INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

 

INFORMATION ABOUT ERASMUS+ MOBILITY FOR TRAINEESHIPS IN THE ACADEMIC YEAR 2018/19 (English version - click_here

 

 KOLEJNY NABÓR NA PRAKTYKI PAŹDZIERNIK 2018!!!

 

Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) oprócz wyjazdu na część studiów do zagranicznej uczelni, daje studentom również możliwość wyjazdu na praktykę zawodową do przedsiębiorstwa lub innej instytucji za granicą.

 

PROFIL praktyk

Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów. Stypendium programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) przyznaje się w celu odbycia praktyki bezpośrednio związanej z przedmiotami przygotowującymi do wykonywania określonego zawodu. Nie może być to wyjazd dydaktyczny (związany z uczestnictwem w zajęciach). Praktyka może stanowić część programu studiów (praktyka obowiązkowa) albo dawać możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). Student odbywa praktykę w pełnym wymiarze godzin. Językiem roboczym praktyki nie może być język polski.

 

Ile wynosi STYPENDIUM?

 

Wysokość stawek na 1 mies. w zależności od kraju wyjazdu:

 

Grupa I – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 600 EUR

Grupa II – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 550 EUR

Grupa III – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 500 EUR

 

Uwaga! Studenci, którzy będą pobierali stypendium socjalne w KUL w semestrze poprzedzającym wyjazd Erasmus+ otrzymają dodatkowo 100 euro miesięcznie i w zależności od kraju wyjazdu miesięczne stypendium będzie wynosiło:

 

Grupa I600 EUR + 100 EUR (równowartość w PLN)

Grupa II550 EUR + 100 EUR (równowartość w PLN)

Grupa III500 EUR + 100  EUR (równowartość w PLN)

 

Studenci niepełnosprawni również mogą wnioskować o dodatkowe wsparcie finansowe.

 

Całkowite stypendium dla studentów ze stypendium socjalnym oraz studentów niepełnosprawnych pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest wypłacane w PLN. Możliwość otrzymania stypendium z funduszy PO WER nie dotyczy studentów wyjeżdżających jako absolwenci (recent graduates); w tym przypadku uczelnia może wnioskować o dodatkowe środki z programu Erasmus+.

 

Podczas wyjazdu na praktyki Erasmusa+ studenci przebywając za granicą pobierają również wszystkie inne stypendia, do których nabyli prawa w KUL (tj. socjalne czy naukowe).

 

Stypendium programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

 

Szacunkowe wydatki_miesieczne_informacje_z_ankiet

 

KTO może ubiegać się o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

 

- są zarejestrowani jako studenci KUL na kierunku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzących do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z wyjątkiem studiów podyplomowych)

-  znają wymagany język obcy na poziomie minimum B1 lub wyższym wskazanym w Letter of Intent

- mają średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów aktualnego etapu studiów (I stopnia, II stopnia czy III stopnia) co najmniej 3,5

-  nie przebywają w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym

-  ubiegają się o praktykę, której tematyka jest zgodna z kierunkiem studiów

- wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z ukończeniem studiów w terminie przewidywanym w planie studiów.

 

UWAGA!

Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich* lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności – dlatego też studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia w ramach programu Erasmus/Erasmus+ na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na studia w bieżącej rekrutacji. Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę Erasmus/Erasmus+ na aktualnym etapie studiów mogą aplikować o ponowny wyjazd na tym samym etapie, pod warunkiem że ich pobyt za granicą łącznie nie przekroczy 12 miesięcy.

 

*Studenci jednolitych studiów magisterskich (prawo, psychologia, teologia) mają możliwość wyjazdu na praktykę i studia do 24 miesięcy łącznie w trakcie całych studiów.

 

Studenci ostatniego roku studiów (nie planujący kontynuacji studiów) są uprawnieni do aplikowania o wyjazd na praktykę, którą mogą odbyć już jako absolwenci w terminie do 12 miesięcy od ukończenia studiów tj. od dnia złożenia egzaminu dyplomowego (w tym przypadku student musi złożyć aplikację do dnia obrony pracy/ złożenia egzaminu dyplomowego).

 

 

Do JAKICH INSTYTUCJI można wyjechać?

Instytucje zapewniające praktyki muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (28 krajów UE oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja i była Jugosłowiańska Republika Macedonii) i mogą być nimi:

 • zagraniczne instytucje np. przedsiębiorstwa/firmy, muzea, biblioteki, szpitale itp.
 • placówki naukowo-badawcze
 • organizacje non-profit
 • jednostki administracji nie prowadzące nauczania zagranicznych szkół wyższych np. biblioteki, działy finansowe, dziekanaty, działy współpracy z zagranicą
 • zagraniczne szkoły (podstawowe, gimnazjalne, średnie) dla studentów kierunków i specjalności pedagogicznych
 • polskie instytucje posiadające siedzibę za granicą, z zastrzeżeniem, że językiem roboczym będzie język inny niż język polski.

 

Nie można odbywać praktyk w:

 • instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na stronie internetowej http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm )
 • organizacje zarządzające programami UE, takie jak agencje narodowe (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania)

 

NA JAK DŁUGO?

 

Od 3 do 5 miesięcy - między 15 września 2018 i 15 września 2019.

 

JAK ZNALEŹĆ odpowiednią dla siebie ofertę?

Studenci samodzielnie poszukują przedsiębiorstwa, w którym chcieliby odbyć praktyki. W tym celu student wysyła do wybranej instytucji dokument List Intencyjny/letter_of_intent oraz erasmus_traineeships_information, który wyjaśnia instytucji przyjmującej szczegóły praktyki. List Intencyjny instytucja przyjmująca musi wypełnić na papierze firmowym, podpisać i przesłać faksem, mailem (skan) lub pocztą na adres Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych Działu Współpracy z Zagranicą (dalej SOWM).

Studenci KUL mogą skorzystać z bazy kontaktów zamieszczonej przez Sekcję Obsługi Wymian Międzynarodowych Działu Współpracy z Zagranicą KUL (SOWM) na e-kul w Moodle (lewe środkowe menu) - Erasmus – wyjazdy na praktyki – ‘baza kontaktów SOWM’ lub znaleźć instytucję przyjmującą przeglądając:

 

Jakie DOKUMENTY należy złożyć?

 • Formularz zgłoszeniowy dostępny w SOWM (p. 202, 203) i tutaj formularz_zgloszeniowy_praktyki
 • CV w języku polskim i obcym (języku odbywania praktyki) wraz z kserokopiami dokumentów, potwierdzającymi informacje zawarte w CV (zalecana forma CV - patrz Moodle na platformie e-kul) - bez kserokopii podstawowych dokumentów, np. legitymacji, dowodu, paszportu, świadectwa maturalnego czy prawa jazdy
 • Zaświadczenie o znajomości wymaganego języka obcego (może to być międzynarodowy certyfikat zdanego egzaminu językowego, zaświadczenie ukończonego kursu językowego, zaświadczenie ze SPNJO - konieczne jest wskazanie poziomu kursu oraz oceny końcowej z egzaminu) – nie dotyczy studentów neofilologii oraz studentów kierunków oferowanych w języku angielskim (europeistyka, filozofia). Studenci nie posiadający zaświadczenia o znajomości języka obcego mają również możliwość aplikowania. Wszyscy aplikujący studenci będą uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej w języku obcym.
 • List motywacyjny w języku obcym - języku odbywania praktyk (adresowany do instytucji przyjmującej)
 • letter_of_intent podpisany na papierze firmowym przez instytucję przyjmującą

 

Termin składania aplikacji w najbliższym naborze: od 01.10.2018 do 31.10.2018 w SOWM, p. 202 i 203 (gmach główny KUL)

 

WAŻNE LINKI

Koordynatorzy KUL

Zasady_rekrutacji_na_praktyki_Erasmus+_2018_2019

Zasady rozdziału środków i finansowania wyjazdów na praktyki_w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018-19

 

 

 

KONTAKT W KUL

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych
Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
mgr Renata Kras, marczak@kul.pl   tel. 81 445-41-83
mgr Agnieszka Gleń, glen@kul.pl tel. 81 445-41-81