Kryminologia – nowy kierunek studiów w ofercie KUL

Nowy kierunek studiów na KUL - kryminologiaOd nowego roku akademickiego KUL otwiera studia I i II stopnia na kierunku kryminologia. To studia dla osób, które chciałyby podjąć pracę zawodową w służbach mundurowych, organach wymiaru sprawiedliwości, usługach detektywistycznych lub prowadzić samodzielną działalność, np. szkolenia i treningi z zakresu kryminologii, w tym cyberbezpieczeństwa.

 

Na nowym kierunku uczelnia przygotowała dwie specjalizacje, do wyboru przez studentów: analitykę kryminalistyczną oraz prewencję zachowań przestępczych. Pierwsza ukierunkowana jest na kompetencje potrzebne do prowadzenia specjalistycznych badań i analiz w trakcie dochodzenia i próby wyjaśnienia popełnionego przestępstwa, a także umiejętności z zakresu zwalczania cyberprzestępczości, profilowania kryminalistycznego, taktyk i technik detektywistycznych, balistyki. Druga przygotowuje do diagnozowania sytuacji kryminogennych, pomocy ofiarom przestępstw oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Absolwenci uzyskują także praktyczne umiejętności z zakresu mediacji i komunikacji w sprawach karnych, a także analizy cyfrowych śladów, wykorzystania sztucznej inteligencji w kryminalistyce oraz przeciwdziałania uzależnieniom płynących z nowych technologii.

 

Praktyczną wiedzę studenci zdobędą podczas ćwiczeń oraz praktyk zawodowych. Ci, którzy wybiorą analitykę kryminalistyczną spędzą 150 godzin m.in. w placówkach służb mundurowych, prywatnych agencjach ochrony i laboratoriach kryminalistycznych. Natomiast adepci prewencji zachowań przestępczych odbędą praktyki m.in. w organach wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, instytucjach pozarządowych i firmach zajmujących się ochroną użytkowników Internetu.

 

- Studia z zakresu kryminologii prowadzone są przez interdyscyplinarny zespół naukowców, a znaczna część zajęć wykładana będzie przez praktyków z zakresu kryminalistyki, wymiaru sprawiedliwości i resocjalizacji, pracujących w Policji, Służbie Więziennej, żołnierzy Wojska Polskiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski podpisał umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie – wyjaśnia Jan Gondek z zespołu przygotowującego program nowego kierunku studiów.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dla kandydatów na studia

O nowym kierunku mówi dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL.

Rusza rekrutacja na KUL – nowością położnictwo i dietetyka (I stopień) oraz stosunki międzynarodowe i lingwistyka stosowana (II stopień)

Prawo, psychologia, teologia, filologia angielska, dziennikarstwo a może tegoroczne nowości – położnictwo lub dietetyka, a na II stopniu lingwistyka stosowana i stosunki międzynarodowe? W ofercie studiów jest blisko 50 kierunków jakie można studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 5 maja na najstarszym lubelskim uniwersytecie rozpoczęła się rejestracja na studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie.

„Wspólnota wiedzy – Razem ku mądrości” to hasło towarzyszące tegorocznej kampanii rekrutacyjnej. Wpisuje się ono w charakter działalności KUL, którego jednym z wyznaczników jest przekazywanie studentom wiedzy, w poczuciu, że są oni ważną częścią wspólnoty akademickiej. To kształcenie powiązane z wartościami, w duchu wiedzy, mądrości, prawdy, tradycji i nowoczesności – mówi Monika Stojowska, rzecznik prasowy KUL.

Rekrutacja potrwa do 8 lipca, a w przypadku studiów II stopnia do 15 lipca. Po 21 lipca rozpocznie się nabór wolny. W ofercie studiów KUL proponuje kształcenie na blisko 50 kierunkach. Nowością jest położnictwo - studia stacjonarne I stopnia oraz dietetyka w Filii KUL w Stalowej Woli, gdzie w planach jest również uruchomienie nauk o rodzinie, administracji oraz bezpieczeństwa narodowego (tych kierunków nie ma jeszcze na liście). W ofercie studiów II stopnia od tego roku dostępna będzie lingwistyka stosowana i stosunki międzynarodowe.

Od 1 marca do 6 kwietnia 2021 trwał I etap rejestracji cudzoziemców spoza UE na studia w języku angielskim. W systemie zarejestrowało się około 900 kandydatów głównie z państw Afryki (Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Rwanda), z Rosji oraz częściowo z Azji (Indonzja, Turcja), pojedyncze zgłoszenia napłynęły z USA. Ponad 520 kandydatów spełniło kryteria rejestracji i zostało dopuszczonych do postępowania konkursowego (konkurs ocen na świadectwie i dyplomie). Kandydatów z Polski oraz krajów UE – studia w j. angielskim - KUL rekrutuje od 5 maja do 8 lipca. Tu obowiązuje tryb konkursowy. Nabór do Szkoły doktorskiej KUL rozpocznie się 28 lipca i potrwa do 29 sierpnia br. W ofercie jest 11 dyscyplin.

Zapraszamy na stronę dla kandydatów: kandydat.kul.pl

 

Nominacja profesorska dla ks. dr. hab. Henryka Drawnela SDB

Ks. Henryk Drawnel otrzymał tytuł profesoraPostanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 kwietnia 2021 r. ks.  dr hab. Henryk Drawnel SDB z Katedry Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL członkiem Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL decyzją Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 20 kwietnia 2021 r. została powołana na Członka Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN na kadencję 2021-2022.


Serdecznie gratulujemy!

 

 

Promocje habilitacyjne na Wydziale Teologii

Habiltacje na Wydziale Teologii KULDo grona doktorów habilitowanych wypromowanych na KUL dołączyło trzech kolejnych naukowców. 13 maja 2021 r. dyplomy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk teologicznych odebrali: ks dr hab. Paweł Borto (Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej) oraz  ks. dr hab. Waldemar Janiga i o. dr hab. Krzysztof Sitnik OFM.

 

Serdecznie gratulujemy!

Grant NCN dla dr Anety Przepiórki z Instytutu Psychologii KUL

dr Aneta PrzepiórkaDr Aneta Przepiórka, adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji KUL, otrzymała grant w konkursie DAINA 2 na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie. Badania nad czynnikami modyfikującymi zachowanie świadków cyberprzemocy będzie realizowała wraz z doc. dr Vilmantė Pakalniškienė z Uniwersytetu Wileńskiego.

 

Projekt dotyczy poważnego problemu społecznego, jakim jest cyberprzemoc, definiowana często jako elektroniczna przemoc rówieśnicza. Zjawisko to ma negatywny wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży, i jest stosunkowo słabo zbadane.

„Akt cyberprzemocy nie dzieje się w izolacji. Często są świadkowie tego aktu agresji online. Jednak są trzy możliwe reakcje: przyłączenie się do agresora, wsparcie ofiary lub brak reakcji. Celem prezentowanych badań jest odpowiedź na pytanie, co wpływa na zachowanie świadków cyberprzemocy? W zaplanowanych badaniach wzięto pod uwagę fatalistyczną perspektywę temporalną, emocje i dokonywane atrybucje przyczyn. Zakładamy, że są to czynniki, które mogą wpływać na wybór zachowania świadka cyberprzemocy. Odpowiedzi będziemy poszukiwać poprzez przegląd literatury wraz z metaanalizą, w zaplanowanych eksperymentach oraz badaniach dzienniczkowych. Zakładamy możliwy wpływ kultury na zachowania świadków cyberprzemocy, dlatego badania będą realizowane w dwóch kontekstach kulturowych: polskim i litewskim” – czytamy w opisie badań.

 

Konkurs DAINA jest organizowany od 2017 r. przez Narodowe Centrum Nauki i Litewską Radę Naukową (LMT). Do drugiej jego edycji wpłynęły 133 zgłoszenia, a finansowanie otrzymało 11 projektów, które zgodnie z procedurą oceny równoległej dostały rekomendacje NCN i LMT.

Studenci sinologii KUL porównają system fonologiczny języka polskiego i chińskiego

Logo Ministerstwa Edukacji i NaukiKoło Naukowe Studentów Sinologii KUL otrzymało dofinansowanie na projekt „Porównanie systemów fonologicznych języka polskiego oraz współczesnego języka chińskiego”. Na planowane działania studenci zdobyli niemal 60 tys. zł w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki - „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

 

Młodzi sinolodzy przeprowadzą badania porównawcze systemu fonologicznego języka polskiego i chińskiego. Dotychczas te dwa systemy nie zostały opisane w literaturze, chociaż naukowcy podają różnice w poszczególnych fonemach, nie wskazują dokładnych opisów realizacji głosek, przez co wciąż nie wiadomo, jak dany fonem dokładnie brzmi i jak się go nauczyć. Lukę tę uzupełnią studenci KUL, którzy dokonają całościowej analizy na płaszczyźnie artykulacyjnej, wizualnej oraz akustycznej fonologii języka chińskiego w kontraście do języka polskiego, a następnie je opiszą i opracują materiały dydaktyczne.

 

- Taka analiza z pewnością pomoże zarówno polskim studentom sinologii, jak również chińskim studentom polonistyki – stwierdza Zuzanna Yevtushyk, kierująca projektem studentka sinologii KUL.

 

Na płaszczyźnie artykulacyjnej porównane zostanie miejsce artykulacji poszczególnych dźwięków, przy wykorzystaniu analizy dostępnych programów logopedycznych z rentgenogramami głosek w obu językach. Na płaszczyźnie akustycznej oraz wizualnej badaniu zostaną poddane dwie grupy osób o zróżnicowanym wieku i płci, bez problemów logopedycznych. Pierwsza grupa to natywni użytkownicy języka polskiego, druga – natywni użytkownicy języka chińskiego pochodzący z Pekinu. Zawężenie grupy badawczej używającej języka chińskiego do jednego miasta wynika z tego, że w ChRL wciąż używane są zróżnicowane dialekty, a wymowa pekińska uznawana jest za wzorcową dla współczesnego języka chińskiego w standardzie kontynentalnym (Putonghua).

 

- Badanie będzie polegało na nagraniu, przy pomocy dobrej jakości mikrofonu, przygotowanych sekwencji zawierających potencjalnie tożsame fonemy badanych języków. Jednocześnie, przy pomocy aparatu ustawionego nieruchomo, nagrany zostanie ruch warg każdego badanego podczas wymawiania sekwencji. Na płaszczyźnie wizualnej porównamy ruchy warg wykonywane podczas wymowy wspomnianych sekwencji. Zaś na płaszczyźnie akustycznej, przy pomocy programu Praat, porównamy sonogramy dźwięków wypowiedzianych przez uczestników badania – wyjaśnia Zuzanna Yevtushyk.

 

Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy, a jego rezultatem będzie publikacja naukowa poświęcona różnicom i podobieństwom w systemach fonologicznych języka polskiego oraz chińskiego, a także podręcznik z ćwiczeniami do nauki fonetyki dla polskich studentów sinologii i chińskich studentów polonistyki opublikowany online, w wersji PDF.

 

Dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

 

75. rocznica objęcia biskupstwa lubelskiego przez ks. Stefana Wyszyńskiego

W dniu 12 maja minęło 75 lat odkąd sakrę biskupią na Jasnej Górze przyjął ks. Stefan Wyszyński. Na tej uroczystości byli obecni również studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Bp Wyszyński w otoczeniu studentek KLNowy ordynariusz lubelski swój ingres do katedry odbył kilkanaście dni później, 26 maja. Z racji pełnionego urzędu stał się jednocześnie Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zanim udał się do katedry, najpierw przybył z wizytą na Uczelnię.

 

Z okazji rocznicy tych wydarzeń zapraszamy do lektury artykułów autorstwa dr. Grzegorza Misiury, poruszających mało znane fakty z życia przyszłego Prymasa.

 

 

 

Fot. Biskup lubelski Stefan Wyszyński z młodzieżą akademicką, Jasna Góra, 12 V 1946 r. (R. Łatka, B. Mackiewicz, ks. D. Zamiatała, Kardynał Stefan Wyszyński 1901-1981, Warszawa 2019, s. 133)

Więcej

 

Konkursy w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki

Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18–24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”, serdecznie zapraszają do udziału w kolejnych konkursach organizowanych w ramach wydarzenia.

 

„Discover the world with Polish scientists!”„Discover the world with Polish scientists!” to konkurs, który polega na znalezieniu nowego, praktycznego zastosowania dla polskiego wynalazku.

 

Mikołaj Kopernik, Ignacy Łukasiewicz i Maria Skłodowska-Curie to polscy naukowcy znani na całym świecie. Istnieje jednak wielu innych wybitnych badaczy, którzy – choć nie zyskali aż tak dużej popularności jak ich poprzednicy – związali swoje życie z nauką, a ich odkrycia zmieniły bieg historii. Kazimierz Prószyński, Józef Kosacki czy Jacek Karpiński to tylko niektórzy z panteonu rodzimych odkrywców i wynalazców, bez których współczesny świat wyglądałby zupełnie inaczej. Nasi rodacy stworzyli wynalazki o międzynarodowym znaczeniu i często poświęcali swoje życie nauce dla dobra następnych pokoleń.  Czy wiesz, kto wynalazł wycieraczki do szyb samochodowych, walkie-talkie oraz co Dolina Krzemowa zawdzięcza Profesorowi Janowi Czochralskiemu? Wybierz ulubionego polskiego naukowca, wymyśl inne zastosowanie odkrytego przez niego wynalazku, zrób zdjęcie pomysłu, a następnie wyślij je przez formularz zgłoszeniowy! 

 

Spośród zgłoszonych prac jury wybierze trzech zwycięzców konkursu. Komisja będzie kierowała się takimi kryteriami, jak zgodność wykonanej pracy z zadaniem konkursowym, wartość użytecznościowa pracy, w tym możliwość praktycznego zastosowania wynalazku, w sposób odmienny od jego pierwotnego przeznaczenia oraz kreatywność i oryginalność pracy. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, których budżet wynosi aż 1500 zł (brutto)!

 

Konkurs posiada charakter międzynarodowy i skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym w kraju i za granicą. Termin przesyłania zgłoszeń przesunięty na 16 maja!

 

Regulamin

 

Konkurs „The greatest invention ever”„The greatest invention ever” to konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszej pracy przedstawiającej wynalazek lub odkrycie, które wywarły największy wpływ na dzieje świata i rozwój cywilizacji na przestrzeni wieków. 

 

Postęp cywilizacyjny jest nieodłącznie związany z postępem naukowym. Na przestrzeni dziejów co jakiś czas pojawiały się wynalazki i przełomowe odkrycia, które zrewolucjonizowały świat, zmieniając bieg historii. Zrozumienie praw rządzących otaczającą nas rzeczywistością pozwoliło ludziom nie tylko na ulepszenie życia na ziemi, ale również eksplorację kosmosu. Które wynalazki i odkrycia zasługują na miano największych wynalazków i odkryć wszechczasów i dlaczego? Możesz wykonać zdjęcie swojej pracy, napisać wiersz lub opowiadanie, a nawet przygotować prezentację multimedialną!

 

Spośród zgłoszonych prac jury wybierze trzech zwycięzców konkursu. Komisja będzie kierowała się takimi kryteriami, jak zgodność wykonanej pracy z zadaniem konkursowym, przekonująca argumentacja uzasadniająca wybór danego wynalazku lub odkrycia jako tych, które miały największe znaczenie dla historii ludzkości, oraz nieszablonowe podejście do tematu. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, których budżet wynosi aż 2000 zł (brutto)!

 

Konkurs posiada charakter międzynarodowy i skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych w kraju i za granicą. Uwaga! Konkurs przedłużony do 31 maja!

 

Regulamin

 

Konkurs „Good idea!”„Good idea!” to konkurs, którego celem jest stworzenie projektu innowacyjnego i kreatywnego wynalazku, który w najbardziej efektywny sposób ułatwiałby egzystencję wszystkich ludzi zamieszkujących Ziemię.

 

Niemalże każdy z nas boryka się z wyzwaniami dnia powszedniego. Co by się jednak stało, gdyby nagle ktoś wymyślił rozwiązanie dla niespodziewanych problemów? Co powiecie na łapacz myśli albo domowy recykling plastikowych butelek? Jak wyprać ubrania w podróży? Czy kubek z papieru może zastąpić ceramiczny? W jaki sposób doładować telefon, gdy padnie nam bateria i nie mamy powerbanka? 

 

Zadaniem uczestników jest stworzenie projektu wynalazku, który ułatwi codzienne funkcjonowanie mieszkańców naszej planety, a następnie nagranie filmu, który to zaprezentuje. Maksymalna długość nagrania może wynosić 300 sekund. Konkursowe dzieło należy zamieść na portalu YouTube, a następnie przesłać link do nagranego materiału w formularzu zgłoszeniowym.

 

Spośród zgłoszonych prac jury wybierze trzech zwycięzców konkursu. Komisja będzie kierowała się takimi kryteriami, jak zgodność wykonanej pracy z zadaniem konkursowym, pomysłowość i odkrywcze podejście do tematu oraz oryginalna forma przedstawienia projektu wynalazku. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, których budżet wynosi aż 2500 zł (brutto)!

 

Konkurs posiada charakter międzynarodowy i skierowany jest do uczniów ze szkół ponadpodstawowych w kraju i za granicą. Zgłoszenia na konkurs trwają do 16 czerwca 2021 r.

 

Regulamin

9-30.05 Ekumeniczny Lublin: Festiwal Organowy – Ewangelicka 1

Festiwal Organowy - Ewangelicka 1Kościół Ewangelicko-Augsburski (ul. Ewangelicka 1) zaprasza na piątą edycję Festiwalu Organowego, pt. „Dlaczego ewangelicka?”. W kolejne niedziele maja, o godz. 17.00, grać będą: Michał Markuszewski, Ewelina Bachul, Marek Pilch, Filip Presseisen. Nad całością czuwać będzie kierownik artystyczny festiwalu - dr Adam Załęski.

W tym roku motywem przewodnim festiwalu będzie tożsamość ewangelicka oraz dialog (rozumiany szeroko, nie tylko w aspekcie międzywyznaniowym). Podczas koncertów zabrzmią różne opracowania pieśni ewangelickiej skomponowane w tej samej lub różnych epokach, jak również spontanicznie przedstawione improwizacje strof chorału brzmiących od wieków w niedzielnych nabożeństwach.

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne na uczestnictwo w koncertach obowiązują wcześniejsze zapisy: link do zapisów na koncerty

10-14.05 Lexalia i Tydzień Prawników

lexalia-1 W dniach 10-14 maja 2021 r. studenci prawa zapraszają na połączone XXII Lexalia i XXVII Tydzień Prawników. Jak zawsze w programie ciekawe szkolenia i wykłady, poszerzające wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu szeroko rozumianego prawa. Wszystkie wydarzenia odbędą się w formie zdalnej na platformie Ms Teams. Link oraz wszelkie szczegółowe informacje będą pojawiały się na bieżąco na fanpage’u Koła Naukowego Studentów Prawa KUL.

10-16.05 Dni Humanistyki Cyfrowej na KUL

plakat_dni_hc Od 2016 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL istnieje unikalny kierunek - humanistyka cyfrowa. Z tej okazji odbywać się będą Dni Humanistyki Cyfrowej - wydarzenie organizowane po raz czwarty przez studentów tego kierunku.  Po raz drugi wydarzenie odbędzie świecie wirtualnym w dniach 10-16 maja 2021 r. 

 

Podczas wydarzenia osoby zainteresowane będą miały okazję  zobaczyć prace studentów I i II roku humanistyki cyfrowej oraz członków Koła Naukowego Humanistyki Cyfrowej KUL, które są tworzone m. in. podczas zajęć z projektowania graficznego. Codziennie studenci  będą prezentować swoje utwory literackie, wywiady, fotoreportaże, recenzje, a także podzielą się z swoimi pasjami i zainteresowaniami.

Na najmłodszych czeka konkurs plastyczny, a na troszkę starszych quiz - do zdobycia są świetne nagrody!

 

Szczegóły wydarzenia

 

14.05 Konferencja: Media w dobie pandemii COVID-19

Logo Koło Dziennikarstwa KULKoło Naukowe Studentów Dziennikarstwa KUL zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Media w dobie pandemii COVID-19” w ramach IX Studenckich Dni Komunikacji na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Konferencja odbędzie się 14 maja 2021 r., online (na platformie MS Teams), początek o godz. 9.30.

Gośćmi spotkania będą naukowcy z siedmiu ośrodków naukowych w Polsce, a także praktycy – dziennikarze prasowi i radiowi. Na program złoża się cztery panele dyskusyjne: „(Nie)ufność wobec mediów i media w postpandemicznym świecie”, „Growing up in lockdown - nasze studenckie perypetie”, „Media podczas największych kryzysów XXI wieku”, „Odpowiedzialność mediów w myśli Jana Pawła II w kontekście obecnych wyzwań”.

14-15.05 Konferencja "The Perception of Climate and Nature in Ancient Societies"

kolo_naukowe_klasykow Koło Naukowe Klasyków KUL zaprasza na międzynarodową konferencję naukową "The Perception of Climate and Nature in Ancient Societies", która odbędzie się  14-15 maja 2021 roku. W wydarzeniu online wezmą udział przedstawiciele 16 ośrodków akademickich świata. 

Aby wziąć udział w konferencji należy napisać wiadomość z prośbą o dołączenie na poniższy adres: antiquity.nature.conference@gmail.com
 
 
 
 
 

17.05 Debaty Dyplomatyczne WNS KUL

plakat_2021_05_17_1-1  17 maja 2021 roku odbędzie się spotkanie online w ramach cyklu Debaty Dyplomatyczne WNS KUL. Tym razem gościem wydarzenia będzie Pan Piotr Majchrzak, Konsul Honorowy Austrii w Lublinie,  który w ramach spotkania wygłosi wykład "Rola konsula honorowego w świetle praktyki".

Wydarzenie w formie online rozpocznie się o godz. 16.15 na platformie MS Teams. 

17.05 Seminarium "The Best of Enemies: How to Engage in the Science and Religion Dialogue"

Wydział Filozofii zaprasza na otwarte seminarium doktoranckie pt. The Best of Enemies: How to Engage in the Science and Religion Dialogue, które rozpocznie się 17 maja 2021 r. o godz. 15.00. Seminarium odbywa się w ramach cyklu Stanisław Kamiński Memorial Lectures, a poprowadzi je Prof. Javier Sánchez-Cañizares (Universidad de Navarra).

Seminarium odbędzie się online bit.ly/2021_Kaminski_Seminar.