Teologii KUL. Red. A. Czaja, L. Górka, J. Pałucki. Lublin 2007 s. 147-158.

 

VII. Sprawozdania

 

1. Sprawozdanie z ogólnopolskiego spotkania teologów moralistów polskich. Konstancin-Jeziorna „Roczniki Teologiczne” 43:1996 z. 3 s. 145-147.

2. Sprawozdanie z przebiegu sympozjum. W: Człowiek - Sumienie - Wartości. Materiały z sympozjum KUL 2-3 XII 1996 r. Red. J. Nagórny. A. Derdziuk. Lublin 1997 s. 203-207.

3. Szkoła modlitwy i przepowiadania - sprawozdanie z sympozjum. W: Kapucyńska szkoła modlitwy i przepowiadania. Red. A. Derdziuk, J. Pyrek. Lublin 1997 s. 121-132.

4. Sprawozdanie z sympozjum i dorocznego spotkania Sekcji moralistów polskich. Tuchów. „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 3 s. 183-190.

5. Sprawozdanie z sympozjum Sekcji Teologii Moralnej KUL na temat encykliki Evangelium vitae. „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 3 s. 181-182.

6. Teologia moralna dzisiaj. Spotkanie moralistów. W: Tożsamość i metodyka nauczania teologii moralnej. Materiały ze spotkania naukowego sekcji teologów moralistów polskich. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1997. s. 153-171.

7. Teologia moralna u kresu drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa. Przegląd Uniwersytecki KUL 10:1998 nr 1 s. 10,23.

8. Przemiany i wyzwania teologii moralnej u kresu drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa. „Ethos” 11:1998 nr 1-2 s. 360-364.

9. Sprawozdanie z sympozjum „Człowiek-Sumienie-Wartości”. „Roczniki Teologiczne” 45:1998 z. 3 s. 175-178.

10. Teologia moralna wobec współczesnych wyzwań Sympozjum w KUL. W: Teologia moralna u kresu drugiego tysiąclecia. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1998 s. 323-333.

11. Mistyka franciszkańska. Sprawozdanie z sympozjum. Ethos 11:1998 s. 311-314.

12. Zadania teologii moralnej wobec współczesnych zagrożeń. W: Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń. Materiały ze spotkania naukowego sekcji teologów moralistów polskich. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk OFMCap. Lublin 1999 s. 149-164.

13. Kapucyńscy przedstawiciele mistyki franciszkańskiej. W: Mistyka franciszkańska. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 139-148.

14. Sprawozdanie ze spotkania naukowego teologów moralistów polskich. Konstancin 7-9 czerwca 1998. „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 3 s. 199-205.

15. Człowiek – miłość – rodzina.”Humanae vitae po 30 latach”. Sprawozdanie z sympozjum sekcji teologii Moralnej KUL. „Ethos” 12:1999 nr 1-2 s. 439-445.

16. Instytut Teologii Moralnej. „Przegląd Uniwersytecki” 11:1999 nr 5 s. 9

17. Teologiczno-moralne wyzwania dla teologii moralnej. Sprawozdanie ze spotkania naukowego polskich teologów moralistów w Zakopanem. W: Wyzwania moralne przełomu tysiącleci. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 221-238.

18. Świadectwa świętości braci kapucynów w XX wieku. Sprawozdanie z sympozjum. „Ethos” 12:1999 nr 3 s. 233-237.

19. Świadkowie heroicznej miłości. W: Męczennicy miłości. Ojciec Pio i inni. Red. A.

Derdziuk. Lublin 1999 s. 237-248.

20. Problematyka radości i formacji do niej w seminarium. Sprawozdanie z konferencji rektorów w Paradyżu. W: Radość chrześcijańska. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 89-112.

21. Sprawozdanie z sympozjum. W: Człowiek miłość rodzina. „Humanae vitae po 30 latach. Materiały z sympozjum KUL 3-4 grudnia 1998. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1999 s. 385-398.

22. Sprawozdanie ze spotkania naukowego polskich teologów moralistów „Teologiczno-moralne wyzwania wielkiego jubileuszu”. „Roczniki Teologiczne” 47:2000 z. 3 s. 270-275.

23. Sprawozdanie ze spotkania naukowego Polskich Teologów Moralistów w Zakopanem w roku 2000. W: Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2001 s. 156-178.

24. Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej – 10 lat po Centesimus annus. Spotkanie naukowe Sekcji Teologów Moralistów Polskich. Ethos 14:2001 nr 4 s. 334-339.

25. Sprawozdanie z życia Seminarium. „Akta Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów” 4:1995 nr 4 s. 270-271.

26. Sprawozdanie z spotkania naukowego Sekcji Teologów Moralistów Polskich. Konstancin 11-13 czerwca 2001. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 3 s. 208-212.

27. Sprawozdanie z spotkania naukowego Sekcji Teologów Moralistów Polskich. W: Wartości u podstaw demokracji. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2002 s. 157-163.

28. Ogólnopolskie spotkanie Teologów Moralistów Warszawa 2002. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 3 s. 217-219.

29. „Życie zawsze jest dobrem”. Dzień świętości życia w Lublinie. Lublin, 25 III 2003. „Ethos” 16:2003 nr 1-2 s. 462-468.

 

VIII. Tłumaczenia z języków obcych

 

1. Plan generalny formacji ustawicznej Braci Mniejszych Kapucynów. Kongres Odpowiedzialnych za formację ustawiczną w Zakonie Kapucynów. Warszawa 1992. ss. 39.

2. Giovanni Bucci z Baggio, Zwyczajne oblicze Ojca Pio. Warszawa-Lublin 1999.

 

IX. Pozycje publicystyczne i okolicznościowe

 

1. Obecność Błogosławionego. „Trzeźwymi bądźcie. Biuletyn Braci Mniejszych Kapucynów poświęcony problematyce alkoholizmu”. 1988 nr 4 s. 29-30.

2. List polskich uczestników kongresu odpowiedzialnych za formację ustawiczną do braci Polskich Prowincji Kapucynów. „Akta Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów” 1:1992 nr 1 s. 5-9.

3. Ojciec Albin Stefan Szymański. „Akta Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów” 1:1992 nr 2 s. 43-45.

4. I Parafialne Dni Rodziny. „Ład”, dodatek „Ład rodzinie” nr 5:1994, lipiec 1994, s. IV.

5. Maryja w życiu narodu polskiego. „Za Franciszkiem” Biuletyn Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 1:1995 nr 1 s. 1-3.

7. Miłosierdzie Boże wyrazem troskliwej cierpliwości Ojca. „Za Franciszkiem” Biuletyn Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 2:1996 nr 2 s. 4-6.

8. Niezmienne zadania Solidarności. „Za Franciszkiem” Biuletyn Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 3:1996 nr 7 s. 28-31.

9. Seminarium Duchowne na Poczekajce. Z o. Andrzejem Derdziukiem, rektorem Seminarium Ojców Kapucynów w Lublinie, rozmawia red. Karol Klauza. Niedziela Lubelska. Dodatek do Niedzieli 39:1996 nr 17 s. I-II.

10. Przemówienie Rektora Seminarium podczas inauguracji roku akademickiego 1996/97 w Wyższym Seminarium Duchownym Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie. „Akta Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów” 5:1996 nr 3 s. 196-201.

11. Święci z klasztoru kapucynów w Lublinie. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” Cz. I 45:1997 nr 4 (26.01.1997) s. I i IV. Cz. II 45:1997 nr 5 (02.02.1997) s. I-II.

12. Dar serca dla chorego brata. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 47:1997 nr 7 (23.02.1997) s. II.

13. Apel Jasnogórski podczas spotkania z Rodziną Radia Maryja w Lublinie. „Za Franciszkiem” Biuletyn Franciszkanskiego Zakonu Świeckich 4:1997 nr 1 s. 3-4.

14. Żywy Kościół w Olajne na Łotwie. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 40:1997 nr 18 (04.05.1997) s. II.

15. Wigilia Paschalna. „Za Franciszkiem” Biuletyn Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 4:1997 nr 1 ss. 18-19.

16. Wychowywać dzisiaj po Bożemu. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 40:1997 nr 21 (25.05.1997) s. I i IV.

17. Jubileusz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 40:1997 nr 22 (01.06.1997) s. II.

18. Świadek rozdawania życia. Siostra Karolina Iwanowska. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 40:1997 nr 32 (10.08.1997) s. II.

19. [ks. Antoni Dobrowolski] Kłamstwo. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 40:1997 nr 38 (21.09.1997) s. III.

20. Świadkowie wiary ze Wschodu. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 40:1997 nr 38 (21.09.1997) s. II.

21. Rozmowy ze świętym. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 40:1997 nr 42 (19.10.1997) s. I.

22. [ks. Antoni Dobrowolski] Zaagażowanie i bierność. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 40:1997 nr 42 (19.10.1997) s. III.

23. Zmarł o. Benignus Sosnowski z Zakroczymia. „Niedziela” 40:1997 nr 48 (30.11.1997) s. 19.

24. Rachunek sumienia. W: Przez krzyż do Zmartwychwstania. Nawiedzenie Krzyża i księgi Pisma św. w rodzinach archidiecezji lubelskiej. Red. Cz. Krakowiak. Lublin 1998 s. 30-36.

25. Między mistyką a posługa kapucyńską. Z o. Andrzejem Derdziukiem OFMCap na temat sympozjum pt. Mistyka Franciszkańska rozmawiała Jolanta Koziej. „Gość Niedzielny” 75:1998 nr 25 s. 19.

26. Maryja wzorem dla Kościoła. „Z Maryją ku Wspólnocie” Pismo Parafii Archikatedralnej w Lublinie. 3:1999 nr 8 s. 4-24.

27.Czystość konsekrowana. „Niedziela młodych” 2002 nr 14 s. II-III. 

28. Dobrodziejstwo cnót. „Via consecrata” 1:1998 nr 1 s. 29-30.

29. Być człowiekiem. „Via consecrata” 1:1998 nr 2 s. 38-39.

30. Zawierzenie. „Via consacrata” 1:1998 nr 3 s. 48-49.

31. Wiara. „Via consacrata” 2:1999 nr 1 s. 15-16.

32. Ufność. „Via consacrata” 2:1999 nr 2 s. 49-50.

33. Zaufanie. „Via consacrata” 2:1999 nr 5 s. 33-34.

34. Miłość Boża. „Via consacrata” 2:1999 nr 7-8 s. 35-36

35. Miłość własna. „Via consacrata” 2:1999 nr 9 s. 29-31.

36. Miłość bliźniego. Via consacrata” 2:1999 nr 10 s. 25-26.

37. Posłuch, czyli gotowość uczenia się. „Via consacrata” 2:1999 nr 11 s. 30-31.

38. Napomnienie braterskie. „Via consacrata” 2:1999 nr 12 s. 21-23.

39. Pobożność. „Via consacrata” 3:2000 nr 1 s. 12.

40. Wolność. „Via consacrata” 3:2000 nr 3 s. 19-20.

41. Roztropność. „Via consacrata” 3:2000 nr 4 s. 26-27

42. Sprawiedliwość. Via consacrata” 3:2000 nr 9 s. 36-37.

43. Męstwo.Via consacrata” 3:2000 nr 10 s. 25-26

44. Umiarkowanie. „Via consecrata” 3:2000 nr 12 s. 27-28.

45. Hojność „Via consecrata” 4:2001 nr 12 s. 31-33.

46. Pokora. „Via consecrata” 4:2001 nr 2 s. 35-36.

47. Wstrzemięźliwość. „Via consecrata” 4:2001 nr 5 s. 40-41.

48. Uprzejmość „Via consecrata” 4:2001 nr 10 s. 24-25.

49. Przyjaźń „Via consecrata” 4:2001 nr 11 s. 43-45.

50. Łagodność „Via consecrata” 5:2002 nr 1 s. 30-31.

51. Skromność – „Via consecrata” 5:2002 nr 2 s. 26-28.

52. Czystość konsekrowana. „Via consecrata” 6:2003 nr 1 s. 29-33.

53. Ubóstwo konsekrowane. „Via consecrata” 6:2003 nr 2 s. 34-41.

54. Posłuszeństwo konsekrowane. „Via consecrata” 5:2002 nr 12 s. 17-26.

55. Zwyczajne oblicze Ojca Pio. „Trzeźwymi bądźcie” 11:1999 nr 5 s. 47-48.

56. Ksiądz Profesor Seweryn Rosik. „Przegląd Uniwersytecki” 12:2000 nr 6 s. 25.

Toż. Ksiądz Profesor Seweryn Rosik. ZN KUL2001 nr 1-2 s. 189-191.

57. Kapituła nadzwyczajna (współautor) „Trzeźwymi bądźcie” 11:1999 nr 6 s. 33-34.

58. Pytania o Trójcę. „Z Niepokalaną. Pismo Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Polsce” 6:2000 nr 4 s. 8.

59. Zupełnie inne Królestwo. Homilia na Uroczystość Chrystusa Króla. „Współczesna Ambona” 29:2001 nr 4 s. 84-87. 

60. O cnotach w życiu chrześcijanina. Rozmowa Michała Majeckiego z o. Andrzejem Derdziukiem. „Powołanie. Pismo alumnów WSD Sandomierz” 10:2002 nr 1 s. 35-39.

61. Rozważania o pokoju. Rozmowa Michała Majeckiego z o. Andrzejem Derdziukiem. „Powołanie. Pismo alumnów WSD Sandomierz” 11:2003 nr 3(35) s. 20-23.

62. Nie zawłaszczać. „Pastores” 2002 nr 4(17) s. 169-172.

63. Włożył na mnie ręce. „Ethos” 16:2004 nr 3-4 s. 492-496.

64. Kazanie w Serpelicach 03.10.2004. „Wiadomości diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie” 17:2004 nr 1 s. 91-95.

65. Przekazał mi dar kapłaństwa. „Gość niedzielny. Gość lubelski” 82:2005 (24 IV 2005) nr 17 s. VII.

66. Zawdzięczam mu największy dar mego życia. „Niedziela Lubelska” 48:2005 (17 IV 2005) nr 16 (562) s. II; „Via consecrata” 8”2005 nr 10 s. 43-44.

67. Świadek pięknego kapłaństwa. „Itinerarium” 2005 nr 1 s. 73-75.

68. Kazanie na uroczystości złotego jubileuszu profesji zakonnej ojca biskupa Pacyfika Antoniego Dydycza OFMCap. Nowe Miasto nad Pilicą, 14.08.2005. „Wiadomości diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie” 18:2005 nr 2 s. 101-104.

69. Radość i trud posłannictwa. „Nasz Dziennik” 21-22 października 2006 s.16-17.

70. Homilia na śluby wieczyste braci z zakonu kapucynów. W: J. Bońkowski. Słowo Boże na Białorusi. Międzyrzec 2006 100-103.

71. A. Derdziuk. Jan Paweł II w Polsce. W:Jan Paweł II w Lublinie 9 czerwca 1987. Red. Z. Nestorowicz. Lublin: Gaudium 2007 s. 19-21.

72. A. Derdziuk. Święcenie kapłańskie w Lublinie. W:Jan Paweł II w Lublinie 9 czerwca 1987. Red. Z. Nestorowicz. Lublin: Gaudium 2007 s. 151-183.

73. A. Derdziuk. Moja więź z Janem Pawłem II. W:Jan Paweł II w Lublinie 9 czerwca 1987. Red. Z. Nestorowicz. Lublin: Gaudium 2007 s. 190-195.

 

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2012, godz. 09:19 - Ewa Zięba