Prof. dr hab. Stanisława Steuden

 

 Stopnie naukowe, rok uzyskania, miejsce:

 

Studia  na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1970 -1975;  specjalizacja filozoficzno-psychologiczna; magisterium z filozofii chrześcijańskiej – specjalizacja filozoficzno – psychologiczna  w 1975 roku;  tytuł pracy magisterskiej: Analiza psychologiczna zachowania dwuosobowych grup w sytuacjach konfliktowych - Promotor: Ks Prof. dr hab. Zdzisław Chlewiński

 

 Doktorat w zakresie specjalizacji filozoficzno-psychologicznej w KUL w 1982 roku; tytuł rozprawy:  Analiza psychologiczna dynamiki syndromu poczucia zmiany osobowości w przebiegu schizofrenii wczesnej – Promotor Prof. dr hab. Zenomena Płużek

 

Habilitacja w zakresie psychologii klinicznej w 1998 roku w KUL; na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej. Dynamika zmian osobowości u osób z rozpoznaną schizofrenią. Badania długofalowe. Lublin. Redakcja Wydawnictw Katolickiego  Uniwersytetu Lubelskiego.1997.

 

Tytuł profesora nauk humanistycznych w 2012 roku ; na podstawie dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego oraz ksiązki pt. Psychologia starzenia sie i starości. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN. (2011).

 

Zakres dotychczas prowadzonych zajęć dydaktycznych:

 

●      psychologia kliniczna dorosłych – wykład

●      wprowadzenie do psychologii klinicznej dorosłych – wykład

●      teorie osobowości - wykład

●      wybrane zagadnienia z psychologii sądowej – wykład fakultatywny

●      wybrane zagadnienia z zaburzeń zdrowia psychicznego - wykład fakultatywny

●      proseminarium z psychologii klinicznej

●      seminarium magisterskie z psychologii klinicznej dorosłych

●      seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dorosłych

●      diagnostyka inteligencji dzieci, młodzieży i dorosłych - ćwiczenia

●      diagnostyka osobowości – ćwiczenia

●      diagnostyka zaburzeń psychicznych – ćwiczenia

●      psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – ćwiczenia

●      psychologia kliniczna dorosłych – ćwiczenia

●      poradnictwo psychologiczne – ćwiczenia

 

  

Informacja o kształceniu kadry naukowej

 

Promotorstwo 28 obronionych rozpraw doktorskich:

1. Olszewski  J. (2002, obrona: 25.06) Sposoby radzenia sobie ze stresem u osób z zaburzeniami nerwicowymi lękowymi. Recenzenci: prof. dr hab. P. Oleś KUL; dr hab. D. Kubacka-Jasiecka prof. UJ.

2. Nowak Katarzyna  (2003, obrona 06.03 ). Poczucie jakości życia u osób chorych psychicznie.

Recenzenci:  prof. dr hab. K. de Walden-Gałuszko UG, ks.  dr hab.K.Popielski, prof. KUL .

3. Pilszyk Anna (2003, obrona: 03.06). Psychologiczna analiza zachowania w przedstarczych i starczych zespołach otępiennych. Recenzenci: prof. dr hab. G. Chojnacka-Szawłowska; prof. dr hab. A. UG; Sękowski KUL.

4. Nowak Paweł (2004, obrona: 21.01). Narcyzm a funkcjonowanie psychospołeczne. Badania młodzieży akademickiej. Recenzenci: prof. dr hab. K.Pospiszyl, prof. dr hab. P. Oleś KUL.

5. Tomaszewska Izabela (2004, obrona: 22.01). Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem u kadry wojskowej. Recenzenci: dr hab. N. Ogińska-Bulik, prof. UŁ; prof. dr hab. J. Terlak. UKSW.

6. Kuncewicz Dariusz (2004, obrona: 19.02). Osobowościowe uwarunkowania przynależności do alternatywnych grup religijnych. Recenzenci: dr hab. Z.Gaś, prof. UMCS; prof. dr hab. M. Braun-Gałkowska KUL.

7. Kosmala Elwira (2004, obrona: 26.05). Wybrane uwarunkowania radzenia sobie z cukrzycą. Badania empiryczne młodzieży. Recenzenci: prof. dr hab. W. Pilecka UJ; prof. dr hab. med. E. Tuszkiewicz-Misztal, UM, Lublin- .

8. Szymona Katarzyna (2004, obrona: 07.10). Psychologiczna analiza doświadczeń rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. Recenzenci: prof. dr hab. M. Semczuk; UM Lublin; prof. dr hab. M. Braun-Gałkowska KUL.

9. Janowski Konrad (2004: obrona 29.09). Osobowościowe uwarunkowania efektywności radzenia sobie ze stresem choroby. Badania empiryczne osób chorych na łuszczycę. Recenzenci: prof. dr hab. n. med. G. Chodorowska, UM, Lublin; dr hab. W. Łosiak, prof. UJ.

10. Gałkowska-Jakubik Maria (2005: obrona 04.05). Syndrom wzrostu i rozpadu a postawy być i mieć.

Recenzenci: prof. dr hab. S. Popek,UMCS  dr hab. M. Straś-Romanowska. Prof. UWr. 

11. Mącik Dorota. (2005: obrona 09.06). Osobowościowe uwarunkowania skłonności do zakupów nieplanowanych. Recenzenci: prof. dr hab. B. Zawadzki UW;   dr hab. S.Tucholska,  prof. KUL.

12. Kuryłowicz Joanna. (2005: obrona 13.10). Radzenie sobie z własna chorobą. Badania psychologiczne pacjentów z zespołem bólowym korzeniowym. Recenzenci: prof. dr hab. R. Kościelak UG; dr hab. J. Tylka, prof. UKSW.

13. Bereza Bernarda (2006: obrona 19.01). Doświadczanie własnej choroby przez pacjentów dializowanych. Recenzenci: dr hab. B.Pilecka, prof. UJ;  ksdr hab. K. Popielski . prof. KUL.

14. Ks. Radacki Artur (2006: obrona 21.06 ).  Psychologiczna analiza syndromu wypalenia u księży. Recenzenci: dr hab. S. Tucholska prof. KUL, dr hab. N. Ogińska-Bulik, prof. UŁ.

 15. Sękowska-Pratkowska (2006: obrona 21.11). Osobowościowe uwarunkowania obrazu własnej choroby. Badania pacjentów kardiologicznych. Recenzenci: prof. dr hab. J.Tylka UKSW, prof. dr hab. M. Braun-Gałkowska KUL.

16. Kaleta Kinga (2007: 04.10). Struktura rodziny a społeczne funkcjonowanie dorastających dzieci. recenzenci: prof. dr hab. M. Braun-Gałkowska KUL, dr hab. M. Ryś prof. UKSW (pierwszym promotorem był Ks. prof. dr hab. W. Prężyna, przejęłam funkcję drugiego promotora)

17. Marta Dominika Brachowicz. (2008: obrona 11.03). Psychologiczne uwarunkowania radzeniasobie ze stresem niepłodności. Recenzenci: prof. dr hab. G. Dolińska-Zygmunt, prof. dr hab. UWr; Prof. KUL, dr hab.  S.Tucholska KUL.

18. Dorota Kuncewicz. (2008: obrona 28.10). Strategie rozwiązywania konfliktów w parach narzeczeńskich a wzory relacyjne w rodzinie pochodzenia. Recenzenci: prof. dr hab. Cz. Czabała; prof. dr hab. .P. Oleś KUL.

19. Monika Sadowska. (2009: obrona 14.01). Psychospołeczne uwarunkowania syndromu wyczerpania sił u rodziców w sytuacji choroby psychicznej ich dziecka. Recenzenci: prof. UMCS dr hab. G.Kwiatkowska UMCS;  dr hab. I. Niewiadomska prof. KUL.

20. Małgorzata Kostek. (2009: obrona 12.01). Poczucie zmiany psychospołecznego funkcjonowania u wolontariuszy hospicjum dla dzieci. Recenzenci: ks. dr hab. J. Bielecki prof. UKSW, prof. dr hab. A.Sękowski KUL.

21. Małgorzata Brzezińska (2010: obrona 28.05). Psychospołeczne uwarunkowania pro aktywnych zachowań zaradczych w okresie późnej dorosłości. Recenzenci: prof. dr hab. M. Braun-Gałkowska KUL, prof. dr hab. R. Ossowski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

22. Katarzyna Mariańczyk (2010: obrona 22.06). Psychospołeczne uwarunkowania zachowań prozdrowotnych kobiet w profilaktyce onkologicznej. Recenzenci: dr hab. E.Starosławska Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, dr hab. W. Otrębski prof. KUL.

23. Rafał Bartczuk (2011: obrona 01.12). Religijność a ocena własnej choroby. Badania osób chorych na astmę oskrzelową. Recenzenci: Prof. dr hab. Władysław Łosiak, UJ; Prof. KUL, dr hab. Jacek Śliwak

24. Andrzej Sereda (obrona 16. XII, 2011).  Osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem studiowania. Badania Studentów Wydziału Lekarskiego. Recenzenci:  Prof. Dr hab. Zofia Ratajczak (UŚ); prof., dr hab. Zbigniew zaleski KUL.

25. Joanna Kuczmarska (obrona 19. XII, 2011).Uwarunkowania poczucia stygmatyzacji chorych na łuszczycę.(Obrona: 2011.19.XII). recenzenci: Prof. KUL, dr hab. Wojciech Otrębski,  Prof. dr hab. Anna Zaleska UM, Łódź.

26.  Beata Kasperek-Zimowska (obrona 20.01. 2012).  Osobowościowe korelaty radzenia sobie matek w sytuacji opieki nad dorosłym dzieckiem przewlekle chorym na schizofrenię. Recenzenci: Prof. Czesław Czabała, WSPS, Warszawa  Prof. Piotr Oleś., KUL.

27. Chemperek Agnieszka (obrona 30.03. 2012). Podmiotowe korelaty sposobów adaptacji do sytuacji rodzinnej żon mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Recenzenci: Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, Dr hab. Barbara Harwas-Napierała UAM, Poznań.

28. Muller Diana. (obrona: 21.05.2012). Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania studentów niepełnosprawnych słuchowo w relacjach interpersonalnych. Recenzenci:  Prof. Władysława Pilecka, UJ Kraków, Prof. KUL, Kazimiera Krakowiak, KUL.

 

 Prace magisterskie: promotorstwo ponad 200 prac magisterskich z psychologii

 

Staże naukowe:

1.      Katolicki Uniwersytet w Nijmegen (Holandia – 1981,.1984)

2.      Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia, 1986)

3.      Uniwersytet Lwowski (wykłady 2006-2007)

4.      Anglia - ośrodki akademickie: Londyn (2007, 2008; 2009,2011,2012) 

 

Staże kliniczne

 

Szpital Psychiatryczny w Lublinie - Abramowicach

 Klinika Dermatologiczna AM w Lublinie

 Klinika Okulistyczna AM w Lublinie

 Sąd Metropolitalny w Lublinie    

           

Pełnione funkcje i praca organizacyjna w KUL

 

· Sekretarz Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL  1998-1999

·  Dyrektor Instytutu Psychologii od 1999 do 2008 roku

·  Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej od 2004 roku

. kurator Żeńskiego Domu Akademickiego KUL

·  od 2003 Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej, 0d 2012 jej przewodniczący .

· Od 1998 roku Członek Korespondent Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

· Członek komisji powołanej przez Senat KUL J.P.II ds. przygotowania projektu regulaminu organizacyjnego administracji. (2006)

· 2009 - 2011 kierownik Podyplomowych Studiów  z Psychologii Klinicznej: Diagnoza i Elementy Pomocy Psychologicznej  w KUL (studia przeznaczone są wyłącznie dla osób z tytułem magistra psychologii

· Kierownik Działu Nauk Społecznych Encyklopedii Katolickiej

 

 Funkcje pełnione w instytucjach naukowych poza KUL

  

●Członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej UKA w latach 2005 do 2010 oraz członek komisji UKA powołanej  w 2010 na kolejną kadencję

●  Członek Komitetu Programowego i Organizacyjnego XXXI Zjazdu Naukowego PTP Lublin 5-8 września 2002.

· Przedstawiciel Polski w Institute for Positive Disintegration in Human Development (Instytut Dezintegracji Pozytywnej w Rozwoju Człowieka)  Plantation, Florida  USA 

·  Członek Rady Programowej Postępów Psychiatrii i Neurologii

● Członek Rady Programowej Świat i Słowo: filologia - nauki społeczne – filozofia – teologia

● Członek honorowy Lubelskiego Regionalnego Zespołu Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego

● Przewodnicząca  Rady Naukowej Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie od 2005 roku

● Członek Korespondent Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

● Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

.  Członek komitetu naukowego serii wydawniczej nt.: Psychologia wobec współczesności wydawanej przez Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa.

●Członek Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Lublinie

● Członek Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Chorych na Łuszczycę

 

Publikacje książkowe

 ·   autorstwo całej pracy

1. Steuden S. (1997). Dynamika zmian osobowości u osób z rozpoznaną schizofrenią. Badania długofalowe. Lublin. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

2. Steuden S. (2009). Szczęśliwi po pięćdziesiątce. Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.(popularno-naukowa).

3. Steuden S. (2011). Psychologia starzenia się i starości.  Warszawa. PWN.

 

·  redakcja (współredakcja)

1. Steuden S. (1992). (red.).  Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Lublin. Norbertinum.

2. Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002). (red.). Jak świata mniej widzę. Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ss. 247

3. Steuden S., Ledwoch M. (red.). (2005). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Problemy człowieka chorego. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL. ss. 211

4. Steuden S., Okła W. (red.). (2006). Jakość życia w chorobie.  Lublin. Wydawnictwo. KUL. ss.220

5. Steuden S., Marczuk M. (red.). (2006). Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin. Wydawnictwo KUL. ss.440

6. Oleś P., Steuden S. (red.). (2006). Kolokwia Psychologiczne. Neuronauka. Tom 14. Komitet Nauk Psychologicznych PAN.. Warszawa. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN. ss. 211.

7. Steuden S., Oleś P. (2006). Życie jako zadanie. Lublin. Wydawnictwo KUL.

8.Steuden S., Tucholska S. (2009).(red.). Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. Lublin. Wydawnictwo KUL. 

9. Steuden S.,  Janowski K. (2009). (red.). Psychospołeczne konteksty doświadczania straty.  Lublin. Wydawnictwo KUL.

10. Janowski K., Steuden (2009). (red). Biopsychosocial aspects of health and disease. (Vol. 1).  Lublin. Wydawnictwo Gaudium.

11. Janowski K., Steuden (2009). (red). Biopsychosocial aspects of health and disease. (Vol.2).    Lublin. Wydawnictwo Gaudium.

12.Steuden S., Stanowska M., Janowski K.  (2011). (red.). Starzenie się z godnością. Lublin. Wydawnictwo KUL.

13.Rzechowska E., Steuden S., Musiał D., Rydz E., Tatala M. (2011). (red.). Contemporary interpretations and applications of the theory of positive disintegration. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL.

14. Janowski K., Steuden S. (2011). (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Lublin. Wydawnictwo Gaudium.

15. Szymona-Pałkowska K., Gałkowska-Bachanek M., Steuden S. (2011). (red.). O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego. Tom I. Lublin. CPPP Scientific Press.

 

Artykuły opublikowane w czasopismach recenzowanych

  

·  w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR)

 

1. Janowski K., Steuden S. (2008). Severity of psoriasis and health-related quality of life: the moderating effects of temperament. British Journal of Dermatology. 158. 633-635. (45 pkt)

2.  Janowski K., Steuden S., Kuryłowicz J. (2010).Factors accounting for psychosocial functioning in patients with low back pain. European Spine Journal. 19. 4. 613-623.  (30 pkt)

3. Janowski K., Steuden S., Pietrzak A., Krasowska D., Kaczmarek Ł., Chodorowska G. (2012). Social support and adaptation to the disease in men and women with psoriasis. Archives of Dermatological Research,304. 421-432. (30pkt).

4. Janowski  K., Steuden S., Bogaczewicz J. (2013) Clinical and Psychological  Characteristics of psoriasis       patients reporting various frequencies  of pruritus. International Journal of Dermatology. (20p)

5.Janowski K., Steuden S., Bereza B. (2014). The Polish Version of Skindex-29: psychometric properties of an instrument to measure quality of life in dermatology. Postępy Dermatologii i Alergologii. XXI.1.12-20. (15p). JCR.

6.Janowski K., Steuden S. (2014). The temperament risk factor, disease severity and quality of life in patients with psoriasis. Annales of Dermatology. (artykuł po recenzji, przyjęty do druku). (15p). JCR.

7. Szymona-Pałkowska K., Kraczkowski J., Janowski K., Steuden S., Bakalczuk G., Bakalczuk Sz., Adamczuk J.,Robak J.. Wybrane uwarunkowania jakości życia u kobiet z nietrzymaniem moczu. Przegląd Menopauzalny. (artykuł po recenzji przyjęty do druku) (15p) JCR.

 

·    w czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra właściwego do spraw nauki

1. Steuden S., Steuden M. (1978). Z zagadnień dominacji półkul mózgowych. Roczniki Filozoficzne. T. XXVI. 4. 153-162.

2. Steuden S. (1979). Analiza psychologiczna zachowania się osób zrównoważonych i niezrównoważonych emocjonalnie w sytuacjach konfliktowych. Przegląd Psychologiczny. T. XXII. 3. 507- 515.

3. Tucholska S., Steuden S. (1990). Inwentarz do pomiaru lęku u dzieci – STAIC i jego polska wersja. Psychologia wychowawcza. 1-2. 50-58.

4. Steuden S., Tucholska S. (1993). Skala Inteligencji Wechslera–Bellevue w diagnostyce organicznego  uszkodzenia mózgu. Analiza kazuistyczna. Roczniki filozoficzne KUL. 41. 4. 107-126.

5. Steuden S. (1983). Współczesne koncepcje depersonalizacji. Zdrowie psychiczne. 4. 30-37.

6. Steuden M., Steuden S. (1984). Analiza niektórych psychicznych reakcji chorych na stwardnienie rozsiane. W: S. Sobocki (red.). Rocznik Nauk Medycznych. T. 7. Przemyśl. Sekcja Nauk Medycznych.

7. Steuden S. (1985). Poczucie zmiany schematu i obrazu własnego ciała w schizofrenii. Zdrowie psychiczne. 1. 42-51.

8. Braun–Gałkowska M., Steuden S. (1985). Projekcja niepokoju w rysunku. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. 2-3. 85-94.

9. Braun–Gałkowska M., Steuden S. (1987). Projekcja niepokoju w rysunkach dzieci. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. 4. 67-76.

10. Steuden S., Steuden M. (1993). Encefalopatia jako warunek orzekania nieważności związku małżeńskiego. W: W. Góralski (red.). Ius Matrimoniale. Ze studiów nad kościelnym prawem małżeńskim. T. IV. Lublin. KUL. 74-81.

11.  Steuden S., Steuden M. (1994). Padaczka jako problem studentów szkół wyższych o profilu pedagogicznym. Przegląd wybranych zagadnień medycznych i psychologicznych na kanwie analizy przypadku. Studia Płockie. T. XXI. Płock. Płockie Wydawnictwo Diecezjalne. 83-88.

12. Steuden S., Okła W. (1997). Profesor Zenomena Płużek. Uczony, badacz, nauczyciel. Roczniki Filozoficzne. T. XLV. 4. 5 -25.

13. Steuden S. Janowski K. (2000). Choroby dermatologiczne a zaburzenia psychiczne. Przegląd Dermatologiczny. 3. 257-261.

14. Nowak P. Steuden S. (2000). Narcyzm jako czynnik modyfikujący twórcze aspekty osobowości. Czasopismo Psychologiczne. Psychological  Journal. 6. 1-2. 19-24.

15. Steuden S.,  Janowski K. (2001). Zastosowanie Kwestionariusza SKINDEX do pomiaru jakości życia u pacjentów z łuszczycą. Przegląd Dermatologiczny. 1.88. 41- 48.

16. Steuden S. Janowski K. (2002). Schorzenia psychodermatologiczne. Przegląd Dermatologiczny. 3.89. 175-183.

17. Steuden S., Musiał D. (2003). Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Positive Disintegration: The Theory of The Future. Fort Lauderdale (USA). 7-10. 2002. Roczniki Psychologiczne. T.6. 173-176.

18. Steuden S. (2003). Poczucie ludzkiej godności w doświadczaniu choroby psychicznej. Świat i Słowo. Świat wobec wartości. Nr 1. 17-27.

19. Semczuk M., Steuden S., Szymona K. (2004). Ocena nasilenia i struktury stresu u rodziców w przypadkach ciąży wysokiego ryzyka. Ginekologia Polska. 75. 6. 417-424.

20. Janowski K., Kuryłowicz J., Steuden S. (2005). Psychosocial Functioning Questionnaire for Patients with Low Back Pain: development and psychometric properties. Archives of Medical Science. Vol. 1. 3. 157-162. 

21. Bogaczewicz J., Kuryłek A., Sysa-Jędrzejowska A., Woźniacka A.. Janowski K., Steuden S. (2007). Aspekt psychologiczny w leczeniu chorób skóry. Dermatologia Kliniczna. 9. 263-267.

22. Kuryłek A., Steuden S., Bogaczewicz J., Sysa-Jędrzejowska A. (2008). Uwarunkowania jakości życia chorych na twardzinę układową. Reumatologia. 46, 2, 84-90.

23. Sawicka J., Steuden S., Ledwoch M. (2010). Odczytywanie emocji przez osoby chore na depresję. Postępy Psychiatrii i neurologii. 19. 2. 121-126.

24. Mariańczyk K., Steuden S. (2011). Oczekiwania oraz intencje zachowań zdrowotnych jako czynniki warunkujące wykonywanie profilaktyki cytologii w grupie kobiet po 45 roku życia. Psychoonkologia. 2. 55-64.

25. Okła W., Steuden S., Ledwoch M. (1999). Recenzja książki pt. "Wprowadzenie do Kwestionariusza MMPI - 2". Oprac. Tomasz Kucharski, Jerzy Gomuła. Toruń: Pracownia psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości 1998, ss. 191. Przegląd Psychologiczny. 42.4. 195-198.

26. Kasperek-Zimowska B. Steuden S., Charzyńska K. (2013). Mothers’ personality and doping in the situation of carrying for adult child with schizophrenia. Postępy Psychiatrii i Neurologii. (6p). B.

 

 ·   w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym

1. Steuden S., Szwajgier-Stączek J. (2004). Poczuttia samotnosti u chworych na depresiju. Psychologiczni Perspektywy. Psychological Prospects.  V.5. s.125-137.

2. Steuden S., Oleś P. (2004). Pro pidwyszczennia jakosti żyttia chworych  iz  poruszeniamy zoru: programa psychomedycznych wplywiw. Psychologiczni Perspektywy. Psychological Prospects. Vol. 6. 133-150.

3. Pietrzak A., Janowski K., Łopatyński J., Chodorowska G., Ignatowicz A., Steuden S., Witczak A., Krakowska D., Lotti O.M. (2006).  Psoriasis and heart. Something new under the sun. Giornale Italiano di Dermatologia e Wenerologia. 141: 457-463. 

4. Steuden S., Oleś P. (2006). Wprowadzenie. W; Oleś P., Steuden S. (red.). Kolokwia Psychologiczne. Neuronauka. Tom 14. Komitet Nauk Psychologicznych PAN. Warszawa. Wydawnictwo Instytutu Psychologii. 5-9.

5. Janowski K., Steuden S., Kuryłowicz J., Nieśpiałowska-Steuden M. (2007). Skala Oceny Własnej Choroby: narzędzie pomiaru percepcji sytuacji choroby. Szkala ocinky swojeji chworoby jak zasib wymiriuwannia spryjmannia sytuacii chworinnia   Psychologiczni Perspektywy  (Psychological Prospects) Vol.10. 104-118. 

6. Okła W., Steuden S. (1998). Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia. Roczniki Psychologiczne. KUL. T.1. 119-130.

7. Okła W., Steuden S. (1999). Strukturalne i dynamiczne aspekty zespołu wypalenia w zawodach wspierających.  Roczniki Psychologiczne. KUL .T. II. 5-17.

 

Rozdziały w książkach

·    o zasięgu międzynarodowym

1. Steuden S. (2002). Positive Disintegration as a Psychological Crisis of Personality. In: N. Duda (Ed.). The proceedings of the Fifth  International Conference on the theory of positive disintegration. FT. Lauderdale. 113-138.

  •  o zasięgu      krajowym

1. Steuden S. (1986). Z zagadnień schizofrenii. W: Z. Babska, A Biela, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. Lublin. RW KUL. 341-405.

2.  Steuden S. (1988). Self  concept in early schizophrenic patients. In: A. Biela, Z. Uchnast(ed.).. Problems with the self in psychology. Lublin-Bielefeldt. Katolicki Uniwersytet Lubelski-Universitat Bielefeld. 182-193.

3. Steuden S. (1989). Rozwój osobowości w wieku przedszkolnym a uwarunkowania patologii społecznej. W: Wychowanie a problem patologii społecznej młodzieży. Warszawa. Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych. 41-52.

4.  Januszewska E., Steuden S., Oleś M. (1990). Niektóre uwarunkowania lęku u dzieci.W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 5. Lublin. RW KUL. 241-255.

5. Steuden S. (1990). Poczucie wyobcowania i osamotnienia w przeżyciach ludzi chorych psychicznie. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 5. Lublin.RW KUL. 225-240.

6. Steuden S. (1990). Psychologiczne problemy okresu starzenia się i starości. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 4. Lublin.RW KUL. 149-166.

7. Steuden. S. (1991). Lęk u chorych na schizofrenię. W: W. Tłokiński (red.). Lęk w poszukiwaniu specyficzności. Warszawa. ARX REGIA. Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego. 66-73.

8. Steuden S. (1991). Zadania psychologa w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W: Z. Płużek. Psychologia pastoralna. Kraków. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy. 202 -227.

9.  Oleś M., Januszewska E.., Steuden S. (1992). Osobowościowe uwarunkowania reakcji na sytuacje frustracyjne u dzieci neurotycznych i zdrowych. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 6. Lublin. RW KUL. 347-362.

10. Steuden S. (1992). Źródła niechęci i uprzedzeń wobec chorych psychicznie. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 6. Lublin. RW KUL. 423-442.

11.  Steuden S.(1992). Psychologiczne problemy ujawniające się w procesie orzekania o nieważności małżeństwa. W: S. Steuden (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Zeszyty psychologiczne. Nr 1. KUL. Katedra Psychologii Klinicznej i Osobowości. 21-38.

12.  Steuden S. (1992). Dynamika objawów chorobowych w schizofrenii wczesnej. W: A. Biela, Cz. Walesa. (red.). Problemy współczesnej psychologii. Lublin. PTP.. 527-535. 3 pkt

13. Steuden S. (1992). Problem cierpienia u chorych na schizofrenię. W: A. J. Nowak (red.). Homo Meditans. XIII. Cierpienie i śmierć. Lublin. TN KUL. 193-207.

14. Steuden S. (1993). O lęku dezintegracyjnym u chorych na schizofrenię. W: W. Tłokiński (red.). Lęk. Różnorodność przeżywania. ARX REGIA Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego. Warszawa. 141-150. 

15. Steuden S. (1995). Lęk motywacyjny w małżeństwie. W: W. Tłokoński (red.). Lęk. Zjawisko umotywowane. Warszawa. Uniwersytet Gdański. 81-89.

16.  Steuden. S. (1995). Osobowościowe uwarunkowania niepowodzenia w małżeństwie. W: J. Misiurek, W. Słomka (red.). Małżeństwo – przymierze miłości. Lublin. TN KUL.199-212.

17.  Steuden S. (1996). Psychologiczna analiza reakcji rodziców i ich dzieci w sytuacji rozwodowej. W: E. Januszewska (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Lublin. TN KUL.

18. Steuden S. (1996). Psychologiczne aspekty dojrzałości do zawarcia małżeństwa. W: G. Witaszek, R. Podpora (red.). Wychowanie do życia w rodzinie. Drogi i bezdroża. Lublin. RW KUL. 113-136.

19. Steuden S. (1997). Dynamika patologicznych cech osobowości u kobiet i mężczyzn chorych na schizofrenię. W: Oleś P. (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Lublin TN KUL. 41-56.

20. Steuden S. (1999). Trudności i zagrożenia w diagnozowaniu osobowości zaburzonej w prawach o nieważność małżeństwa. W: A. Dzięga, K. Graczyk., S. Dubiel., Z. Podlecki (red.). Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia. T.1. 83-96..

21. Steuden S. Domagała R. (2000). Ocena jakości własnego życia u osób starszych. W: M. Dzięgielewska (red.). Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starych. Łódź. Biblioteka Edukacyjna Dorosłych. 295-303.

22. Steuden S. (2000). Oddziaływanie gier komputerowych na psychikę. Podsumowanie. W: A.Gała, I. Ulfik.  Oddziaływanie „agresywnych” gier komputerowych na psychikę dzieci. Lublin. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL 56-59.

23. Nowak P., Steuden S. (2001). Narcyzm a twórczość - ujęcie teoretyczne, możliwość pomiaru. W: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski. (red.). Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. RW KUL. 10.  207-219.

24. Steuden S.,  Zdunek B. (2001).  Psychologiczne aspekty funkcjonowania ojców dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową.  W: D. Kornas-Biela (red.). Oblicza ojcostwa. Lublin. TN KUL. 407-426.

25. Steuden S, Zdunek B. (2001). Poczucie osamotnienia u młodzieży doznającej przemocy w rodzinie. W: D. Kornas-Biela (red.). Oblicza dzieciństwa. Lublin. TN KUL. 531-550.

26. Steuden S. Borczon I. (2002). Koncepcja małżeństwa własnego i obraz małżeństwa rodziców u młodzieży o różnym poziomie poczucia bezpieczeństwa. W: T. Rostowska, J. Rostowski (red.). Rodzina – rozwój – praca. Wybrane zagadnienia.  Łódź. Wyższa Szkoła Informatyki w  Łódzi.37-57.

27. Steuden S., Kuncewicz D. (2002). Uwarunkowania przynależności do kontrowersyjnych grup religijnych i parareligijnych. W: L. Kułakowski, I. Antolak-Kułakowska (red.). O godność osoby ludzkiej. Sadom. Stowarzyszenie SPES VITAE. 72-115.

28. Steuden S. (2002). Z psychologicznej problematyki zdrowia i choroby. W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.27-36.

29. Steuden S. (2002). Poczucie jakości życia u pacjentów chorych na jaskrę. W: W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 121-137.

30. Oleś M., Steuden S., Klonowski P., Chmielnicka-Kuter E., Gajda T., Puchalska-Wasyl M., Sobol-Kwapińska M. (2002). Metody badania jakości życia i psychospołecznego funkcjonowania chorych z zaburzeniami widzenia. W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 51-68.

31. Oleś P., Steuden S., Oleś M., Klonowski P. Pacjenci z zaburzeniami widzenia: charakterystyka wybranych grup.. W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.69-76.

32. Steuden S., Oleś M., Puchalska-Wasyl M. (2002). Psychologiczne charakterystyki osób z zaburzeniami funkcji wzrokowych – aspekty strukturalne i dynamiczne. W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 87-100.

33. Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002). W kierunku wyjaśnienia psychospołecznego funkcjonowania osób z zaburzeniami widzenia. W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 191-213.

34. Steuden S., Szuniewicz B., Szydłowska M. (2003). Poczucie sensu życia u osób bezdomnych. W; L.Dyczewski , T. Kowalewski, Z. Korzeba (red.). Problemy ekonomiczne i społeczne bezrobocia. Łomża. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B.Jańskiego. 145-162.

35. Steuden S., Szymona K. (2003). Doświadczanie macierzyństwa i ojcostwa przez rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. W: I. Janicka T. Rostowska (red.). Psychologia w służbie rodziny.  Łódź. Wydawnictwo UŁ. 228-244.

36. Steuden S., Szymona K. (2003). Psychologiczne aspekty macierzyństwa i ojcostwa w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. W: J. Meder (red.). Problemy zdrowia psychicznego kobiet. Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków. Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 109-120.

37. Steuden S., Zdunek B., Soból A. (2003). Poczucie jakości życia u osób po laryngektomii. W: Janicka, T. Rostowska  (red.).  Psychologia w służbie rodziny. Łódź. Wydawnictwo UŁ. 269- 282.

38. Okła W., Steuden S. (2003). Sposoby zmagania się ze stresem osób o różnym poziomie poczucia koherencji. W: P. Francuz, M. Grygielski, W. Otrębski. Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin. TN KUL. Tom 11. 89-102.

39. Braun-Gałkowska M., Steuden S. (2003). Projekcja niepokoju w rysunku. W: M. Łaguna, B. Lachowska (red.). Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych. Lublin. TN KUL. 87-96.

40. Szymona K. Steuden S. (2003). Doświadczenia rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. Analiza psychologiczna, W: Zdrowie kobiety naszą troską. Krosno.  Mead Johnson.11-15.

41. Steuden S., Okła W. (2004). Poczucie sensu życia jako zmienna modyfikująca ryzyko wypalenia zawodowego. W: K. Popiołek (red.). Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Zjawiska współczesnej cywilizacji. Poznań. Wydawca. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura. s. 245-261.

42. Steuden S., Kempa M. (2004). Czynniki ryzyka zespołu wypalenia sił u pielęgniarek pracujących w opiece hospicyjnej. W: C. Opalach (red.). Wolontariusze Hospicjum „Małego Księcia” w Lublinie. Lublin. Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. 86-98.

43. Steuden S. (2005). Wzrastanie psychiczne człowieka. W: M. Kalinowski (red.). Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Lublin. Wydawnictwo KUL. 21-37.

44. Steuden S., Jaworowska K. (2005). Egzystencjalny wymiar doświadczania izolacji więziennej przez osoby skazane na karę pozbawienia wolności. W: M. Kuć, I. Niewiadomska (red.). Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Lublin. TN KUL. 291-315.

45. Brachowicz M., Steuden S. (2005). Obraz siebie u osób o różnym poziomie dojrzałości emocjonalnej.  W: W.Okła, S. Tucholska. (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Problemy człowieka zdrowego. Lublin TN KUL. 45-60.

46. Kuncewicz D., Steuden S. (2005). Funkcja koherencji w percepcji własnej osoby. W; W. Okła, S. Tucholska. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Problemy człowieka zdrowego. Lublin TN KUL. 7-27.

47. Sadowska M., Steuden S, (2005). Relacje interpersonalne studentów o różnym poziomie inteligencji emocjonalnej. W: P. Francuz, W. Otrębski,  (red.). Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. T.12. Wydawnictwo KUL. 189-208.

48. Steuden S., Kuncewicz D. (2005). Charakterystyka obrazu siebie u osób o różnym poziomie poczucia koherencji . W; P.Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.). Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wydawnictwo KUL. 139-156.

49. Steuden S., Chamulak P. (2005). Poziom koherencji a radzenie sobie ze stresem u osób chorych na astmę. W: S. Steuden, M. Ledwoch. (red..). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego. Lublin TN KUL. 61-88.

50. Steuden S., Wrzesińska-Czapla A. (2005). Obraz siebie i obraz ofiary u sprawców zabójstw dokonanych ze szczególnym okrucieństwem. W: S. Steuden. M. Ledwoch (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego. Lublin TN KUL. 155-182.

51. Mącik D., Steuden S. (2005). Kliniczne aspekty funkcjonowania osób dokonujących zakupów nieplanowanych. Przegląd dotychczasowych badań. W: S. Steuden. M. Ledwoch (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego. Lublin TN KUL. 183-200..

 52. Steuden S., Oleś P. (2005). Oddziaływania zwiększające poczucie jakości życia u pacjentów z zaburzeniami widzenia. W: A. Bańka (red.). Psychologia jakości życia. (219-238). Poznań. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

53. Steuden S. (2006). Poziom bezpieczeństwa jako czynnik moderujący koncepcje przyszłego małżeństwa w opinii młodzieży. W; T. Rostowska red.). Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia. Łódź. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. 105-125.

54. Steuden S. (2006). Rozważania o godności z perspektywy człowieka w okresie starzenia się. W: Steuden S., Marczuk M. Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin Wydawnictwo KUL. 17-27.

55. Okła W., Steuden S. (2006). Wprowadzenie w problematykę jakości życia. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 5-12.

56. Bereza B., Steuden S. Soból A. (2006). Poczucie jakości życia u osób z nowotworem krtani. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 15-32.

57. Okła W., Steuden S., Puzon P. (2006). Ocena jakości własnego życia u kobiet po mastektomii. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 33-48.

58. Steuden S., Okła W., Puchalska K. (2006). Lęk jako zmienna modyfikująca poczucie jakości życia i osób chorych na łuszczycę. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 63-82.

59. Nowak K., Steuden S. (2006). Psychologiczne aspekty jakości życia u osób chorych na depresję. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 85-101.

60. Steuden S., Szwagier J. (2006). Poczucie osamotnienia a poczucie jakości życia u osób chorych na depresję. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL.103-118.

61. Steuden S., Nowak K. (2006). Jakość życia u osób z rozpoznaną schizofrenią. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL.119-138.

62. Okła W., Steuden S., Świto E. (2006). Zastosowanie programu terapeutycznego w podnoszeniu jakości życia osób chorych na schizofrenię. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL.177-194.

63. Steuden S., Okła W. (2006). Czynniki sprzyjające podnoszeniu jakości życia w sytuacji choroby. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 195-208.

64. Steuden S., Marczuk M. (2006) Wstęp. W: Steuden S., Marczuk M. Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin Wydawnictwo KUL.9-14.

65. Wiechetek M., Zarzycka B., Steuden S. (2006). Percepcja roli i znaczenia osób starszych w wychowaniu młodego pokolenia. Badania empiryczne gimnazjalistów. W: Steuden S., Marczuk M. Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin Wydawnictwo KUL. 217-228.

66. Toczołowski J., Klonowski P., Oleś P., Steuden S. (2007).  Komfort widzenia – ocena jakości życia w chorobach ocznych. W; Wallner G., Łoch E.  (red.). Między literaturą a medycyną. Część II. Problemy psychologiczne ludzi cierpiących w badaniach interdyscyplinarnych. 33-42. Lublin. Wydawnictwo „Norbertinum”.

67. Kraczkowski J., Szymona-Pałkowska K., Krzyżanowski A., Robak J., Steuden S., Semczuk M. (2007). Attitude of pathologically pregnant woman towards their pregnancy and environment. W: A. Kaczor, A. Borzęcki, M. Iskra (red.). Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. T. 3. (s. 1215-1219). Lublin. Akademia Medyczna.

68. Kraczkowski J., Szymona-Pałkowska K., Krzyżanowski A.,  Robak J., Semczuk M., Steuden S. (2007). The content of anxiety In high risk pregnancy woman and woman with physiological  pregnancy. W: W: A. Kaczor, A. Borzęcki, M. Iskra (red.). Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. T. 3. (s. 1210-1214). Lublin. Akademia Medyczna.

69. Steuden S. (2008). Czynniki dynamizujące rozwój osobowy i poczucie godności młodzieży. W: F.W. Wawro. (red.). Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych. (63-70). Lublin. Wydawnictwo KUL.

70. Steuden S. (2008). Zaburzenia tożsamości: rozważania teoretyczne i kliniczne. W: J. M. Brzeziński, L. Cierpiałkowska. (red.). Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki. (77-95). Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

71. Steuden S. (2009).  Kryzys małżeństwa i rodziny – wybrane czynniki ryzyka niepowodzenia. W: S. Janeczek, W. Bajor, M.M. Maciołek (red.). Gaudium in litteris. (979- 996). Lublin. Wydawnictwo KUL.

72. Steuden S. (2009). Doświadczanie żałoby przez osoby starsze. W: S. Steuden, S.Tucholska (red.). Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. (s. 171-182). Lublin: Wydawnictwo KUL. 73. Sadowska M., Steuden S. (2009). Brzemię rodzinne a syndrom wyczerpania sił u rodziców osób chorych psychicznie. W: K. Janowski, J. Gierus. (red). Człowiek Chory. Aspekty Biopsychospołeczne. (s.170-183). Lublin, Wydawnictwo Drukarnia  BEST-PRINT.

74. Sadowska M., Steuden S. (2009). Korelaty syndromu wyczerpania sił u rodziców osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. W:  K. Janowski, J. Gierus. (red). Człowiek Chory. Aspekty Biopsychospołeczne. (s.184-199). Lublin, Wydawnictwo Drukarnia  BEST –PRINT.

75. Steuden S., Kurtyka-Chałas J. (2009). Dynamika procesu przeżywania straty związanej ze śmiercią współmałżonka. W: S. Steuden, S.Tucholska (red.). Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. (s. 123-144). Lublin: Wydawnictwo KUL.

76. Szymona-Pałkowska K., Steuden S. (2009). Doświadczanie zagrożenia utraty dziecka przez kobiety w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. W: S. Steuden, K. Janowski (red.). Psychospołeczne konteksty doświadczania straty. (s. 41-57). Lublin: Wydawnictwo KUL.

77. Pietrzak A., Borowik M., Chodorowska G., Janowski K., Steuden S., Rolińska A., Krasowska D. (2009). Profil lipidowy oraz surowiczy poziom NT-proBNP a adaptacja do choroby u pacjentów z łuszczycą. W: K. Janowski, J. Gierus (red.) Człowiek chory – aspekty  biopsychospoleczne. (348-360). Tom 1. Lublin: Wydawnictwo BEST PRINT. 

 78. Janowski K., Pietrzak A., Steuden S., Chodorowska G., Krasowska D., Rolińska A., Roliński J. (2009). Plasma interleukin-18 levels are related to overall life satisfaction neuroticism and state-anxiety. W: K. Janowski, S. Steuden (red.) Biopsychosocial aspects of health and disease. (52-58). Vol. 1. Lublin: CPPP Scientific Press.

 79. Janowski K., Steuden S., Kuryłowicz J., Nieśpiałowska-Steuden M. (2009). The Disease-Related Appraisals Scale: a tool to measure subjective perception of the disease situation. W: K. Janowski, S. Steuden (red.) Biopsychosocial aspects of health and  disease. Vol. 1. Lublin: CPPP Scientific Press. 108-125.

 80. Janowski K., Steuden S., Kuryłowicz J., Gierus J. (2009). Social support, personality and  coping with stress among patients with low back pain. W: K. Janowski, S. Steuden (red.).  Biopsychosocial aspects of health and disease. (147-157). Vol. 1. Lublin: CPPP Scientific Press.

 81. Steuden S., Janowski K., Suchołbiak M., Mosquera E. (2009). Posttraumatic growth in young  adults who survived cancer in childhood: a retrospective analysis. W: K. Janowski, S. Steuden (red.) Biopsychosocial aspects of health and disease. Vol. 2. Lublin: CPPP  Scientific Press. 140-148.

 82. Steuden S. (2011). Dignity of the Eldery – Psychological Aspects. W: Rzechowska E., Steuden S., Musiał D., Rydz E., Tatala  (red.). Contemporary interpretations and applications of the theory of positive disintegration. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL. 119-133.

83. Steuden S., Janowski K., Kaszuba A. (2011). Interpretation of proverbs in patients with schizophrenia. W: Janowski K., Steuden S. (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Lublin. Wydawnictwo Gaudium. 13-23.

84. Szymona-Pałkowska K., Janowski K., Kraczkowski J., Steuden S., Adamczuk J., Robak J., Matysik-Woźniak A., Gałkowska-Bachanek M. (2011). Quality of life in women with urinary incontinence. W: Janowski K., Steuden S. (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Lublin. Wydawnictwo Gaudium. 100-111.

85. Steuden S., Sadowska M., Janowski K., Cecot A. (2011). Psychological correlates of the disease-related appraisals in patients with vitligo. W: Janowski K., Steuden S. (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Lublin. Wydawnictwo Gaudium. 128-138.

86. Steuden S. (2011). Mądrość jako pozytywny aspekt starzenia się. W: Steuden S., Stanowska M., Janowski K. (red.).  Starzenie się z godnością. Lublin. Wydawnictwo KUL. 71- 82.

87. Steuden S., Sternal D., Gierus J. (2011). Styl humoru a jakość życia u osób starszych. W: Steuden S., Stanowska M., Janowski K. (red.). Starzenie się z godnością. Lublin. Wydawnictwo KUL. 167-183.

88. Szczuka J., Steuden S. (2011). Przemoc wobec osób starszych. W: Steuden S., Stanowska M., Janowski K. (red.). Starzenie się z godnością. Lublin. Wydawnictwo KUL. 249-258.

89. Majkowska N., Steuden S. (2011). Poznawcze i behawioralne aspekty zespołów otępiennych u osób starszych. W: Steuden S., Stanowska M., Janowski K. (red.). Starzenie się z godnością. Lublin. Wydawnictwo KUL. 259-275.

91. Janowski K., Steuden S. (2011).  Psychological factors in the etiology of irritable bowel syndrome. W: K. Janowski, S. Steuden (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Selected papers. Lublin: CPPP Scientific Press. 86-92.

92. Szymona-Pałkowska K., Janowski K., Kraczkowski J.J., Steuden S., Adamczuk J., Robak J.M., Matysik-Woźniak A., Gałkowska-Bachanek M. (2011). Quality of life in women with urinary incontinence. W: K. Janowski, S. Steuden (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Selected papers. Lublin: CPPP Scientific Press. 100-111.

93. Steuden S., Sadowska M., Janowski K., Cecot A. (2011). Psychologiczne aspekty doświadczania choroby u pacjentów z objawami bielactwa nabytego. W: M. Brachowicz, A. Tylikowska (red.). Ciało. Zdrowie i choroba. Lublin – Nowy Sącz: TN KUL, WSB-NLU. 267-282.

90. Steuden S. (2012). Z rozważań nad mądrością. W: Ulfik-Jaworska I., Gała A. (red.). Dalej w tę samą stronę. Lublin. Wydawnictwo KUL. 533-548.

94. Szymona-Pałkowska K., Kraczkowski J., Karwasik-Kajszczarek K., Janowski K., Adamczyk J., Steuden S., Robak J. (2012). Perception of own disease and social suport in woman with urinary incontinence in groups of varying levels of knowledge of the disorder. In: A. Borzęcki (ed.). Environment, hygiene and public health. Tom I. (267-277). Lublin. Wydawca. Medical University of Lublin.

95. Szymona-Pałkowska K., Matysiak A., Kraczkowski J., Janowski K., Adamczyk J., Steuden S., Karwasik-Kajszczarek K., Robak J. (2012). Quality of life and health locus of control in woman with varying severity of urinary incontinence. In: A. Borzęcki (ed.). Environment, hygiene and public health. Tom I. (258-266). Lublin. Wydawca. Medical University of Lublin.

96. Januszewska I., Steuden S.  (2014). Styles of coping with negative emotions and stress in patients with hypertension. In: T. M. Ostrowski,  I. Sikorska (red.). Health and Resilience. (169-191). Kraków. Jagiellonian University Press. 

 

Hasła w encyklopedii

 

 1. Steuden S. (1993). ID. W: J. Walkusz, S . Janeczek, S. Wielgus, S. Fita, J. Misiurek, M. Rusecki, A. Stępień, A. Weiss (red.). Encyklopedia katolicka. T. 6. Lublin TN KUL. s.1388~1389.

2. Steuden S. (1997). Inicjacja. Interpretacja psychologiczna. W: S. Wielgus i inni (red.). Encyklopedia Katolicka. Tom VII. Lublin. KUL. 1997. 216

3. Steuden S. (1997). Izolacja. - W: S. Wielgus i inni (red.). Encyklopedia Katolicka. Tom VII. Lublin. KUL. 1997. 602-603.

4. Steuden S.  Kliniczna psychologia.  W: Encyklopedia Katolicka. T. IX. Lublin. KUL. 2002. 146-149.

6. Steuden S. Konstytucjonalizm. W: Encyklopedia Katolicka. T. IX. Lublin. KUL. 2002. 735-736.

7. Steuden S. Konfabulacja. W: Encyklopedia Katolicka. T. IX. Lublin. KUL. 2002. 558.

8. Oleś P., Steuden S. (2007). Płużek Zenomena. W: A. Maryniarczyk, W. Daszkiewicz, T. Zawojska, A. Szymaniak  (red.). Powszechna Encyklopedia Filozofii. T.8. (s. 304-306). Lublin. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

9. Steuden  S.  (2012). Schizofrenia. W: E. Gilewicz i in. (red.). Encyklopedia Katolicka. Tom XVIII. (s. 1238-1240). Lublin: TN KUL.

10. Steuden S.  (2013). Starość. W: E. Gilewicz i in. (red.). Encyklopedia Katolicka. Tom XVIII. (s. 858-859). Lublin: TN KUL.

11. Steuden S.  (2013). Urojenia. W: E. Gilewicz i in. (red.). Encyklopedia Katolicka. Tom XIX. (s. 1399-1401). Lublin: TN KUL.

 

  Ważniejsze opracowania zwarte związane z pracą organizacyjną Instytutu Psychologii KUL

  • Steuden S. Szymona K. (2000). Pracownicy Instytutu Psychologii. KUL Lublin.. ss. 189.
  • Steuden S., Bereza B. Program studiów Instytutu Psychologii na rok akademicki 2003/2004
  • Steuden S.,  Bereza B., Janowski K. The Program of the Studies in the Institute of Psychology in academic year 2004/2005
  • Steuden S., Bereza B.,  Program studiów Instytutu Psychologii na rok akademicki 2004/2005
  • Steuden S., Program studiów Instytutu Psychologii na rok akademicki 2005/2006
  • Opracowanie raportu Instytutu Psychologii do akredytacji

a)      dwukrotnie przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną – UKA w 2000 i 2005 roku

b)      przez Państwową Komisję Akredytacyjną – PKA w 2004

  • Steuden S. 2005. Instytut Psychologii. Przegląd Uniwersytecki. Nr 5-6. 39-45.

 

 Referaty (postery) wygłoszone (prezentowane) na sympozjach i konferencjach:

A. PRZED  HABILITACJĄ – referaty

 1.Steuden S. (1987). Dynamika syndromu depersonalizacji we wczesnej schizofrenii. Sympozjum nt. 80 lat Istnienia Państwowego Szpitala Psychiatrycznego w Kobierzynie. 12. 1-3.

2. Steuden S. (1988). Self-concept in early schizophrenic patients. International Conference: problems with The Self in Psychology. Lublin  KUL & Uniwersytet Bielefeldt . Kazimierz Dolny. 05.4-7.

3. Steuden S. (1989). Poczucie osamotnienia w doświadczeniach ludzi chorych psychicznie. Kongres Teologów Polskich nt. Chrześcijańskie Dziedzictwo Bizantyjsko- Słowiańskie. 09. 12-14.

4. Steuden S. (1990). Podmiotowe i sytuacyjne  uwarunkowania postaw wobec ludzi chorych psychicznie. XXIV Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski do Spraw  Nauki Katolickiej. Wrocław. 09.17-19.

5. Steuden S. (1993). Sytuacyjne i osobowościowe uwarunkowania rozpadu małżeństwa. Sympozjum nt. Małżeństwo – Przymierze Miłości. Lublin. KUL. 03. 1-5.

6. Steuden S. (1993). Kryzys w małżeństwie i rodzinie,  Sympozjum nt. Interwencja kryzysowa w społeczności lokalnej. KUL & Ośrodek Profilaktyki Społecznej i Rehabilitacji. Fundacja Centrum Ekonomii Działań Społecznych & Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej. Lublin. 12. 15-17.

7. Steuden S. (1994). Psychologiczne wymiary dojrzałości decyzji zawarcia małżeństwa. Sympozjum nt. Wychowanie do życia w Rodzinie. Lublin. KUL. 08. 29-30.

8. Steuden S. (1995). Długofalowe badania nad schizofrenią wczesną – aspekty metodologiczne pomiaru dynamiki zmian. Sympozjum nt. Dynamika zmian osobowości w normie i patologii. KUL& Uniwersytet Łódzki & Akademia Medyczna Katowice & Uniwersytet Warszawski, Kazimierz Dolny. 12. 1-3.

9. Steuden S. (1996). Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi u młodzieży. Konferencja Ogólnopolska Duszpasterzy Szkół Średnich nt. Problemy współczesnej Młodzieży. Świerk k/Warszawy. 02.13-14.

10. Steuden S. (1991). Dynamics of change of personality in early schizophrenic patients. Międzynarodowa Konferencja  nt. Mental Changes and Social Integration Perspectives in Europe. Lublin. 03. 12-14. 

11. Steuden S. (1996).  Dynamika objawów psychopatologicznych u osób chorych na schizofrenię. Badania długofalowe. XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Gdańsk. 09. 12 –15.

12. Steuden S. (1996). Zachowania autodestrukcyjne w sytuacji kryzysów małżeńskich.  Sympozjum nt. Diagnoza i psychoprofilaktyka zachowań autodestrukcyjnych. Dąbrowica. 12. 13 – 16.

13. Steuden S.  (1997). Psychologiczne następstwa przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym. III Międzynarodowa Polsko-Niemiecka Konferencja "Biologiczne, psychologiczne, społeczne i duchowe aspekty uzależnień.  Lublin.  10. 23-24.

14. Steuden S. (1997). Formy zachowań agresywnych u dzieci w rodzinach z problemami alkoholowymi. III Międzynarodowa Polsko-Niemiecka Konferencja "Biologiczne, psychologiczne, społeczne i duchowe aspekty uzależnień.  Lublin. 10. 23-24.

 

B. PO  HABILITACJI

a)      Konferencje międzynarodowe

REFERATY

1. Steuden S. A positive Disintegration as a Psychological Crisis of Personality. Fifth International Conference.  Positive Disintegration: The Theory of the Future. The Institute For The Positive Disintegration In Human Development. November.  7-10. 2002. Fl. Lauderdale. Florida USA.

2. Szymona K., Steuden S., Janowski K.  Emotional  conflicts in woman with high-risk pregnancy. 25th Conference of Stress and Anxiety Research Society.. Amsterdam. 10-12 th July 2004.

3. Janowski K., Steuden S. (2007). Severity of psoriasis and quality of life: The mediating effects of temperament. 12th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry. 14-17 czerwca. 2007. Wrocław.

4. Janowski K., Steuden S., Bogaczewicz J. PASI, coping strategies and disease-related appraisals associated  with pruritus levels in psoriasis. 5th EADV Spring Symposium. May 22-25. 2008. Istambul, Turkey.

5. Janowski K., Pietrzak A., Karczmarek, Gradus I., Steuden S., Chodorowska G. Social Suport and Quality of Life in Patients with Psoriasis: Tender Differences. 5th EADV Spring Symposium. May 22-25. 2008. Istambul, Turkey.

6. Steuden S., Janowski K., Suchołbiak M. Posttraumatic Growth Following the Experience of a Cancer Disease in Childhood: A Retrospective Study. 29th Stress and Anxiety Research Society STAR. 16-18th July 2008. Birkbeck University of  London.

7.  Szymona-Pałkowska K,  Kraczkowski J, Robak J., Adamczuk J. , Maciejczyk-Pencuła M. , Janowski K. , Steuden S.: Ocena własnej choroby przez kobiety z rozpoznaniem nietrzymania moczu. Disease-related self-appraisal in women with urinary incontinence. VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Baranów Sandomierski. 14-16 kwietnia  2011.

8. Szymona-Pałkowska K., Kraczkowski J.,  Janowski K., Adamczuk J., Steuden S., Robak J. Percepcja własnej choroby i wsparcia społecznego u kobiet z rozpoznaną inkontynencją w grupach o różnym poziomie wiedzy o chorobie. (Perception of own disease and social support in women with urinary incontinence in groups of varying levels of knowledge of the disorder. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Sieniawa, 10-12 maja 2012.

9.Steuden. S. Rola mądrości w doświadczaniu starości. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. pt. Oblicza starości we współczesnym świecie. Lublin. KUL 15.06.2013.

10. Steuden S. Rola mądrości w doświadczaniu starości. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. pt. Oblicza starości we współczesnym świecie. Lublin. KUL 15. czerwca 2013.

 

 POSTERY

1.  Steuden S., Żętała A. (2001). Behavioral disturbances in pre-senile and senile dementia syndromes. Psychological analysis. 33rd. International Dunable Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education. Lublin. Poland. 08. 29 –  09. 01. (poster).

2. Oleś P., Steuden S., Toczołowski J., Oleś M., Puchalska_Wasyl M. Quality of life and vision disturbances psychological factors influencing coping with stress in glaucoma and cataract patients. 11th European Conference on Personality, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Germany), 21. 07-25.07. 2002. (poster) abstr. s.100.

3. Szymona K,. Kraczkowski J.,  Steuden S., Smoleń A.  Personality correlates of coping with stress in woman with high-risk pregnancy.  25th Stress and Anxiety Research Society Conference. Amsterdam. 10-12th July 2004. (poster).

4. Steuden S., Szymona K., Semczuk W. (2003). The psychological analysis of stress (level and  structure) in parents with high risk pregnancies. STAR 2003. 24th International Conference Stress and Anxiety  10-12 th Lisbon . Portugal. Book of Abstracts. s 205 (poster).

5. Steuden S., Janowski K. Social support, personality and coping with chronic low back pain. 2nd Conference on Psychological aspects of Spinal Cord Injury. Lobbach. Niemcy: kwiecień 2007. (poster).

6. Steuden S., Janowski K. (2007). Factors accounting for psychological functioning in patients with low back pain.  2nd Conference on Psychological aspects of Spinal Cord Injury. Lobbach. Niemcy: kwiecień 2007. (poster).

7. Janowski K., Pietrzak A., Steuden S., Chodorowska G., Karczmarek Ł.,  Gradus I., Rolińska A., Krasowska D., Acceptance of Psoriasis Correlates with Perceived Social Support but Not with Disease Severity. Kongres Dermatologiczny. Paryż. 17-20.Wrzesień. 2008. (poster).

8. Janowski K., Pietrzak A., Chodorowska G., Steuden S., Karczmarek Ł., Gradus I., Krasowska D.,. Depressive Symptoms and Perceived Social Support in Men and Woman with Psoriasis Vulgaris. Kongres Dermatologiczny. Paryż. 17-20 wrzesień. 2008 (poster).

9. Kuryłek A., Bogaczewicz J., Arkuszewska C., Erkiert A., Sysa-Jędrzejowska A., Woźniacka A., Janowski K., Steuden S., Dziankowska-Bartkowiak B. Determinants of Quality of Life and Acceptance of the Disease in Patients with Systemic Sclerosis. 5th EADV Spring Symposium. 22-25, May.  2008. Istanbul, Turkey. (poster).

10. Kuryłek A., Bogaczewicz J., Arkuszewska C., Zalewska-Janowska  A., Sysa-Jędrzejowska A., Woźniacka A., Janowski K., Steuden S. The Need for Psychological Care in Patients with Psoriasis. 5th EADV Spring Symposium. May 22-25, 2008. Istambuł, Turkey. (poster).

11. Steuden S., Janowski K., Szymona-Pałkowska K. Effectiveness of Worrying-Target group Psychotherapy in Reducing Worrying, Anxiety and Depression. 29th Stress and Anxiety Research Society STAR. 16-18th July 2008. Birkbeck University of  London. (poster).

12. Janowski K., Steuden S., Kaczmarek Ł. The Presence and Deprivation of Social Support: Are They the Poles of the Same Continuum? 29th Stress and Anxiety Research Society STAR. 16-18th July 2008. Birkbeck University of  London. (poster).

13. Janowski K., Steuden S., Pietrzak A., Chodorowska G., Krasowska D., Gradus I., Kaczmarek .(2009). Depressive symptoms and Quality of Life In Psoriatic Patients with Different Lesion Localizations. 2nd World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference 2009. Psoriasis – Skin Beyong. June. 24-28. 2009. Stockholm. (poster).

14. Janowski K., Steuden S. (2009). Coping strategies and Disease-related Approach In Psoriatic Patients with Different Lesion Localizations. 2nd World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference 2009. Psoriasis – Skin Beyong. June. 24-28. 2009. Stockholm. (poster)

15. Janowski K., Steuden S., Kwiecień O. Quality of Life and Self-Concept in Patients with Psoriasis. Journal of Investigative Dermatology. Vol. 130, Supplement 2. (abstrakt p. 571). 40th  Annual ESDR Meting. 8-11.09. 2010. Helsinki. (poster).

16. Steuden S., Janowski K., Szymona-Pałkowska K., Cecot A. Personality and disease-related appraisals in patients with vitiligo. 14th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry. Zaragoza, Spain. 17-19 III. 2011. (poster).

17. Janowski K., Steuden S. Disease-related appraisals scale: application in dermatological patients. 14th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry. Zaragoza, Spain. 17-19 III. 2011. (poster).

18. K.Szymona-Pałkowska, J. Kraczkowski, K.Janowski, J. Adamczuk, S. Steuden, J.. Robak.  Jakość życia i poczucie lokalizacji kontroli zdrowia u kobiet z różnym nasileniem nietrzymaniem moczu. (Quality of life and health locus of control in women with varying severity of urinary incontinence.) plakat. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Sieniawa, 10-12 maja 2012 (poster)

  

b)     Ogólnopolskie

REFERATY

1.  Steuden S. Emocje osób chorych na schizofrenię. XXXI Sympozjum pt. "Uczucia wyższe w życiu człowieka". Sekcja Psychologii Komisji Episkopatu d/s Nauki. Szklarska Poręba. 09. 14-16.(1998. 

2. Steuden S. Psychologiczne aspekty  bilansu własnego życia u osób starszych. Sympozjum nt. Problemy ludzi w wieku przed i starczym. Jarosław. 05. 18-20. 2000.

3. Steuden S. Czynniki wypalenia zawodowego u osób pracujących w domach pomocy społecznej. XXX Zjazd Towarzystwa Psychologicznego. Psychologia u progu XXI wieku – od teorii do praktyki i od praktyki do teorii. Warszawa. 09. 9-12. 09. 1999.

4. Steuden S. Dylematy człowieka w sytuacji wyboru. Kryteria dojrzałości i niedojrzałości wyboru życiowego. Ogólnopolska Konferencja Wychowawców – Formatorów Seminaryjnych. Lublin. 11. 22-23. 2001.

5. Steuden S. Poczucie sensu życia u osób bezdomnych. Ogólnopolska Konferencja nt. Kultura Grup Marginalnych i Mniejszościowych. Lublin. KUL. 15-16. listopada. (2001.

6. Steuden S. Znaczenie formalnych i nieformalnych form wsparcia w opinii osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  Ogólnopolska Konferencja  nt. Psychologia w służbie rodziny. Łódź Uniwersytet Łódzki. 11-12. 03. 2002.

7. Kuncewicz D., Steuden S. Uwarunkowania przynależności do kontrowersyjnych grup religijnych i parareligijnych. Konferencja Naukowa nt.: O godność osoby ludzkiej. Stowarzyszenie SPES VITAE. Radom. 22-23.03. 2002.

8. Steuden S., Szymona K. Doświadczanie macierzyństwa i ojcostwa przez rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. Łódź.  Ogólnopolska Konferencja  nt. Psychologia w służbie rodziny. 11-12. 03. 2002.

9. Steuden S., Szymona K. Psychologiczne aspekty macierzyństwa i ojcostwa w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa nt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychicznych. Problemy Zdrowia Psychicznego Kobiet. Warszawa 11-12. 04. 2002. Instytut Psychiatrii i Neurologii.

10. Zdunek B., Steuden S. Soból A.  Poczucie jakości życia u osób po laryngektomii..  Ogólnopolska Konferencja  nt. Psychologia w służbie rodziny. Łódź. Uniwersytet Łódzki.  11-12. 03. 2002.

11. Steuden S. Niektóre błędy dotyczące psychologicznych badań klinicznych. Konferencja naukowa  nt. Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej. Instytut Społecznej Psychologii Klinicznej WSPS; Instytut Psychologii PAN. Warszawa 24-25 maj. 2002.

12. Steuden S. Znaczenie formalnych I nieformalnych form wsparcia w opinii osób niepełnosprawnych.  Ogólnopolska konferencja Naukowa pt. Psychologia w Służbie Rodziny. Łódź. Uniwersytet Łódzki 11-12.03. 2002. 

13. Steuden S. Schizofrenia jest nie tylko chorobą, ale także doświadczaniem ludzkiej godności. Sympozjum nt. Refleksja nad godnością człowieka. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” Kraków 11-12 kwiecień 2002.

14. Okła W.,  Steuden S. Radzenia sobie ze stresem u osób o różnym poziomie koherencji. Konferencja nt. Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Kołobrzeg. 10-11. 05. 2002.

15. Steuden S. Okła W. Poczucie sensu życia jako zmienna modyfikująca ryzyko wypalenia zawodowego. Ogólnopolska Konferencja na temat Stres pracy. Stres bezrobocia. Ustroń. 23-26 05.2002.

16. Steuden S., Szymona K. Stres u rodziców w sytuacji zagrożonej ciąży.   XXXI  Zjazd Naukowy PTP. Lublin. 5-8.09.2002. abstr. s. 256. W: Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Lublin. 5-8 września 2002. Lublin. TN KUL.  

17. Steuden S., Okła W., Szymona K. Poczucie sensu życia jako zmienna modyfikująca ryzyko wypalenia zawodowego. II Konferencja Naukowa nt..: Człowiek w sytuacji zagrożenia. Kryzysy. Katastrofy. Kataklizmy.  Ustroń. 20-22. września. 2002.

18. Steuden S., Soból A. Jakość życia u osób po operacji nowotworu krtani. XXXI Zjazd PTP. Psychologia w Perspektywie XXI wieku. Lublin 5-8.09. 2002. abst. s. 256 W: Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Lublin, 5-8 września 2002.  Lublin. TN KUL.

19. Steuden S., Szymona K. Obraz siebie i własnego macierzyństwa i ojcostwa u rodziców oczekujących narodzenia dziecka w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka.  Konferencja nt.: Człowiek wobec kryzysu i choroby somatycznej.  14-18 maj. 2003. Zakopane UJ.

20. Steuden S. Osobowość dojrzała w psychologii duszpasterskiej.  Konferencja Misjonarzy Krajowych nt.: Rodzina Chrześcijańska dobra nowina na trzecie tysiąclecie. Warszawa 21-22 września. 2004.

21. Steuden S. O jakości życia – z perspektywy człowieka w okresie późnej dorosłości. Kolokwia Psychologiczne Komitetu Nauk Psychologicznych. Książ  26-27 czerwca 2004.

22. Steuden S. O godność człowieka w okresie starzenia się. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Żyć dla Siebie i Innych. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania satysfakcji z życia w okresie starzenia się. Lublin. 30-31. V. 2005.

23. Steuden S. Jakość życia – uwarunkowania podmiotowe i sytuacyjne w okresie starzenia się i starości.  XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków. 22-25 . IX. 2005.

24. Steuden S. Stres choroby somatycznej – aspekty strukturalne i dynamiczne. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków. 22-25. IX. 2005.

25. Steuden S. Inny w Kościele: chory fizycznie, chory psychicznie. XXXVII Sympozjum pt. Psychologiczno-pastoralne aspekty sakramentów: pojednania i pokuty oraz namaszczenia chorych. Kraków 26.IX.2005.

26. Steuden S. Osoby z zaburzeniami psychicznymi jako odbiorcy modelu – szanse, zagrożenia, wyzwania. Konferencja dotycząca realizacji projektu „Przyjaźni niepełnosprawnym. Model współpracy na rzecz osób z zaburzeniem psychicznymi. EFS  Europejski Fundusz Społeczny.. Lublin. 24. III. 2006.

27. Steuden S. Jakość życia u ludzi starszych. Jubileuszowa Konferencja Naukowa 30 Lat Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 5-7 grudnia 2005.

28. Steuden S. Kryzys rodziny i wychowania. Ogólnopolska Konferencja nt. Pastoralnych aspektów kryzysu małżeństwa  i wychowania. Lublin. KUL.J.P.II 5. XII. 2006.

29. Steuden S. Człowiek w okresie starzenia się i starości w rodzinie i społeczeństwie. XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna AKTUALIA 2006. Lublin. KUL. J.P.II. 24-26.IV. 2006.

30. Steuden S. Godność człowieka starszego. Kongres tematyczny poświęcony osobom starszym nt. „Ludzie starsi – nadzieją Kościoła i społeczeństwa”.. 17 luty 2007. Warszawa.

31. Steuden S. Dynamika zmian osobowości u osób chorych na schizofrenię. 42 Zjazd Psychiatrów polskich nt. Miejsce Psychiatrii Wśród Nauk Medycznych.  14-16. czerwca 2007. Szczecin.

32. Steuden S. Posttraumatyczny wzrost osobowości u osób dorosłych w następstwie doświadczania choroby nowotworowej w okresie dzieciństwa. Ogólnopolska Konferencja  Wolontariatu Hospicyjnego. Radom. 8-9. XI. 2008.

33. Steuden S., Sadowska M., Janowski K., Sawińska A. Korelaty radzenia sobie ze stresem u osób z łysieniem plackowatym. II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009.  

34. Steuden S., Sadowska M., Janowski K., Cecot A.  Psychologiczne aspekty doświadczania własnej choroby u pacjentów z objawami bielactwa nabytego. II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009.

35. Steuden S. Poznawczy i emocjonalny wymiar doświadczania choroby przewlekłej. II Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego. Radom. 09-11.X.2009.

36. Janowski K., Steuden S. Lokalizacja zmian skórnych a funkcjonowanie psychospołeczne chorych na łuszczycę.  II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009.

37. Steuden S., Janowski K., Chorzela M. Choroba nowotworowa w okresie dzieciństwa jako źródło pozytywnych zmian osobowości.  II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009.

38. Steuden S. Przeciwdziałanie wykluczaniu społeczno-zawodowemu osób chorujących psychicznie. Gospodarka Społeczna na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Doświadczenia projektu „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin KUL. 20 kwietnia 2009 roku.

39. Steuden S. Mądrość jako pozytywny aspekt starzenia się. Jubileusz 25-lecia LUTW. Konferencja naukowa. Starzenie się z godnością . KUL–LUTW. Lublin. 7-8. 06. 2010.

40. Steuden S. Mądrość jako pozytywny przejaw dojrzałej osobowości. III Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego. Ludzie Hospicjum. Radom 2010. 22-24 X. 2010.

41. Steuden S. Rozeznanie oceniające – aspekty psychologiczne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Zdolność / Niezdolność do zawarcia małżeństwa kanonicznego – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i kanoniczna. UKSW. Warszawa. 20-21. X. 2010.

42. Steuden S. Miłość to nie zawsze to samo. XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna AKTUALIA 2011. Lublin. KUL. 5-7 IV. 2011.

43. Steuden S. Kierunki badań podejmowane w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL.  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w Medycynie – medycyna w Psychologii. Jakosć życia w zdrowiu i chorobie. Lublin. 23-24. 09. 2011.

44. Janowski K., Steuden S., Downar M. Psychospołeczne uwarunkowania poczucia sensu życia u osób chorych na schizofrenię. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w Medycynie – medycyna w Psychologii. Jakość życia w zdrowiu i chorobie. Lublin. 23-24. 09. 2011.

45. Majkowska N. Steuden S.  Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem otępiennym o zróżnicowanym poziomie funkcji poznawczych. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w Medycynie – medycyna w Psychologii. Jakość życia w zdrowiu i chorobie. Lublin. 23-24. 09. 2011.

46. Steuden S. Choroba. Zagrożenie czy szansa. Konferencja ogólnopolska. Wobec zagrożeń znaczenie więzi w rodzinie.. UKSW Warszawa. 22-23. X. 2011

47. Steuden S. Sposób doświadczania czasu – rozważania z perspektywy osób starszych. Konferencja inaugurująca Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Lublin. 30.01. 2012.

48. Steuden S. Psychologiczny wymiar czasu. Ogólnopolska Konferencja naukowa. Jednostka – religia – relacje społeczne. Opole. 25-26. IV. 2012. Opole.

49. Steuden S. Wkład psychologii klinicznej w rozwój polskiej psychologii. Konferencja. KUL – UMCS. Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Humanistycznych. Lublin. 22.V. 2012.

50. Steuden S. Psychologiczny wymiar czasu w życiu człowieka. Konferencja naukowa. Jednostka – religia – relacje społeczne. Opole. 25-26. IV. 2012. Opole.

51.Steuden S. Wkład psychologii klinicznej KUL w rozwój polskiej psychologii. Konferencja organizowana przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Humanistycznych. 22 maja. 2012.

52. Steuden S., Janowski K. Rozpoznawanie traum – kontrowersje wokół specyfiki, diagnozy i jej konsekwencji. VLIV Zjazd Psychiatrów Polskich. Między neurobiologią a środowiskiem. Lublin. 27-29 czerwca 2013.

 

POSTERY

Szymona-Pałkowska K., Steuden S., Stachowicz N., Kraczkowski J.J. (2009). Ocena własnej choroby przez kobiety z rozpoznaniem nietrzymania moczu. I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Psychologia w Medycynie – Medycyna w psychologii. Człowiek – chory  aspekty biopsychospołeczne”. Lublin 25-27. 09. 2009.

Olszewska E., Janowski K., Kądziela-Wypyska G., Steuden S.. Psychosomatyczne aspekty łysienia plackowatego u dzieci. Studium przypadku. II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009.  

Steuden S., Kwiecień O., Janowski K. Jakość życia a obraz siebie u chorych na łuszczycę. II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009.

Steuden S., Gierus J., Sternal D. (2010). Styl humoru a jakość życia u osób starszych. Jubileusz 25-leciaLUTW. Konferencja naukowa. Starzenie się z godnością. KUL –LUTW. Lublin. KUL. 7-8. 06. 2010.

Steuden S., Brudek P., Gamrowska A. Małżeństwo po sześćdziesiątce – poezja czy rzemiosło? Religijne korelaty zadowolenia ze związku małżeńskiego w okresie wczesnej starości. XII Zjazd Gerontologiczny PTG. Gerontologia Wobec Nowych Wyzwań. Poznań. WSNHiD 5-6 grudnia 2013. Wrocław. 

Steuden S., Gamrowska A., Brudek P. Starość jako wyzwanie – proaktywne radzenie sobie a jakość życia w okresie późnej dorosłości. XII Zjazd Gerontologiczny PTG. Gerontologia Wobec Nowych Wyzwań. Poznań. WSNHiD 5-6 grudnia 2013. Wrocław.

Steuden S., Gałkowska-Bachanek M., ks. Brudek P., Gamrowska A. Starość w percepcji dziecka. Psychologiczna analiza rysunku. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Oblicza starości we współczesnym świecie. KUL. Lublin. 15 czerwca 2013.

Steuden S., Wacko B. Osobisty profil sensu a jakość życia u osób w okresie późnej dorosłości. . Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja naukowa pt. Oblicza starości we współczesnym świecie. KUL. Lublin. 15 czerwca 2013.

Steuden S., Wojciechowska K. Mądrość życiowa a jakość życia w okresie późnej dorosłości. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Oblicza starości we współczesnym świecie. KUL. Lublin. 15 czerwca 2013.

 

c) konferencje lokalne - referaty

 1. Steuden S. (1998). Podmiotowy wymiar cierpienia w chorobach psychicznych. Międzynarodowa Konferencja  nt.: "Prawa Człowieka - Prawa Pacjenta". Lubelski Regionalny Zespół Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego. Lublin. 10. 9-10.

2. Steuden S. (1998). Trudności w diagnozowaniu osobowości zaburzonej w sprawach o nieważność małżeństwa. Sympozjum pt. "Ochrona trwałości małżeństwa w Prawie Polskim i Prawie Kanonicznym". Lublin. KUL.  11. 23-24.

3. Steuden S. (1998). Współczesne kryteria diagnozowania osobowości niedojrzałej w aspekcie zdolności osoby do zawarcia małżeństwa.  Konferencja pt. " W 5-tą rocznicę ustanowienia Sądu Biskupiego w Drohiczynie". Drohiczyn 18.09.1998.

4. Steuden S. (1999). Ocena jakości własnego życia u osób starszych. Konferencja nt. "Szczęśliwa Starość - Zdrowie Psychiczne w Wieku Podeszłym. Lubelski Regionalny Zespół Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Lublin. 10. 7-9.

5. Steuden S. (1999). Osobowość bierno-zależna  a psychiczna niezdolność osoby do zawarcia małżeństwa. Sympozjum pt. "Causa naturae psychicae" ...can 1095. tyt. 3. Lublin - KUL. 01. 16-17.

6. Steuden S. (1999). Poczucie osamotnienia u młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinie. Konferencja. Lubelskie Forum Trzeźwości. Lublin. 10. 22-23.

7. Steuden S. (1999). Psychologiczne następstwa przemocy w rodzinie - badania empiryczne krzywdzonych kobiet. Lubelskie Forum Trzeźwości. Lublin. 10. 22-23.

8. Steuden S. (1999).  Sytuacja psychologiczna małżonków w kontekście rozpadu małżeństwa i rodziny. Sympozjum nt.. "Causae Naturae Psychicae...." can. 1095. tyt.3. Lublin. KUL. 09. 24-26.

9. Steuden S. (2000) Psychologiczne aspekty powodzenia i niepowodzenia w małżeństwie. Sympozjum nt. Psychologia w służbie religijnego  Rozwoju Człowieka. Stadniki. 04. 3–4.

10. Steuden S. (2000). Sposoby zmagania się z sytuacją stresu psychologicznego. Sympozjum nt. Zdrowy Styl Życia.   Lublin. 12. 07.

 11. Steuden S. (2001). Chorzy na schizofrenię oczekują zrozumienia, szacunku I pomocy.  Konferencja nt. Schizofrenia – otwórzcie drzwi. Dziesięć Tez  o Schizofrenii. Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Lublin. 10. 10-13.

12. Steuden S. (2001). Droga rozwoju osobowego w twórczości osób psychicznie chorych. Konferencja nt. Terapia przez sztukę. Sposób na Powrót Osób chorych Psychicznie do Aktywności Społecznej. Lublin. 10. 30.

13. Steuden S. Pojęcie zdrowia i choroby. Seminarium nt. Zaburzenia widzenia a jakość życia. Jakubowice. 7-8 12. 2001.  

14. Steuden S. (2001). Formy wsparcia osób z upośledzeniem umysłowym. Konferencja Międzynarodowa nt. Wsparcie osób z upośledzeniem Umysłowym – wybrane aspekty etyczne. Lublin . KUL – Stowarzyszenie Źródło. .10. 23.

15. Steuden S. Poszukiwanie oblicza dorosłości. Konferencja nt. Oblicza Dorosłości. KUL. Międzywydziałowe Studium Rodziny. 5. X. 2002.  

16. Braun-Gałkowska M., Steuden S. Projekcja niepokoju w rysunku. Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna nt. Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych. Lublin. 10.05.2002.  

17. Steuden S. Wyznaczniki jakości życia u osób chorych na jaskrę.  Konferencja nt. Jakość życia w zdrowiu i chorobie. Katedra Psychologii Klinicznej i Osobowości. Instytut Psychologii. KUL. Lublin. 3. grudnia. 2002.

18. Organizacja  Trialogu i referat nt. “Młodość, psychoza …i co dalej?”.. Instytut Psychologii KUL – Lubelski Regionalny Zespół Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. 21. X. 2003.

19. Steuden S. W trosce o poszanowanie godności człowieka chorego. Konferencja międzynarodowa nt. Terapia i jej znaczenie dla integracji społecznej osób chorych psychicznie - Pomocna dłoń. Łęczna. 12. kwietnia. 2005.

20. Steuden S. Poczucie ludzkiej godności w doświadczaniu choroby psychicznej. Konferencja nt. Terapia i jej znaczenie dla integracji społecznej osób chorych psychicznie. Łęczna. 28. IX. 2005.  

21. Steuden S. Profesor Zenomena Płużek – sylwetka naukowa. Konferencja poświęcona pamięci Profesor Zenomeny Płużek. Lublin . 28 X. 2005.

22. Steuden S. Stereotypy i uprzedzenia wobec osób chorych psychicznie. Konferencja nt. Barwy schizofrenicznego świata. Lublin. KUL J.P.II. 5. XII. 2006.

23. Steuden S. Doświadczanie choroby psychicznej a kreatywność.  Konferencja Artes Liberales nt Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze. 28 marca. 2007. Lublin KUL J.P.II. 

24. Steuden S. Szacunek dla własnej godności. IV Dni Pedagogiczne nt. Pedagog – Filozofia i Kultura Życia. 12 kwietnia 2008. Lublin. KUL.J.P.II.

25. Steuden S. Psychologiczny wymiar doświadczania czasu. Wykład inauguracyjny Roku Akademickiego 2008/2009 Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Lublin. 6. X. 2008.

26. Steuden S. Choroba – zagrożenie czy szansa na rozwój?. II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Zdrowie jako jedna z najważniejszych wartości w życiu współczesnego człowieka. Troska o zdrowie – wolny wybór czy konieczność? Warszawa. UKSW. 27.XI.2009.

27. Steuden S., Psychologiczny wymiar starości. Konferencja naukowo-szkoleniowa. pt. W trosce o dobrą starość. Wydział Zdrowia Lublin. 30. Listopada 2012. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin. Na lata 2012-2015.

28. Steuden S. Wypalenie zawodowe – specyfika zjawiska. Konferencja naukowo-szkoleniowa. pt. Profilaktyka wypalenia sił w zawodach wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny. Lublin. 17 maja. 2013. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin. Na lata 2012-2015.

29.Steuden S. Psychologiczne problemy starzenia się. Referat wygłoszony do społeczności lokalnej w ramach programu pt. Nie możemy zmienić innych, zmieńmy siebie. Program lokalnej grupy działania Leśny Krąg i Starostwa Janowa Lubelskiego. Regrantig. 1. X. 2013. Janów Lubelski.

30. Steuden S. Mądrość życiowa wyrazem dojrzałej osobowości. Wykład inauguracyjny. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 2013/2014. Krasnystaw. 15.X. 2013.

31. Steuden S. Czy wiedza i mądrość znaczy to samo? Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Lublin. 3.marca. 2014. 

  

Granty badawcze i wydawnicze

 

- Polsko-amerykański program badań nad schizofrenią wczesną VRA-POL 1976 realizowany w latach 1976-1982 w Szpitalu Psychiatrycznym w Lublinie - Abramowicach

- Grant KBN 1 H0 1F042 18, nt.  „Zaburzenia widzenia i ich leczenia a poczucie jakości życia” realizowany we współpracy naukowe z II Kliniką Okulistyczną AM w Lublinie od marca 2000 do listopada 2002.

 - Steuden S., Marczuk M. (2005). Satysfakcja z życia w okresie starzenia się i starości. Grant wewnętrzny w ramach badań własnych. Otrzymany grant został wykorzystany na wydanie książki  pod redakcją S.  Steuden, M. Marczuk pt. Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin. Wydawnictwo KUL. ss. 460.

- Steuden S. (2004). Grant wewnętrzny w ramach badań własnych Sympozjum: Przejawy Patologii Społecznej i Sposoby jej zapobiegania. Lublin. KUL. 27-28 maja 2004.

- Steuden S. Grant KBN. (2005). Na organizację konferencji (Instytut Psychologii KUL JPII Lublin i Komitet Nauk Psychologicznych PAN (Warszawa) nt. XIV Kolokwia Psychologiczne. Neuronauki – W kierunku wyjaśniania funkcjonowania człowieka. Kazimierz Dolny n/Wisłą. 25-27. 06. 2005.

- Steuden S. Grant wewnętrzny KUL J.P.II  (2006) z funduszu badań własnych na dofinansowanie publikacji pt. Życie jako zadanie. Zenomena Płużek – sylwetka naukowa i wspomnienia.

- Udział w realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2012-2016.

- Opracowanie projektu badań pt. Zaburzenia geriatryczne związane ze starzeniem się realizowanego w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin. Przeciwdziałanie Marginalizacji Społecznej Osób Starszych (2013-2015).

- Program OPUS VI złożony do NCN 16 grudnia. 2013 (wspólnie z UM w Lublinie. Kierownik Projektu: prof. dr hab. Robert Rejdak, Kierownik Kliniki Okulistycznej UM W Lublinie.

Tytuł projektu: Ocena zależności między związanym z wiekiem zwyrodnieniem plamki żółtej (AMD) a obrazem mózgowym (MRI), stanem neurologicznym i funkcjonowaniem psychologicznym w sferze kognitywnej, afektywnej i społecznej. Badania podłużne.

 

WYKAZ recenzji i opinii dotyczących  przewodów doktorskich i habilitacyjnych

 

(1) Recenzje prac  doktorskich (w nawiasie podano nazwiska promotorów):

1. Gałkowska A. (1998). Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci. KUL. Ks. Prof. W. Prężyna

2. Wiśniowiecka M. (1999). Poczucie osamotnienia a cechy osobowości u dzieci z zaburzeniami endokrynnymi. KUL. Prof. L. Szewczyk.

3. Humeniuk E. (1999). Poczucie zmiany osobowości u osób w przebiegu astmy oskrzelowej. KUL. Prof. Z. Płużek.

4. Janowski M. (2000). Ewaluacja programów kształcenia umiejętności społecznych. Katowice. UŚ.

5. Kocemba I. (2000). Wpływ zmiennych psychologicznych na stan wyrównania cukrzycy typu 2. KUL. (Prof. J. Kostrzewski.

6. Kalus A. (2000). Psychologiczna charakterystyka małżeństw bezdzietnych. KUL. Prof. Braun-Gałkowska.

7. Kalicińska U. (2001). Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. UO. Opole (Prof. J. Brągiel).

8. Chodkiewicz J. (2001). Predyktory efektywności terapii mężczyzn  uzależnionych od alkoholu. UŁ. (Prof. Z. Juczyński.

9. Wóycicka A. (2001). Interpersonalne kontakty w rodzinie z pacjentem chorującym psychicznie długotrwale hospitalizowanym. KUL. (Ks. Prof. Cz. Cekiera).

10. Nitendel-Bujak E. (2001). Relacje interpersonalne w rodzinach dziewcząt z zespołem jadłowstrętu psychicznego. AM. Lublin (Prof. Szewczyk).

11.  Pałys J. (2002). Ocena poznawcza zagrożenia a poziom leku u żołnierzy wyjeżdżających na misje pokojowe.  (Prog. Terelak J.). UKSW. Warszawa.

12. Wiesław Błaszczak. (2002). Poczucie zmiany osobowości po doświadczeniu realnego zagrożenia życia. KUL. (promotor. Prof. Oleś)

13. Klinkosz Waldemar. (2002). Osobowościowe uwarunkowania osiągnięć akademickich studentów niewidomych i słabo widzących. KUL.

14. Laskowska B. (2002). Psychospołeczne uwarunkowania kryzysu religijnego młodzieży. KUL. (Prof. F. Mazurek).

15. Ulfik-Jaworska I. (2003). Tendencje konstruktywne i destruktywne u dzieci korzystających z agresywnych gier komputerowych. Lublin. KUL. (Prof. Braun-Gałkowska).

16. Mirucka B. (2003). Regulacyjna rola ja cielesnego w funkcjonowaniu osobowości kobiet z bulimią psychiczną. KUL. (Prof. Braun-Gałkowska)

17. Janiszewska L. (2003). Psychologiczne i społeczne wyznaczniki postaw pielęgniarek wobec chorych na AIDS. UŁ. (Prof. Juczyński).

18. Suchocka Lilija.  (2004).  Psychologiczna analiza bólu i cierpienia. Badania empiryczne osób               z chorobami reumatycznymi. KUL. (promotor Ks. Prof. K. Popielski).

19. Połaz D. (2004). Potrzeba samoaktualizacji i sposoby radzenia sobie u menedżerów w sytuacji ich bezrobocia. KUL. (Prof. Biela)

20.Karpińska-Ochałek M. (2004). Zainteresowania zawodowe i ich wybrane psychospołeczne korelaty

u młodzieży z upośledzeniem umysłowym. KUL (Prof. Sękowski).

21. Piksa A.S. (2005). Carla Gustava Junga koncepcja indywiduacji jako procesu kształtowania

 osobowości. KUL (Z. Płużek, S. Tucholska)

22. Wiącek G. (2005).  Wybrane psychospołeczne korelaty powodzenia w kształceniu integracyjnym. KUL (Prof. A. Sękowski).

23. Zienkiewicz  J. (2007). Osobowościowe uwarunkowania jakości życia u osób po zawale serca. KUL.

(Promotor Ks. Prof. K. Popielski).

24. Miniszewska J. (2007). Zasoby osobiste jako wyznaczniki jakości życia chorych na łuszczycę. ( UŁ, Prof. Z. Juczyński).

25. Starowicz A. (2007). Związek wybranych wymiarów osobowości i poznawczego obrazu choroby

 z adaptacją do cukrzycy u osób dorosłych. UJ. (Prof. W. Łosiak).

26. Bogusław Włodawiec (2009). Efektywność terapii odwykowej u bezdomnych mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Warszawa. UKSW.

27. Libera Aneta. (2009). Zasoby osobiste a doświadczanie stresu u kobiet po porodzie przedwczesnym. Lublin. UM.

28. Tomasz Frąckowiak (2010). Poczucie jakości życia osób długowiecznych w kontekście cech                  osobowości, doświadczeń autobiograficznych i sposobu życia.  U.Wr.

29. Kurtyka-Chałas J. (2010). Struktura powiązań pomiędzy religijnością, systemem wartości,                osobowością i strategiami działania u licealistów i studentów. (KUL.

30. Barbara Krasiczyńska (2010). Psychospołeczne korelaty zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół specjalnych. KUL.

31. Aleksandra Borowicz (2010). Analiza stresu rodzicielskiego jako podstawa programu pomocy            psychopedagogicznej dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością słuchową. KUL. (Instytut Pedagogiki)

32. Agnieszka Blicharz (2010). Temperament i styl zachowania a strategie radzenia sobie ze stresem

w sytuacji zagrożenia. Badania empiryczne skoczków spadochronowych. KUL.

33. Uzar  Katarzyna.  (2010). Człowiek w wieku podeszłym w ujęciu personalistycznym. Interpretacja antropologiczno-pedagogiczna. Lublin. KUL. (Instytut Pedagogiki).

34. Tomaszek Katarzyna. (2011). Podmiotowe uwarunkowania poczucia alienacji u młodzieży. Lublin.

 KUL.

35. Ks. Wędrychowicz Andrzej Krzysztof (2011). Psychospołeczne uwarunkowania przeżywania żałoby przez młodzież. Lublin. KUL.

36. Zarek Aleksandra (2012). Obraz siebie i obraz ciała u osób z wybranymi chorobami somatycznymi i osób zdrowych. Lublin. KUL. (UKSW).

37. Elżanowska Hanna. (2012). Rodzinne uwarunkowania życzliwości u młodzieży. Lublin. KUL.

38. Joć Ewa (2012). Wpływ edukacji pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i zespołem jelita drażliwego na jakość ich życia i przebieg choroby. Uniwersytet Medyczny. Lublin.

39. Kosowicz Mariola (2012). Psychologiczne efekty bezpośrednie i odroczone oddziaływań terapeutycznych wobec kobiet z nowotworem złośliwym piersi. Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie. Warszawa.

40. Świderska Agnieszka (2012). Obraz Boga u osób z organizacją osobowości typu borderline. Kraków. Uniwersytet Jagielloński.

41. Szafranek Anna (2013). Człowiek stary w sytuacji przemocowej w domach pomocy społecznej województwa podlaskiego. KUL. (Instytut Socjologii).

42. Długopolska-Bartnik Katarzyna. (2013). Ja dialogowe u osób chorych na schizofrenię. Instytut Psychologii KUL. Lublin.

43. Gronostaj Aleksandra (2013). Wsparcie społeczne w parach małżeńskich pacjentów onkologicznych. Instytut Psychologii. Uniwersytet Jagielloński. Kraków.

44.  Adamczuk Jolanta. (2013). Ocena wybranych predykatorów jakości życia u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

 

(2) recenzje dorobku naukowego na stopień doktora habilitowanego

 

1.Zalewski Grzegorz (2001). Recenzja rozprawy habilitacyjnej Kontrowersje wokół schizofrenii. Świadomość zdrowych i chorych. Białystok. Wyd. Trans Humana. (UKSW). (recenzent wyznaczony przez CK).

2. Wolska Anna  (2003). Model czynników ryzyka popełnienia zabójstwa. Szczecin. Wydawnictwo        Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. UAM – Poznań. (recenzent wyznaczony przez CK).

3. Olszewski Henryk. (2005). Rozprawa habilitacyjna Starość i witaukt psychologiczny: atrybucja rozwoju. Gdańsk. Wydawnictwo UG. oraz  dorobek naukowy.  (recenzent wyznaczony przez  CK).

4. Wiesław Skrzyński (2007).  Rozprawa habilitacyjna: Psychologiczne wyznaczniki jakości życia osób przewlekle chorych. Kraków. UJ. (recenzent wyznaczony przez CK).

5. Dariusz Krok (2010). Ocena rozprawy habilitacyjnej Religijność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych. I dorobku naukowego.  (recenzent wyznaczony przez Uniwersytet Opolski).

6. Trzęsowska-Greszta Elżbieta. (2010). Recenzja rozprawy habilitacyjnej Depresja wieku dorastania. Zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka depresji u dorastających dzieci. Warszawa. Wydawnictwo SWPS. (PAN). (recenzent wyznaczony przez CK).

7. Oleś Maria (2011). Ocena rozprawy habilitacyjnej Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie, oraz dorobku naukowego. Lublin.  KUL.

8. Sawicka Maryla. (2011).Ocena rozprawy habilitacyjnej Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię oraz dorobku naukowego. Poznań. UAM. (Instytut Neuropsychologiczny w Warszawie).

9. Lachowska Bogusława (2012). Ocena rozprawy habilitacyjnej Praca i rodzina konflikt czy synergia oraz dorobku naukowego. Lublin. KUL.

10. Talarowska Monika. (2013). Ocena rozprawy habilitacyjnej pt. Wpływ procesów zapalnych na funkcjonowanie poznawcze pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi i dorobku naukowego. Uniwersytet Gdański. Gdańsk.

11. Bronowski Paweł (2013. Ocena rozprawy habilitacyjnej pt. Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie, oraz dorobku naukowego. UAM. Poznań.

12. Ks. Bukalski Sławomir (2014). Ocena rozprawy habilitacyjnej pt. Style przywiązaniowe nupturientów oraz inne czynniki psychologiczne jako predyktory jakości narzeczeństwa. Analiza empiryczna. Opole. Uniwersytet Opolski.

 

(3). Recenzje dorobku na tytuł profesora

1. Trzebińska Ewa. (2013). Ocena dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego. SWPS. Warszawa.

2. Beata Pastwa-Wojciechowska. (2014). Gdańsk. Uniwersytet Gdański.

 

  Prace organizacyjne w Instytucie Psychologii

 

·  przygotowanie materiałów do oceny kierunku Psychologia przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną -  UKA  (2000) - Instytut  Psychologii otrzymał akredytację na okres 5 lat tj.  od 2000 – 2005 roku (Przygotowanie materiałów obejmuje min.: aktualizowane programy studiów; raporty samooceny Jednostki; syllabusy zawierające aktualne treści programowe w postaci ujednoliconej dla wszystkich prowadzących zajęcia

 

● przygotowanie materiałów do oceny kierunku Psychologia przez Państwową Komisję Akredytacyjną PKA  (2004) –  Instytut Psychologii KUL J.P.II. otrzymał akredytację na okres 5 lat

 

● przygotowanie materiałów do oceny kierunku Psychologia przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną  - UKA (2005) Instytut  Psychologii KUL otrzymał akredytację na okres 5 lat tj.  od 2000 – 2005 roku

 

Organizacja i wspólorganizacja konferencji

   

● współorganizator ogólnopolskiej konferencji Komitetu Nauk Psychologicznych PAN XIV Kolokwia Psychologiczne:  Neuronauka – W kierunku wyjaśniania funkcjonowania człowieka. Kazimierz Dolny n /Wisłą  25-27 czerwca 2005.

 

●  współorganizator konferencji poświęconej pamięci Profesor Zenomenie Płużek – październik 2005.

 

● Współorganizator (z Koalicją na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Lublinie) cyklu konferencji – Trialogów poświęconych problematyce zdrowia psychicznego, przeznaczonych dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, ich rodzin  oraz osób profesjonalnie zajmujących się wsparciem (lekarze, pracownicy socjalni, psychologowie) Tematy Trialogów:

1. Pogranicze: Choroba a opętanie (2003)

2. Doświadczenia religijne osób chorych psychicznie (2003)

3. Doświadczanie choroby psychicznej (2004)

4. Wspólne świętowanie – Opłatek 2005

5. Agresja osób chorych psychicznie (2006)

6. Aspekty prawne osób chorych psychicznie (2006).

 

● Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Dwadzieścia Lat w Służbie SenioromŻyć Dla Siebie i Innych” Lublin. 30-31. 05. 2005. (Wspólnie z Towarzystwem Wolnej Wszechnicy Polskiej  Oddział w Lublinie, Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku)

 

● Współorganizator i członek Rady Naukowej I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Psychologia w medycynie – Medycyna w psychologii. Człowiek Chory aspekty biopsychospołeczne. Lublin 25-27. 09.2009.

 

●  Współorganizator Konferencji z okazji Jubileuszu 25-lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku nt. Starzenie się z godnością. Lublin. KUL. 7-8 czerwca. 2010

 

. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa  pt. Oblicza starości we współczesnym świecie. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin. 15 czerwca. 2013.

 

. Współorganizacja (z Wydziałem Zdrowia Miasta Lublin) konferencjipt. W trosce o godną starość.  30. Listopada 2012. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin. Na lata 2012-2015.

 

. Konferencja naukowo-szkoleniowa. pt. Profilaktyka wypalenia sił w zawodach wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny. Lublin. 17 maja 2013. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin. Na lata 2012-2015.

 

 

 

 

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2014, godz. 08:48 - Stanisława Steuden