20 (2010), no. 2

TABLE OF CONTENTS

Table of contents (PDF)

 

ARTICLES

 

Law

 

Artur F. Utz

Pojęcie prawa w teorii i praktyce

The Concept of Law in Theory and Practice

 

» Full text (PDF)

 

Jadwiga Potrzeszcz

Filozofia prawa Czesława Martyniaka w kontekście współczesnej dyskusji wokół paradygmatu niepozytywistycznej koncepcji prawa

Czesław Martyniak's Philosophy of Law in the Context of a Contemporary Debate About the Paradigm of the Non-Positivist Conception of Law

 

» Full text (PDF)

 

Andrzej Rąpała

Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej

Illegality as a Prerequisite for Liability for Damages Caused when Exercising Public Power

 

» Full text (PDF)

 

Piotr Wiśniewski

Radiofonia i telewizja jako narzędzia służące realizacji misji Kościołów i innych związków wyznaniowych (z uwzględnieniem Kościoła katolickiego). Gwarancje prawne i ich realizacja w Polsce po roku 1989

Radio and Television as Tools that Serve Performing the Mission of Churches and Other Religious Associations (Except the Catholic Church). Legal Guarantees and their Implementation in Poland after 1989

 

» Full text (PDF)

 

Agnieszka Joanna Kowalska, Jolanta Pacian, Anna Pacian

Prawne aspekty komunikacji lekarz-pacjent

Legal Aspects of the Doctor-Patient Communication

 

» Full text (PDF)

 

Katarzyna Maćkowska, Paulina Wójcik

Prawne aspekty funkcjonowania rodziny w koloniach angielskich w Ameryce Północnej. Przyczynek do dalszych badań

Legal Aspects of Functioning of a Family in the British Colonies in North America. Commencement to the Further Studies

 

» Full text (PDF)

 

Marek Smarzewski

Podmiot bierny jako element struktury przestępstwa

The Passive Subject of the Crime as an Element of a Structure of the Crime

 

» Full text (PDF)

 

Dorota Stolarek

Quasi adultera. Rozważania na gruncie Lex Iulia de Adulteriis Coërcendis

Quasi Adultera Reflections Based on Lex Iulia de Adulteriis Coërcendis

 

» Full text (PDF)

 

Canon Law

 

Rev. Wiesław Kraiński

Querela nullitatis w procesie małżeńskim według przepisów procesowych Kościoła łacińskiego

Querela Nullitatis in Matrimonial Cases in the Latin Church

 

» Full text (PDF)

 

Rev. Serhiy Stesenko

Conventus eparchialis. Status prawno-instytucjonalny według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich

Conventus Eparchialis. The Legal-Institutional Status According to the Code of Canons the Eastern Churches

 

» Full text (PDF)

 

Anna Słowikowska

Kompetencje koordynacyjne proboszcza. Wybrane zagadnienia

Coordinating Competence of the Parish Priest. Selected Issues

 

» Full text (PDF)

 

Administration

 

Piotr Kasprzyk

Sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie dokumentów zagranicznych. Uwagi na tle art. 73 ust. 1 Ustawy Prawo o Aktach Stanu Cywilnego

Drawing Up Birth, Marriage and Death Certificates on the Basis of Foreign Documentsremarks referring to art. 73, Section 1 of the Law on Legal Status Acts (p.a.s.c.)

 

» Full text (PDF)

 

Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Marcin Mazuryk

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej - nowe ramy transgranicznej współpracy terytorialnej

European Grouping of Territorial Cooperation - a New Frame of Cross-Border Territorial Cooperation

 

» Full text (PDF)

 

Katarzyna Żuk, Sebastian Kwiecień

Finansowanie wydatków z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako pomoc de minimis. Stan prawny na 21 czerwca 2010 roku

Funding Expenses from the Company Disabled Persons Rehabilitation Found as the De Minimis Aidlegal Status: 21 June 2010

 

» Full text (PDF)

 

REVIEWS

 

Stefan Grote, Auf der Suche nach einem „dritten weg”. Die Rechtsphilosophie Arthur Kaufmanns, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft (Jadwiga Potrzeszcz)

 

» Full text (PDF)

 

Grzegorz Jędrejek, Intercyzy. Pojęcie. Treść. Dochodzenie roszczeń, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis (Robert Andrzejczuk)

 

» Full text (PDF)

 

Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr Zuzankiewicz, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska (Katarzyna Mełgieś)

 

» Full text (PDF)

 

Rev. Piotr Majer, Zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej (Fr Marek Zaborowski)

 

» Full text (PDF)

 

Tomasz Włodek, Instytucja rozwiązania parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe (Paweł Sobczyk)

 

» Full text (PDF)

 

Agata Gumieniak, Prawo jako integralny element ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Lublin: Petit (Jadwiga Potrzeszcz)

 

» Full text (PDF)

 

REPORTS

 

Sprawozdanie z Kongresu „Kodeks dla Kościołów Wschodnich. Historia. Legislacje partykularne. Perspektywy ekumeniczne”, Rzym, 7-8 października 2010 roku (Rev. Grzegorz Wojciechowski)

 

» Full text (PDF)

 

XIX Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych”. Konferencja naukowa, Jastrzębia Góra, 19-22 września 2010 roku (Jadwiga Potrzeszcz)

 

» Full text (PDF)

 

Sympozjum naukowe „Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym”, Kraków, 19 listopada 2009 roku (Aneta Maria Abramowicz)

 

» Full text (PDF)