Katedra Rachunkowości – rys historyczny i stan aktualny

 

Katedra Rachunkowości w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie została powołana w 1998 roku.

Wniosek w sprawie utworzenia Katery Rachunkowości skierował do Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL ówczesny Kierownik Instytutu Ekonomii KUL, prof. dr hab. Tomasz Gruszecki (pismo nr 13/98/WNS/E z dnia 26 marca 1998 roku). Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki wnioskował o powierzenie funkcji Kierownika Katedry dr hab. Henrykowi Ronkowi.

Katedra Rachunkowości została powołana w 1998 roku, a jej pierwszym Kierownikiem został dr hab. Henryk Ronek, zatrudniony w KUL na drugim etacie (równocześnie Kierownik Katedry Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie).

Od 1 października 1999 roku w Katedrze Rachunkowości zatrudniono wówczas jeszcze mgr Katarzynę Żuk – jako jednego z pierwszych pracowników Katedry. 1 października 2004 roku dr hab. Henryk Ronek odszedł z etatowej pracy w KUL, a jednocześnie pracę w Katedrze rozpoczęła pracę dr Alicja Oniszczuk. 1 czerwca 2009 roku w Katedrze Rachunkowości Instytutu Ekonomii i Zarządzania WNS KUL zatrudniono dr hab. Helenę Żukowską, a w roku 2010 dr Marzenę Wronę, która przeniosła się do Katedry Rachunkowości z innej jednostki organizacyjnej Instytutu Ekonomii i zarządzania WNS KUL.

Według stanu na 31.12. 2013 roku w Katerze Rachunkowości zatrudnione były 4 osoby, Dr hab. Helena Żukowska prof. KUL, dr Alicja Oniszczuk, dr Marzena Wrona i dr Katarzyna Żuk

Katedra Rachunkowości prowadzi pracę dydaktyczną, naukową i organizacyjną. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej, rachunkowości zaawansowanej, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, metod oceny projektów inwestycyjnych, proseminaria i seminaria z różnych zakresów rachunkowości.

Katedra Rachunkowości organizuje (współorganizuje) konferencje naukowe we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, zarówno innymi uczelniami (Politechnika Lubelska), jak i zawodowymi organizacjami księgowych (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Lublinie) i biegłych rewidentów (Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Oddział Regionalny w Lublinie).

Pokłosiem organizowanych konferencji naukowych są publikacje książkowe takie jak:

 1. Zawartość informacyjna polityki rachunkowości, (red.) H. Żukowska, B. Sawicka, Wyd. KUL 2012, ss. 416.

 2. Polityka rachunkowość w teorii i praktyce (red.) M. Wrona, W. Janik, Wyd. KUL 2012, ss. 240.

 3. Polityka rachunkowości a jakość sprawozdania finansowego, (red.) D. Mikulska, Wyd. KUL 2012, ss. 200.

 4. Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, (red.) H. Żukowska, W. Janik, Wydawnictwo KUL 2012, ss. 490.

Zainteresowania pracowników Katedry Rachunkowości skupiają się na takich obszarach rachunkowości jak:

 1. rachunkowość mikro, małych i średnich firm,

 2. polityka rachunkowości,

 3. księgowe i podatkowe ujęcie kosztów i przychodów,

 4. rachunkowość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

 5. sprawozdawczość finansowa,

 6. audyt wewnętrzny,

 7. narzędzia rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach.

Pracownicy Katedry Rachunkowości publikują swoje prace naukowe w monografiach z zakresu rachunkowości, w czasopismach specjalistycznych np. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, w zeszytach naukowych wielu polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Katowicach, czy Zeszytach Ekonomii i Zarządzania KUL.

Z udziałem pracowników Katedry były organizowane studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i rachunkowości funduszy europejskich. W roku akademickim 2012/2013 zostały uruchomione studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków oraz finansów i zarządzania w administracji publicznej. Do tych dwóch specjalności studiów podyplomowych w 2013/2014 planowane są studia w zakresie zarządzania i analizy sprzedaży.

Pracownicy katedry aktywnie włączyli się do przygotowywanych programów studiów na prowadzonej od roku akademickiego 2013/2014 specjalności na kierunku Ekonomia II stopnia z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa.

Opracowanie: Helena Żukowska

Katarzyna Żuk

Autor: Helena Żukowska
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2014, godz. 11:20 - Helena Żukowska