Rusza rekrutacja na KUL – nowością położnictwo i dietetyka (I stopień) oraz stosunki międzynarodowe i lingwistyka stosowana (II stopień)

Prawo, psychologia, teologia, filologia angielska, dziennikarstwo a może tegoroczne nowości – położnictwo lub dietetyka, a na II stopniu lingwistyka stosowana i stosunki międzynarodowe? W ofercie studiów jest blisko 50 kierunków jakie można studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 5 maja na najstarszym lubelskim uniwersytecie rozpoczęła się rejestracja na studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie.

„Wspólnota wiedzy – Razem ku mądrości” to hasło towarzyszące tegorocznej kampanii rekrutacyjnej. Wpisuje się ono w charakter działalności KUL, którego jednym z wyznaczników jest przekazywanie studentom wiedzy, w poczuciu, że są oni ważną częścią wspólnoty akademickiej. To kształcenie powiązane z wartościami, w duchu wiedzy, mądrości, prawdy, tradycji i nowoczesności – mówi Monika Stojowska, rzecznik prasowy KUL.

Rekrutacja potrwa do 8 lipca, a w przypadku studiów II stopnia do 15 lipca. Po 21 lipca rozpocznie się nabór wolny. W ofercie studiów KUL proponuje kształcenie na blisko 50 kierunkach. Nowością jest położnictwo - studia stacjonarne I stopnia oraz dietetyka w Filii KUL w Stalowej Woli, gdzie w planach jest również uruchomienie nauk o rodzinie, administracji oraz bezpieczeństwa narodowego (tych kierunków nie ma jeszcze na liście). W ofercie studiów II stopnia od tego roku dostępna będzie lingwistyka stosowana i stosunki międzynarodowe.

Od 1 marca do 6 kwietnia 2021 trwał I etap rejestracji cudzoziemców spoza UE na studia w języku angielskim. W systemie zarejestrowało się około 900 kandydatów głównie z państw Afryki (Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Rwanda), z Rosji oraz częściowo z Azji (Indonzja, Turcja), pojedyncze zgłoszenia napłynęły z USA. Ponad 520 kandydatów spełniło kryteria rejestracji i zostało dopuszczonych do postępowania konkursowego (konkurs ocen na świadectwie i dyplomie). Kandydatów z Polski oraz krajów UE – studia w j. angielskim - KUL rekrutuje od 5 maja do 8 lipca. Tu obowiązuje tryb konkursowy. Nabór do Szkoły doktorskiej KUL rozpocznie się 28 lipca i potrwa do 29 sierpnia br. W ofercie jest 11 dyscyplin.

Zapraszamy na stronę dla kandydatów: kandydat.kul.pl

 

Grant NCN dla dr Anety Przepiórki z Instytutu Psychologii KUL

dr Aneta PrzepiórkaDr Aneta Przepiórka, adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji KUL, otrzymała grant w konkursie DAINA 2 na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie. Badania nad czynnikami modyfikującymi zachowanie świadków cyberprzemocy będzie realizowała wraz z doc. dr Vilmantė Pakalniškienė z Uniwersytetu Wileńskiego.

 

Projekt dotyczy poważnego problemu społecznego, jakim jest cyberprzemoc, definiowana często jako elektroniczna przemoc rówieśnicza. Zjawisko to ma negatywny wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży, i jest stosunkowo słabo zbadane.

„Akt cyberprzemocy nie dzieje się w izolacji. Często są świadkowie tego aktu agresji online. Jednak są trzy możliwe reakcje: przyłączenie się do agresora, wsparcie ofiary lub brak reakcji. Celem prezentowanych badań jest odpowiedź, co wpływa na zachowanie świadków cyberprzemocy? W zaplanowanych badaniach wzięto pod uwagę fatalistyczną perspektywę temporalną, emocje i dokonywane atrybucje przyczyn. Zakładamy, że są to czynniki, które mogą wpływać na wybór zachowania świadka cyberprzemocy. Odpowiedzi będziemy poszukiwać poprzez przegląd literatury wraz z metaanalizą, w zaplanowanych eksperymentach oraz badaniach dzienniczkowych. Zakładamy możliwy wpływ kultury na zachowania świadków cyberprzemocy, dlatego badania będą realizowane w dwóch kontekstach kulturowych: polskim i litewskim” – czytamy w opisie badań.

 

Konkurs DAINA jest organizowany od 2017 r. przez Narodowe Centrum Nauki i Litewską Radę Naukową (LMT). Do drugiej jego edycji wpłynęły 133 zgłoszenia, a finansowanie otrzymało 11 projektów, które zgodnie z procedurą oceny równoległej otrzymały rekomendacje NCN i LMT.

Kolejna edycja studiów KUL w Areszcie Śledczym w Lublinie

Od października, w Areszcie Śledczym w Lublinie, ruszy kolejna edycja licencjackich studiów stacjonarnych na kierunku nauki o rodzinie, specjalność asystent osoby niesamodzielnej. Dzięki trwającej od 2013 roku współpracy KUL z aresztem, kolejna grupa więźniów będzie miała możliwość zdobycia wyższego wykształcenia. O kontynuacji współpracy rozmawiał dziś rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski z dyrektorem lubelskiego aresztu płk. Jackiem Wróblem.
 
Jak podkreśla ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL, prowadzenie przez uniwersytet studiów w Areszcie Śledczym w Lublinie pokazuje, że więźniowie z powodzeniem mogą wykorzystywać czas odbywania kary do własnego rozwoju, nie tylko intelektualnego ale także społecznego. - Studia stanowią dla nich drogę do readaptacji i powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie z nowymi umiejętnościami i wiedzą, które również sprzyjają odnalezieniu się na rynku pracy - podkreślił rektor.
 
- Kontynuujemy edukację osadzonych w ramach studiów prowadzonych przez KUL, ponieważ jest to dla nich szansa na wartościowe zagospodarowanie czasu poprzez zdobywanie wiedzy. Studia i uzyskanie dyplomu uniwersyteckiego prowadzą do samodowartościowania, co pomoże osadzonym m.in. w poszukiwaniu pracy po wyjściu na wolność - podkreślił dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie płk Jacek Wróbel.

KUL jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce, które umożliwiają więźniom zdobycie wyższego wykształcenia. Osadzeni realizują pełen program zajęć uniwersyteckich, z tym, że odbywają się one w areszcie. Studia mają istotne znaczenie ponieważ poza wymiarem naukowym, stwarzają szansę na skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Obecnie na KUL, na kierunku nauki o rodzinie w Areszcie Śledczym w Lublinie, studiuje 18 osadzonych.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja z udziałem przedstawicieli KUL

W Lublinie uroczystości 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się mszą świętą, odprawioną w intencji ojczyzny w lubelskiej archikatedrze. Po nabożeństwie, przedstawiciele różnych środowisk złożyli kwiaty przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja, znajdującym się na placu Litewskim.

Społeczność akademicką naszego uniwersytetu reprezentował m.in. prof. Mirosław Sitarz, prorektor KUL, który z rąk ministra edukacji i nauki prof. Przemysława Czarnka odebrał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 Więcej zdjęć w galerii.

Rektor KUL dla „Pastores”: Katolickość to także nowoczesność, pozwalająca reagować na współczesne problemy społeczne

O roli katolickiego uniwersytetu, jego tożsamości, problemach i wyzwaniach rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski w wywiadzie dla „Pastores”.

 

Ks. Kazimierz Pek MIC: Nowy rektor na początek nowego 100-lecia KUL-u... Czy w tej sytuacji bardziej myśli się o przeszłości czy o przyszłości?


Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, rektor KUL: Przeszłość, tradycja są bardzo ważne. Nie można i nie da się odciąć od tego bogactwa na przestrzeni stu lat, na które składa się powołanie Uniwersytetu do życia, praca wielu naukowców, ich poświęcenie i ogromny dorobek naukowy. Bez takich solidnych fundamentów nie można budować, tworzyć dalej. To nasze korzenie, nasza tożsamość. Ale Uniwersytet musi odpowiadać na współczesne problemy i wyzwania, a środowisko akademickie pomagać w poszukiwaniu a nawet odnalezieniu odpowiedzi na problemy i wyzwania obecnego świata. Należy podkreślić, że nadrzędną ideą KUL-u jest budowanie relacji między wiarą i nauką. To dzięki tej relacji Uniwersytet zachowuje swoją tożsamość. Wynika ona ze ścisłego związku z nauczaniem społecznym Kościoła katolickiego. To właśnie w takim kontekście podejmujemy wyzwania mające na celu racjonalne/sensowne posługiwanie się zdobyczami cywilizacyjnymi, między innymi w genetyce, biotechnologii, informatyzacji/cyfryzacji, komunikacji medialnej.

Czy sprawdziła się misja Uczelni wyrażona dewizą „Bogu i Ojczyźnie”?

Uważam, że dewiza ta nie tylko sprawdziła się w przeszłości, ale stanowi bardzo ważny azymut w kontekście aktualnych działań oraz wyzwań, jakie staną przed nami w przyszłości. Bez wątpienia misja to najistotniejszy azymut działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. (…)

Cały wywiad w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 90 (1) Zima 2021.

Nauczanie Jana Pawła nie tylko dla wierzących - komentarz dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL

Jan Paweł II na KUL, 1987Droga na ołtarze Jana Pawła II jest uznana za jedną z najszybszych w nowożytnej historii Kościoła. Benedykt XVI, następca Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej, wyraził zgodę na beatyfikację poprzednika miesiąc i 11 dni po jego śmierci, uchylając tym samym kanoniczny wymóg 5 lat oczekiwania na otwarcie procesu po śmierci kandydata na ołtarze. 27 kwietnia mija siódma rocznica kanonizacji Jana Pawła II.

Jest to okazja, by przywołać i przypomnieć nauczanie, które wciąż jest aktualne. - Dla społeczności KUL wyniesienie na ołtarze Profesora to powód do radości, motyw, by szukać w Jego nauczaniu inspiracji do rozwoju duchowego i jako zobowiązanie do wierności Jego dziedzictwu. Do Jego nauczania powinni zresztą sięgnąć nie tylko wierzący, ale wszyscy zatroskani o dobro na tym świecie – podkreśla dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL, dr hab. Agnieszka Lekka –Kowalik, prof. KUL.

 

Wolność i prawda

 

Zdaniem prof. Agnieszki Lekkiej-Kowalik należy zwrócić uwagę na trzy elementy nauczania Jana Pawła II. Po pierwsze – fundamentem życia jest prawda. Papież nauczał, że tylko na prawdzie można budować społeczeństwo, które odpowiada wrodzonej godności człowieka, i rozwiązywać najtrudniejsze problemy. Tylko wolność, która podporządkowana jest prawdzie, prowadzi ku godnemu życiu. Tylko demokracja oparta o prawdziwe wartości nie zmienia się w jawny czy ukryty totalitaryzm. - W dobie post-prawdy, „mojej prawdy i twojej prawdy”, w dobie wątpienia w zdolność człowieka do poznania prawdy nauczanie Papieża staje się obroną ludzkiego rozumu i ludzkiej racjonalności, a jednocześnie wezwaniem do wierności prawdzie i przyjęcia odpowiedzialności za prawdę, nawet jeśli to narazi nas na społeczną krytykę czy nawet ostracyzm – zauważa dyrektor Instytutu Jana Pawła II.

 

Godność, miłość, wspólnota

 

Po drugie – człowiek jest osobą obdarzoną niezbywalną godnością, a właściwą odpowiedzią na tę godność jest miłość. To dlatego Jan Paweł II przeciwstawiał się zamachom na ludzkie życie: aborcji, eutanazji, wojnie, wszelkim przejawom kultury śmierci. Ukazywał, że życie jest darem i że jest ono czymś więcej niż biologicznym istnieniem przedstawiciela gatunku. - W dobie dyktatury relatywizmu, szafowania życiem, myśl Jana Pawła II daje nam wyraźny drogowskaz – zaznacza prof. KUL.

W myśli Jana Pawła ekspertka odnajduje wyraźne zaznaczenie roli wspólnoty. Gdy współcześnie podkreśla się, że liczy się „moje”, że inny to konkurent lub źródło ograniczeń, Papież przypomina, że w jakimkolwiek działaniu i bytowaniu z innymi podstawowym układem odniesienia jest bliźni. Przypomina też słowa Jana Pawła II, tak aktywnego w wielu obszarach: „Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.
Zdaniem prof. Lekkiej-Kowalik nauczanie Jana Pawła II, czytane bez uprzedzeń i z otwartym umysłem, stanowi dla wszystkich ogromne źródło inspiracji i rozwiązań, pozwalające zmierzyć się ze współczesnymi problemami. Trzeba tylko chcieć do tego źródła sięgnąć.

 

9-30.05 Ekumeniczny Lublin: Festiwal Organowy – Ewangelicka 1

Festiwal Organowy - Ewangelicka 1Kościół Ewangelicko-Augsburski (ul. Ewangelicka 1) zaprasza na piątą edycję Festiwalu Organowego, pt. „Dlaczego ewangelicka?”. W kolejne niedziele maja, o godz. 17.00, grać będą: Michał Markuszewski, Ewelina Bachul, Marek Pilch, Filip Presseisen. Nad całością czuwać będzie kierownik artystyczny festiwalu - dr Adam Załęski.

W tym roku motywem przewodnim festiwalu będzie tożsamość ewangelicka oraz dialog (rozumiany szeroko, nie tylko w aspekcie międzywyznaniowym). Podczas koncertów zabrzmią różne opracowania pieśni ewangelickiej skomponowane w tej samej lub różnych epokach, jak również spontanicznie przedstawione improwizacje strof chorału brzmiących od wieków w niedzielnych nabożeństwach.

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne na uczestnictwo w koncertach obowiązują wcześniejsze zapisy: link do zapisów na koncerty

10.05 Spotkanie z cyklu "Debaty Dyplomatyczne WNS KUL"

plakat_2021_05_10_2-1 10 maja 2021 roku odbędzie się spotkanie online w ramach cyklu Debaty Dyplomatyczne WNS KUL. Tym razem gościem spotkania będzie Pani dr Alicja Zyguła, Wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Winnicy na Ukrainie. W ramach spotkania Pani wicekonsul wygłosi wykład "Rola konsula honorowego w świetle praktyki".

Wydarzenie w formie online rozpocznie się o godz. 16.00 na platformie MS Teams. 

 

Debaty Dyplomatyczne WNS KUL to cykl spotkań, których celem jest przybliżenie węzłowych wyzwań współczesnego świata i analiza możliwości działania różnych podmiotów zaangażowanych w te procesy. Jest to propozycja skierowana  do szerokiego grona odbiorców: studentów, pracowników szkół wyższych, ekspertów oraz innych osób zainteresowanych tematyką stosunków międzynarodowych. 

10.05 Konferencja: Osoba i dzieło śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka

2021_kul_63tf_andrzej_maryniarczykW poniedziałek 10 maja Wydział Filozofii KUL zaprasza na konferencję pt. Osoba i dzieło śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka. Zmarłego  w grudniu ubiegłego roku profesora KUL, znawcę metafizyki, wspominać będą współpracownicy z KUL, UKSW i Akademii Ignatianum. Będzie to część LXIII Tygodnia Filozoficznego pt. Spory o prawdę.

Konferencja odbędzie się  online

 

 

10-12.05 LXIII edycja Tygodnia Filozoficznego "SPORY O PRAWDĘ"

2021_63_tydzien_filozoficzny_plakat

Koło Filozoficzne Studentów KUL zaprasza na LXIII edycję Tygodnia Filozoficznego pod tytułem SPORY O PRAWDĘ, która będzie miała miejsce w dniach 10-12 maja 2021 r.

Ze względu na sytuację epidemiczną cała konferencja będzie odbywała się w formule online.

 

Wykłady znakomitych prelegentów LXIII Tygodnia Filozoficznego z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce i za granicą zaprezentują szerokie i zróżnicowane spektrum podejść do zagadnienia prawdy zarówno w ramach dyscyplin filozoficznych (metafizyka – ontologia, epistemologia, logika, etyka), jak i w odniesieniu do różnych tradycji filozoficznych. Zasadniczym pytaniem, które stawia sobie człowiek dziś jest w szczególności pytanie, czy z konieczności jedyną możliwą opcją jest relatywizm czy też da się dobrze uzasadnić absolutyzm, tj. twierdzenie o istnieniu i możliwości poznania prawdy. Z drugiej strony powstaje też kwestia, jak możliwy jest relatywizm i jakie to niesie konsekwencje praktyczne dla naszego działania i życia w ogóle.

 

Odpowiedzi na te pytania oraz szereg innych spodziewamy się znaleźć podczas obrad LXIII Tygodnia Filozoficznego, na który serdecznie zapraszamy.

10-13.05 XXX Tydzień Ekonomiczny

xxx_tydzien_ekonimiczny Studenckie Koło Naukowe Ekonomii i Koło Naukowe Rachunkowości i Podatków zapraszają na XXX Tydzień Ekonomiczny, który odbędzie się w dniach 10-13 maja 2021 r. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest "e-Ekonomia" rozumiana jako rozwój cyfryzacji i e-biznesu oraz wszelkich następstw z nim związanych.

Celem wydarzenia będzie umożliwienie uczestnikom zdobycia wiedzy z zakresu samego zjawiska oraz jego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, a także poznania podstawowych narzędzi pozwalających na prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zdalny. Wydarzenie odbędzie się w formie online za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Szczegóły wydarzenia

10-14.05 Lexalia i Tydzień Prawników

lexalia-1 W dniach 10-14 maja 2021 r. studenci prawa zapraszają na połączone XXII Lexalia i XXVII Tydzień Prawników. Jak zawsze w programie ciekawe szkolenia i wykłady, poszerzające wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu szeroko rozumianego prawa. Wszystkie wydarzenia odbędą się w formie zdalnej na platformie Ms Teams. Link oraz wszelkie szczegółowe informacje będą pojawiały się na bieżąco na fanpage’u Koła Naukowego Studentów Prawa KUL.

10-16.05 Dni Humanistyki Cyfrowej na KUL

plakat_dni_hc Od 2016 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL istnieje unikalny kierunek - humanistyka cyfrowa. Z tej okazji odbywać się będą Dni Humanistyki Cyfrowej - wydarzenie organizowane po raz czwarty przez studentów tego kierunku.  Po raz drugi wydarzenie odbędzie świecie wirtualnym w dniach 10-16 maja 2021 r. 

 

Podczas wydarzenia osoby zainteresowane będą miały okazję  zobaczyć prace I i II roku humanistyki cyfrowej oraz członków Koła Naukowego Humanistyki Cyfrowej KUL, które są tworzone m. in. podczas zajęć z projektowania graficznego. Codziennie studenci  będą prezentować swoje utwory literackie, wywiady, fotoreportaże, recenzje, a także podzielą się z swoimi pasjami i zainteresowaniami.

Na najmłodszych czeka konkurs plastyczny, a na troszkę starszych quiz - do zdobycia są świetne nagrody!

 

Szczegóły wydarzenia

 

11.05 Webinarium "30 lat Trójkąta Weimarskiego: bilans, szanse i wyzwania"

11 maja 2021r. obędzie się webinarium zatytułowane "30 lat Trójkąta Weimarskiego: bilans, szanse i wyzwania". Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15.00. Współorganizatorem webinarium jest Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL.

Szczegóły na stronie ISP PAN

11-13.05 II edycja Akademii Przedsiębiorczości Biura Karier KUL

2021_reklama_na_fb_1_1 Biuro Karier KUL w dniach 11 - 13 maja 2021 r. organizuje II edycję Akademii Przedsiębiorczości Biura Karier KUL. To cykl wirtualnych szkoleń i webinariów, które pokażą uczestnikom różne aspekty szeroko pojętej przedsiębiorczości. Poprzez ten projekt chcemy m.in. zainspirować słuchaczy do spróbowania z biznesem online jako swojej ścieżki rozwoju, ale również pokazać przedsiębiorczość jako zestaw cech, których poszukują lubelscy pracodawcy. Tematyka spotkań będzie dotykała takich obszarów jak: branża BPO/SSC szansą na karierę dla studentów i świeżo upieczonych absolwentów, biznes startupowy, proces kształtowania krok po kroku biznesu online. To kolejna edycja wydarzenia, którą realizujemy corocznie na wiosnę. Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału!

 

Więcej  o II edycji 

13-14.05 Konferencja "Kruispunt Lublin. Internationale Conferentie voor Jonge Neerlandici"

Koło Naukowe Studentów Filologii Niderlandzkiej KUL z okazji 10-lecia swojego istnienia organizuje konferencję  naukową  zatytułowaną "Kruispunt Lublin. Internationale Conferentie voor Jonge Neerlandici". Wydarzenie w formie online odbędzie się w dniach 13-14 maja 2021 roku na platformie Zoom. Początek konferencji  o godz. 11.000.

 

Program konferencji