1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin dotyczy XI Konkursu Fotografii Studenckiej Pstrykaliada 2009, zwanego dalej Konkursem.

1.2. Organizatorem Konkursu jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162, pok. 61A, zwane dalej Organizatorem.

1.3. Konkurs składa się z Części Eliminacyjnej, Części Finałowej oraz z Części Wystawowej, które odbędą się na terenie uczelni wyższych w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Opolu, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu

1.4. Część Wystawowa odbywać się będzie w terminie: 20.04 – 15.05.2009 w Warszawie, zaś w pozostałych miastach określonych w punkcie 1.3. w terminie 15.03 – 15.04.2009.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w punkcie 1.4.

1.6. Oficjalna strona internetowa Konkursu, zwana dalej Stroną Internetową, znajduje się pod adresem www.pstrykaliada.art.pl. Będą się na niej na bieżąco pojawiać aktualne informacje dotyczące Konkursu.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest tylko dla studentów. W Konkursie mogą brać udział studenci studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, uczelni publicznych i prywatnych.

2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

2.4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

2.5. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Przewidziano 3 kategorie:

 • Bóg jest kobietą?

 • Małe jest piękne

 • Przejazdem

3.2. Każde zdjęcie musi być przypisane do jednej z trzech powyższych kategorii.

3.3. Zdjęcia muszą być dostarczone jednocześnie w dwóch formach: w formie klasycznej (odbitki o określonych rozmiarach oprawione w sztywne passe-partout) oraz w formie elektronicznej (obligatoryjnie w formacie JPG o rozdzielczości min. 1024 x 768 lub wyższej) przesłane na adres pstrykaliada.zdjecia@gmail.com.

3.4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do zdjęć kopię wypełnionego formularza, znajdującego się na stronie internetowej.

3.5. Zdjęcia zarówno w formie elektronicznej, jak i klasycznej należy dostarczyć do jednej z siedzib NZS-ów do 15 marca 2009r. w przypadku następujących miast: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Opole, Poznań, Wrocław (adresy poszczególnych siedzib NZS-ów znajdują się na Stronie Internetowej). W przypadku Warszawy zdjęcia również w obu formach dostarczyć należy do siedziby NZS SGH do 15 kwietnia 2009r.

Powyższe terminy są nieprzekraczalne i dotyczą rzeczywistego dotarcia zdjęć, nie zaś daty stempla pocztowego.

3.6. Zdjęcia można dostarczyć do siedzib NZS-ów:

 • osobiście

 • drogą pocztową

3.7. Rozmiar zdjęć jest dowolny, jednak żadna z krawędzi nie może być krótsza niż 20 cm.

3.8. Ponadto każde zdjęcie musi być umieszczone w sztywnym passe-partout.

3.9. W lewym dolnym rogu passe-partout , pod zdjęciem, powinien znaleźć się wąski pasek z podpisem wydrukowanym na komputerze:

 • Podpis powinien zawierać pozycje (w podanej kolejności): imię, nazwisko, uczelnia, kategoria, tytuł zdjęcia (jeśli istnieje),

 • Wzór wymaganego podpisu znajduje się na Stronie Internetowej.

3.10. Zdjęcia powinny zawierać również podpis na odwrocie (powinien zawierać pozycje: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, uczelnia, kategoria, ewentualny tytuł zdjęcia).

3.11. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić do konkursu od jednego do pięciu zdjęć. Wśród nich mogą znajdować się serie dwóch lub trzech zdjęć, jednak całkowita liczba zdjęć zgłoszonych przez Uczestnika nie może przekraczać pięciu. Przyznana nagroda może dotyczyć jednego zdjęcia z serii bądź całej serii.

3.12. Uczestnik ma prawo zgłosić zdjęcia w różnych kategoriach. Rozkład zdjęć w poszczególnych kategoriach jest dowolny.

3.13. W konkursie mogą wziąć udział jedynie zdjęcia nigdzie wcześniej nie publikowane i wykonane jedynie przez Uczestnika Konkursu.

3.14. Zdjęcia modyfikowane za pomocą programów komputerowych będą automatycznie odrzucone z Części Eliminacyjnej. Zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (nasycenie, wyostrzenie, kontrast, jasność). Dopuszcza się również konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię. W przypadku zdjęć zrobionych techniką tradycyjną dopuszczalne jest stosowanie zabiegów ciemni fotograficznej. Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.

3.15. Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich udział w Wystawie, prezentację w galerii na Stronie Internetowej, a także na ich wykorzystywanie przez Organizatora w materiałach informacyjnych oraz w materiałach promujących kolejne edycje Konkursu.

4. CZĘŚĆ ELIMINACYJNA ORAZ CZĘŚĆ FINAŁOWA

4.1. Część Eliminacyjna polegać będzie na wyłonieniu 10 najlepszych zdjęć w każdym z miast wymienionych w punkcie 1.3. Regulaminu. Zdjęcia wybrane zostaną przez Jury podczas zamkniętego posiedzenia.

4.2. Wybranych 10 zdjęć z każdego miasta zostanie przesłanych do Warszawy, gdzie odbędzie się Część Finałowa.

4.3. W Części Finałowej wyłonieni zostaną zwycięzcy Konkursu podczas zamkniętego posiedzenia Jury.

4.4. Do Części Eliminacyjnej dopuszczone zostaną jedynie zdjęcia spełniające wymagania określone w Regulaminie.

4.5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w czasie Gali – uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu, które odbędzie się 23 kwietnia 2009r.

5. WYSTAWA

5.1. Zdjęcia nadesłane przez uczestników Konkursu zostaną zaprezentowane podczas Wystaw, zorganizowanych w związku z trwaniem Konkursu.

5.2. Organizator z przyczyn technicznych zastrzega sobie prawo do wywieszenia jedynie części nadesłanych zdjęć.

6. NAGRODY

6.1. Przewiduje się następujące nagrody:

 • Grand Prix oraz I miejsce Pstrykaliady 2009 – udział w nich biorą zdjęcia nadesłane w 3 kategoriach Konkursu,

 • I miejsca oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach

 • Nagroda Publiczności , w której rolę jury pełnią jedynie internauci, głosując na wybrane przez siebie zdjęcia za pomocą Strony Internetowej,

 • Nagroda Organizatorów.

6.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w postanowieniach punktu 6.1 wynikających ze zmiennej ilości nagród do przyznania.

7. ODBIÓR NAGRÓD I ZDJĘĆ

7.1. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami i wyróżnionymi najpóźniej 3 dni przed Galą w celu poinformowania ich o wygranej.

7.2. Osoby nagrodzone i wyróżnione odbiorą nagrody podczas uroczystej Gali, w czasie której będzie miało miejsce rozstrzygnięcie Konkursu.

7.3. W przypadku nieobecności osób nagrodzonych lub wyróżnionych podczas rozstrzygnięcia Konkursu, przysługuje im prawo do odebrania przyznanych nagród wyłącznie w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników. Przy odbiorze nagród konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego status studenta.

7.4. Zdjęcia zgłoszone przez Uczestników konkursu podlegają zwrotowi po zakończeniu ostatniej Wystawy. Możliwy będzie jedynie osobisty odbiór prac. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich stan lub zaginięcie.

7.5. Dokładny termin odbioru prac zostanie przedstawiony na Stronie Internetowej. Po upływie tego terminu nieodebrane prace zostaną przekazane instytucji pożytku publicznego.


 

 

 

Autor: Kamil Woliński
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2009, godz. 20:11 - Kamil Woliński