Michał Nowakowski laureatem Diamentowego grantu

Z radością informujemy, że Michał Nowakowski, student II stopnia filologii polskiej KUL, znalazł się w elitarnym gronie laureatów IX edycji konkursu o Diamentowy grant. Nagrodzony został jego projekt naukowy, przygotowany pod kierunkiem prof. Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee kierującej Katedrą Literatury Staropolskiej KUL, zatytułowany „Świat wartości staropolskich poradników dyplomatycznych w kontekście wczesnonowożytnej europejskiej refleksji o dyplomacji”.

W konkursie Diamentowy grant o dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla swoich projektów naukowych mogą ubiegać się wybitnie uzdolnieni studenci, którzy prowadzą zaawansowane badania naukowe i mają już pewne wyniki w tym zakresie. Rangę tego osiągnięcia podnosi fakt, że jest to jeden z zaledwie sześciu nagrodzonych projektów z zakresu literaturoznawstwa, a zdecydowaną większość spośród 69 wyróżnionych w tym roku osób stanowią reprezentanci nauk przyrodniczych i technicznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

Film „Wiek w służbie Deo et Patriae”

Z okazji jubileuszu 100-lecia KUL został przygotowany film dokumentalny „Wiek w służbie Deo et Patriae”. Do obejrzenia filmu zapraszają Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński oraz reżyser filmu Grzegorz Linkowski.

 

 

 


Film „Wiek w służbie Deo et Patriae”

 

 

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski nowym rektorem KUL

Miło nam poinformować, że Senat KUL wybrał nowego rektora na kadencję 2020-2024. Przez najbliższe cztery lata funkcję tę będzie pełnił ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski.

 

Protokół posiedzenia wyborczego zostanie przesłany przez Rektora KUL Wielkiemu Kanclerzowi w ciągu trzech dni po dokonaniu wyboru, a Wielki Kanclerz w ciągu dwóch tygodni od otrzymania protokołu przedstawi Stolicy Apostolskiej uchwałę senatu o wyborze rektora z dołączoną do niej swoją aprobacją i prośbą o zatwierdzenie uchwały. Po otrzymaniu zatwierdzenia zawiadomi o tym ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego (Na podst. § 27 Statutu KUL). Nowy rektor rozpocznie urzędowanie 1 września.

 

 

Ks. prof. KalinowskiKs. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (ur. 14 lipca 1962 r.) kieruje Katedrą Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej KUL, od czterech lat jako wolontariusz jest Prezesem Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie, jest członkiem Rady Polityki Penitencjarnej - organu doradczego Ministra Sprawiedliwości.

 

Pochodzi ze Szczytna. Święcenia kapłańskie przyjął w Lublinie 9 czerwca 1987 r. z rąk Jana Pawła II. Z KUL związany od 1989 r. Najpierw, w latach 1989-1993, odbył studia doktoranckie na Wydziale Teologii zwieńczone uzyskaniem stopnia naukowego doktora. Od października 1993 r. zatrudniony na Wydziale Teologii. Habilitował się w roku 2001, a w 2008 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Zakres podejmowanej przez niego problematyki badawczej to: zagadnienie chorych w stanach terminalnych i ich rodzin; problematyka zespołu wspierającego; pozamedyczne aspekty opieki paliatywnej i hospicyjnej, profilaktyka patologii społecznych; resocjalizacja przez edukację, teologia pastoralna.

 

Pracę naukową łączy ze sprawowaniem funkcji administracyjnych, m.in. w latach 1996-2004 był delegatem rektora KUL ds. kontaktów z zagranicą. W latach 2002-2005 i 2018-2019 sprawował funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie. Zorganizował Podyplomowe Studium Profilaktyki i Terapii od Narkotyków (instytucja certyfikowana przez Ministra Zdrowia). W latach 1996-2001 był konsultantem Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski, w latach 2004-2016 konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2004-2008 sprawował funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą KUL, a 2008-2016 dziekana Wydziału Teologii. Od 2006 do 2009 był Przewodniczącym Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów z siedzibą w Lublinie. W latach 2008-2016 stał na czele Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologii w Polsce. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020-2023. Jest laureatem licznych nagród i odznaczeń, m.in: postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 października 2008 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; za przygotowanie standardów nauczania studiów licencjackich i magisterskich na kierunku nauka o rodzinie otrzymał wyróżnienie Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (2003), w uznaniu zasług dla dialogu kulturowego i świadectwa prawdy służącej budowaniu duchowej jedności między Polską a Ukrainą - Memoria iustorum (2008), za pracę i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka Medal Prezydenta Miasta Lublina (2009), Medal 700-lecia Miasta Lublina w dowód uznania za wkład w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców (2017).

 

 

Nominacja profesorska dla dr. hab. Adama Fitasa

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21 lipca 2020 r. adiunkt w Katedrze Teorii i Antropologii Literatury KUL dr hab. Adam Fitas otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na rok 2020/21. Wśród proponowanych kierunków są m.in.:

  • Master of Business Administration,
  • prawo podatkowe,
  • zamówienia publiczne,
  • kreowanie wizerunku,
  • psychoonkologia,
  • mediacja sądowa i pozasądowa,
  • profesjonalny manager.

 

Rekrutacja trwa do 15 października. Więcej informacji na stronie kandydat.kul.pl/podyplomowe

„Dla biznesu” – oferta usług badawczych KUL dla podmiotów zewnętrznych

baner_komercializacja1 Dział Komercjalizacji Wiedzy KUL uruchomił  wyszukiwarkę interdyscyplinarną ”Dla biznesu”. Wyszukiwarka jest narzędziem promocyjnym, służącym prezentacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na KUL.

 

Dział Komercjalizacji Wiedzy łącząc naukę z biznesem wspiera konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań opartych o potencjał naukowo-badawczy zespołu ekspertów KUL. Wdraża rozwiązania oparte na wynikach badań naukowych, oferuje usługi eksperckie, realizuje badania zlecone, wspiera przedsiębiorstwa w radzeniu sobie z wyzwaniami gospodarczymi. Ponadto realizuje proinnowacyjne przedsięwzięcia we współpracy z partnerami gospodarczymi i naukowymi. 

 

Zachęcamy do nawiązywania współpracy z Brokerami Innowacji Działu Komercjalizacji Wiedzy KUL w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Jesteśmy przekonani, że zaprezentowany w wyszukiwarce potencjał merytoryczny będzie odpowiedzią na potrzeby kontrahentów zewnętrznych oraz usprawni transfer technologii do środowiska biznesu.

 

Przejście do wyszukiwarki

Rekrutacyjne Studio KUL, czyli Wirtualne Drzwi Otwarte

Przez dwa dni podczas Rekrutacyjnego Studia KUL, czyli Wirtualnych Dni Otwartych po raz kolejny maturzyści mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną KUL. Nie zabrakło tegorocznych  nowości.  W ramach wydarzenia zaproszeni goście opowiedzieli nie tylko o procesie rekrutacyjnym i kierunkach studiów, ale także o działalności naukowej, studenckiej oraz duszpasterskiej.

 

Zapraszamy do obejrzenia Rekrutacyjnego Studia KUL!

 

Dzień 1

 

Dzień 2

 

 

Program wieloletni KUL na lata 2020–2026

Promesa z Funduszu Inwestycji Publicznych dla KULKompleksowa rewitalizacja Gmachu Głównego, modernizacja budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, a także budowa nowego akademika to cele „Programu wieloletniego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na lata 2020-2026”. Przyznanie środków na ten cel potwierdził podczas wizyty na KUL 15 czerwca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda: „Uniwersytet ma swój wieloletni program – program rozwoju uczelni także pod względem infrastrukturalnym, nie tylko naukowo-dydaktycznym. Cieszę się bardzo, że baza uniwersytecka jest i będzie rozwijana i że będą stworzone tutaj rzeczywiście nowoczesne warunki, nie tylko na miarę europejską, jeżeli chodzi o kwestie socjalno-bytowe, ale także na miarę światową”. Wartość dofinansowania inwestycji planowanych w ramach programu to 167 mln zł, a środki mają pochodzić z Funduszu Inwestycji Publicznych.

 

Jednym z celów programu jest kompleksowa rewitalizacja i modernizacja Gmachu Głównego, stanowiącego historyczną kolebkę Uniwersytetu. Początki budynku sięgają XVII wieku, kiedy powstał w tym miejscu klasztor Dominikanów obserwantów. Po roku 1800 nastąpiła rozbudowa obiektu i rozpoczął się okres stacjonowania w tym miejscu różnych wojsk. Uniwersytet stał się gospodarzem obiektu w 1921 r. W latach 70-tych XX - wieku dobudowano najbardziej rozpoznawalną część Gmachu Głównego tzw. fronton widoczny od strony Al. Racławickich.

 

W ramach rewitalizacji przewidziano m.in.: modernizację auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z wyposażeniem multimedialnym i scenicznym, a także budowę nowego skrzydła wraz z parkingiem podziemnym w miejscu obecnej stołówki studenckiej. Prace obejmą również dostosowanie budynku do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej, przebudowę i modernizację instalacji grzewczej z węzłem cieplnym, elektrycznej, oświetleniowej, wodno-kanalizacyjnej i okablowania strukturalnego, wentylacyjnej oraz budowę instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach.

 

Prace modernizacyjne w budynku Biblioteki pozwolą unowocześnić i zwiększyć dostęp czytelników do bogatych zbiorów z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi technologicznych, umożliwiając w szerszym zakresie  dostępność zbiorów w wersji cyfrowej oraz zachęcając do tradycyjnego kontaktu z Biblioteką w nowoczesnych, dostosowanych do współczesnych wymagań czytelniach, salach konferencyjnych oraz warsztatowych. Modernizacja umożliwi również spełnienie wymagań związanych z włączeniem najcenniejszych zbiorów (m.in. rękopisów A. Mickiewicza, tzw. Archiwum Filomatów, średniowiecznych rękopisów, Kodeksu Gracjana) do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. 

 

Ważną częścią programu jest poprawa stanu infrastruktury socjalno-bytowej dla studentów. W tym obszarze zaplanowano rewitalizację infrastruktury Kampusu Poczekajka, budowę nowego akademika dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także modernizację dwóch istniejących domów studenckich.

KUL oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną oraz wsparcie rówieśnicze

wsparcie psychologiczneW związku ze stanem epidemii pracownicy Instytutu Psychologii KUL oferują bezpłatną pomoc psychologiczną.

 

Grupa ponad trzydziestu specjalistów z Instytutu Psychologii KUL oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, z której mogą skorzystać wszyscy, którzy w związku ogłoszonym stanem epidemii takiego wsparcia potrzebują.

 

Pomoc jest świadczona telefonicznie. Psychologowie i psychoterapeuci dyżurują w wyznaczonych godzinach od poniedziałku do soboty pod stacjonarnym numerem telefonu (81) 445 40 80. Kontakt jest możliwy również przez Skype: nazwa użytkownika: wsparcie.kul.

 

Szczegółowe informacje i grafik dyżurów znajdują się na stronie  wsparcie.kul.pl.

 

Przypominamy, że przy Poradni Zdrowia KUL funkcjonuje również Gabinet Psychologiczny – kontakt: 81 445 33 97.

 

 

 

Do akcji dołączyli również  studenci, którzy pod kierunkiem wykładowców oferują wsparcie rówieśnicze dla młodzieży studenckiej i szkolnej pod nazwą poMOC MŁODYCH. Z takiej pomocy skorzystać może każdy kto ciężko znosi obecną sytuację, potrzebuje otuchy i chciałby z kimś porozmawiać. Studenci podpowiedzą co zrobić z wolnym czasem, jak odnaleźć się w izolacji, jak się uczyć czy studiować w nowych warunkach. W akcję zaangażowało się już ponad 100 osób. Można się z nimi skontaktować na skype, facebooku oraz instragramie (poMOC MŁODYCH) lub mailowo (poMOCMLODYCH@gmail.com). Harmonogram dyżurów jest dostępny na stronie https://wsparcie.kul.pl/pomocmlodych/

30.05-27.09 Wystawa "Kwiat Europy" w Muzeum Regionalnym w Jaworze

kul_plakat_2_pojedynczy1-1 Muzeum KUL oraz Muzeum Regionalne w Jaworze zapraszają na wystawę „Kwiat Europy”.  Wystawa w Muzeum Regionalnym będzie czynna od 30 maja do 27 września 2020 r.

 

Więcej

 

8.07- 30.09 Letnia Akademia Kompetencji Biura Karier KUL

2020_lak_reklama_fb Letnia Akademia Kompetencji Biura Karier KUL to inicjatywa, której celem jest merytoryczne wsparcie osób wchodzących na rynek pracy poprzez pokazanie możliwych ścieżki rozwoju zawodowego oraz wyposażenie w nowe kompetencje. Inspirujące e-szkolenia poprowadzą topowi eksperci HR, praktycy biznesu i doświadczeni doradcy rynku pracy.


Wydarzenie jest adresowane do studentów, świeżo upieczonych absolwentów i osób z dorobkiem zawodowym. Letnia Akademia Kompetencji to zastrzyk praktycznej wiedzy i użytecznych treści podanych w przyjemnej formie webinarów on-line.

 

Do naszych e-szkoleń może dołączyć każdy przez telefon, laptop albo komputer stacjonarny i uczestniczyć w nich z każdego miejsca na ziemi, ale wymagane jest zgłoszenie uczestnictwa. Szczegółowy harmonogram webinarów i linki do zapisów znajduje się na stronie: www.kul.pl/akademiakompetencji.

27.07-31.08 Wystawa „Ars e cella. W oczekiwaniu na nowe muzeum”

Wystawa – Ars e cella. W oczekiwaniu na nowe muzeumMuzeum KUL zaprasza na wystawę "Ars e cella. W oczekiwaniu na nowe muzeum", na której prezentowane będą nowożytne rzeźby ołtarzowe oraz malarstwo religijne i rodzajowe. Wystawa będzie czynna 27 lipca – 31 sierpnia 2020.

 

 

Więcej

9-12.09 IV Letnia Szkoła Kognitywistyki

Kognitywistyka KUL i Wydział Filozofii zapraszają na IV Letnią Szkołę Kognitywistyki, która odbędzie się w Kazimierzu Dolnym 9-12 września 2020 r. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest "Metafory ucieleśnione". W trakcie tegorocznych warsztatów znawcy tej problematyki – lingwiści, językoznawcy, logicy, medioznawczy, filozofowie, muzykolodzy – przedstawią swoje ujęcia teoretyczne metaforyczności (także pokrewnych zjawisk jak stapianie się pojęciowych domen) oraz metody badawcze stosowane do bardzo szczególnych doświadczeń.

 

Serdecznie zapraszamy!

lsk.kul.pl