Statut KUL

Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością

Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

§5

5. Uniwersytet podejmuje działania mające na celu stworzenie warunków do uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich wymiarach życia akademickiego, w szczególności przez:

  1. wyrównywanie szans poprzez wsparcie i edukację włączającą;
  2. zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji i nietolerancji wobec osób z niepełnosprawnością;
  3. przygotowywanie pracowników i studentów Uniwersytetu do kontaktów z osobami z niepełnosprawnością;
  4. aktywizację i rehabilitację społeczną studentów z niepełnosprawnością;
  5. tworzenie przyjaznego otoczenia dla osób z niepełnosprawnością;
  6. usuwanie barier architektonicznych i komunikacyjnych.

 

 

Pełna wersja: Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona