Program studiów

 

PSYCHOLOGIA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

b2  b3 

          Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości jest unikalnym kierunkiem łączącym w sobie wiedzę z zakresu psychologii, marketingu i zarządzania. Potrzeba utworzenia kierunku związana jest z zaistniałymi przemianami gospodarczymi i zmieniającą się sytuacją na rynku pracy.

          Rozwój psychologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej wykazuje, że ma ona olbrzymi rezerwuar metodologicznej potencjalności. To właśnie dzięki psychologii przemysłowej (obejmującej takie działy jak: psychologia reklamy, psychologia zatrudnienia, psychologia inżynieryjna, psychologia szkolenia, psychologia bezpieczeństwa pracy, psychologia organizacji i zarządzania, psychologia czasu wolnego od pracy) rozwinęła się w USA infrastruktura organizacyjna, marketingowa oraz edukacyjna, które umożliwiły dynamiczny rozwój amerykańskiego przemysłu w XX wieku. Jest szansa, że w jakimś ważniejszym stopniu również i polska psychologia mogłaby się przyczynić do pomocy ludziom w radzeniu sobie na współczesnym rynku pracy w Polsce i Europie oraz w rozwoju przedsiębiorczości wyzwalającej potencjał twórczości ludzkiej w dziedzinie gospodarczej.

           Przedsiębiorczość to również aktywność twórcza iorganizacyjna pracowników, którzy myśląc przy pracy (por., intelektualnywymiar pracy, czyli praca jako myślenie według koncepcji ergonomii W.Jastrzębowskiego) przyczyniają się do usprawnień technologicznych,organizacyjnych, ergonomicznych, które obniżają koszty pracy, zmniejszająuciążliwość samej pracy, poprawiają jakość produktu pracy. I wreszcieprzedsiębiorczość może również obejmować inicjatywy społeczne iorganizacyjne w obrębie instytucji działających jako non-profitlub w obszarze pomocy społecznej i charytatywnej.

Kształcenie psychologów biznesu i przedsiębiorczości wynika m. in. z czterech obszarów społecznych:

 1. Rozwój przedsiębiorczości

 2. Doradztwo całożyciowe

 3. Polityka personalna w przedsiębiorstwach

 4. Znaczenie marketingu

           Psychologia we współczesnym świecie biznesu ma coraz więcej do zaoferowania. Można wyrazić nadzieję, że studia na kierunku Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości będą w stanie w dużym stopniu pomóc ludziom być bardziej podmiotami pracy oraz aktywniejszymi uczestnikami życia gospodarczego na miarę zapoczątkowanych w Polsce przemian makrostrukturowych, które objęły cała Europę.

 

proseminaria

 • wybierane zgodnie z zainteresowaniami studentów.

seminaria magisterskie

 • wybierane zgodnie z zainteresowaniami studentów.

praktyki studenckie (czterotygodniowe lub 100 godzin),

 • obowiązkowe dla wszystkich studentów po IV roku studiów, realizowane zgodnie z zainteresowaniem studenta i akceptacją osoby prowadzącej seminarium magisterskie.

 

CHARAKTERYSTYKA SPOSOBU UZYSKIWANIA ZALICZEŃ

 • Zaliczenie jednego roku odpowiada 60 punktom ECTS (podczas pięciu lat studiów student musi zaliczyć zajęcia za minimum 300 punktów)
 • Wykłady, ćwiczenia, proseminaria i konwersatoria są zaliczane na ocenę; seminaria magisterskie są akceptowane przez osobę prowadzącą na podstawie aktualnego poziomu zaawansowania pracy magisterskiej
 • W ramach ćwiczeń studenta obowiązują prace zaliczeniowe, w postaci recenzji książki lub artykułu, samodzielnego opracowania przypadku, opracowania propozycji programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych, prowadzenie dzienniczków obserwacyjnych, przygotowanie projektu eksperymentu na ustalony temat itp.
 • Podczas studiów student jest zobowiązany do napisania pracy proseminaryjnej (III rok) i magisterskiej (IV-V rok)

 

Autor: Karol Goral
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2015, godz. 16:39 - Karol Goral