Regulamin studiów

Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością

Regulamin studiów

§9

 1. Wszystkie rozwiązania wspomagające, stosowane wobec studentów niepełnosprawnych w celu wyrównania ich szans, nie mogą naruszać zasady niezmniejszania wymagań merytorycznych stawianych studentom do zaliczenia poszczególnych przedmiotów.
 2. Forma weryfikacji efektów kształcenia studenta jest dostosowana do rodzaju niepełnosprawności.
 3. Na wniosek studenta niepełnosprawnego dziekan może podjąć decyzję o zmianie zasad uczestnictwa w zajęciach polegających w szczególności na: zwiększeniu dopuszczalnej liczby nieobecności lub zmianie form sprawdzania wiedzy w trakcie trwania zajęć.
 4. Na wniosek studenta niepełnosprawnego dziekan zezwala na korzystanie podczas zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń z pomocy osób trzecich, w szczególności występujących jako: tłumacze języka migowego, lektorzy, stenotypiści, asystenci osób niepełnosprawnych.
 5. W przypadku, gdy z powodu swojej niepełnosprawności student nie może samodzielnie sporządzać notatek, dziekan, za zgodą prowadzącego zajęcia, może udzielić pozwolenia na zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych umożliwiających mu pełny udział w zajęciach.
 6. W przypadku stosowania urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz student zobowiązany jest do uprzedniego podpisania oświadczenia o wykorzystaniu utrwalonych materiałów wyłącznie na użytek prywatny z poszanowaniem praw autorskich prowadzącego zajęcia.

§9a

Na pisemny wniosek studenta niepełnosprawnego dziekan może dokonać zmiany zasad zdawania egzaminów lub uzyskiwania zaliczeń polegającej w szczególności na:

 1. przedłużeniu czasu trwania egzaminu lub zaliczenia;
 2. stosowaniu dodatkowych urządzeń technicznych;
 3. zastosowaniu alternatywnej formy zapisu podczas egzaminu lub zaliczenia;
 4. zamianie egzaminu pisemnego na ustny lub ustnego na pisemny;
 5. indywidualnego określenia miejsca odbywania egzaminu.

 

 

Pełna wersja: Regulamin studiów


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona