NABÓR NA STUDIA W TRYBIE NIESTACJOMARNYM W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012   ZOSTAJE ZAWIESZONY.

 

Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłat określa Rektor KUL.
          Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w godzinach popołudniowych przez 5 dni w tygodniu.

 

 

STUDIA SKŁADAJĄ SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW KSZTAŁCENIA

droga

etap wprowadzający (I i II rok studiów) - podstawy psychologii, z elementami biologii, fizjologii, filozofii i antropologii (zob. minima programowe)

 

etap specjalizacyjny (III-V roku studiów)
 • Psychologia kliniczna i osobowości: zajęcia z zakresu psychologii klinicznej dzieci, młodzieży, dorosłych, metod badania osobowości, diagnostyki zaburzeń psychicznych, parcjalnych deficytów rozwojowych.
 • Psychologia edukacji i komunikacji: zajęcia z zakresu psychologii rodziny, dysfunkcji szkolnych, mediów, metod projekcyjnych, rehabilitacji, pedagogiki i dydaktyki. Realizacja tej specjalizacji daje możliwość uzyskania zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym
 • Psychologia marketingu, organizacji i zarządzania: zajęcia z zakresu psychologii ekonomicznej, przemysłowej, środowiskowej, zachowań konsumenckich, organizacji i zarządzania, szkoleń. 
 • Psychoprofilaktyka i psychoterapia: zajęcia z zakresu psychoprofilaktyki patologii społecznej, terapii rodzin dysfunkcjonalnych, psychologii sądowej, patologii społecznej, psychologii zdrowia i psychoterapii.
 • Psychologia społeczna i kulturowa: zajęcia z zakresu komunikacji społecznej, reklamy, doradztwa personalnego, kultury pracy i organizacji, marketongu gospodarczego i politycznego, twórczości.
 
PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE:

wykłady:

 • podstawowe, obowiązkowe dla wszystkich studentów, niezależnie od wybranej specjalizacji, m.in. psychologia: percepcji, uczenia się, myślenia, różnic indywidualnych, rozwojowa, kliniczna, osobowości, zdrowia, społeczna, eksperymentalna, rehabilitacji, rodziny, wychowania i nauczania, a także neuropsychologia, diagnostyka inteligencji, psychoprofilaktyka, psychoterapia, psychiatria, doradztwo zawodowe
 • specjalizacyjne, obowiązkowe dla studentów realizujących program wybranej specjalizacji
 • monograficzne, wybierane przez studentów, zgodnie z ich osobistymi zainteresowaniami, m.in. psychologiczne podstawy komunikacji interpersonalnej, klasyfikacja zaburzeń zachowania, psychologia sportu, psycholingwistyka rozwojowa (wykreślić), psychologia w prawie, psychologia bólu i cierpienia, psychologia polityczna, psychologia perswazji, psychologiczne problemy umierania i żałoby; oferta zawiera również wykłady w języku angielskim, m.in. positive psychology, contemporary approaches to emotion and motivation process, doping with stress among children and adolescents, family psychology, psychobiological bases of mental disorders, psycho preventiveness family disorders.


ćwiczenia i konwersatoria:

 • obowiązkowe dla studentów w ramach wybranej specjalizacji lub dla wszystkich studentów - są zajęcia o charakterze dopełniającym tematykę poruszaną na wykładzie, zwłaszcza w aspekcie aplikacyjnym; ponadto, na III roku studiów wprowadzono ćwiczenia English in Psychology - Practical Approach w jęz. angielskim celem wykształcenia sprawnego i aktywnego warsztatu posługiwania się językiem angielskim w obszarze psychologii jako narzędzia badawczego, komunikacyjnego, dającego możliwość większego wykorzystania literatury specjalistycznej
 • fakultatywne, wybierane zgodnie z zainteresowaniami studentów.


proseminaria

 • wybierane zgodnie z zainteresowaniami studentów, niezależnie od specjalizacji. Psychologia: ogólna, procesów poznawczych, emocji i motywacji, rozwojowa, kliniczna, osobowości, wychowawcza i rodziny, rehabilitacji, różnic indywidualnych, organizacji i zarządzania, szkoleń, społeczna i religii, psychoprofilaktyka patologii społecznej oraz psychoterapii i psychologii zdrowia.

seminaria magisterskie

 • wybierane zgodnie z zainteresowaniami studentów, niezależnie od specjalizacji. Psychologia: ogólna, procesów poznawczych, emocji i motywacji, rozwojowa, kliniczna dorosłych, kliniczna dzieci i młodzieży, osobowości, wychowawcza, rodziny, rehabilitacji, różnic indywidualnych, organizacji i zarządzania, zachowań konsumenckich, społeczna i religii, psychoprofilaktyka patologii społecznej, psychoterapii i psychologii zdrowia.


 


praktyki studenckie (czterotygodniowe lub 160 godzin),

 • obowiązkowe dla wszystkich studentów po IV roku studiów, realizowane zgodnie z zainteresowaniem studenta i akceptacją osoby prowadzącej seminarium magisterskie, m.in. w służbie zdrowia, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, wojsku, policji, więziennictwie, na obozach rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

praktyka pedagogiczna (150 godzin)

 • obowiązkowa dla studentów po IV roku realizujących program specjalizacji "Psychologia edukacji i komunikacji".

  

CHARAKTERYSTYKA SPOSOBU UZYSKIWANIA ZALICZEŃ

 • Zaliczenie jednego roku odpowiada 60 punktom ECTS (podczas pięciu lat studiów student musi zaliczyć zajęcia za minimum 300 punktów)
 • Wykłady, ćwiczenia, proseminaria i konwersatoria są zaliczane na ocenę; seminaria magisterskie są akceptowane przez osobę prowadzącą na podstawie aktualnego poziomu zaawansowania pracy magisterskiej
 • W ramach ćwiczeń studenta obowiązują prace zaliczeniowe, w postaci recenzji książki lub artykułu, samodzielnego opracowania przypadku i sporządzenia opinii psychologicznej (o charakterze rozwojowym, klinicznym, pedagogiczno-wychowawczym, rodzinnym, osobowościowym), opracowania propozycji programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych, prowadzenie dzienniczków obserwacyjnych, przygotowanie projektu eksperymentu na ustalony temat itp.
 • Podczas studiów student jest zobowiązany do napisania pracy proseminaryjnej (III rok) i magisterskiej (IV-V rok)
Autor: Karol Goral
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2011, godz. 12:38 - Karol Goral